Propesiya 46

Balaan ang mga Kaaway ng Isang Beses… At Kung Hindi Sila Makinig, Sabihin sa Kanila na Binalangin ang mga Araw Bago Bumagsak ang Poot ni YAHUVEH!


Binigay kay Apostol Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)
Abril 20, 2001
__________________________________________________________

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

_______________________________________


Noong Marso 18, 2001 sa serbisyo ng ordinasyon ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu), sinabi ng Dios ang nasa ibabaw na salita sa harap ng mga saksi sa lahat ng mga kaaway na dumating laban sa Mesiyanik na Hudyong Apostolikong Ministeryo na ito at ministro at sa lahat ng tunay na mga apostol at mga propeta.)

Kung AKING hahasain ang AKING kumikinang na espada at ang AKING kamay ay magdadaos ng paghuhukom/kahatulan; AKING ibibigay ang paghihiganti sa AKING mga kaaway, at magbibigay ganti sa kanila na nasusuklam sa AKIN. Deut 32:41

Palakasin mo ang mahinang mga kamay, at pagtibayin ang mahinang mga tuhod. Sabihin sa kanila na may pusong natatakot, Maging malakas, huwag matakot: masdan, ang inyong DIOS ay darating ng may paghihiganti, maging ang DIOS na may isang gantimpala; SIYA ay darating at iligtas kayo.Isa 35:3-4

****************

Oh Barbara (pati na rin ang lahat na maligamgam na mga Kristiyano at lahat ng mga kaaway ng AKING totoong mga apostol at mga propeta), kahit na iyong kinukutya ang AKING mga Apostol at mga Propeta, ipinadala KO sa iyo ang propesiyang ito; ito ay iyong pagpili kung anong gagawin mo sa mga salita. Ikaw ay mananagot para sa pagtawag nito na isang okulto, sa pagtawag sa kung anong mabuti na masama at pagtawag sa kung anong masama na mabuti. Sapagka’t ito ay hindi gawa ng mga kamay ng isang tao, ito ay isang gawa ng RUACH HA KODESH (Banal na Espiritu).

Talagang sinusubukan mo ang awa ni YAHUSHUA. Ang iyong malubhang kalusugan ay AKING pinahaba/pinalawak nguni’t sinasabi KO sa iyo ngayon mag-ingat ang iyong kalusugan ay tumawid sa linya [patungo] sa hiniram na oras. Kung ikaw ay magpupumilit sa paghawak/pagdiit sa AKING pinahiran at gumagawa ng pinsala sa AKING mga Apostol at mga Propeta at ng ministeryong ito at sa iba pang tunay na mga apostolikong mga ministeryo, iyong aanihin ang kung anong iyong hinahasik. Binabalaan kita na ang iyong bibig ay tulad ng isang bukas na libingan at iyong napuno ang libingan ng kasaganaang dumi habang iyong pinapala ang iyong pagkapoot, galit, tsismis, paninirang-puri, malisya/masamang hangarin, selos, inggit, kapootang panlahi (racism), at anti-kristong espiritu. Mag-ingat ka, sapagka’t nilalapastangan mo ang RUACH HA KODESH.

Mayroon kang espiritu ng relihiyon at hindi isang mapagmahal, masunuring relasyon sa isang tinatawag mong tagapagligtas, nguni’t hindi na kita kilala bilang AKING anak. Ikaw ay naligaw ng napakalayo. Ikaw ay katulad ng alibughong anak (prodigal son) at ang mundo ay ang iyong kulungan [ng baboy] kahit na pumupunta ka sa simbahan. Ang simbahan iyong pinupuntahan ay isang pormalidad lamang at ikaw at ang mga iba ay ginagamit ito bilang idolatrya. Ang pastor na iyon ay hindi ang mabuting pastol. AKO, si YAHUSHUA, ang kaisa-isang/tanging Mabuting Pastol at Tagapagligtas.

AKO lamang ang nagbayad sa presyo na iyon sa Kalbaryo. Gagamitin KO ang mga salitang ito upang balaan ang mga iba bagama’t ito ay iyong pagkapoot sa apostolikong babaeng lingkod na ito na nagpagalaw sa AKING galit sapagka’t sinabi mo na wawasakin mo siya at ang ministeryong ito? Ikaw at anong hukbo ni satanas? Hindi mo mawawasak ang kung anong binuo ng Makapangyarihang Dios. Mag-ingat lahat ng mga kaaway ng apostolikong ministeryong ito at ang iba pang tunay na apostolikong mga ministeryo sapagka’t itinakda KO ang ministeryong ito bilang isang biyaya sa mundo at hindi para maging isang sumpa. At gayunman kung paano ninyo tinatrato ang ministro at ministeryong ito ay kung paano AKO maglilingkod sa inyo. Kayo ay binigyan na ng babala at palagi KONG ipinapadala ang AKING mga Apostol at mga Propeta upang magbabala bago KO ipadala ang AKING Paghuhukom.

AKO ay nagpapayo, naghihikayat pati na rin nagwiwika/nagsasaway at nagbabala na mangagsisi, ang mga tao lamang na ang puso [nila] ay hindi kasing-lamig kaysa sa masamang paro (pharaoh) [ay] ang magkaroon ng mga tainga upang makinig. Kapag tinitingnan kayo ng mga tao iniisip ba ninyo talaga na nakikita nila si YAHUSHUA? AKO ay inyong pinapadalamhati, sapagka’t ang pagpunta sa simbahan ay hindi makakapagdala sa inyo sa Langit at ni kahit gaano [karami] ang inyong ikapu, hindi AKO napabilib sa inyong pagpapainit ng upuan/bangko, sa inyong mga modang palabas (fashion shows), o sa inyong mga grupo.

AKO ang Makapangyarihang Dios at AKO ay naging maawain hanggang ngayon nguni’t inyong sinusubok ang AKING pasensya kapag nagsasalita kayo laban sa apostolikong babaeng lingkod na ito at ng kawalang-pitagan kay Shandra, na ay isang makapangyarihang babae ng Dios at isa ring Propeta KO. Nakikita ninyo ang pagkabata sa loob niya at ayaw tingnan ang babae na nasa edad na disinuwebe. AKO ay nagdadalamhati habang naririnig KO ang mga salitang sinasabi mo na humihiwa sa kanya patungo sa kaibuturan ng kanyang mga buto. AKO ang nakakarinig sa kanyang pag-iyak habang nasasabik siya na mahalin at mapahalagahan at gayon man iniisip mo na siya ay ipinagbibili? Anong presyo/halaga ang iyong nilagay sa kanya? Sapagka’t siya ay hindi mabibili ng salapi sa AKING mga mata, at sa mga mata ng AKING babaeng anak.

Itinataas KO ang AKING babaeng lingkod na si Sherrie [Elisheva Sherrie], at bagaman ang kulay ng kanyang balat ay magkaiba sa iyo, kapwa sila ay nagbabahagi ng AKING RUACH HA KODESH ng may hangarin na mahalin at pagpalain ang iba at akayin sila sa Langit. Ito ay hindi tungkol sa isang sekta/katawagan nguni’t tungkol sa isang personal na relasyon kay YAHUSHUA. Ano bang klaseng relasyon ang mayroon ka talaga sa AKIN? Ano bang klaseng pananampalataya ang mayroon ka talaga sa AKIN?

Sinasabi mo na naniniwala ka sa Bibiliya at gayunman pinapatunayan mo na hindi sa pamamagitan ng mga salita na sinasabi mo ngayon laban sa AKING babaeng anak at sa isang tinatawag mo na iyong babaeng anak, at [sa] AKING ibang mga ministro na iyong sinisiraan ng puri? Mag-ingat, sapagka’t hindi mo sinisiraan ng puri ang isang tao, o mga tao. Kapag iyong hinawakan/kinanti ang pinahirang Mesiyanik na Hudyong Apostolikong ministeryo (ministrong) ito o [ang] ibang mga pinahirang Apostolikong mga Ministeryo kabilang ang ibang simbahan ni Shandra, iyong sinisiraan ng puri ang isa kung saan nabibilang ang ministeryo at iyon ay ang Dakilang Dios YAHUVEH at ang RUACH HA KODESH.

Huwag pintasan ang kung anong hindi mo naiintindihan ito’y mas-makakabuti na takpan ang iyong bibig at maging mapagpakumbaba. Binigyan KO si Shandra ng isang espirituwal na ina sapagka’t hindi mo siya minamahal, inaaruga, tinuturuan, hinihikayat sa mga paraan ng Panginoon. AKO si Makapangyarihang Dios YAHUVEH ay nagbibigay babala sa iyo na ikaw ay maligamgam at alam KO ang iyong puso at mga pagbubuyo/pag-uudyok (motivations) kapag pumupunta ka sa simbahan at ito ay para sa isang dahilan, at iyan ay dahil ikaw ay namamaga ng pagmamataas/kahambugan at gusto na ang lahat ng tao ay isipin na ikaw ay masbanal kaysa sa kung ano ka [talaga].

Ikaw ay ng isang Pariseong Espiritu. Kilala/alam KO ang puso mo at ito ay masama at naririnig KO ang iyong pagsumpa at pagrereklamo laban sa AKIN at sa mga tao na tunay na pinahiran. Hinuhusgahan mo ang iba sa pamamagitan ng laki ng kanilang pitaka at hindi sila hinuhusgahan batay/ayon sa prutas/bunga ng AKING RUACH HA KODESH. Maibabalaan, ang AKING babaeng anak ay ipinadala sa iyo ng kasama ang propesiyang ito kahit na iyong kinasusuklaman at kinukutya siya at ang mga iba ikaw ay mananagot para sa anong nalalaman mo ngayon.

Makinig, kung saan ang magiging susunod mong tahanan KUNG magpapatuloy ka sa iyong masamang maligamgam na mga gawain (Tingnan ang Mamamayan ng Impyerno). Isusuka kita ng palabas ng AKING bibig at ang impyerno ay tiyak na maging iyong susunod na tirahan. Magsisi, AKING mga kaaway, hindi ninyo kilala ang apostolikong babaeng lingkod na inyong hinahawakan/kinakanti kahit na ang Banal na Likidong Apoy na Pagpapahid na nasa kanya at sa ministeryong ito. Ngun’it dapat ninyong malaman habang gumugupit AKO ng butas sa inyong mga bulsa, at ang bawat bagay na maaaring maging mali ay magiging mali. Ang mga kagamitan (appliances) na hindi kailangang palitan, ikaw ay mapipilitang palitan. Ang inyong mga behikulo/sasakyan ay mangangailangan ng magastos/mahal na pag-aayos.

Wala ka nang pabor o espiritu/diwa ng kasanayan ng pagtatanghal na luminlang/nakapagpahamak sa mga iba at nakikita ka nila sa kung sino ka [talaga]. At titingin ka sa salamin at kamumuhian ang larawan na iyong nakikita at nakikita mo ang iyong sarili na tumatanda sa harap ng iyong mga mata. Habang pumupunta ka sa doktor at makatanggap ng masamang mga balita, matatandaan mo ang araw; na iyong nakilala ang AKING Babaeng Anak na babae at si Apostol Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu]. Matatandaan mo at pagsisisihan ang araw na iyong sinubukang isumpa siya at wasakin ang ministeryong ito at ang mga tao tulad nito! Sinasabi mo na mayroon kang pribadong mga tiktik/detektib? Alam mo na alam KO ang katotohanan at gayunman patuloy kang nagsisinungaling sa AKING Babaeng Anak at sinisiraan siya ng puri at ang ministeryong ito nang hindi mo naman siya kilala. Itigil ang pagsisikap na isangkot/idawit ang mga iba upang makibahagi sa iyong parusa.

Ginagawa lamang ng AKING apostol ang AKING kalooban/kagustuhan at minamahal ang AKING babaeng anak na si Shandra at anak na si Shandra at sa mga ang mga iba, ng may pagmamahal na AKING ibinigay KO sa kanya at tinuturo sa kanila ang AKING banal na mga gawa na nasa bibliya, hindi siya gumagawa ng pinsala kay Shandra o sa kanila. Nguni’t iyong tinatawag ang iyong sarili na isang ina at gayunman ay hindi ina sa anumang paraan. Ito ay nangangailangan pa ng mashigit pa kaysa sa manganak ng isang bata upang maging karapat-dapat sa salitang ina. Dahil iyong kinutya ang AKING apostolikong babaeng lingkod sa panahong dumaan siya sa mga oras ng pagsubok ngayon ay malalaman mo ang kalungkutan na kanyang pinagdusahan at iyong iluluha ang mga luha na kanyang binuhos, sapagka’t AKING itinaas ang mga pasanin mula sa AKING Babaeng Anak nguni’t ngayon ay iyong bubuhatin ang buong karga. Kahit na ang espadang naghahati ay sasapit sa iyong pamamahay at ang iyong sariling asawa ay titingin sa iyo ng may pagkasuklam at kahihiyan. Magsisi!

Iyong dinala ang mga bagay na ito sa iyong sarili tulad ng malinaw na sinaad ng Deut. 28:19 para sa mga taong sumuway sa AKING Salita. Ikaw ay susumpain habang pumasok ka at isinumpa habang lumalabas ka. Ang mga pagpapala ay hindi na naroroon. Ginamit mo ang mga espiritu ng pagmamanipula, pananakot, at ang espiritu ng takot, upang makuha ang kagustuhan mo. Kahit na ang iyong sariling asawa, kahit na susubukan niyang magprotesta, ay nakakaalam sa iyong puso ng destruksyon/pagkawasak. Iniisip mo na ang iyong paraan ay ang tanging paraan lamang, nguni’t, bumalik sa AKIN habang mayroon pang oras at pag-usapan natin ito, magsisi at tumalikod mula sa iyong masasamang gawa/paraan.

Ang babaeng iyong tinitignan bilang isang kaaway ay ang AKING mensahero lamang na nagsasabi ng AKING mga salita, maari KONG paikutin/baliktarin ang lahat ng mga sumpang ito na maging mga biyaya kung paniniwalaan mo lamang ang AKING salita na iyong narinig sa maraming mga taon, at gayunman ay hindi mo pinaniniwalaan na AKO ang parehong Dios kahapon, ngayon, at bukas. Tumigil sa paghawak/pagkanti sa AKING pinahiran at paggawa ng pinsala sa AKING mga Propeta. Hinawakan KO ang iyong kalusugan upang makuha ang iyong pansin, ano pa ang kailangan KONG gawin? Sapagka’t pinaparusahan KO ang mga taong minamahal KO. Gaano karami pang parusa ang kailangan KONG ibigay sa iyo upang magdulot sa iyo na unawain/kilalanin na ang AKING paraan, hindi ang iyong paraan, ay ang tanging daan na makakapasok ka sa Kaharian ng Langit.

Matuto mula sa AKING mga Apostol at mga Propeta, sapagka’t sa kanila ay sumasandig/nagpapahinga ang AKING pagpapahid. Tumigil sa pagtingin kay Shandra bilang isang bata, siya ay kagaya ng isang agila na natututong lumipad, at sa lalong madaling panahon ay papailanlang kasama ng mga agila at ng mga na ordenahan/naitalaga. Itigil ang pagsisikap na pigilin ang makapangyarihang babae ng Dios o hahawakan kita na may pananagutan.

************

4/20/01 Nakakasakit sa Ilan/Iba (Offending Some), Nakapapaliwanag sa mga Iba, itong babaeng lingkod ni YAHUSHUA
Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

Print Friendly and PDF