PROPESIYA 45

Bumangon AKING mga Lalaking Anak Gaya ng Espiritu ni Haring David!

* * * * * * *

Ang Nawalang Propesiya ay Nahanap!

Pakiusap mga Lalaking Kapatid, angkinin ang pagpapahid na nasa propetik na salitang ito, kung gusto ninyong maging Mamamatay ng Golayat sa espirituwal na lupain, ito ay magiging isang pagpapala sa inyo.

“Mga Mamamatay ng Golayat”
Nobyembre 11, 1999
Nag-umpisa ang propesiya 3:310 p.m.,
nagtapos 4:00 p.m.
Apostol Elisabeth Sherrie Elijah
(Elisheva Sherrie Eliyahu)

* * * * * * *

“Bumangon, kayo na mayroong isang Espiritu na ‘Naitulad’ kay Haring David.” Anong isang biyaya kayo sa AKIN, oh AKING Lalaking Anak na mayroong Espiritu na tulad sa isang Haring David at nguni’t wala ng yaong kasalanan na kanyang nagawa. Kayo ay mayroong isang puso na kinalulugdan si YAHUVEH at AKO ay lubos na nalulugod sa inyo. Nakipagbuno [wrestle] kayo sa umuungal na leon tinatalo ito at nakipagbuno sa oso tinatalo ito ipinapalagay ang kaaway na tumakbo. Kayo ay sobrang kinatatakotan sa impyerno. Sapagka’t ginagawa niyo ito hindi sa pangalan ni David nguni’t ay sa Pangalan ni YAHUSHUA at ginagamit ang AKING Dugo at Salita nagdudulot sa mga kaaway na tumakas sa 7 (pitong) magkaibang mga direksyon. Ang salitang ito ay nakadirekta sa inyo na mga nagmamahal, umaawit, sumasayaw, nagpopropesiya at pinaglilingkuran AKO gaya ng puso ni Haring David ng mga unang panahon. Gaya ni David ang AKING pinahirang pastol na batang lalaki, gagamitin KO kayo upang patayin ang mga Golayat na dumarating laban sa inyo at sa mga propeta, mga tao at mga ministeryo na AKING itinawag sa inyo upang protektahan sa AKING Pangalang YAHUSHUA. Kayo ay isang tunay na tagapagtanggol ng AKING pagpapahid [anointing].

AKING Mahal na Lalaking Anak, alam mo ba na wala kang anumang dapat katakutan, sapagka’t ibinigay KO sa iyo ang kalakasan ng isang Samson. Sa Espirituwal na lupain ikaw ay ang AKING pinahirang Samson. Walang mabuting bagay na AKING ipagkakait sa iyo, AKING mahal na lalaking anak. Magtiwala ka sa AKIN at panatilihin ang iyong mga mata sa AKIN. Habang ikaw ay naghahasik ng mga punla sa ministeryong ito na gagamitin upang hindi abutin ang libu-libo ayon sa iniisip niya [she], nguni’t ayon sa nagdala AKO ng pagpapatibay sa ibabaw ng pagpapatibay at kahiman ipinakita sa iyo AKING lalaking anak ang katotohanang ito na anong ayaw ng kaaway na kanyang [her] malaman. Ikaw ay nagtambak rin ng mga pagpapala sa iyong sarili. Samantalang ito ay iyong napagtanto na sampu-sampung mga milyon ang aabutin ng ministeryong ito. Habang sumusunod ka sa AKIN at ipinagtatanggol yaong alin na sa AKIN sa ilalim ng AKING Lubos na Pagpapahid.

Ikaw ay tutulong sa Handmaiden {Babaeng lingkod} na ito na magwiwika ng AKING mga Salita na yaong nagpapakita inihahayag ang AKING Lubos na pagpapahid na nagliligtas, naglulunas, nagpapalaya, at muling pagkabuhay na kapangyarihan sa AKING Pangalan lamang ay matatapos niya [she] yaong daan na AKING itinakda sa kanyang harapan. Nguni’t ito ring punlang ito ay ang magdidilig rin sa inyong lupa at ang ministeryo na AKING inordena at itinakda sa iyong harapan AKING Lalaking Anak. Sama-sama na kayo ay magbubungkal sa anihing bukid. AKING ipinapadala ang AKING mga manganganta bago KO ipinapadala palabas ang AKING mga mandirigma upang makipaglaban. Itindig ninyo ang inyong boses at maghanda sapagka’t kayo ay AKING ipapadala palabas nang sama-sama sa loob ng AKING Lubos na pagpapahid at sa loob ng AKING Espiritu upang makipagdigma gaya ng ginawa ni David laban kay Golayat at sa Pangalan ni YAHUSHUA kayo ay kapwa magiging mashigit pa sa mga Manlulupig.

Ang iyong mga panalangin AKING Lalaking Anak, ang iyong pag-aayuno ang magdadala sa kanya mula sa peligrosong pag-aalaga at masinsinang pag-aalaga na upang maipanumbalik sa lahat ng dako ng kanyang personal at buhay ministeryo. Ang mga panalangin ng sinuman na gaya sa isang Haring David ang yaong nagpapalaya sa Handmaiden {babaeng lingkod} na ito. Manalangin na ang lahat ng kanyang mga kaaway ay tumakas at katulad ni Golayat ay mapagtatanto na ang lahat ng kanilang okultong mga kapangyarihan ay nangauwi sa wala sa halip ang yaong alin na sinadya upang wasakin siya ay magpapala sa kanya. Yaong alin na pinadala upang wasakin ka AKING Lalaking Anak ay magpapala sa iyo dahil AKING babalingan ang mga sumpa na maging AKING mga Pagpapala. Hindi ba’t ang AKING Salita ay nagsasabi, “Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikakabuti?”

Ang mga yaong naghahangad na pasakitan ang AKING mahal na mga lingkod sila ay magbabayad kasama ng kanilang mismong mga buhay at mga kaluluwa kung sila ay hindi magsisisi. Kayo ay hindi maghihiganti nguni’t sa halip ay magpatawad at nalalamang “Ang paghihiganti ay AKIN sabi ni YAHUVEH!” Mayroon siyang [her] isang lalaki na naghahawak sa kanya sa pagkaalipin sa lahat ng paraanan ang bago ay hindi maaaring dumating hangga’t ang luma ay inalis. Manalangin para sa kanyang kalayaan ngayon na parang ito ay sa inyong sarili. Hindi ninyo kailangang malaman ang kanyang [his] pangalan basta’t basahin ang kanyang [her] testimonyo kasama ng AKING espirituwal na mga mata at tenga at ipapakita KO sa inyo yaong alin na hindi ninyo nalalaman, yaong alin na hindi niya [she] sinasabi. Ang lalaking ito ay ang kanyang Golayat at siya [she] ay walang lakas na maging malaya kaya’t AKING ipinadala ang AKING Lalaking Anak na mayroon ng AKING RUACH ha KODESH na gaya ni David ng mga unang panahon at AKO ay nagsasabi, “Nguni’t pagsalitaan mo ang Golayat na ito at siya ay magiging wala na.” Pagsalitaan ninyo ang inyong mga Golayat at sila ay magiging wala na. Magsalita sa Pangalan ni YAHUSHUA at ang mga bundok ay magiging dayami sa hangin.

Magsalita sa Golayat na ito sa espituwal na lupain at siya ay magiging hindi na isang hadlang o isang banta sa kanya o sa ministeryong ito sa anumang paraan. Sapagka’t tulad ng sadyang walang pag-alinlangan na si Golayat ay isang kuhila [reprobate], gayon din ang lalaking ito na sinuman na minsang tinawag ang kanyang sarili [himself] na kanyang [her] asawa nguni’t hindi kailanman sa AKING mga mata. Hindi ba’t nagsalita si David kay Golayat at iwinika ang anong gagawin KO? Hindi ba’t nagpropesiya si David at sinabi ang anong magiging huling resulta ni Golayat? Matapang na magsalita sa mga Golayat. Oh AKING Lalaking Anak na mayroong pagpapahid tulad ni David, panuorin ang mga Golayat na bumagsak nang walang hanggan hindi babangon laban sa iyo, sa Handmaiden {Babaeng Lingkod} na ito at sa mga tumatayo kasama ninyo sa AKING Pangalan at pagpapahid. Siya ay gutay at pagod mula sa labanan at nasa kanyang pinaka-mahina ngayon. Bumangon para sa kanyang depensa at patayin ang mga Golayat na naghahangad na wasakin ang AKING pinahirang Handmaiden at ang ministeryong ito sa Pangalan ni YAHUSHUA.

Sa oras lamang na iyon ay maaari nang mapasakanya ang lahat na yaong AKING pinaunang sinabi [foretold] at ipinakita sa kanya [her], sa iyo at sa mga iba. Bumangon oh ang sinong tinawag KO na AKING tunay na Haring David ng makabago. Bumangon na mayroong Espiritu na gaya ni David ang pastol na batang lalaki na pumatay kay Golayat. Sa espirituwal na lupain patayin ang mga Golayat sa Pangalan ni YAHUSHUA. Tumayo sa buong armor at tumayo sa Salita ng Diyos na hindi maaring magsinungaling. Una ay umawit sa AKIN sa AKING Espiritu sapagka’t diyan ay nalalagay ang Tagumpay para sa iyo at sa kanya. Ang kanyang Golayat ay malalaglag sa parehong oras na ang sa iyo ay malalaglag rin AKING Lalaking Anak na David. Bumangon at dambungin ang kaaway ngayon sa lahat ng mga kayamanan at mga samsam na kanyang ninakaw. Utusan si satanas na ibalik nang 7 {pitong} patong. Gayon ito ay magagawa para sa AKING kaluwalhatian lamang.

Sa oras na sabihin mo ito sa Pangalan ni YAHUSHUA ang anong sasabihin mo ay matutupad agad habang mayroon kayo ng pananampalataya at naglalagay ng mga gawain sa likod ng pananampalataya. Pananampalataya na walang gawa ay patay, huwag mo itong kalimutan AKING Mahal na Lalaking Anak na mayroong Espiritu na naitulad kay Haring David. Ikaw ay lalabas na may kasamang kahiman isang masmalaking pagpapahid na yaong hindi mo inakala na posible habang ang mga kaaway ay sumubok at pumaligid at wasakin ka, ang iyong ministeryo at ang mga yaong pinapadala KO sa iyo. AKIN itong sasabihin sa iyo AKO ay nagpahid at nagsabi sa pagpapahid na ito sa pamamagitan nitong Handmaiden sapagka’t ikaw ay magiging kahiman isang maspinahirang Mandirigma sa Pangalan ni YAHUSHUA.

Ibinigay sa Handmaiden {Babaeng Lingkod} na ito, anak ni YAHUVEH at YAHUSHUA ha MASHIACH

Rev. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)

11/11/99 3:30 p.m.

Isang linggong nakalipas sa oras na ito, ang aking aso at ako ay nasa unahan sa banggaan sa eksaktong oras na ito! Kaming lahat ay lumakad na palayo kasama na ako lamang ang nagdurusa sa mga pasa at mahapding katawan. Purihin si YAHUSHUA! Ang mga anghel ni YAHUVEH ay tunay na kinukubkob ang mga yaong nagmamahal at kinatatakot SIYA. Kung ako ay namatay, ang propetik na mensahe ng pagbibigay lakas ng loob at pag-asa at bagong pagpapahid para sa mga yaong mayroong pagpapahid at Espiritu “Gaya” sa isang Haring David ay hindi maisasalita sa pamamagitan ko.

Ito ay nagpapatunay lamang na, “Ako ay mabubuhay at hindi mamamatay, upang ideklara ang mga gawain ni YAHUVEH.” Ang aking kotse ay kinuhaan ng total [totaled] at ang sabi ng ‘insurance’ ay hindi na maisasaayos, gayon pa man pinatunayan ni YAHUVEH na ang aking trabaho sa mundong ito ay hindi pa tapos! Nagsisimula pa lamang ako para kay YAHUSHUA. Puri, karangalan, at Kaluwalhatian. Kaya’t mag-ingat diyablo, sa pangalan ni YAHUSHUA. Ang mga mayroong pagpapahid at mga Espiritu “Gaya” ng isang Haring David ay iniaangat upang umanib sa akin. Tumatakip sa ministeryong ito at sa akin at ang mga taong kasosyo sa ministeryong ito na mayroong pinahirang mga panalangin at mga salmo mandirigmang mga Espiritu tulad ni Haring David. Kung ikaw ay isa sa kanila sulatan mo ako at ipaalam mo sa akin upang makapanalangin ako para sa iyo.

* * * * * * *