Propesiya 43 –Ikalawang

Sino ang Iyong Pinipiling maging Iyong Magpapalayok? AKO si YAHUVEH o si Harry Potter!

Binigay sa pamamagitan kay Rev. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

********

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

******************************************************************************

PELIGRO! BABALA! Huwag ninyo dalhin ang inyong mga anak upang manood ng Harry Potter na mga pilikula! Mga Kristiyanong mga magulang, dinadala ba ninyo ang inyong mga anak upang manood ng Harry Potter? Ang inyong mga anak ay nalalantad/naisapanganib sa kasukla-suklam/kakila-kilabot na KASAMAAN sa mga Pelikulang ito! BABALA!!! Ito’y madalian, kung may kakilala kayo na kahit sinuman na may mga bata/anak, ipabasa sa kanila ang Propesiyang ito tungkol sa Harry Potter. Sino ang papayag na tumayo sa labas ng mga teatro/sinehan at bigyan ng babala ang mga tao! Iboykot ang mga teatro/sinehan at mga isponsor!

Pakikopya at bigyan ng babala ang iba, huwag lang baguhin ang konteksto.Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

**************

Ang propesiyang ito ay dumating sa akin pagkatapos ng ipinadala sa akin ang isang panaginip na mula sa isang bagong sanggol/anak ni YAHUSHUA, na may edad na 16, na nakatira sa Singapore, na aking tinatawag na Truthseeker {Naghahanap ng katotohanan}. Mahal ka ni YAHUSHUA Truthseeker {Naghahanap ng katotohanan}, at ako rin. Ang iyong panaginip ay nagpagalaw sa pagpapahid (anointing) na nasa akin. Madla, bakit hindi nagmula ang panaginip na ito sa isang tao na nasa Amerika parang ang Singapore, Hong Kong, Malaysia, ay nakikinig at naliligtas sa isang malaking antas ayon sa mga sulatroniko/e-liham (email/electronic mail) na aking natatanggap.

Deut 18:10-12 Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway, O enkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagka't sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon: at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Dios sa harap mo.

Pahayag 21:8 Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga makikiapid/bugaw, at sa mga mangkukulam/salamangkero, at sa mga taong sumasamba sa mga anito/idolo, at sa lahat na mga sinungaling, ay magkakaroon ng bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.

Exodus 22:18 Huwag mong pahintulutan na mabuhay ang isang babaing mangkukulam.

Micah 5:12 At aking puputulin ang mga pangkukulam sa iyong kamay; at hindi ka na magkakaroon ng mga manghuhula:

Deuteronomy 18:14 Sapagka't ang mga bansang ito, na iyong aariin, ay nakikinig sa mga tagamasid ng panahon (soothsayers), at sa mga mananamba (diviners): nguni't tungkol sa iyo, si YAHUVEH/YAHWEH ang iyong Diyos ay hindi ka pinapayagan na gawin ito.

2 Mga Hari 17:17

At kanilang pinaraan ang kanilang mga anak na lalake at babae sa apoy, at ginamit ang panghuhula at mga pangkukulam, at ipinagbili ang kanilang sarili, upang magsigawa ng masama sa paningin ng Panginoon, upang mungkahiin siya sa galit.

2 Mga Hari 21:6

At kaniyang pinaraan ang kaniyang anak sa apoy, at nagmasid, at gumamit ng mga enkanto, at nakipagsanggunian sa masamang espiritu, at sa mga mahiko/salamangkero: siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon, upang mungkahiin siya sa galit.

Leviticus 18:21 At huwag mong hayaan ang sinuman sa iyong binhi na dumaan sa apoy kay Moloch.

2 Chronicles 33:6

Kaniya rin namang pinaraan ang kaniyang mga anak sa apoy sa lambak ng anak ni Hinnom: at siya'y nagpamahiin, at nagsanay ng pangkukulam at nanghula, at nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu, at sa mga mahiko: siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ni YAHUVEH, upang mungkahiin siya sa galit.

Mateo 18:5-6

At sinomang mananakit sa isa sa mga maliliit na bata na ito na naniniwala sa akin: Mas mabuti para sa kanya na ang isang gilingan ng bato ay ibinitin sa kanyang leeg, at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat.

Lucas 17:1-2

At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod; datapuwa't kapighatian sa kanya, na sa kaniya’y nagsisilapit sila! Mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang gilingang bato, at siya'y ihagis sa dagat, kaysa sa masaktan niya ang isa sa maliliit na ito.

**************

Sino ang Pinipili ninyong maging Magpapalayok Ninyo?…AKO si YAHUVEH o si Harry Potter!

Mga hanggal, oh mga hanggal! Ang mga tao na hinahanggad KO, si YAHUSHUA, na tawaging AKIN, kahit na inyong tinatawag ang inyong mga sarili na AKIN at gayunman bakit ninyo sinasabi na mahal ninyo AKO at hindi AKO sinusunod? Paano ninyo maaring tawagin AKONG Panginoon at gayunman inyong sinusuway ang AKING mga [banal na] kasulatan. Kailan pa namamahala ang utusan sa kanyang Amo? Hindi nga ninyo naririnig ang AKING marahang bulong na tinig (still small voice) kapag AKO ay nagbibigay babala sa mga panganib ng pangkukulam at mga makademoniyong pagsapi/pagkontrol sa pamamagitan ng kung anong nakikita ng inyong mga mata at naririnig ng inyong mga tainga. Dahil dito, ang inyong mga anak ay sinapian/nakokontrol {Possessed} sa pamamagitan ng mga pelikula, mga libro, at mga video games na ay matatag na pagkain ng okultismo, pangkukulam, demonismo, santanismo, at salamangkismo {shamanism}.

Magsisi ngayon! Tumalikod mula sa kasamaan na ito. Sa Halip ay palikuin/ibaling ninyo ang inyong mga anak patungo sa AKIN kay YAHUVEH at YAHUSHUA. Kami lamang ang maging magpapalayok ninyo at ng luad ng inyong mga anak. Sila ay dapat na mahubog/mahulma sa aming imahe hindi kay Harry Potter. Kahit ang pangalan ay pinili para sa isang layunin, upang hubugin/hulmahin ang inyong mga anak sa imahe ng Kathang-isip ng pagkatao ni Harry Potter. Hindi ba sabi ng AKING mga Kasulatan, “Sanayin ninyo ang inyong mga anak sa paraan na pupuntahan niya at kapag siya ay matanda na siya ay hindi lalayo mula dito.” Ano ang inyong ginagawa? Oh mga hanggal. Inyong sinasanay ang inyong mga anak na maging mga mangkukulam, mga salamangkero, mga bruha, at mga santanist. Oh anong presyo/halaga ang inyong babayaran kapag ang inyong mga anak ay tumalikod sa inyo ng may ng mga masasamang mga espiritu na magpapataka sa inyo, saan pumunta ang inyong mga anak? Titingnan ninyo sila ng may mga mata ng pagtataka, sapagka’t ang inyong mga inosenteng mga anak ay masasapian /makokontrol ng bawat uri ng masamang espiritu.

Bakit KO papayagan ang mga inosenteng ito na mapinsala sa ganitong paraan, kung saan ang kanilang kaluluwa ay mapapahamak? Sapagka’t binigyan KO ang mga magulang ng pagpili/kagustuhan, kahit ang mga pagano ay may alam na mas mahusay, sapagka’t alam nila na ang kanilang mga anak ay hindi dapat magkaroon ng mga kapangyarihan ng okultismo. Napagtanto nila na ang pangkukulam ay isang kasalanan at gayunman ang inyong sariling mga radiyo at telebisyon (airwaves) ay nagtatatag nito, kahit sa mga bata sa pamamagitan ng mga sitcom (libangan). Inyo bang binoboykot ang mga istasyon ng telebisyon o binoboykot ang mga nagpaanunsiyo (advertisers)? HINDI, nanatili kayong tahimik at hindi nagbibigay babala sa kaninuman. Hindi ba sinasabi ng AKING Salita, ‘Pagdusahin ang isang mangkukulam na masunog sa impiyerno at sa Dagat-dagatang Apoy,’ sila’y masusunog pagkatapos nilang mamatay kung hindi sila magsisisi. Oh AKING mga hanggal ito ang parusa na inyong pagbabayaran.

Sila ay masusunog sa impyerno at sa Dagat-dagatang Apoy pagkatapos nilang mamatay, kung hindi sila magsisisi. Oh AKING mga hanggal. Ito ang parusa na babayaran ninyo para sa pagpapadala ng inyong mga anak sa mga Harry Potter na Pelikula, sila ay masasapian/makokontrol. Sila ay tiyak na maghihimagsik [laban] sa inyo, sa mga paraan na hindi kailanman ninyo pinangarap. Sapagka’t ito ang inyong sariling mga inosenteng mga anak, na umasa sa inyo upang magturo sa kanila ng tama mula sa mali, gayonman inyo silang hinihikayat na tumingin at mag-aral ng pangkukulam, santanismo, salamangkismo (shamanism), demonismo (pagkademonyo), sa kung ano ay tinuturing ninyong isang hindi nakakapinsalang palabas/pelikula o sa hindi nakakapinsalang mga libro puno ng katatawanan at gayunman pinapakain sila ng pagkain ng kasamaan na ito, alam na ito ay masama at tumatawa sa kasamaang ito. Paano ninyo matatawag ang inyong mga sarili na mga magulang?

Mga magulang, protektahan ninyo ang AKING mga inosenteng mga Anak. Ang kanilang mga isip ay napakalambot at embes ng mabuti ang itinatanim, pinapayagan ninyo ang masamang Harry Potter na ito na magtanim ng kasamaan sa mga isip, mga katawan, mga espiritu, at mga kaluluwa ng inyong mga anak, habang hinahangad nila ang makademonyong mga kapangyarihang ito at oo marami ang tatanggap ng kapangyarihang ito. Ang kung anong pinagtatawanan ninyo ay isang realidad. Mayroong mga ilan na nasapian/nakontrol ng mga demoniyo na maaring makakakuha ng ilang mga masasamang kapangyarihang ito at ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa AKING mga Banal na Salita nguni’t alam rin ng mga masasama na mayroong kapangyarihan sa mga makademoniyong awit at mga salita. Ang mga salita at ang mga gawain na ito ay inyong matatagpuan sa Harry Potter na mga libro at mga pelikula. Mga magulang, kayo ay responsible sa pagpakain ng inyong mga anak ng pagkain, kapwa pisikal at espirituwal na pagkain. Hindi ninyo pinapakain ang inyong mga anak ng lason, kaya bakit ninyo papayagan si santanas na pakainin ang inyong mga anak ng lason? Lason para sa inyong mga kaluluwa at ng mga isipan, katawan, espiritu at kaluluwa ng inyong mga anak.

Si satanas ay nangungutya at tumatawa sa inyo mga magulang, habang inyong inaangat ang kutsara upang pakainin ang mga kaluluwa ng inyong mga anak ng kasamaang ito. Ito ay masmasama kaysa noon, sa anumang pelikula, o sa anumang mga libro ng mga bata. Mayroong mga gayuma na inilagay sa lahat, ng masamang itinakwil (reprobate) na manggagawa ni santanas, na nagmamalaki sa kanyang walang banal na mga gawa ng pangkukulam. Mga masasamang gayuma ay inilagay sa lahat ng kanyang mga sinulat at ang pelikula ay may mga masasamang gayuma (spells) na nagiging sanhi ng sinuman na manood na isipin hindi ba ito ay maging kahanga-hanga, kung mayroon akong ganitong klaseng kapangyarihan? Ito ay nagbubukas sa tao ng pag-kontrol ng pag-iisip, pagmamanipula ng isip, pagbabago ng isip, pagkagutom sa kapangyarihan, anti-kristong espiritu. Suking [walk-in] mga espiritu ay madaling papasok sa lahat na mga tao na nagbukas ng pintuang ito sa kanilang isipan, katawan, espiritu at kaluluwa. Mayroon ng mga gayuma, mga awit at mga bulong na inilagay sa mga libro at mga pelikula at ang lahat na lumabas mula sa anumang bagay na may kinalaman sa Harry Potter, upang mag-sanhi ng kagutuman para sa higit na kaalaman sa okulto at kagutuman upang maghimagsik at mga gayuma upang kutyain AKO si YAHUVEH at si YAHUSHUA at ang lahat na banal at upang tanggapin ang kung anong AKING, si YAHUVEH, tinawag na hindi banal. Upang tanggapin ang kung anong ipinagbabawal ng AKING mga Banal na Kasulatan.

Ang inyong mga anak ay nagbabayad at magbabayad ng isang presyo, sapagka’t pinapasok ninyo mga hangal na magulang ang kasamaang ito sa loob ng inyong mga tahanan, at pinapasok ang kasamaang ito sa loob ng kanilang mga tainga at pinayagan sila na masdan/tingnan ito ng kanilang mga mata. Kahihiyan sa lahat ng mga tao na gumagawa ng mga kabuktutan/kasamaan na ito at tinatawag ang kanilang sarili na AKIN. Magsisi ngayon at tumalikod mula sa kasamaang ito o huwag na huwag na ninyong tawagin ang inyong sarili na AKIN sapagka’t hindi KO kayo kilala. Maging babala [ito], hindi pa ba ninyo naintindihan? Manalangin at intindihin/unawain kung ito ay katotohanan at kung ito ay nakalinya sa AKING mga Banal na Kasulatan. Kung hindi, kung ganoon huwag makinig sa mga babala ng aspotol na ito na AKO ay nagsasalita mula sa kanya ngayon. Ang panghihikayat sa inyong mga anak na magbasa at manood ng mga pelikula na lumuluwalhati sa okulto ay isang kasuklam-suklam sa AKIN, si YAHUVEH at kay YAHUSHUA! Makinig, matuto, at umunawa.

Ito ay pareho sa pagpapadaan ng inyong mga anak sa apoy. Ito ay pareho sa pagsasakripisyo ng inyong mga anak kay Molech. Huwag kayong maglakas loob na isipin na kayo’y tinawag na AKIN kapag inyong sinasakripisyo ang AKING mga Anak/Musmos, hindi lamang sa mga pagpapalaglag, ngun’it ngayon ay pinipinsala rin sila sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang mga kaluluwa? Binubuksan ang kanilang mga kaluluwa at mga espiritu sa lahat na AKING tinatawag na hindi banal. Hindi pa ba ninyo napagtatanto na nais ni satanas ang kaluluwa ng inyong mga anak? Nais ni satanas na magdala ng kaguluhan (anarchy) sa inyong mga tahanan at ang epiritu ng paghihimagsik, pagpapatay, pagnanakaw, at pagsuway, o ito ay dumarating sa iba’t-ibang mga edad, at mga kapaligiran ng mga bata mula lamang sa pamumuhay sa masamang mundo/daigdig na ito. Gaano maging kahigit pa ba ito para sa lahat na pumapayag sa kanilang mga anak na kumain sa kasamaang ito? Hinihikayat ang kasamaang ito, at gayunman ay tinatawag ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano at mga Hudyo. Kahit ang mga taong sumasamba sa isang paganong dios tulad ni Buddha at Allah, maging babala [ito] kapag sinasabi KO na lahat ng mga bata, ang ibig sabihin nito ay ikaw rin.

AKO si YAHUVEH ay nagbigay sa inyo ng mga anak ng may isang utos na protektahan ang mga malilit (anak). AKO si YAHUVEH, ay naglagay ng isang maternal na likas na ugali (maternal instinct) sa mga ina ng mga bata upang protektahan sila kahit sa presyo ng kanilang mga buhay. Mga Ama, iniligay KO rin ito sa inyo, upang magbigay at mag-alaga at magprotekta sa inyong mga pamilya. Paano ninyo nagagawa ang kasamaan na ito sa AKING mga mata. Nasaan ang mga espirituwal na mga lider na nagbibigay babala tungkol sa pelikulang ito at mga libro na lumalaki lamang sa kasamaan sa bawat tomo? Hindi ba ninyo naiintindihan kung ano ang ginagawa ni satanas at gagawin pa sa isang masmalaking antas? Ilarawan ang mga pamumusesyon/pagsakop ng demonyo sa mga bata sa buong mundo, sa bawat lengguwahe/wika, kung saan kahit ang mga magulang ay matatakot sa kanilang sariling mga anak, ilarawan ang mga batang ito at sinumang nanonood sa pelikulang ito na nasasapian/nakokontrol at ang kanilang mga puso ay nagiging mas malamig at walang sigla at ang pananampalataya ay namamatay tulad ng isang baga dahil sa espiritu ng rebelyon upang tumawa sa kung anong AKING ipinagbabawal.

Kayong mga magulang na nilalagay sa panganib ang mga kaluluwa ng inyong mga anak ng ganito, ay hindi kahit napagtatanto/naiisip kung gaano ninyo pinapagalit AKO, si YAHUVEH at si YAHUSHUA. Ito’y mas mabuti na ang isang gilingan ng bato ay mabitin sa inyong mga leeg at malunod kayo. Huwag ninyong asahan na marinig KO ang inyong mga panalangin, kapag dumadaing/umiyak kayo sa AKIN kapag nakikita ninyo ang mga bata na nasapian/naposes. Nakinig ba kayo sa AKIN noong nagbigay AKO ng babala sa inyo sa pamamagitan ng AKING RUACH HA KODESH? Pakikinggan KO ang inyong mga panalangin sa antas na nakinig kayo sa AKIN upang bigyan kayo ng babala na huwag ninyo hayaan ang inyong mga anak na maaliw/malibang sa kung anong AKING ipinagbabawal sa inyo na pag-aralan, o makibahagi sa mga aral ng mga diyablo. Huwag magulat kapag ang inyong mga maliliit na anak ay magsimulang magsanay/magsagawa ng mga panggayuma (spells). Huwag magulat kapag ang inyong maliliiit na anak ay tumalikod sa inyo sa pagkasuklam. Huwag magulat, sapagka’t inyo silang pinakain ng mga masasamang mga librong ito na nagbibigay aral ng lahat na laban sa kaisa-isang Mabuting Libro.

Ilan sa inyo mga magulang ang bumibili ng mga kalakal para sa inyong mga anak at hindi man lamang napapansin na ito ay pangkukulam, ng may mga pang-gagayuma na nakaugat sa santanismo at ito ay nagdudulot sa inyo na gumastos ng pera sa pamamagitan ng pagbigay nito kay satanas at sa kanyang mga trabaho sa bawat oras na inyo itong ginagawa. Huwag magulat/magtaka kapag dumating ang espiritu ng kahirapan sa inyo dahil sa paggawa nito. Huwag magulat kapag ang mga bata ay magsimulang magpatayan sa isa’t-isa at magalay sa kanilang sariling mga hayop. Huwag magulat kapag mga demoniyo ay pumapasok sa inyong mga anak at wala na kayong anak na gustong magbasa ng Bibliya o kahit na marinig ang Pangalan ng Dios na inyong pinaglilingkuran; kapag ang inyong anak ay kinamumuhian ang lahat na yaon ay Banal.

Sasabihin KO ito sa inyo: AKO si YAHUVEH, AKO ang MANGGAGAWA NG PALAYOK/ MAGPAPALAYOK, kayo at ang inyong mga anak ay maging AKING luad/putik. AKO si YAHUVEH, AKO ang huhubog/huhulma sa inyo, hindi si Harry Potter. Ang paglago ng masamang magpapalayok na ito na magtatanim sa inyong isipan at sa [isipan ng] inyong mga anak, na ang pagpapalaganap ng mga gayuma ay hindi makakapinsala at ang pagkontrol at ang pagmanipula sa iba ay ang bagay na dapat gawin. Mag-ingat, sapagka’t ang inyong mga anak/bata sa buong mundo, sa bawat wika ay masasapian/mapoposes, at kung hindi ninyo makita/mapuna ito kaagad, huwag magulat, sapagka’t ang ilang mga makademoniyong pamumusesyon/pagsapi ay hindi mapapansin kaagad, sapagka’t ang mga demoniyo ay lumalagay sa tahimik at naghihintay. Napagtanto/Nauunawaan ba ninyo kung gaano karaming mga kaluluwa ang ihahain kay santanas dahil sa okultong pelikulang ito at [dahil sa] lahat ng mga libro na inyong pinapakain sa inyong mga anak? Napagtanto/Nauunawaan ba ninyo na ito ay totoo at ang mga taong nagsasanay sa itim na mga sining, shamanismo (shamanism), satanismo ay hindi tumatawa sa pelikula at sa mga libro, sila ay tumatawa sa lahat ng mga taong hindi siniseriyoso ito.

Pagbawalan ang inyong mga anak na madala/pumunta sa pelikulang ito o magbasa ng mga libro. Kung mayroon kayong mga libro sa bahay o sa bahay ng inyong mga apo, dasalan ang mga libro, palayasin ang mga sumpa sa mga libro, ipakiusap/hilingin ang Dugo ni YAHUSHUA sa ibabaw ng mga libro, hingin ang AKING kapatawaran kung nagkasala kayo at naghikayat/nagpaunlad nito sa anumang paraan. Lumapit sa AKIN sa pangalan ni YAHUSHUA at sunugin ang mga librong ito. Iboykot ang mga eskwelahan na nagpapahintulot na ito ay maging bahagi ng kurikulum nito. Isisante/Itiwalag ang mga guro kung pinipilit nilang turuan ang inyong mga anak ng pangkukulam. Pagbawalan sila na pakainin ang inyong mga anak ng higit pa na kasamaang ito. Pagsisisihan ito ng mga guro. Pagsisisihan ito ng mga paaralan na nakikilahok dito, sapagka’t kung sa palagay nila na mayroon silang mga problema ngayon sa mga estudyante, maghintay lamang hanggang sa kung anong mga nakikita ng mga bata sa pelikula ng Harry Potter at mga libro ay magamit upang ieksperimento/isubok sa mga guro at mga magulang. Bibigyan ni satanas ang inyong mga anak ng okultong mga kapangyarihan upang makapaminsala. Ang sariling mga anak ninyo ay magiging inyong pinakamasamang mga kaaway.

Magsisi ngayon! Tumalikod mula sa kasamaang ito. Sa halip ay ibaling ang inyong anak sa AKIN, si YAHUVEH at kay YAHUSHUA. KAMI lamang ang maging inyong magpapalayok at ng luad ng inyong mga anak. Sila ay dapat hubugin sa AMING imahe, hindi kay Harry Potter. Kahit ang pangalan ay napili para sa isang layunin, upang hubugin ang inyong mga anak sa imahe ng kathang-isip na pagkatao ni Harry Potter. Ang mga makademoniyong mga espiritu ay naghihintay at nanonood upang tingnan kung sinong magbubukas sa kanilang mga sarili sa makademoniyong mga pagsapi/pagkontrol sa pamamagitan ng mga tarangkahanpintuan ng pelikulang ito at ng mga libro. Walang mabuting kaalaman ang matatanggap mula sa mga libro o pelikula, kaya bakit ninyo nilalagay sa panganib ang AKING tinatanging mga maliliit na anak? Ang mga demoniyo ay pumapasok sa inyong bata/anak. Ang mga bata ay papasok sa mga teatro, nguni’t hindi [na] ito ang inyong mga anak na lalabas.

Kayo ay binigyan na ng babala! Hindi ninyo ito mapapansin/mahahalata kaagad. Mapapansin ng ilan at hindi [mapapansin] ng ilang mga magulang, nguni’t sasabihin KO sa inyo ang inyong mga anak ay madadakip/sasakupin {taken over}, ng paunti-unti, kapag maslalo silang kakain sa pagkagumon na ito na nangyayari sa buong mundo, hindi para sa droga o seks kundi para sa pagpapakain na diliryo ng kaalaman at pag-aaral at pagsasanay ng itim na sining ng okulto, tinatakda ang mundo para sa sistema ng anti-kristo upang mas-madaling matanggap. Tandaan gagawin ng anti-kristo ang mga bagay na binabasa ng inyong mga anak sa mga aklat at pelikula ng Harry Potter at higit pa.

Ang mga magulang na tinatawag ang kanilang mga sarili na AKIN at hindi nagsisisi at nagbibigay babala sa iba, alamin ito: dahil sa inyong paghihimagsik AKO si YAHUVEH ay magiging bingi kapag kayo’y mananalangin, at maglakas loob na harapin AKO pagkatapos KONG bigyan kayo ng babala at kapag lumapit KAYO sa AKIN na umiiyak at sasabihin KO, “Kayo ay binigyan na ng babala” at ngayon kayo ay kakain sa AKING poot at hindi ninyo magugustuhan ang lasa nito. Ang lahat ng Langit ay nagbabantay at kayo ay napapaligiran ng isang ulap ng mga saksi/patotoo. Gaano karami pagkatapos ng propetik na babalang ito ay mag-aalala ng sapat at magbigay babala sa iba. Kayo ay may pananagutan sa kung anong nalalaman ninyo. Huwag ninyong sabihin na hindi ninyo alam, sapagka’t bago pa AKO nagsalita mula sa AKING apostol na ito, alam ninyo na inutusan KO kayo na protektahan ang inyong mga anak at paano ninyo masasabi na ito ay nagpoprotekta/pagprotekta sa inyong mga anak. Amerika, nasaan ang inyong pagsisisi sa harapan KO? Bakit kayo nagpapaapaw ng paghuhukom sa ibabaw ng inyong ulo? Naririnig KO ang mga panalanging lumalabas/dumarating sa Pangalan ni YAHUSHUA, gayunman nasaan ang pagtalikod sa kasalanan?

England, kayo ay nagdala ng paghuhukom mula sa Langit patungo sa inyo. Magsisi, sapagka’t ang kabuktutan/kasamaan na ito ay nagmula sa inyong sariling lupain. England, wala kayong ginawa upang pigilan ito. Bakit? Paano nanatiling tahimik ang AKING mga espirituwal na liderato? Bakit hindi naglalagay ang mga simbahan ng mga babala sa mga diyaryo at sa mga airwaves [halimbawa sa radio, telebisyon at iba pa]? Bakit hindi binoboykot ng AKING mga anak ang bawat tindahan at produkto na nagpapaunlad ng pangkukulam na ito at mga demoniyong pagsapi/pagkontrol? Bakit hindi nagpoprotesta ang mga magulang, at tumatanggi na payagan ang mga eskwelahan na pakainin ang inyong mga anak ng kung anong hindi ninyo pinapakain sa inyong mga anak.

Mag-ingat kapag mashihigit pa ang panay na isang pagpapakain ng kasamaang ito; ay mas maging lubusang malinaw/maliwanag ang makademoniyong mga pagsapi/pagkontrol. Mga magulang, ito ba’y talagang katumbas ng halaga ng kaluluwa ng inyong mga anak? Ang lahat ng kumakain sa pagkain ng okulto ito, ito ba’y talagang katumbas ng halaga ng inyong mga kaluluwa? Lumayo mula sa AKIN, kayong manggagawa ng katampalasanan, AKO si YAHUVEH at YAHUSHUA ay hindi kikilala sa inyo, kung hindi kayo magsisisi at bumalik sa Kabanalan, at magsisisi sa pagpanatiling tahimik. Nasaan ang AKING ibang mga apostol at mga propeta na dapat nagpapatunog sa shofar na tambuli nagbibigay babala ng panganib sa isipan, katawan, espiritu at kaluluwa, sa lahat ng tumitingin sa pelikulang ito, at nagbabasa sa mga libro? Kayo ay binigyan na ng babala. Ngayon ay mamili kayo.

Sino ang inyong pinipili na maging magpapalayok ninyo AKO si YAHUVEH at YAHUSHUA o si Harry Potter? Ang yaong pelikula at mga libro ay huhubug lamang sa inyo at sa inyong mga anak na maging lahat ng hindi banal. Ito ay inyong pagpili. Huwag ninyong sabihin na hindi KO pinadala ang AKING mga Apostol at mga Propeta upang magbigay babala bago KO ipadala ang AKING paghuhukom. Kahit ang lupa ay nanginginig sa takot sa galit KO, ni YAHUVEH. Gaano karami pa dapat, kayo na inutusan na isagawa ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kayo ay AKING pinagsasabihan ngayon, at sabihin sa inyo na ang dugo ng mga bata sa lahat ng ibayo ng mundo ay mapupunta sa inyong mga kamay, sapagka’t hindi ninyo sila binalaan.

Ang dugo ng hindi pa isinisilang na mga sanggol ay nilalaglag, pinahirapan, ginagamit sa medikal na eksperimento, sa mga kosmetiko at sinakripisyo/inaalay para sa makasariling mga dahilan ay nasa inyong mga kamay. Walang kahit anumang mabuting dahilan para patayin ang mga inosenteng mga sanggol. Ang lahat ng gumagawa nito ay sasagot sa AKIN sa Araw ng Paghuhukom, kung hindi kayo magsisisi at magbigay babala sa iba. Ngayon mayroon kayong isang bagong dugo ng mga bata sa inyong mga kamay, dahil lamang ayaw ninyong magbigay babala sa iba na huwag pakainin ang inyong mga anak ng okulto bilang isang pagkain para sa inyong mga isipan, katawan, espiritu, at kaluluwa. Si Harry Potter ay huhubug sa inyong mga anak na maging mga mangkukulam, mga mang-aakit, at mga satanismo na nagpapalaganap ng mga gayuma (spells) na sisindak sa inyo. Ang mga bahay ay masasapian/makokontrol ng bawat uri ng mga masasamang espiritu. Ipakiusap/Hilingin ang Dugo ni YAHUSHUA kahit sa mga komersyal/palatastas at magsalita kahit sa telebisyon na nagbibigay ng panganib sa inyong mga anak sa pamamagitan ng mga komersyal/palatastas na nagpapakawala ng mga makademoniyong mga espiritu. Magsalita sa inyong mga estasyon ng radyo. Iboykot ang mga ayaw makinig. Pinsalain sila kung saan masakit, ang kanilang mga bank account. Magsalita sa mga eskwelahan na nagpapaunlad nito. Labanan ang espiritu ng anti-kristo, bago maging huli ang lahat ng ito.

Tanungin ninyo ang inyong sarili, magbibigay ba ng oras ang pampublikong paaralan upang basahin ang Banal na mga Kasulatan sa isang silid-aralan? Dadalhin ba ng inyong pampublikong mga eskwelahan ang inyong mga anak upang manood ng isang sinakulo ng buhay ni YAHUSHUA? Kung ganoon, bakit ninyo pinapayagan si satanas na turuan ang inyong mga anak? Alisin ninyo sila sa mga yungib/pugad ng anti-kristo bago pa mahuli ang lahat. Ang mga bata sa mundo ay inaayos [groomed] ngayon gaya ng siguradong pagsasaayos [groomed] ng buhok, dahil dito ang pangalang Harry Potter. Ang pelikulang ito, sa buong mundo ay ipapakita at gayunman ay hindi dapat tinatanggap bilang isang uri ng pag-aalaga [groomed] na gusto ninyong magkaroon ang inyong mga anak, ni kahit ng inyong sarili.

Nagkaroon ng maraming pagpaplano ng mga satanista upang angkinin/sakupin ang mga isipan, mga katawan, mga espiritu, at mga kaluluwa ninyo at ng inyong mga anak, gamit ang mga sisidlan na nagpapaunlad ng kasamaang ito. Ano ang inyong gagawin tungkol dito? Ito ay inyong pagpili, sapagka’t hindi KO tutulungan ang kahit sinuman na may abilidad upang magbigay babala at ang kaalaman, at gayunman ay inilalagay sa panganib ang kanilang mga anak o ang mga anak ng iba sa pamamagitan ng pananatiling tahimik. Ang palagiang/suking (walk-in) mga espiritu ay nagkahiga sa paghihintay para sa inyong mga anak, pati na rin sa inyong sarili. Ano ang presyo/halaga ng inyong kaluluwa? Ano ang presyo/halaga ng kaluluwa ng inyong mga anak? AKO si YAHUVEH ay nagsabi sa AKING Babaeng Anak na si Elisabeth (Elisheva) na bigyan kayo ng babala. Gaano karami ang makikinig? Bigyan ng babala kahit ang mga pagano o ang dugo ay mapupunta sa inyong mga kamay! Mayroong mga tao na may kaalaman upang malaman kung paano bumuo ng mga boykot. Huwag manatiling tahimik ng masmatagal pa o ang dugo ay mapupunta sa inyong mga kamay. Ito ay isa lamang sisidlan ng luad na AKING hinubog upang sabihin/ipahayag ang mga babalang ito, ngayon ano ang inyong gagawin upang tulungan siya upang ilabas ang mensaheng ito sa masa ng mga tao?

Kaya ito ay sinulat, kaya ito ay sinalita [noong] 11/15/01 4:25 ng hapon

Sa SERBISYO ni YAHUVEH at YAHUSHUA,Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

Mga Salita at Kahulugan mula sa Wikipedia:

  • Shamanism

 is a practice that involves a practitioner reaching altered states of consciousness in order to perceive and interact with a spirit world and channel these transcendental energies into this world.

Ang Shamanismo ay isang pagsasanay na nagsasangkot ng isang propesyonal na umaabot sa mga nabagong estado ng kamalayan upang makilala at makihalubilo sa isang daigdig ng mga espiritu at dalhin ang mga transendental na mga enerhiya sa mundong ito.

  • Walk-in Spirit

walk-in is a new-age concept of a person whose original soul has departed his or her body and has been replaced with a new, generally more advanced, soul.

Ang walk-in ay isang makabagong panahon na konsepto ng isang tao na ang orihinal na kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan at pinalitan ng isang bago, sa pangkalahatan ay mas sumusulong, kaluluwa.

* * * * * * *

Print Friendly and PDF