Propesiya 41

Mangyaring Maaari Bang Tumayo ang Tunay na Nobiya/Ikakasal!

Ibinigay sa pamamagitan kay Rev. Elisabeth Sherrie Elijah
(Elisheva Eliyahu)
Septyembre 17, 2000

***************

Habang isinalita at naisulat ang Propesiya 41 noong Septyembre 17, 2000, nagkaroon ako ng 3 pulis na pumaligid sa bahay ko sa isang walang marka na puting kotse na tumigil/pumarada sa harap ng aking bahay. Nahalata ko ang hepe ng pulis na kumakatok sa aking pintuan. Nakakita ang anak kong lalaki ng isa pa[ng pulis] sa likod at isa pa[ng pulis] sa gilid ng bahay. Sabi niya na dumating siya dahil sa apat na 911 na tawag na nagmumula sa address na iyon. Sinabi ko sa kanya na kakaiba iyon sa akin, dahil walang sinumang iba ang nandito kundi ang aking lalaking anak at ako na nasa telepono nang panahong iyon na nakikipag-usap sa isa pang kaibigan. Ito ay nangyari talaga sa ilang minuto nang pagkatapos kong ibaba ang telepono nang pagkatapos kong basahin ang propesiya na “Huwag Maging Bahagi ng Huwad na Nobiya/Ikakasal”. Pakiusap, manalangin para sa aking proteksyon.

Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu).

**************

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

***************

Hindi makakapasok ang AKING Nobiya/Ikakasal na wala ang halimuyak ng AKING pagpapahid. Hindi ninyo maaring gawing higit ang halimuyak ng AKING pagpapahid. Inyo dapat hanapin ang masmataas na pagpapahid na ito. Ipaalam ito na walang lalaki o babae ang maaaring magbigay sa inyo ng pagpapahid na ito; tangi ang AKING Kalugud-lugod na RUACH HA KODESH lamang ang maaring makalinis sa inyo ng matamis na pabango ng AKING pagpapahid na nakalaan para sa AKING Nobiya/Ikakasal. Maghanda upang umuwi at pigtain (drench) ang inyong sarili sa kapangyarihan ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH . Isuot ang inyong damit na pangkasalan. Ito ay AKING balabal ng katuwiran. Nagsuot AKO ng isang korona ng mga tinik. Magsusuot kayo tulad ng isang tiyara isang korona ng AKING Kaluwalhatian na inilagay sa iyong ulo. Kagaya ni Esther na hinanda ang kaniyang sarili para sa hari, inyong hinahanda ang iyong sarili para sa HARI NG MGA HARI, ANG PANGINOON NG MGA PANGINOON, ANG INYONG PANGINOONG DIOS NA MAKAPANGYARIHAN, YAHUSHUA ANG AKING PANGALAN AT AKO ANG INYONG KASINTAHANG LALAKI/NOBIYO (BRIDEGROOM) NA MALAPIT NG DUMATING!

Habang ang isang pamahayag ng kasalan ay ipinadala, at mga imbitasyon ay ipinadala, ipinadadala KO rin ang AKING pamahayag sa pamamagitan ng pag-iihip ni Gabriel sa shofar {isang uri ng instrumenting hinihipan}, at tanging mga tao lamang na ay AKING mga Nobiya/Ikakasal ang makakarinig sa pamahayag para sa AKING Nobiya/Ikakasal. Ito ay magiging huli na, na isipin na maghanda sa oras na iyon, kaya maging handa para sa darating na pamahayag, alinman ay gagawin ninyo ito ng nagiisa (yourself) o sa pamamagitan ng AKING mga Apostol at mga Propeta. Pakinggang mabuti/ unawain ang AKING babala! Pakinggan ng mabuti/ unawain ang babala na nagsasabing AKO ay darating. Ito ay isang pagtatanan, dahil lamang ito’y tiyak na alam ng Kasintahang lalaki (Bridegroom). Ngayon humayo, huwag kayo mahiya at ibigay ang imbitasyon. Huwag mamangha/magtaka sa kung gaano karami ang tatanggi nito nguni’t huwag malungkot, sapagka’t hindi sila angkop o pumasa sa tanong o sa pagsubok ng katapatan, sa pagsubok ng pag-ibig, sa sakripisyong pagsubok o sa pagsubok sa pagsunod. Kaya, sila ay hindi nababagay/karapat-dapat na tawaging AKING Nobiya/Ikakasal. Mayroong mga taong tatanggap sa imbitasyon at pupunitin ang mga ito, mayroong mga taong tatanggap sa imbitasyon at ilalagay ang mga ito sa istante sa mahabang panahon at hindi kailanman gagamitin ito. Ni AKING tatawagin na AKIN.

Ang AKING Nobiya/Ikakasal ay sabik na naghintay sa AKIN at AKO ay darating upang angkinin ang AKING Nobiya/Ikakasal. Hindi KO kailanman nakikita ang lahi o relihiyon. Hindi mahalaga kung ano ang inyong lahi o kung ano ang inyong relihiyon, AKO’y naghahanap ng relasyon sa (with) AKIN at hinahanap KO ang isang bagay, alin ay ang kulay pula na alin ay ang AKING ibinuhos na Dugo sa Kalbaryo. Kaya sinasabi KO muli, ang AKING tahanan sa Langit ay sandaling magiging inyong tahanan. Kayo ay kukunin upang salubungin AKO sa kalangitan upang ilapit sa AKING tabi habang buhay pa. Ang AKING mga paa ay hindi sasayad sa lupa ng masamang mundo tulad sa kung ano ito ngayon, kaya maghanda AKING Nobiya/Ikakasal na mahuli habang kayo ay buhay pa. Hayaan ninyo silang mangutya at manghamak, AKO ay nakatayo sa pinto at AKO’y kakatok. Ang lahat ng kailangan nilang gawin ay buksan ang pinto ng kanilang puso at mangagsisi at imbitahan AKONG pumasok at AKO ay matapat at AKING papatawarin sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan.

Tanungin ninyo sila, bakit ba nila gustong mapahirapan ng labis sa Impyerno o masunog sa Dagat-dagatang Apoy? Ito’y hindi inilikha para sa kanila. Ito’y inilikha para sa mga masasama. Binayaran KO ang presyo sa Kalbaryo at upang makuha mula sa mahigpit na pagkakahawak ni satanas para sa lahat ng sangkatauhan upang mapalaya. Nguni’t AKO ay maginoo, hindi KO sisirain ang pintuan. Kakatok lang AKO at maghihintay na imbitahan. Kaya isa pa, sasabihin KO sa kanila na si YAHUSHUA HA MASHIACH, ang mga iba ay tumatawag sa AKIN na Panginoong Hesu Kristo, ay darating muli. Sabihin sa AKING Nobiya/Ikakasal na AKO ay darating muli upang iuwi siya. Maghanda upang umuwi sapagka’t ang AKING tahanan ay inyong tahanan. Maghanda upang umuwi, sapagka’t AKO ay darating upang iuwi ang AKING Nobiya/Ikakasal. Sa ilang sandali lamang ay maririnig ninyo ang tambuli ni Gabriel, at kayo ay dadalhin sa AKING tabi habang tinatawag KO kayo bilang AKING Nobiya/Ikakasal. Maririnig ninyo ang mga salitang pumarito kagaya ng isang boses ng arkanghel habang hinihipan niya ang shofar na tambuli. Maghanda upang umuwi sapagka’t AKO ay darating para sa AKING Nobiya/Ikakasal. Ang Isa ay makukuha/dadalhin at ang iba ay maiiwan.

Naisulat noong Septyembre 17, 2000 @ 6:15 ng hapon. Kaya ito ay sinalita, kaya ito ay naisulat. Ibinigay sa itong Babaeng lingkod na si Elisabeth Sherrie Elijah. (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

Print Friendly and PDF