Propesiya 39

Pinahirang mga Banal na Agila, Lumabas Kayo!

Ibinigay sa pamamagitan ni Rev. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
Huwebes, Agosto 10, 2000

***

Kailangang-kailangan!!!!!!!! SOS

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

************

Pinahirang mga Banal na Agila, lumabas kayo. Ito ay isang tawag ng Agila. Batang mga Agila, lumabas kayo. Bigyan pansin ito, lahat ng mga Hindu at mga Budista at lahat ng iba pang mga relihiyon, tinatawag kayo ng Dios ng likha na makinig sa propesiyang ito. Maging tayo’y tatayo ng sama-sama o babagsak ng sama-sama ang lahat ng ating mga kalayaang relihiyon ay nasa panganib. Tayo ay sumasamba sa isang magkaibang dios nguni’t sa pook na ito ng kalayaang relihiyon, kapag isa ay kinuha, lahat ay kukunin. Pinahirang mga Banal na Agila, bumangon. Lumabas sa Pangalan ni YAHUSHUA! Makipaglaban laban sa mga atake ng mga hindi banal na mga buwitre! AKING mga pinahirang Banal na Agila, kayo ay AKING itinago na ligtas malayo mula sa mga mata ng mundo, malayo mula sa mga sistema ng simbahan. Tinago KO kayo at tinuruan kayo kung paano lumipad at pumailanglang para sa ganitong oras tulad nito. Kayo ay nasa labas ng pugad at hindi na mga batang Agila, nguni’t kayo ay espirituwal na matanda na (mature), nanguunawa gamit ng mga mata ng agila, at alam ninyo ang AKING boses.

Ang mga taong nagbabasa nito na ay mga batang mga Agila parin, huwag mag-alala. Ang mas espirituwal na matatandang pinahirang mga Banal na Agila ay magpapalusog sa inyo, at magpoprotekta sa inyo, at magtuturo rin sa inyo kung paano makipagdigma sa espirituwal na lupain, sa isang masmataas na lupain kaysa sa inyong napailanglang/ nalipad noon. Pinahirang mga Banal na Agila maging maibabalaan/ mangilag! Ang hindi banal na mga buwitre ay nagtitipon laban sa inyo at susubukang lamunin kayo bilang biktima. Nguni’t hindi kayo magiging biktima kung hahanapin ninyo ang AKING mukha at magpakumbaba sa inyong sarili at manalangin para sa AKING mga tagubilin at lumipad ng masmataas kapag sasabihin KO sa inyo na lumipad at pasambulat na sisirin ang kaaway kapag sinabi KO sa inyo na sumisid. Sila ang magiging biktima sa AKING Banal na Pangalan, YAHUSHUA HA MASHIACH. AKING mga Pinahirang mga Banal na Agila, itinago at tinuruan KO kayo para sa panahong tulad nito. Hanapin ang AKING mukha sa isang bagong paraan. Maniwala na inyong narinig ang AKING boses sa kagubatan sapagka’t AKO ay tumawag at alam ninyo kung ano ang gagawin kapag darating ang oras.

Pinahirang mga Banal na Agila, binigyan KO kayo ng matalas na paningin ng isang Agila. Nakikilala ninyo ang inyong kaaway at biktima mula sa malayo. Binigyan KO kayo ng matalim na labaha na kuko na nagdadala sa AKING dobleng-gilid na espada/tabak. Gamitin ito para sa AKING kaluwahatian! Isipin na walang imposible kapag tumawag kayo sa AKING Pangalan na YAHUSHUA. Kung anong imposible noon ay hindi na magiging [imposible], kung maaari lamang kayo maniwala gamit ng inyong sariling mga mata inyo itong makikita. Ang hindi banal na mga buwitre ay nagtitipon laban sa inyo at naghahangad na kunin ang mga pangangailangan ng buhay mula sa inyo: tubig, pagkain, init, tirahan, mga pananalapi, kuryente, gasolina, langis, mga damit, mga komunikasyon. Ang hindi banal na mga buwitre ay naghahangad na kunin ang inyong mga kalayaang relihiyon mula sa inyo. Tinitingnan nila kayo at kinukutya ang Dios na inyong pinaglilingkuran. Pinahirang mga Banal na Agila, kanilang hinahangad na wasakin ang inyong mga pugad na mapagmahal KONG itinayo gamit ng AKING sariling mga kamay. Kanilang hinahangad na lamunin ang inyong mga musmos. Ang mga hindi banal na buwitre ay ngayo’y lumalamon sa inyong musmos at kayo ay tumayo [sa tabi] at nanood habang nawalan kayo ng higit pang kalayaan sa bawat taon, habang ang inyong mga anak ay tinuturuan ng kung alinman ay hindi KO itinuro sa kanila. Hindi lahat ng mga kaalaman ay kapaki-pakinabang para sa mga kabataan.

Ang inyong mga musmos na mga kabataan ay sapilitang pinapakain ng basura (maruruming salita) na nagpapadungis sa kanilang mga isipan, mga katawan, mga espiritu, at oo, mga kaluluwa! Ang AKING pinahirang mga Banal na Agila ay nagsabi, “Ano ang gagawin ko, sapagka’t ito ay nasa labas ng pamamahala ko?” Kayo ay tumawag sa AKIN, ang Amang Agila, at sasabihin KO sa inyo, bawiin ang kung anong ninakaw ng kaaway. Bawiin ang kung anong ninakaw at ninanakaw ng hindi banal na mga buwitre. Binigay KO sa inyo ang pag-iintindi kung paano gawin ito. Inyong nasabi na ito ay napakahirap. Ito ba’y hindi napakahirap na panoorin ang inyong mga anak na inaakay patungo sa impyerno? Kayo ay nawalan ng karapatan upang disiplinahin ang inyong mga anak at kayo ay tumayo [sa tabi] habang ang mga estado ay nagdidikta kung paano palakihin ang inyong anak at kung anong moralidad ang ibibigay sa kanila. Ito ba’y kataka-taka na ang nakababatang henerasyon ngayon ay nasa rebelyon/paghihimagsik? Hindi ba AKO nagbabala sa inyo na ito ay mangyayari sa pamamagitan ng mga propeta at mga apostol? Hindi ba AKO nagbabala sa inyo na ito ay mangyayari sa pamamagitan ng AKING Banal na Salita? Bakit ba hindi ninyo nilalabanan ang hindi banal na mga buwitre? Dahil ba sa tingin ninyo sila’y masnakakarami sa inyo?

Pinahirang mga Banal na Agila, kailangan ninyong magtipon at mag-ayuno at magdasal para sa mundong ito. Ang hindi banal na mga buwitre ay hindi naghahangad ng isang relihiyon na maging biktima, ang mga hindi banal na mga buwitre ay hindi naghahangad ng isang nasyon o bansa o probinsya. Ang hindi banal na mga buwitre na nagtitipon laban sa inyo ay naghahangad na sirain at kontrolin ang BUONG MUNDO. Walang relihiyon na naniniwala sa isang Dios ay hindi hinahangad ng hindi banal na mga buwitre na silain bilang biktima. Ito’y hindi lamang ang AKING mga Anak na hinahangad ng mga hindi banal na buwitre na lamunin, nguni’t balaan ang mga hindi sumasamba sa AKIN, kay YAHUVEH, YAHUSHUA, at ang RUACH HA KODESH! Ang hindi banal na mga buwitre ay magsisikap rin na lamunin at maglalamon sa mga Budista, mga Hindu kabilang sa iba pang mga relihiyon, bagaman hindi sila sumusuko sa AKING awtoridad habang nawawalan sila ng kanilang mga kalayaang relihiyon, ganoon rin kayo kung hindi kayo magsama-sama ngayon at labanan ang mga hindi banal na mga buwitre na nagtitipon ng sama-sama laban sa inyong lahat.

Kapag mawalan ang isang tao ng kanilang mga kalayaang relihiyon, kayong lahat ay mawalan nito. Ang lahat ay mawawalan ng kanilang mga kalayaan upang sumamba. Ngayon mababahala ba kayo para sa isa’t-isa? Nasa inyo ang ginto at pilak upang lumikha ng mga diyus-diyusan/idolo, gamitin ito upang labanan ang mga hindi banal na mga buwitre. Ang mga diyus-diyusan ay hindi nakaka-pagsalita o nakaka-pagdigmaan nguni’t ang mga taong tumututol sa inyo ay magsasalita at makikipagdigmaan laban sa inyo. Gamitin ang anumang paraan na binigay KO sa inyo, hindi lamang ng pang espirituwal kundi pang legal at pang pinansyal. Hinahangad ni satanas na mauna sa AKING pagsasaoras. Hinahangad ni satanas na magwasak/maglipol bago pa ang oras na AKING itinakda. AKING papahintulutan ito kung hindi kayo magtipon-tipon at manalangin na hindi kayo maging pagkain para sa mga hindi banal na mga buwitre. Huwag ninyong hayaan na pigilan kayo ng lahi, paniniwala, wika o relihiyosong mga paniniwala mula sa pakikipaglaban sa halimaw na ito na dumarating sa anyo ng isang hindi banal na buwitre, nguni’t ay isang halimaw ng may malaking proporsyon. Sapagka’t ito ay tulad ng isang pinatabang hayop at ito ay kumakain ng paunti-unti sa inyong mga kalayaan sa lahat ng mga paraan hanggang ang salitang kalayaan ay hindi na nagsasalita ng kalayaan, nguni’t ay pagkaalipin sa [loob ng] balatkayo.

Ang hindi banal na mga buwitre ay dumarating sa anyong ito upang kutyain ang AKING RUACH HA KODESH, na dumating sa anyo ng isang kalapati. Nilalason nga rin ng mga hindi banal na mga buwitre ang hangin na inyong hinihingahan at magmamarka sa inyo sa mga paraan na hindi ninyo inaasahan, nagpapahiwalay sa inyo mula sa iba, sapagka’t alam nila kung sino ang AKING Pinahirang mga Banal na Agila at sino ang musmos [para] sa hindi banal na mga buwitre. Mag-ingat ang mismong kadugo ninyo ay magtataksil/magkakanulo sa inyo at mapipilitang sumigaw at tukuyin kung sino kayo. Walang lahi o nasyonalidad ang mananatiling lihim kapag ang dugo ay mapipilitang sumigaw. Maging maingat sa lahat na mga operasyong pamamaraan (surgical procedures) sapagka’t ang inyong sariling katawan ay dadaing at magtataksil sa inyo. Alamin ang AKING mga natural na midisina/gamot at hanapin ang nakatagong Pinahirang mga Banal na Agila na AKING sinanay at inalagaan at pinalaki para sa oras na tulad ito. Huwag mangutya sa kanilang karunungan, sapagka’t ito ay AKO si YAHUVEH na nagturo sa kanila kung paano iligtas ang inyong mga buhay kapag hindi na kayo maaaring makapunta sa mga manggagamot sapagka’t hindi na sila magiging bahagi ng Banal na mga Agila kailaman nguni’t magiging kabilang ng hindi banal na buwitre upang maaari silang magsanay sa midisina.

Ito ay magiging bihira kapag ang mga doctor ay hindi gagawa sa kung anong ipinag-uutos ng hindi banal na mga buwitre sa kanila. Kayo’y binalaan na. Mag-ingat sa anumang uri ng mga inyeksyon sapagka’t ang hindi banal na buwitre ay may mga plano na gamitin ito bilang isang sandata laban sa inyo at sa inyong mga batang Agila. Huwag kayong masiraan ng loob at magkaroon ng pananampalataya kapag sasabihin KO sa inyo na lumipad na katulad ng paglipad ng Agila at lumipad sa isang lugar. Huwag ninyo AKONG tanungin. Lumipat lamang kapag sinabi KONG lumipat. Maaari bang tumayo/huminto ang isang Agila sa kalangitan? HINDI, ni hindi rin kayo makakagawa nito. Ang lahat ng AKING Pinahirang mga Banal na Agila ay susunod sa isa’t-isa at kahit na ay hindi nakakaintindi sa kung ano ang ginagawa nila habang lumilipad sila sa perpektong pagkaka-ayos, walang isang pakpak na magkapatong-patong (overlapping) sa isa pang pak-pak, ang lahat ay magpapaligid sa parehong biktima ang hindi banal na mga buwitre at makikilala kung sino ay isang pinahirang Banal na Agila at sino ay isang hindi banal na buwitre.

Ang mga sanggol na Agila na hindi kayang lumipad na nag-iisa ay kakailanganing buhatin sa mga pakpak ng mas espirituwal na matandang (mature) pinahirang (anointed) Banal na mga Agila. Magsasalita pa AKO tungkol dito kapag inyong napanatili ang kung anong AKIN ng sinalita dito. Isa pang bagay, tandaan ito at huwag itong maliitin. Kailangan ninyong hingin ang AKING mga Basbas at proteksyon mula sa sandaling ito para sa bawat kapiraso ng pagkain na inyong kinakain at bawat inumin na inyong iniinom, pasalamatan AKO para dito. Sanayin/Ugalian na ito ngayon sapagka’t mayroong darating na isang oras na kailan ay mahahanap ninyo na ito ay kinakailangan na kumain ng kung anong masgugustuhin ninyo na huwag kainin at inumin ang kung anong masgugustuhin ninyo na huwag inumin nguni’t ang lahat ay magiging isang pagpapala sa inyong katawan. Oo, kahit na yung AKING binalaan sa inyo na ay hindi malinis, ang Dugo ng AKING Anak na si YAHUSHUA ay lilinis nito kapag ito ay kinakailangan!

Matutong magpasalamat sa maliliit na mga bagay ngayon at huwag ipasawalang bahala ang anumang ipinagkaloob KO sa wala. Kahit na ang inyong prutas at mga gulay ay wala nang sustansya na AKING nilikha sa kanila. Ang tubig at hangin ay nagparumi sa kanila at ang lupa (soil) ay naubosan ng mga mineral na kinakailangan. Hindi na ninyo alam kung ano ang dapat na lasa ng isang prutas o gulay. Ito’y bihira kung ito’y alam ninyo. Para sa mga karne, muling sinasabi KO, hindi ninyo naintindihan ang alinman ay inyong kinain – [ay] nilason sa napakaraming paraan ng mga hindi banal na mga buwitre. Ang tubig na inyong iniinom hindi ninyo alam kung bakit ang katawan ninyo ay hindi nagmimithi nang labis ng tubig sa paraan ng AKING nilikha ito na mauhaw. Ito ay dahil kahit ang tubig ay hindi tulad sa kung paano KO ito nilikha. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ninyong manalangin ng mga basbas sa lahat ng inyong sinasaluhan/binabahagian sa Pangalan ng AKING Anak na si YAHUSHUA. Hilingin sa AKIN na ipagpalain ang pagkain at mga inumin upang ito ay maging isang basbas sa inyong katawan at hindi isang sumpa dito.

Sa wakas, sasabihin KO ito sa inyo kahit na ang lahat ay hindi makaintindi/makaunawa, nguni’t ang AKING Pinahirang Banal na mga Agila ay kailangang magparangal sa AKIN sa tunay na Sabbath/ Araw ng Pahihinga! AKO ay makikapag-usap sa kanila sa araw na ito kung kilalanin nila AKO at sambahin AKO sa isang espesyal na paraan sa araw na ito. Sa araw na ito itabi ang inyong trabaho at Mahalin at Parangalangan AKO ng mashigit pa kaysa sa lahat ng ibang mga araw ng linggo. Hayaan ito na maging oras natin na magkasama. AKO ay lubhang naninibugho/nagseselos para sa inyong oras. Kahit na ang mga yaong gumagawa sa AKING gawain, itakda ang oras na ito para sa AKIN. Ito ay malusog hindi lamang para sa inyong isipan, espiritu, at kaluluwa, kundi pati na rin sa inyong katawan. Tanungin AKO kung anong gusto KONG gawin ninyo sa araw na iyon at isama AKO sapagka’t iyon ang ating araw ng pagpapahinga na magkasama. Ang bawat isa ay may iba’t-ibang paraan ng pagpapahinga sa AKIN nguni’t sa araw ng Sabbath/ Araw ng Pagpapahinga isama lamang AKO. AKO ang Panginoon ng Sabbath/ Araw ng Pagpapahinga at huwag kalimutan ito! AKO ay babalik sa Sabbath! Hindi ang alinman ay pinasya/pinag-utos ng hindi banal na mga buwitre (Linggo).

Ngayon kunin ang mga salitang ito at tunawin sila bilang pagkain para sa inyong isipan, katawan, espiritu, at kaluluwa. Marami pa ang darating nguni’t makinig habang sinasabi KO ang mga salita sa pamamagitan ng AKING ibang Pinahirang Banal na mga Agila, sapagka’t walang sinumang Pinahirang Banal na Agila ay humahawak sa lahat ng mga kasagutan. Kailangan ninyo ang isa’t-isa at huwag kailanman hayaan AKONG makakita ng isang napinsalang Banal na Agila na mapuksa ng isa pang Banal na Agila. Tulungan ang isa’t-isa upang lumipad ng mataas sa kalangitan at magkaroon ng pananampalataya. Ang Awit 91 ay ang inyong sekretong pugad kung saan AKO naninirahan.

***************

Kaya ito ay sinalita, kaya ito ay naisulat, ibinigay sa isa sa AKING pinahirang Banal na mga Agila,

Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu]

KAILANGANG-KAILANGAN!
PAKIUSAP MGA BANAL NA AGILA TUMINDIG AT MAGTIPON SA PANALANGIN UPANG LABANAN SA ESPIRITUWAL ANG MGA BUWITRE NA NAGTITIPON LABAN SA ATIN! 8/10/00

Noong 9/9/99 Ako ay nasa Quebec Canada at iyon ay kung kailan sinabi sa akin ng Panginoon na ang lahat ay itinakda na para sa sistema ng Marka ng Halimaw! Ito’y naghihintay lamang para sa tamang tiyempo! Tayo ngayon ay nasa isang taon na nakalipas at sinasabi ng DIOS sa akin na patunugin ang alarma at maghanda para sa digmaan nang pang espirituwal at pigilan ang mga buwitre at ang kanilang mga plano. Ako ay hindi isang espesyal na tao – paniwalaan ako, huwag isipin na ako ay espesyal. Wala akong ideya kung bakit binibigyan ako ng RUACH HA KODESH ng mga mensaheng ito upang ibigay sa mga tao kapag maaari naman SIYANG magpadala ng isang tao na massikat at laganap na pakikingan ng mga tao. Ako ay sumusunod lamang at nagsasalita sapagaka’t alam ko na ako ay mananagot para sa kung anong alam ko na sinabi ng DIOS sa akin.

Kung sumasang-ayon kayo na ang mga babalang ito ay importante, kung ganoon pakiusap maaari ba kayong humingi ng panalanging pamamagitan (prayer intercession) at manalangin ngayon na ang batas militar/ ley martiyal ay hindi isasakatuparan, at saka ang ating mga karapatan sa ari-arian ay hindi makuha, at saka walang isang pandaigdigang pamahalaan – ibig sabihin ay ang pagsakop ng mga Nagkakaisang Bansa (United Nations) sa eskwelahan, mga lupa, polisya, mga kagamitan {utilities} at iba pa. At ang lipunan na walang [papel na] pera ay hindi magkakabisa sa Oktubre 2000. Hindi ako maaaring magsabi ng mas-marami pang detalye sa web site [para] sa malinaw na mga dahilan. Maaari rin na ipanalangin na pipigilan ng DIOS ang mga Kumpanya ng kagamitan (utility company’s) na ating inaasahan tulad ng telepono, tubig, kuriyente, alkantarila/paagusan, gasolina, na itaas ang mga presyo kung saan ang karaniwang tao ay hindi na kayang magbayad [sa mga ito]. Ito ay MADALIAN (URGENT)! Basahin ang aming aklat para sa mga bisita. Isang Babaeng Kapatid kay YAHUSHUA ay nagsabi sa akin na ito ay nangyayari na sa Kaliporniya. Sa Timog Kaliporniya, isa pang Babaeng Kapatid ay nagsabi sa akin na ang bayarin ng tubig ay dumudoble. Basahin ang pahina ng panaginip ng Pulang Salot na Panaginip (Red Plague Dream) tungkol sa ating Babaeng Kapatid na ang kanyang asawa ay inilagay sa bilangguan para sa pag-aakusa ng HINDI pagbabayad ng kanyang bayarin sa tubig.

Ngayon nauunawaan ko na poprotektahan tayo ni YAHUSHUA nguni’t alam ko rin na mayroon SIYANG mga ligtas na kanlungan na protektado para sa isang oras/panahon mula sa abot ng halimaw na sistema. Dahil ako ay Hudyo iniisip ko ang Malaking pinsala (Holocaust) at ang mga Hudyong nakaupo doon na naniniwala na si YAHUVEH ay magpoprotekta sa kanila. Ako ay nagdadalamhati at nagtataka kung bakit hindi NIYA ito ginawa. Ang mga iba ay KANYANG pinotektahan sa pamamagitan ng pagsabi sa kanila na tumakas. Nakikita ninyo mga sinisinta/minamahal kapag nagpapadala ang DIOS ng ulap ng Kaluwalhatian kailangan natin kumilos ng may araw at kapag nagpapadala ang DIOS ng posting/haliging apoy sa gabi kailangan nating kumilos, hindi dapat tayo umupo lamang doon at walang ginagawa at ipalagay lamang na iyon ang kagusto ng DIOS. Mayroong mga ligtas na mga santuwaryo na lupain para sa isang maikling panahon. Lubusan akong nagsisikap upang alamin kung nasaan sila ngayon. Alam ko na sinabi ng DIOS sa akin – kung saan ang mga bundok at mga karagatan ay nagsama-sama/ nagtatagpo… walang masyadong palatandaan/ bakas, alam ko… klima na malumanay/banayad, hindi masyado mainit o malamig, mas katulad ng isang liblib na lugar, at may isang tao na darating na magkakaroon ng mas maraming sagot kaysa sa akin.

Maniwala sa akin malalaman ko kapag darating ang lalaki na iyon sapagka’t siya ay isang mandirigma sa espirituwal na lupain at puno ng karunungan ng RUACH HA KODESH sa napakaraming mga lugar. Para sa lahat ng ating mga kapakanan pakiusap sumang-ayon na ang lalaking iyon ay darating ngayon. Nakakapanibago dahil sinabi ng DIOS na ako ay tulad ni Nehemias sa pader ng Templo at hindi ako [dapat] bababa dahil sa mga atake na mga kaaway. Naramdaman KO na inaakay ako ng PANGINOON na ibahagi ito sa inyo.

Para sa mga taong naniniwala na mayroon silang espirituwal na rebelasyon at pang-unawa, mga instruksyon/tagubilin, mangyaring mag-email sa akin kaagad – ang ating oras ay napakaikli upang gawin ang kung anong dapat nating gawin. Pakiusap magdasal para sa pagpapalabas ng mga pananalapi/pondo tulad ng sinabi sa akin na tumulong sa pagaalaga sa mga propeta at sa mga taong ipinadala at ngayon ay walang ekstra na mga pananalapi/pondo upang gawin ito. Kung habang nananalangin naniniwala kayo na alam ninyo kung saan ang ligtas na mga kanlungan para sa isang maikling oras/panahon malayo mula sa Halimaw na sistema na itinatakda, mangyaring makipag-ugnayan sa akin kaagad. Kailangan kong umamin sa inyo na ako ay sobrang abala sa pagpalayas ng mga atake na dumarating mula sa bawat direksyon ito’y parang hindi ako nakapag-pokus ng lubos sa pagdarasal sapagka’t sa ganitong paraan [nakapag-pokus] dapat ako [nagdadasal]. Ako ngayo’y umikot sa inyo para sa inyong pamamagitan hindi lamang para sa ministrong ito, at ministeryo, kundi para sa karunungan ng Panginoon YAHUSHUA HA MASHIACH. Sapagka’t sinasabi ng bibliya, “Kung may sinumang tao ang may kakulangan sa karunungan hayaan siyang himingi at AKING ibibigay ito sa kanya ng malaya”. Kaya hayaan na tayong LAHAT ay humiling ng sama-sama at na mayroong tao ang makakarinig/makikinig sa kung anong kailangan nating malaman at maaring ang lahat ng mga regalo/kaloob ng RUACH HA KODESH ay mapukaw/gumalaw habang inyong binabasa ito. “Kapag dumating ang kaaway tulad ng isang baha, ang DIOS ay magtataas ng sukatan/pamantayan laban sa kanya.”

Pagsinta ng inyong Babaeng Kapatid kay YAHUSHUA HA MASHIACH

Rev. Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu]

* * * * * * *

Print Friendly and PDF