Propesiya 36

Hindi lamang AKO ang inyong Dios ng Kahapon, Ngayon, Ngunit ng Bukas, Kahit sa Pinakadilim na Oras

Agusto 10, 1999

Isinalita sa pamamagitan ng mapagpakumbabang sisidlan na luad na ito, Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu).
Gumising ako ng kasama ang mga salitang ito simula sa 6:00 ng umaga


*************************************************************************************

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

************************************************************

Oh, AKO ay nagdadalamhati at AKO ay nananaghoy para sa kapalaran na darating para sa mga taong nagpipilit na sumunod sa landas ng rebelyon/paghihimagsik, tinatanggi ang AKING autoridad at pag-iral, tinatanggi ang pangangailangan na mamuhay na Banal tulad ng “AKO” ay Banal. Ang kadiliman! Ang kadiliman! Ang kadiliman! Tatakpan KO ang lupain ng kadiliman upang ipakita ang galit KO sa inyong kasalanan. Tatakpan KO ang AKING mga mata kapag ang lahat ng paraan ay ginawa laban sa inyo mula sa mga hukay ng impiyerno para sa mga taong nagpipilit na lumakad sa landas ng rebelyon/paghihimagsik at pagsuway. Ang babalang ito ay hindi lamang isinalita sa AKING mga kaaway, nguni’t sa AKING mga Anak sapagka’t kailangan nilang mabatid na kung maligaw/lumihis ang kanilang paa mula sa landas ng AKING Kabanalan at magsimulang lumakad sa sadyang pagsuway kung ganoon mahahanap rin nila ang kanilang mga sarili sa labas ng AKING payong ng kaligtasan mula sa mga bagyo na darating.

Isinasalita KO ang mga bagay na ito ngayon mula sa AKING babaeng lingkod na may alam rin na siya ay may pananagutan sa kung ano ang kanyang sasabihin at hindi sasabihin. Ang mga salitang ito ay hahatol sa mga taong bumabasa at nakikinig at kung saan sila ay nasa kadiliman pakikinangin KO ang AKING liwanag ng kombiksyon/paghatol upang muling patunayan na “AKO” ay isang Pinakamakapangyarihang Dios na ay isang Dios ng Awa at Pag-ibig nguni’t “AKO” ay PINAKAMAKAPANGYARIHAN rin sa GIYERA sa AKING mga kaaway. Tunay nga na para sa mga taong sumusubok sa AKIN ay mahahanap/ makikita [nila] na “AKO” ay isang Dios na hindi makukutya ng masmatagal pa kaya mabalaan sa araw na ito!

Ang kadiliman na darating ay kakatawan sa galit “KO” [I AM] sa panahong tatakpan KO ang AKING mga mata sa inyong mga kalamidad, mga giyera, kamatayan, pagkawasak, salot, kahirapan, karamdaman at ang listahan ay nagpapatuloy. Balaan ang AKING mga kaaway, kanilang dinala ang kahihiyaan na ito sa kanilang sariling mga bansa, sa kanilang mga sarili! Ang AKING mga Sanggol, Nobiya/ Ikakasal, Mga Pinili at mga Hinirang ay hindi kailangan matakot nguni’t sila ay mananaghoy at magdadalamhati rin kasama KO habang nakikita nila ang mga bagay na ito na sumasapit sa mga taong pumipili na hindi paglingkuran ang Dios na kanilang pinaglilingkuran. Makikita nila ang mga ito sa mga taong walang selyo ng pagtubos (redemption seal) sa kanilang mga noo. Ang Dugo ni YAHUSHUA na tumatakip/sumasakop sa kanilang mga kasalanan.

Kapag naririnig ninyo ang mga akusasyon ng pag-iimbak at mga gobyerno na hindi kailanman nag-rasyon ay magsimulang mag-rasyon, kapag kahit ang tubig ay pinamamahagi na parang ito ay isang regalo mula sa tao, kung ganoon alamin na ito ay ang simula sa kung anong napropesiya KO sa itaas. Kapag ang giyera ay nasa lahat ng panig, at ang inyong bansa ay natambangan alamin na binalaan KO na ang mga tao na dapat TUMAKAS at sinabi sa kanila kung saan TUMAKAS at kung susunod sila, sila ay nasa ilalim ng AKING payong ng kaligtasan, kung hindi sila susunod kung ganoon kahit na mahal KO sila at nagdadalamhati para sa kanila sila ay magdudusa sa mga paraan na hindi sana kinakailangan. Magkaroon ng isang takot at ang takot na iyon ay ang hindi naririnig ang AKING tinig/boses.

Hanapin ang Dios ni Abraham, Isaac at Jacob ang Dios ng Israel habang maaari pa AKONG matagpuan. AKO ay nagsasalita hindi sa isang malakas na boses sa inyong mga Espiritu nguni’t sa isang maliit na tinig (still small voice) para sa mga taong sapat na nababahala upang ikiling ang kanilang mga tainga sa AKIN at pakapilitin maririnig ninyo AKONG magsalita. Ito ba’y katumbas ng halaga para sa inyo upang sapat na mabahala upang sumandal ng malapit sa AKIN habang binubulong KO ang AKING mga tagubilin sa inyo? Ito ba’y katumbas ng halaga kapag sasabihin ng AKING RUACH HA KODESH na mag-ayuno, kayo ay mag-ayuno (fast) upang marinig AKO nang mas malinaw?

Oh AKING mga Maliliit na anak, gaano KONG inaasam na iduyan kayo sa AKING mga bisig gayunman inyong iniiwasan ang AKING hawak. Sapagka’t ang AKING paghawak ay Banal at para hawakan KO kayo ay humahatol sa inyo. Kaya kinakailangan KONG hawakan kayo sa isang paraan na hindi KO gusto, tulad ng isang Ama na pumapalo sa kanyang anak, makukuha KO ang inyong atensyon sa isang paraan o sa ibang paraan. Nguni’t ang mga taong nagtitiwala sa AKIN, mga taong nag-aasam sa AKING hawak, AKING kakalingain (shelter) kayo at poprotektahan kayo. Iduduyan KO kayo sa AKING mga bisig at aalagaan kayo tulad ng isang ina na nag-aalaga sa isang nasugatan na anak. Sasabihin KO sa inyo AKING liyag ang darating na mga araw ay hindi magiging isang bagay na ikatakot hangga’t pinapanatili ninyo ang inyong pananampalataya sa Dios na inyong sinasamba, minamahal, pinaglilingkuran, at pinagsisikapan na sundin. Hindi KO iiwan ni pababayaan kayo! Huwag matakot sa tao sa halip ay matakot sa Dios na inyong pinaglilingkuran. Kung hindi kayo nakikinig sa AKING boses makakaligtaan/mawawala sa inyo ang inyong mga direksyon.

Tulad ng tinanggihan si Lot ng anghel na pumasok binabalaan siya na huwag pumasok, gayon rin kapag sinabi KONG tumakas mula sa kahit anumang bansa kung saan kayo naroroonan, kung ganoon SUMUNOD! Ipadadala KO sa inyo ang AKING mga anghel na nakabalatkayo bilang mga lalaki at mga babae at sila ay magsasabi ng AKING mga Salita nguni’t huwag malinlang. Kung hindi ito nakalinya sa salita ni “AKO”, kung ang RUACH HA KODESH ay hindi natatagpuan/nahahanap sa kanila, kung ganoon huwag makinig sa sinuman na hindi sumasamba, naglilingkod, nagmamahal, nilalagay AKO una sa lahat ng mga paraan! Sapagka’t ang kaaway ay magpapadala ng mga yaong mukhang banal at magsasalita na banal at gayunman makinig ng maigi sa mga salita na kanilang sinasabi. Hinihikayat ba kayo nila na manatili sa pananampalataya, na manatiling mamuhay na banal, na sundin ang AKING mga batas nang noon/ dati? Na hindi kailanman naging lipas na sa panahon/moda para sa AKING mga batas, ang AKING Tora ay hindi tumatanda. Nangangaral ba sila ng ibang ebanghelyo na nagsasabi na mayroong ibang daan patungo sa Langit at hindi ninyo kailangan ang Dugo ng AKING Anak na si YAHUSHUA upang makapunta doon? Kung sasabihin nila sa inyo na sundin ang mga batas ng tao at itapon ang AKING mga batas kung ganoon sasabihin KO ito sa inyo, hindi KO sila ipinadala upang gabayan kayo at magturo sa inyo sa anumang paraan.

Ano ba ang pagkakapareho sa liwanag at kadiliman? Ano ba ang pagkakapareho ng AKING anak na si YAHUSHUA at ni santanas, hindi maaaring pamunuan ng masama ang kabutihan. Ang mga politikong mga liderato ay masama [currupt] at kailangan ninyong makilala/ mabatid ng tama ang pagitan ng mabuti at masama. Ang inyong mga politikong mga pinuno, sa lahat ng bahagi ng mundo, ay nagbenta/tumalikod sa AKIN. Si satanas noon ang pinakamataas na taga-presyo nguni’t ipapakita KO sa kanila kung anong iniisip KO sapagka’t ang laro ay hindi pa tapos. AKO ang nagkokontrol at namamahala kahit na gusto nilang baliwalain ang AKING pamamahala. Kahit na ang isang bansa na nagsasabi na ito ay sumasamba sa AKIN at ang liderato ay hindi nakakalaam kung sino “AKO” ni gustong paglingkuran AKO, ni gustong sundin AKO.

Binabalak niyang hatiin ang AKING lupain na tila ito ay isang panghati ng galyetas/kukis nguni’t masasaAKIN ang huling salita. AKO’y nagsasalita sa tagtuyot, AKO’y nagsasalita sa pamamagitan ng marahas na mga hangin na iihip/hahampas sa ibayo ng lupain, AKO’y nagsasalita sa pamamagitan ng mga lindol na magbabaliktad sa pinakamataas na mga gusali at AKO’y nagsasalita sa pamamagitan ng mga baha habang ang AKING mga luha ay malakas na aagos para sa AKING suwail na mga anak. AKO’y nagsasalita at ang mundo ay nanginginig/nangangatog sa AKING galit. AKO ay nagsasalita at ang kumukulong putik ay bumubuhos sa AKING poot. Ang mga bansa na gustong pumatay sa hindi pa isinisilang, nagbebenta ng mga bahagi ng katawan sa pinakamataas na tagapresyo MAG-INGAT!

Kayo sa isang araw sa lalong madaling panahon ay sasagot/mananagot sa Dios ng Likha/Sansinukob. Ibinebenta ninyo ang inyong mga tabletas (pills) at binibigay ang inyong kirurhikong mga kasanayan (surgical skills) na binigay KO upang magligtas ng buhay at sa halip ay kumukuha/ nagpapatay ng mga inosenteng buhay. Kayong mga manggagamot ay magbabayad para sa paggamit ng mga regalo/kaloob na kaalaman na AKING ibinigay sa inyo upang pumatay ng inosenteng mga buhay. Ang mga kaluluwa ng mga sanggol na hindi ninais ay bumabalik sa kanilang Tagapaglikha at balik sa AKING mga bisig nguni’t kayo ang magbabayad para sa kung anong ginagawa ninyo. Ito ay ang mga bansa na gumagawa ng mga bagay na ito na tatakpan KO ang AKING mga tainga sa panahong sila ay pinapatay. Nguni’t sa muli, ang AKING galit ay hindi hahawak sa mga tao na pag-aari KO, ang mga taong umiiyak para sa mga kasamaan na ginawa sa pagwawalang-bahala sa kung ano ang tama at mali.

Kayong mga Pastor ay AKING pananagutin sa ilang sandali. Mga masasamang mga pastol na mukhang napaka banal at gayunman ay hindi naglakas-loob na tutulan ang homoseksuwalidad o pagpapalaglag, habang ito ngayon ay lumalaganap. Kayo ay masnatatakot na mawalan ng mga suhol na inyong tinanggap/kinuha. Binabalaan KO ang AKING mga Tao, kayo ay mananagot sa paghasik ng binhi sa isang ministeryo na mas natatakot na mawala ang kanilang mga suhol ng gobyerno upang isarado ang kanilang mga labi habang nakikita nila ang imoralidad at kasamaan na pumupuno sa lupain. Ang bawat simbahan ay noon pa dapat tumindig, ang lahat na tumatawag sa kanilang mga sarili na AKIN! Nagbabala na homoseksuwalidad ay sinasabi ng Bibliya ay isang PAGKASUKLAM ni “AKO”! Binalaan KO kayo sa AKING Salita na ang espiritung ito ay magiging nakakahawa at dapat aaksyunan. Nguni’t nagsalita ba kayo noong nakita ninyong pinasa ang mga bastas na nagprotekta sa mga bagay na AKING tinatawag na mga kasuklamsuklam?

Ang lahat ng mga pastor, espirituwal na mga liderato, mga lider pampulitika na hindi gumawa nito, ay tinatawag KO ngayon na isang KASUKLAMSUKLAM kay “AKO”! Kunin ninyo ang inyong pagkukunwari ng kabanalan at kunin ninyo ang inyong pagkukunwari ng pagsamba at sinasabi KO, “LUMAYO MULA SA AKIN!” Hindi KO kayo pakikinggan sa araw ng kalamidad. Kayo ay sasagot/mananagot sa AKIN kapag iuuwi KO ang AKING totoong Nobiya/Ikakasal upang makasama AKO at kayong mga espirituwal na mga liderato ay uupo sa inyong mga kongregasyon at haharap sa kanila at susubukang ipaliwanag kung bakit ang kanilang simbahan ay naroon parin upang tiisin ang Kapighatian na darating. Ito ay dahil binili kayo ng isang halaga isang maliit na halaga na magkakahalaga sa inyo ng inyong kaluluwa kung hindi kayo magsimulang magsalita ngayon! MANGAGSISI NGAYON! MAYROON PANG ORAS! KAUNTING ORAS! Oh kung kayo, na nagiisip na ang pagdating ng AKING Anak ay malayo pa, ay maaari lamang makakita sa kung gaano kalapit ito – mas malapit kaysa inyong hininga kapag humihinga kayo ng malamig na hangin. Gaano karaming mga espirituwal na lider ang nagbabala ukol dito? Gaano karami ang kikilala sa parehong Dios na nagsalita mula sa mga propeta sa noong sinaunang panahon ay ang parehong Dios na gumagawa nito muli?

Hanapin AKO habang AKO ay maaari pang matagpuan. AKO ay hindi isang Dios upang kutyain! Makikita ninyo sa darating na mga araw. AKO ay magsasalita mula sa babaeng lingkod (handmaiden) na ito na nagpapakain sa inyo na parang kayo ay isang bata, paisa-isang kutsara, dahil marami na nagbabasa nito ay hindi pa makakalunok ng karne o pipiliin [ito]. Bibigyan KO kayo ng maliliit na mga piraso upang tunawin, hindi mga malalaking mga piraso sapagka’t napakarami kayong napalampas at nabulunan dito, o sinuka ito sapagka’t ito ay hindi magandang pakinggan. Ang mga iba na nagnanais ng higit pa sapagka’t kanilang natunaw ang karne, sasabihin KO na bumalik at basahin ulit ang kung anong sinabi KO, kahit ang babaeng lingkod (handmaiden) ay AKING inutusan na gawin din ito. Sasabihin KO sa inyo na ang lahat ay nakalampas ng isang bagay at kung inyong hahanapin ang AKING RUACH HA KODESH makikita ninyo kung anong napalampas ninyo.

Iiwanan KO kayo ng mga salitang ito, “Ginawa ba ninyo ang lahat ng makakaya ninyo upang tulungan ang babaeng lingkod na ito sa ministeryo na AKING nilagay sa kanyang mga balikat? Kinuha ba ninyo ang mga katotohanan na AKING sinalita at tulad ng isang patikim (sampler) na bandehado ng masarap na pagkain ay ibinibigay sa iba upang tikman? O pinakain lang ba ninyo ang inyong sarili nito at pagkatapos kinalimutan ito? AKO ay nagsabi sa kung ano ang magaganap ng paulit-ulit sa pamamagitan niya. Ngayon makikita ninyo ang kung anong AKING isinalita na matupad. Para sa mga taong may espirituwal na mga tainga upang makarinig at espirituwal na mga mata upang makakita malalaman ninyo kung ano ang darating, kung anong gagawin, kung anong aasahan, para sa mga taong pumipili na manatiling bingi at bulag kayo ay magpapatuloy na mangutya, magpapatuloy na maghanap ng isang kanlungan at doon ay walang masumpungan/mahahanap.”

Malinaw KO nang sinabi, “Ano ba ang pagkakaparehas na mayroon ang isang mananampalataya at isang hindi mananampalataya?” Ang mga bagay sa mundong ito ay nagpapasama kung hindi nabalanse ng kabanalan. Muli AKING sasabihin na hanapin AKO habang maari pa ninyo AKONG marinig. Hanapin AKO sa AKING Salita. Kilalanin kung sino “AKO”. Hanapin ang AKING RUACH HA KODESH at kilalanin kung sino si YAHUSHUA. SIYA ay darating para sa KANYANG Nobiya/ Ikakasal. Ikaw ba ang Nobiya/Ikakasal o isang bisita ng Nobiya/ Ikakasal? Ikaw ba’y isa sa inanyayahan at gayunman ay tinanggihan ang imbitasyon tinatapon ito? Mayroong higit sa isang pagdating ng AKING Anak ngun’it mayroong ISA LAMANG KASALANG pagtitipon. Isang NOBIYA/ IKAKASAL, ALIN KAYO DYAN? Tandaan, ”AKO” ay nakakaalam na kung sino ang tumanggap kay YAHUSHUA bilang Panginoon at MESIYAS! “AKO” ay nakakaalam na sapagka’t ito ay naisulat na sa Libro ng Buhay ng Tupa (Lamb’s Book of Life) bago nabuo ang mundong ito. Alam KO kung anong pagpili ang inyong pipiliin bago ninyo ito pinili! AKO ay omnipotente, alam ang lahat at nakikita ang lahat.

Ang Kadiliman na malapit nang bababa sa iba’t-ibang bahagi ng mundo ay magpapalabas ng mga demoniyo sa lahat ng mga direksyon. Ang eklipse na dumarating sa kalangitan ay isa ring palatandaan na ang kasamaan ay nakikipaglaban sa kabutihan. Si satanas, si YAHUSHUA, at ang AKING mga anghel ay nakikipaglaban at AKING inilagay ang palatandaan na iyon sa kalangitan. Mayroong isang kaba/kutob sa espirituwal na lupain kahit na ang mga taong hindi kumikilala sa AKIN bilang Makapangyarihang Dios at yumuyuko sa ibang dayuhang/ banyagang mga dios ay alam na ang eklipse na ito ay walang katulad. Ilalagay ni satanas sa isipan ng tao ang ideya na sumakop at umagaw, magnakaw, magwasak sa isang mas malaking kalakhan (magnitude).

Papakawalan/Ipapamalas ni satanas ang espiritu ng digmaan sa AKING mga Anak sa isang mas mataas na antas. Kayo ay binalaan na. Huwag sabihin na “AKO” ay hindi nagbigay ng babala sa inyo. Huwag matakot, tumawag lamang sa AKIN at kayo ay AKING ililigtas sa pamamagitan ng AKING MAKAPANGYARIHANG KAMAY! Nguni’t poprotektahan KO lamang ang mga tao na nakabalot sa dumaloy na Dugo ng AKING Anak. Mayroon lamang isang kapatawaran para sa kasalanan, isang Dugo na Banal at dalisay na makakahugas/makakaalis sa mabahong amoy ng kasalanan. Walang sinuman ay perpekto; ang lahat ay kailangang mabalotan sa Banal na Dugo ng Kaligtasan ni YAHUSHUA, ang kaisa-isang daan patungo sa AKING trono ng grasya. Ang mga darating na buwan ay magiging mas masahol pa sa mga mata ng mundo nguni’t para sa AKING mga sanggol na nakahiga sa palad ng AKING kamay, AKING sisilungan at poprotektahan sila sa AKING kabilang kamay.

Huwag magpumilit o huwag mag-alala, maging mabalisa sa walang anuman, huwag umasa sa inyong sariling pagkakaintindi/pang-unawa nguni’t sa lahat ng inyong mga gawa/paraan kilalanin AKO, manalangin sa AKIN, hanapin AKO, mahalin AKO, sundin AKO, at hindi KO bibiguin ang AKING mga matatapat [na tao] na gumagawa nito. Magtago sa ilalim ng kanlungan ng AKING mga pakpak hanggang lumagpas ang kasamaan na ito. Ilagay ang Dugo ni YAHUSHUA sa inyong isipan, katawan, espiritu, at kaluluwa. Ilagay ito sa inyong mga pintuan at mga bintana upang ang mga demoniyo ay hindi makapasok. Sabihin ito sa pananampalataya at pagkatapos humawak ng mahigpit sa laylayan ng damit ni YAHUSHUA, ang KANYANG balabal ng katuwiran at huwag bumitaw. Ang kadiliman ng kaluluwa ng tao ay maikakatawan ng eklipse, ang kadiliman ng kasalanan na sumasaklaw sa lupain, ang kadiliman kung saan ang AKING liwanag ay hindi malugod na tinatanggap. Oh AKO ay magdadalamhati para sa kung ano ang kailangan KONG gawin, gayunman ito ay naitalaga, nasabi na, kayo ay binalaan na kung inyong pinag-aaralan ang AKING SALITA.

Tulad ng panahon ni LOT, sandali KONG pupuksain ang isang bansa na bumubuga sa sarili nito ng kayabangan, kasalanan, pagsuway, pagpatay, pagnanakaw, kabuktutan, kahalayan at pagmamataas. Maraming mga batas na nilikha ngayon sa Amerika ay niligay upang igalang ang anti-kristo hindi si YAHUSHUA (Hesu Cristo). Hindi ninyo alam nguni’t ang Amerika ay parang puno ng gasolina na asap sa AKING mga butas ng ilong. Gayun rin ang inyong mga lider sa pulitika. Ang mga politikong mga lider na sumusubok na gumawa ng tama ay sa huli ay naging tahimik o tinatakot at sa huli ay gumagawa ng mali, iyan ay HINDI isang pinuno, ang lahat ng Langit ay humahawak sa kanilang ilong sa mabahong amoy ng inyong kasalanan na winawagayway/ pinagmamalaki ni satanas sa AKING mukha sa araw-araw. Ang inyong mga ninuno ay nanonood at alam kung anong gagawin KO sa bansang ito na katulad ng isang bata na nagdumi sa kanyang pantalon at kailangan kong bihisan sila at gayuman AKING ipapahid ang dumi sa inyong mga mukha sapagka’t inyo AKONG pinagalit.

Wala kayong kahihiyan! AKO ay nagsasalita sa mga pinuno na pampulitika na nagpapasa ng mga batas na ay kusang gumabay sa AKING mga Tao at gayunman sa halip ay kanilang tinuturuan ang bayan na dumihan rin ang kanilang panloob na damit at huwag ikahiya [ito]. Tinuruan KO kayo sa pamamagitan ng AKING mga Batas, ang AKING Tora na inilagay/itinakda upang gabayan ang inyong bansa at anong bansa sa buong mundo ang gagamit sa mga batas na iyon upang pamahalaan ang mga tao? Sa buong mundo kahit na ang bansa na nag-aangat sa AKING Pangalan, at nag-aangkin na [sila’y] AKIN, ang Israel ay HINDI SUMUSUNOD SA AKIN! Kailangan KO makuha ang kanilang atensyon sa isang paraan na AKING inihula/napropesiya sa pamamagitan ng kanilang sariling mga propeta! GAGAWIN KO ANG LAHAT NG IPINANGAKO KONG GAWIN! KAPIGHATIAN! KAPIGHATIAN! KAPIGHATIAN! SA MGA BANSA NA AKING PAPAKAWALAN ANG AKING GALIT!

Para sa kapakanan ng mga hinirang, papaikliin KO ang oras ng KAPIGHATIAN nguni’t gagawin KO pa rin ang kung anong kailangang gawin. Katulad ng labanan ay lumalaki/dumadami sa mga Langit, gayun rin ang labanan ng kabutihan at kasamaan ay lumalaki/dumadami sa mundo. Hinihiwalay KO ang AKING tupa mula sa mga kambing, kadiliman mula sa liwanag. Ito ay hindi maging kalugod-lugod para sa inyo AKING mga Sanggol, Nobiya/Ikakasal, mga Pinili at Hinirang sapagka’t ang ilan sa mga kambing ay inyong minahal at ninais na makasama at kasamang mamuhay pati rin pakasalan. Hindi KO kayo inuutusan na magdiborsyo sa halip ay hinihingi KO sa inyo na ilagay ang mga relasyong ito sa altar ng sakripisyo, sabihin sa AKIN na nais ninyo na iligtas KO sila kahit gaano man kababa sila kailangan KONG dalhin, kung ano ang kailangan KONG gawin. Maging seryoso kayo ukol dito. Sabihin ninyo sa AKIN na gusto ninyo ang AKING KALOOBAN/ KAGUSTUHAN sa mga relasyong ito at hilingin sa AKIN na alisin ang hindi KO gusto sa inyong mga buhay.

Sa AKING kahihiyan kayo’y gumawa ng mga dahilan para sa maligamgam na pagmamahal sa AKIN. Kayo ay gumawa ng mga dahilan para sa kakulangan ng pagnanais na sundin AKO o para mamuhay ng banal o upang matuto ukol sa AKIN o upang paglingkuran AKO. AKO ay tumatanggap ng WALANG dahilan! Sinabi KO sa inyo na hindi kayo dapat magkisama {fellowship} sa kadiliman ng paulit-ulit sa AKING Salita. Kayo ay dapat maging isang halimbawa ng AKING kabanalan at gayunman napaka-marami ngayon ay nagkikibit sa kanilang mga balikat at hindi na nababahala sa kasamaan na nasa lupa.

Sinasabi nila sa AKIN na iligtas ang mga tao na may kaluluwa ng isang kambing na namumuhay sa kadiliman, hindi nagnanais na maging isang tupa at gayunman hindi nila pinagwiwikaan ang kanilang mga kaibigan, pamilya, asawa, o mga anak sa takot na masaktan/magalit sila. Iginigiit ng AKING mga Anak na matakot sa reaksyon ng kanilang mga minamahal at hindi sa AKIN. Nauunawaan ng AKING mga Anak na alinma’y saktan/yamotin sila ngayon o maging isang pagkakasala/ pangyayamot sa kanila sa walang hanggan habang nasusunog sila sa impyerno. Maglakas-loob na maging isang pagkakasala/pangyayamot (offence) sa Pangalan ni YAHUSHUA. Ang ilan ay masasaktan; ang iba ay mapapaliwanagan lahat sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH! Kayo ngayon ay may pananagutan para sa kung ano ang nalalaman ninyo ngayon. Ano ang inyong gagawin sa kaalamang ito?

****************

Tulad ng ito’y isinalita, kaya ito’y isinulat sa petsang ito ng 8/10/99 na ipinagkatiwala sa babaeng lingkod na ito na si Rev. Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) na naglalakas-loob na magyamot/magpagalit sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH. Nananalangin na kayo ay hindi mayamot/magalit na walang kabuluhan ngunit maliwanagan para sa kapakanan ng ating mga kaluluwa. Naniniwala ako na ang salitang ito ay isinalita sa kabuuan nito sa kung anong sinabi sa akin sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH. Mapagpakumbaba akong nananalangin na narinig ko ang bawat salita sa paraan na ninais ng Dios na masabi sila.

P.S. PAKIUSAP tulungan ako na mapasa ang propesiyang ito sa mga kamay ng iba na magdadala nito na tulad ng isang kadenang reaksyon at ipadala sa iba. Pakiusap/mangyaring ipadala sa iba pang mga site sa internet na rin na makakatulong sa akin na gawin ang kung anong pinapagawa sa akin. Sabihin ang mga Propesiya ng Panginoong YAHUSHUA sapagka’t ang panahon ay maikli, napakaliit. Tumingin sa itaas, ang ating pagtubos ay napapalapit na! Maglakad sa pamamagitan ng PANANAMPALATAYA at hindi sa pamamagitan ng paningin o takot! Marami ang mga paghihirap ng matuwid nguni’t ang aking Panginoon ay magliligtas sa akin sa kanilang lahat!!! Tumayo sa KANYANG Banal na Salita; huwag talikuran ang inyong Mapalad na Pag-asa!

* * * * * * *

Print Friendly and PDF