Propesiya 3

Mag-ingat sa mga Makademonyong Halaman na nasa loob ng mga Simbahan

Ibinigay kay Rev. Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)
Enero 17, 1997

*******

Ito ay mula sa Propesiya 105, si YAHUVEH ay sinabi na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa binalaan Kita Elizabeth [Elisheva] na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INA YAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Noong Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

*************

Ang mga halaman ay ang tawag sa kanila ng mga taong sumasamba kay satanas . Isang okultismong espiritu ay umunlad sa mga ganap na ebangheliyong simbahan dahil sa mga halamang ito. Nguni’t sa oras nang makita ninyo sila makikilala ninyo ang mga ito. Sapagka’t AKO si YAHUVEH ay nagbibigay sa inyo ang totoong simbahan ni YAHUSHUA ha MASHIACH (HesuKristo) ng bagong mga mata para makakita, bagong mga tainga para makinig at isang matapang na bibig para magsalita at mga bagong kamay para palayasin sila. Sapagka’t sila ay AKING mga kamay [na] AKING inilahad ang AKING kanang braso, ang braso ng Kabanalan at katulad ng pinalayas ng AKING Anak ang mga masasama mula sa bahay ni YAHUVEH gayon din ito ay muling mangyayari.

Sa taon na ito ilang masasamang mga pastor,ang mga halaman, ay mamamatay sa panahon ng (during) kanilang mga sermon. Sapagka’t ipinapangaral nila ang AKING mga Salita upang kutyain AKO. Nguni’t hindi nila AKO kilala, ang Salita na ginawang laman (flesh). Alam ni satanas ang Salita, huwag malinlang, at sapat ba niya itong kinatatakutan upang tigilan niya ang kanyang kasamaan, Hindi, at ganoon rin ang mga halaman sapagka’t ibinenta nila ang kanilang mga kaluluwa kay satanas at aanihin nila ang destruksyon/pagkawasak na kanilang nahasik. Ilan ay mga ebanghelista, bagama’t kahit na sinasabi nila na sila ay umaakay sa mga kaluluwa patungo kay HesuKristo, ito ay sa isang ibang Hesus na kanilang inaakay sila, patungo sa mga paanan ng anti-Kristo!!!

Ang mga tao ay pagkatapos ay nagsisimulang sumasamba sa lider at ito ay inyong senyas/palatandaan. Sila ay huminto sa paghahanap sa AKIN at sa AKING patakaran at Salita at naghahanap ng isang salita mula sa isang tao lamang [mere man]. Wala silang pakialam na mapagalit (offend) ang kaisa-isang at bukod-tanging Makapangyarihang YAHUVEH ang dakilang “AKO!” Nguni’t sa halip ay nag-aalala na mapagalit (offend) ang pastor sino ay isang halaman ni satanas, upang magdulot ng pagkalito, kawalan ng pag-asa, paghihimagsik, pagkawasak, kahirapan, pagsisinungaling, mandarayang/manlilinlang mga espiritu at upang nakawin ang maliliit na pananampalataya na minsan ay nasa AKING tupa.

Sa oras nang mahulog sila sa ilalim ng kapangyarihan habang ang halaman ay nagdadasal para sa kanila, sila ay hindi nahuhulog sa mga paanan ni YAHUSHUA ngunit kundi ay sa mga paanan ng anti-Kristo at hindi man lamang nila naiintindihan na hinahanap nila AKO, at gayunman isang Kumokontrol sa pag-iisip (mind control) na espiritu ay nagsasanhi sa kanila na maghanap ng isa pang pastol, ang masamang pastol na nagpapahirap sa kanyang mga kordero at pinapatay sila habang nalalaman na sila ay sasali/sasama sa mga halaman habang sila ay inaalay kay satanas bilang isang paghahain/sakripisyo (sacrifice). Ito ay maaring may banyagang tunog para sa ilan nguni’t ito ay nangyayari sa loob ng mga simbahan ng Kapulungan ng Diyos (Assembly of God), at sa mga simbahan ng Pentekostal, at sa lahat ng mga pangunahing linya na simbahan.

Nguni’t patutunayan KO na si YAHUSHUA lamang ang Mabuting Pastol at sa taon na ito sasagipin KO ang AKING kordero. Upang palayasin ang mga lobo sa AKING mga simbahan, at gagamitin kita upang gawin ito. Kaparis sa pagbuhos KO ng AKING Nabubugay na Tubig (Living Water) at Bagong Alak. Ibinuhos ni satanas ang huwad, ang suka (vinegar) na AKING tinanggihan, ang espiritu ng maligamgam upang magkaroon ng kabanalan na anyo nguni’t walang kabanalan sa pangloob.

AKO ay nagdadalamhati para sa AKING mga Anak at AKING mga hinirang (elect) na nalinlang. AKO ay isang Diyos na puno ng awa para sa mga iyon na AKIN, nguni’t dahil sila ay nailigaw ng mga nangangating tainga para makinig, sa ano lamang ang gusto nilang pakinggan, sila ay naakay sa patayan. AKO ay naguunlad ng isang makapangyarihang Gideon na hukbo upang bawiin ang AKING mga tupa ng may isang bagong pagpahid [na] ilan sa inyo ay nakapansin na nito.

Habang binabasa ninyo ang mga propesiyang ito ang mga gantimpala na AKING ibinigay sa inyo ay magpapagalaw sa isa’t isang mga regalo ng RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu) patungo sa isang mataas na antas. Ngayon ang mga iyon na mayroong intelektwal at lohikal na mga espiritu ito ay maging katulad ng lumang alak at bagong alak na nagsusubok na maghalo. Itong ebangheliyo ni YAHUSHUA ay napakasimple na kahit isang sanggol ay maaaring makaintindi sa papaano maligtas.

Huwag gawing masalimuot ang anong AKING sadyang ginawang simple. Ang dahilan ay hindi KO kailanman hinangad na ang impiyerno ay maging para sa mga tao, ito ay inilikha para kay satanas at sa kanyang nahulog na mga anghel. Gumawa AKO ng isang daan palabas para sa inyo; SIYA lamang ang daan palabas, ang kaisa-isang katotohanan, buhay, at daan patungo sa Langit at sa AKING mga naghihintay na braso kung saan labis KONG inaasam na tipunin kayo na parang isang inang inahin na nagtitipon sa kanilang mga sisiw.

Ayaw KO na kahit isa ay masawi o maging sinumpa (damned), pakiusap bigyan sila ng babala. Patunugin ang dagundong/ingay ng trumpeta yaong ang pagpapahid na AKING ibinigay sa iyo. Parang isang ina at ama na nagbibigay ng babala bago nila paluin ang kanilang mga anak, AKO sa AKING walang hanggan na awa at pag-ibig ay nagsasabing, “Balaan sila.” Dahil sa oras nang pakawalan KO ang AKING poot ito ay magiging mahirap na pahupain AKO.

Kung binabalaan ninyo sila, bagaman kinutya nila si Moses, sumunod siya at binalaan sila. Sa panahon na ang mundo ay inalog sa lahat ng pook, ang AKING mga totoong mga anak lamang na sino ay nakakarinig sa AKING boses at nakakakilala sa AKING RUACH ha KODESH, at ay nakabalot/natakpan sa ibinuhos na DUGO ng AKING Anak sa Kalbaryo , at tumatawag sa Pangalan ni/ng YAHUSHUA ha MASHIACH, YAHUSHUA MESIYAS, sa anumang wika na inyong sinasalita. Alam NIYA ang KANYANG Pangalan at ang Espiritu mula sa kung alin ang KANYANG pangalan ay ginagamit/isinasalita.

Ang mga ito lamang ang maliligtas. Tumawag sa pangalan ni/ng YAHUSHUA ha MASHIACH at ikaw at ang iyong sambahayan na tumatawag sa pangalan ni/ng YAHUSHUA ha MASHIACH ay maliligtas. Makinig sapagka’t sa muli; sa hindi inaasahan isinulat KO ang AKING mga Salita sa pamamagitan ng AKING babaeng tagapaglingkod, AKING Propeta, AKING Anak, Mandirigma at Ikakasal ni YAHUSHUA!

Si Sherrie Elijah (Elisabeth) muli ay hindi nakaalam na gagamitin KO siya para patunugin itong putok/ingay ng trumpeta kasama ng iba na AKING inilagay sa buong mundo sa iba’t-ibang mga bahagi ng mundo. Pakinggan ang babala ng putok/ingay ng trumpeta, bago magpatuloy ang digmaan AKING ipinadala ang putok/ingay ng trumpeta.

Balaan sila, at inyong magagawa ang parte ninyo. Ang lahat na tumatanggap nito ay mayrong parte sa pagbibigay ng babala sa mga taong mayroong mga taingang makarinig at makinig, at oo sa mga tao rin na pumili na manatiling bingi. Kahit papaano, hindi nila masasasabi na hindi sila binigyan ng babala!

*********

1/17/97 ibinigay kay Pastor Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)


* * * * * * *

Print Friendly and PDF