Propesiya 22

Mga Minamahal, Huwag Kayo Maging ang Pinakamalalang Mga Kaaway ng Inyong Mga Sarili!

Sinalita at Sinulat sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH ha KODESH sa pamamagitan ni Apostol Sherri Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)
Agusto 7, 1998

*******************************************************************

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

********************

Elisabeth [Elisheva], Lahat tayo ay mga makasalanan na nailigtas sa pamamagitan ng grasya at awa at kung hindi ito totoo, bakit natin kailangan ng isang Tagapagligtas? Ito ang akusador (accuser) ng mga kapatid na nagpaparatang sa iyo at naglalagay sa pagkakasalang ito sa iyo. Naririnig ko ang PANGINOON na nagsasabi sa iyo;

AKING mga Lalaki at mga Babaeng anak kayo ay naging inyong sariling pinakamalalang kaaway! Ang paghuhusga sa inyong mga sarili ay hindi ninyo trabaho kundi ang trabaho ng inyong Ama sa Langit! Huwag ninyong sabihin sa AKIN kung ano ang pinatawad KO na at kung ano ang hindi KO maaring mapatawad, magsisi sa nakaraan, gayunman ang mga yaong kasalanan ay itinapon na sa dagat ng pagkalimot. Inalis/hinugasan na ng AKING Dugo ang mga kasalanan na iyon sa matagal nang nakalipas. Ang mga ito ay kasing-layo ng silangan ay mula sa kanluran.

Ngayon para sa inyong kamakailan na mga saloobin at mga pagkakasala, ang pinakamalaki ay ang paghampas/pagbugbug na inyong ibinigay sa isang tao na AKING minamahal ng mashigit pa kaysa sa maaari ninyong lakas-loob na pangarapin o intindihin. Para sa isang tao na AKING ibinuhos ang AKING Dugo at binigay ang AKING buhay at ginawa kung ang tao na iyon ay naging ikaw lamang. Para sa isang tao na AKO ay binugbog/sinaktan hanggang hindi na makilala. Ang tao na iyon ay kayo. Ngayon huwag subukan na sabihin sa AKIN na nagkamali AKO noong pinili KO kayo. Sinusubukan ba ninyong sabihin sa AKIN ang tungkulin/karapatan KO? Sinusubukan ba ninyong sabihin sa AKIN na gumagawa AKO ng basura.

Sinusubukan ba ninyong sabihin sa AKIN na mas marami kayong alam kaysa sa MAKAPANGYARIHAN DIYOS na inyong PANGINOON at TAGAPAGLIGTAS? Sinusubukan ba ninyong sabihin sa AKIN na AKO ay nagkakamali? Sinusubukan ba ninyong sabihin sa AKIN na ang DUGO na AKING ibinuhos ay hindi sapat upang hugasan/linisin kayo ng ganap na malinis? Bakit ninyo kukunin ang inyong buhay (pagpapakamatay) kahit hindi ito sa inyo upang kunin? Bakit naman ninyo kahit isaalang-alang na pagnakawan AKO ng kagalakan ng pagpatunay na ito’y hindi ang mayabang na AKING pinili upang magsalita para sa AKIN sa mundong ito, ito ay ang mapagkumbaba. Ito ang mga taong nakakaramdam na hindi sila karapat-dapat na nagdudulot sa kanilang mga sarili na maging karapat-dapat sa pamamagitan ng pag-alam nito. Alam ninyo ito; ipinapaalala KO lamang sa inyo kung anong alam na ninyo. Hindi KO pinipili ang mga tao na puno ng kanilang sariling lakas kundi ang pinakamahina sapagka’t ang mga mahihina ay ginagawang malakas sa pamamagitan ni YAHUSHUA ha MASHIACH lamang. Magagawa ninyo ang kahit anumang bagay sa Pangalan ni YAHUSHUA. Hindi AKO nagkamali noong pinili KO kayo upang magsalita sa AKING Pangalan, AKO ay MAKAPANGYARIHAN DIYOS at hindi AKO nagkakamali.

Gaano ba katagal dapat KONG sabihin ito sa inyo? Kailan ba kayo makikinig sa AKIN? Pinili KO kayo at alam KO kung anong materyal kayo’y nilikha at oo kung anong mga pagkakasala ang tutukso sa inyo, bago pa kayo isinilang. Alam KO na, kung anong mga demoniyo ang inyong bubunuin/kalalabanin bago pa sila ipinadala ni satanas. Alam KO rin na ang AKING grasya ay sapat sa lahat ng mga bagay. Alam KO rin, kagaya ng sinabi ni Saul (Paul), “Kapag maslalo kang nagsisikap AKING anak [iho] at pasayahin AKO, ay maslalo pang magpapadala si satanas ng kanyang mga demoniyo upang umatake.” Nguni’t maging mapagbantay laban sa mga pag-atake na ito. Huwag ninyong ilagay ang inyong sarili sa posisyon para sumuko sa mga pag-atakeng ito. Gamitin ang karunungan ng PANGINOON na AKING ibinigay sa inyo. Alam ninyo kung anong tinutukoy KO, kung hindi tanungin ninyo AKO, sapagka’t ang propetang ito na nagsasalita sa inyo ay nakaramdam sa lahat ng mga ito sa iba’t ibang mga paraan. Ang lahat ng AKING totoong mga Propeta, kahit sa biblikong mga panahon, ay nakaramdam na hindi sila karapat-dapat. Kung hindi, kung gayon ituturing KO kayong hindi magagamit kung iniisip ninyo na kayo ay sapat nang wala AKO.

Pakinggan AKO AKING minamahal na mga Anak na Lalaki at Babae. Huwag subukang patayin ang kung anong AKING binigyan ng buhay at buhay na mas-masagana. Huwag tanggapin ang espiritu ng pagkabaliw. Ang mga taong humahatol sa inyo na baliw ay hindi nakakaintindi sa kung anong AKING isinalita at ipinakita sa inyo. Para sa AKING layunin kayo ay AKING pinili. Hindi ito isang hilahang lubid. MANANALO AKO at matatalo kayo kung magpapatuloy kayong pagdudahan ang kung ano ang alam ninyo ay totoo. Kayo ay binigyan na ng babala sapagka’t MAHAL KO KAYO! Tinawag KO kayo at mayroong mga tao na nag-iisip na kayo ay baliw dahil sa paniniwala na AKO ay nagsasalita sa inyo at nagpapakita sa inyo ng mga bagay na hindi nakikita ng mga iba. Ang tanging bagay lamang na baliw tungkol sa inyo, ay ang paniniwala na pinaparusahan KO kayo sa mga kasalanan na matagal ng kinalimutan at pinatawad. Si satanas lamang at kayo ang nangingisda doon, hindi ang inyong Tagapagligtas. Huwag subukang linisin/labhan ang mga damit na malinis na. Hindi ba ninyo inisip na ang AKING Dugo ay sapat? Ipangaral ninyo ito, ngayon PANIWALAAN ITO!

Mayroon pa AKONG maraming mga bagay na sasabihin sa inyo at sasabihin KO, nguni’t sa ngayon tunawin (digest) ang kung anong AKING sinabi sapagka’t ito ay totoo. Ibinigay KO sa inyo ang AKING baluti upang tumindig, ang AKING Salita upang manatili/manindigan, ang AKING Dugo upang maglinis at ang AKING Pangalan at Dugo upang magpagaling at magpalayas sa mga demoniyo na nagpapahirap sa inyong isipan at katawan at Espiritu. Ngayon kinatatakutan ni satanas ang kapangyarihang ito sapagka’t ibinigay KO sa inyo ang pagpapahid para magdasal. Bakit hindi ninyo pinaniniwalaan ang kung anong inyong pinagdadasal? Iniisip ba ninyo na bingi AKO? Iniisip ba ninyo na ang AKING mga braso ay napakaikli upang palayain kayo? Iniisip ba ninyo na ang AKING Dugo, Pangalan, Salita at baluti ay HINDI sapat? Kayo, AKING mahal na liyag, ay pinagalit AKO dahil sa hindi pagtitiwala/paniniwala kung anong sinabi KO.

Ngayon alam ninyo na ang mga ito ay mga katotohanan, kaya humawak ng mahigpit at itigil ang panonood ng mga alon sa ligalig/kaguluhan ng mga dagat ng inyong buhay, sapagka’t ito ang dahilan kung bakit kayo ay nalulunod sa depresyon at makasalanang pag-iisip ng paminsan-minsan. Sa halip ay, panatiliin ninyo ang inyong mga mata sa AKIN ang inyong PANGINOON at TAGAPAGLIGTAS na si YAHUSHUA HA MASHIACH, at halina at lumakad tayo sa tubig na magkasama. Sapat ang talino ninyo upang malaman na ang ibig KONG sabihin ay hindi pisikal kundi espirituwal. Halina, kunin ang AKING kamay at maniwala at huwag magduda. Wakasan na, Iwanan ang inyong nakaraan sa inyong likuran. Ilagay ang inyong kamay sa araro at magtrabaho sa AKING anihang bukid at huwag kayong tumingin pabalik. Isa pa, kayo’y naghahanap ng katiyakan mula sa ilan na inyong hinanap at paano sila makakatulong sa inyo?

Sapagka’t upang alisin ang salubsob/tinik mula sa inyong mata, kailangan muna nilang alisin ang kalap/harang mula sa kanilang sariling mga buhay. Sa mundong ito kayo ay magkakaroon ng kapighatian/malaking paghihirap (tribulation). OO, nguni’t AKING nadaig/napagtagumpayan ang mundong ito. NGAYON PANIWALAAN ITO! Tulad ng sinabi KO ang mga salitang ito sa AKING babaeng lingkod na si Sherrie Elijah [Elisheva Sherri Eliyahu] sasabihin KO ito sa inyo ngayon, muli ipangaral ito, ituro ito, at paniwalaan ito. Kailangan KO pa bang magsalita ng marami pa? Huwag ninyong palibutan/paligiran ang inyong sarili ng mga taga-aliw ni JOB, sapagka’t katulad ni JOB hindi sila nakatulong sa kanya, pinigilan/hinadlangan lamang nila sya at nagdulot sa kaniya na lumaban para sa pananampalataya na kanyang pinaniwalaan at nagdulot sa kanya na ipagtanggol ang kanyang Diyos. Ito ay nangyayari rin sa inyo. AKO’y magbibigay ng isa pang babala at literal ninyo itong tanggapin kung kayo ay mamamatay sa pamamagitan ng inyong sariling kamay, kayo ay haharap sa harapan ng isang galit na JEHOVAH (YAHUVEH). Kaya tigilan ninyo ang pagtangka na patayin at wasakin ang kung anong AKING pinagpala. Kayo ay binigyan na ng babala; tigilan [ninyo] ang paging ang pinakamalalang kaaway ng inyong sarili .

Sapagka’t ginagawa ninyo ang trabaho ni satanas at siya’y umuupo at tumatawa. Ngayon ito ang pagkakataon ninyo upang tumawa muli kay satanas. Hindi sa inyong lakas, hindi sa inyong kapangyarihan, hindi sa inyong pagpapahid o pangalan, nguni’t sa Pangalan na higit pa sa lahat ng mga Pangalan, YAHUSHUA HA MASHIACH ng Kalbaryo at Nasaret at ang Makapangyarihan Diyos na si YAHUVEH na nasa KANYA ang mundo bilang isang tuntungan. Kayo ang AKING minamahal na mga anak na AKING pinahahalagahan kapwa mga anak na lalaki at babae, mga mandirigma, at Nobiya/Ikakasal (Bride). AKO ay darating muli. Muli ba kayong maniniwala dito? Maniniwala ba kayo na AKO ay isang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong nagbigay ng kanilang lahat para sa AKIN? Nasa AKIN ang AKING mga gantimpala at nasa kanila ang inyong pangalan. Pinipili ba talaga ninyo na ibigay KO sila sa iba? Pinili KO kayo nguni’t ang oras ay napakaikli, wala nang oras para sa pagkaawa sa sarili. Kaawaan ang mga taong hindi handa para sa AKING pagdating.

Kaawaan ang mga taong hindi naniniwala na AKO ay maglalaan/magsusustento para sa kanila sa Malaking Kapighatian (Great Tribulation) at iligtas sila mula sa malaking kapootan na darating. Kaawaan ang mga taong nag-iisip na sila ay ligtas dahil sa isang relihiyon at hindi sa isang relasyon sa AKIN. Ang awa sa sarili ay isa sa inyong pinakamatinding mga kaaway; pagwikaan (rebuke) ito ngayon sa AKING Pangalan. Bumalik sa pagpapakain ng AKING mga tupa gaya ng iniutos KO sa inyo na gawin. Sa araw na ito, inyong narinig ang AKING boses, ngayon pansinin/ pakinggan ito. Sinalita sa araw na ito ng isa pang propeta, na si Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu], na nadama ang lahat ng mga bagay na ito sa kaniyang sarili. Subali’t alam niya na ang pananampalataya ay isang katotohanan hindi isang pakiramdam. Lahat kayo maging bisi/abala at pakainin ang AKING mga tupa. IHANDA ANG AKING NOBIYA/ANG IKAKASAL (BRIDE)! Tulungan ninyo siya na maging walang dungis o kulubot sa pamamagitan ng pagpapahayag na nagdudulot kay satanas na manginig sa takot.

Sapagka’t ang katotohanan ay ang Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH ay TAGUMPAY at AKO ay darating muli upang patunayan ito! ISIGAW ITO MULA SA INTERNET; ISIGAW ITO MULA SA MGA BUBUNGAN/TUKTOK ng BAHAY! Ihayag ito sa mga kalye at mga simbahan, radyo at telebisyon na si YAHUSHUA ha MASHIACH AY PAPARATING NA! HINIPAN na ni Gabriel ang kaniyang TRUMPETA! Ang mga tunog ng alon (sound waves) ay hinarangan ng may matinding labanan na nangyayari sa mga Kalangitan (Heavenlies) ngayon. Si Michael at si satanas at ang mga anghelikong mga hukbo (angelic host) ay nakikipaglaban, kabutihan laban sa kasamaan, nguni’t ang kabutihan ay laging nagtatagumpay. May mga tao na nakarinig [na] sa shofar na tambuli (shofar horn) at may mga tao na hindi pa nakarinig.

Gayunman sinasabi KO sa inyo binigay KO ang babala sa mga taong nakarinig sa tambuli, bagaman ang tambuli ni Gabriel ay narinig lamang ng iilan, sa ngayon, ito ay para lamang ihanda ang AKING Nobiya/Ikakasal (Bride) sapagka’t ang kanyang NOBIYO AY DARATING! Huwag kayong mag-alala na hindi pa ninyo narinig ang Shofar na tambuli ni Gabriel sapagka’t ito ay para sa isang itinakdang oras. Kahit ang mga tunog ng alon (sound waves) ay maari lamang harangan para sa isang itinakdang oras. Hindi ba AKO ang may alam kung gaano kalayo ang Langit mula sa lupa? Kahit ang mga kalkulasyon nito ay AKING naitalaga. Nang mabilis gawin ninyo kung anong AKING itinilaga/itinakda at itinawag kayo na gawin.

Maraming pagmamahal kay YAHUSHUA, isang babaeng lingkod (handmaiden), anak, mandirigma, Nobiya/Ikakasal (Bride) Propeta Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) Agusto 7, 1998


* * * * * * *

Print Friendly and PDF