PROPESIYA 2

ANG AKING POOT AY NAPAKALAKI KASINGTINDI NG AKING PAG-IBIG

Ibinigay kay Rev. Sherrie Elijah noong Enero 8, 1997

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na idagdag ito sa lahat ng Propesiya magmula ngayon:

Binalaan kita matagal nang panahon Elisabeth na huwag ipangalan ang Ministetyong ito sa sino mang babae o lalaki bago pa man nagkaroon ng Ministeryo. Inilagay ko ito sa iyong espiritu pagka’t wala ni isa sa mga ito ang nagawa ng iyong mga kamay, wala ni isa sa mga ito ang nagmula sa iyong bibig. Mula ito sa bibig ni YAHUVEH na nagbigay buhay. Mula ito sa bibig ni YAHUSHUA ang iyong MASHIACH (Tagapagligtas) na nagbigay buhay. Mula ito sa bibig ng RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu) ang iyong IMMAYAH na nagbigay buhay. Kung ito lamang ay gawa ng iyong kamay, ito’y nabigo na noon pa man. Ito ay sa pamamagitan ng hangin ng Kaluwalhatiang SHKHINYAH na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na hangin ng pagpapanibagong-buhay, hindi ng iyong hininga o ito’y nabigo lamang. (Isaia 42:8)

Hulyo 2010 sinabi rin ng Diyos na si YAHUVEH na isama ang sumusunod na kasulatan mula sa pangalawang aklat ng Cronica bago ang bawat Propesiya:

2 Cronica 36:16, “Ngunit hinamak nila ang mga Mensahero ni YAH, kinamuhian ang kanyang mga salita, kinutya ang kanyang mga Propeta, hanggang umabot sa sukdulan ang galit ni YAHUVEH Elohim sa kanyang bayan at sila’y hindi na makaiiwas pa sa kanyang pagpaparusa.

* * * * * * *

Ganoon ang sinasabi ng Panginoong DIOS ng mga hukbo [hosts], “Ipapakita KO na AKING ginagantimpalaan ang mga yaong masigasig na naghahanap sa AKIN. Subukin mo AKO at tingnan ito ang taon na iyong inantay. Sama-samang magkaisa sa buong mundo sa pamamagitan ng milagro ng kompyuter, mag-ugnay nang sama-sama, tumayo nang sama-sama at makikita ninyo ang lalong malaking pagbuhos ng RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu) na kailan man noon ay hindi pa nangyari.

Pagka't inyong pupukawin [stir up] ang regalo ng bawat isa na nangatutulog o bihirang nagagamit. Kayo ay maiaanib ng samasama sa Espiritu kahit na walang tutungtong ng eruplano, kayo ay magiging isa sa AKIN at sa pamamagitan ng milagro ng teknolohiyang ito ng kompyuter na bagama’t ginagamit ni satanas para sa kanyang kasamaan, mas AKIN pa itong ginagamit para sa AKING Kapurihan, Karangalan, at Kaluwalhatian. Gagamitin ito ng AKING mga Propeta para ihatid ang AKING mga mensahe kaya’t makinig ng mabuti sa taong ito, upang iyong malaman kung ano ang aasahan bago ito mangyari. Ipadadala KO ang mga propeta bago KO ipadala ang AKING matinding poot.

Manalangin na makita KO kayong seriyosong humahanap sa AKIN, nagmamahal sa AKIN at sumusunod sa AKING Salita. Sapagka’t huwag ninyong sabihin na mahal ninyo AKO kung kayo ay hindi sumusunod sa AKIN. Bagama’t ang inyong mga kasalanan ay nahugasan na ng Dugong Nakapagliligtas, huwag ninyo AKONG subukin pagka't alam KO kung sino ang ligtas at kung sino ang nagpapanggap lamang.

Noon sinabi KO sa AKING Propetang Babae na sabihin na ang paghuhukum ay nagsisimula sa bahay ni YAHUVEH! Ngayon sa araw na ito ng Enero 8, 1997, ang paghuhukum ay nagsimula na sa bahay ni YAHUVEH sa mas makapangyarihang paraan kaysa dati. Manood at makining ng mabuti, maging handa. Panoorin ninyo AKONG maglinis ng mga templo katulad ng panahong pilasin ng AKING ANAK ang templo, ito ay mga bagay na nakatakdang dumating at ito ay nagsimula na. Mga masasamang pastol at mga mababangis na pastor, mga ditunay na propeta, mag-ingat; matindi at makapangyarihang poot ay darating sa inyong landas sa taong ito.

Tumakbo hangga’t magagawa pa ninyo. Nakagawa kayo ng mga bagay-bagay sa AKING Pangalan, sinaktan ang AKING munting tupa, kinatay sila at isinakripisyo ang AKING mga tupa sa paanan ni satanas dahil dito kayo ay magbabayad. Pinalakas-loob ninyo ang masama at pinahinang-loob ang mga makatarungan. Sinabi ninyo na AKO ay nagsalita ng mga kasinungalingan, at nakakita kayo ng mga pangitain, nguni’t hindi ninyo AKO kilala kailan man. Gayon paano ninyo AKO nakita, o nakarinig galing sa AKIN. Marami na kayong nalinglang at kahit ang AKING Banal na Salita ay ginamit para inyong pakinabangan at sa inyong karangalan.

Maghanda upang makipaglaban pagka’t hindi lamang ninyo kakailanganing makipaglaban sa Makapangayaring DIOS na si YAHUVEH, ngunit pati rin ang AKING bagong uri ng RUACH Ha KODESH (BANAL na ESPIRITU) mga mandirigmang puno ng pagpapahid. Pakinggan ninyo ang kanilang mga sigaw ng paglaban (war cries). Sila ay puno ng galit ni YAHUVEH dahil sa lahat ng ginawa ng mga kaaway. Kanilang sinusundan ang mga tupang pinalayas ng mga kaaway. Dinadala sila sa paanan ng nag-iisang Mabuting Pastol, si YAHUSHUA ha MASHIACH (Hesukristo) ng Nasaret at Kalbaryo. YAHUSHUA ha MASHIACH ang KANYANG Pangalan at ito ay nasa kanilang mga bibig, gayun din ay nakasulat sa kanilang mga noo (mga isip) at puso.

AKING binibigyan ng kapangyarihan ang AKING limang-tiklop na ministeryo sa mga paraang hindi pa nila nalalaman at sa lahat ng panahon maririnig nila ang AKING boses at makikita nila na ang DIOS na kanilang pinaglilingkuran ay makapangayarihan sa digmaan. AKING mga anak, wala kayong dapat ikatakot, pagka't kilala KO ang AKING mga tupa at kilala ninyo ang inyong Pastol. Wala kayong dapat ikatakot. Muli KONG sasabihin sa inyo, tumingin sa itaas, ang inyong katubusan/kaligtasan ay nalalapit na. Ang AKING pagdating ay mas nalalapit kaysa sa anomang iyong ipalagay/akalahin, nguni’t alam ito ng kaaway at ngayon ay sinisikap bilisan ang kasamaan.

Tandaan na sa panahon na ang mga kaaway ay darating na parang baha, AKO ay magtatayo ng sukatan [standard] laban sa kanila. Iyong mga tumatayo sa likod ng mga pulpito at naglilingkod [minister] sa AKING mga tupa, makinig sa AKING boses. Tinatawag KO kayo para maging mga mandirigma para kay YAHUSHUA hindi para maging mga duwag. Bawiin ninyo ang anumang ninakaw ng kaaway mula sa inyo sa PANGALAN KO. Pumaparito si satanas para magnakaw, pumatay, at pumuksa. Itigil ninyo ang pagpapahintulot sa kanya. Muli KONG sasabihin na tinatawag KO kayo para maging AKING mandirigma, hindi mga duwag.

Huwag ninyong bigyan ng puwesto ang diyablo at ang diyablo’y hindi rin magbibigay ng puwesto sa inyo. Sa araw na ito ang simbahan, alin ay hindi ang gusali o ang pastor ngunit ay ang AKING mga tao, na mga natawag ayon sa AKING PANGALAN, ay dapat tumindig at sabihing, ”Kami ay mga mandirigma para kay YAHUSHUA ha MASHIACH; alam namin na kami ay higit pa kaysa mananakop sa pamamagitan ng PANGALAN ni YAHUSHUA. Ang laban ay kay YAHUVEH, ang tagumpay ay amin para sa Kapurihan, Karangalan, at Kaluwalhatian ni YAHUSHUA ha MASHIACH at YAHUVEH.”

Pinakahuli ngunit hindi pinakamaliit sa bawat anggulo makikita ninyo AKONG puputol (unyoke) sa anomang mga hindi KO ini-yugong magsama, kayo mismo ang may gawa nito. Subalit kakailanganin lamang ang AKING kamay para putulin ang anomang yugo na kailanma’y hindi nakalaang maging yuguhan. Maaari bang hilain ng baka at daga ang isang karitela? Ang pinakamalala pa, maaari bang hilain ng baka at langgam ang isang karitela na puno ng prutas? Manalangin sa AKIN at ibubunyag ng AKING RUACH ha KODESH kung saan ang langgam o daga ay naikabit/nai-yugo [yoked] sa inyo. Pagkatapos tanggapin gayon pa man ang AKING pinipili, at kung kahit na sino ang AKING pinipiling alisin ang yugo [unyoked] mula sa inyo.

Sapagkat kayo ay nagtaka kung bakit ang inyong mga panalangin ay nahadlangan, ito ay dahil ang ilan sa inyo ay hindi pantay na pinagkabit/ nai-yugo [unequally yoked] sa mga iba’t ibang paraan. Kasama rito ang AKING mga Ministro at mga ministeryo, gayun din ang inyong mga personal na mga buhay. Wala kahit sinoman ang pumapayag na isuko ang anumang bagay para sa AKING kapakanan, na yaong hindi KO isasauli ng kahit higit pa sa dobleng tupi sa buhay na ito at sa langit. Magtiwala kayo sa AKIN at magkusang loob kayo [be willing] na gaya ng ginawa ni Abraham at manalig kayo. Sabihing, “YAHUVEH, anomang sumasagabal sa akin mula sa pagiging lahat na tinawag ako na maging, at lahat na napag-utusan akong gawin, aking inaalay sa IYO bilang isang sakripisiyo, anomang bagay na tumatayong sagabal sa daan ng IYONG perpektong kalooban na naisasagawa sa buhay ko.”

Ialay ninyon sa AKIN ang lahat ng kung sino kayo, at ang lahat ng hindi kayo at panoorin ninyo AKONG gagawa ng makapangyarihang pagpapalayang milagro sa inyong mga buhay at sa yaong inyong mga mahal sa buhay. Sa taon na ito, ibibigay KO sa inyo ang mga hangarin ng inyong mga puso pagka't alam KO na ang mga hangarin ng inyong puso ay ang mga hangarin na AKING ibinigay sa inyo.

* * * * * * *Ibinigay sa araw na ito kay Rev. Sherrie Elijah sa 1/8/97 sa pamamagitan ng pagpapahid ng RUACH ha KODESH para sa karangalan ni YAHUSHUA, ang NAG-IISANG bugtong na anak ni YAHUVEH.

Isang sulat galing kay Rev. Sherrie:

Manalaggin kayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng wika [tongues] ng RUACH ha KODESH at lalo na para sa regalong pagpropesiya na aangat sa inyo. Kinakailangan rin naming mga propeta na may magpropesiya para sa amin. Naglilingkod [minister] ako para sa iba, ngunit ilan lamang ang naglilingkod para sa akin. Marahil kayo ay maging isa sa kanila.

Oo isang lindol ay darating rin sa Amerika. Nagkaroon ako ng maraming panaginip at nakita ko ang aking estado ng Indiana na halos na wasak [ruins]. Ito ay maging 8.9 sa Richter na sukatan at saka kasabay nito magkakaroon rin ng mga buhawi at mga baha. Ito ay tatama sa hindi kumulang na 15 na mga estado kasama ng Indiana sa loob ng parehong oras.

Narinig ko ang Amang DIOS na sinabi sa loob ng aking pinakakatakot na panaginip habang ang mga tao ay naglilinis at inakalang ito ay tapos na. “Wakas na ng unang ikot (round 1), ngayon para sa pangalawang ikot (round 2).” Ngunit purihin si YAHUSHUA, ipinakita NIYA sa akin sa loob ng parehong panaginip na iyon na kahit kakaunting mga bahay lamang ang maiiwang nakatayo ito ay magiging katulad ng panahon ni Moses at iyong mga taong sumasamba kay YAHUSHUA, sa espiritu at katotohanan, ang kanilang mga bahay at mga buhay ay mairereserba/maliligtas.

Ang anghel ng kamatayan ay palalampas malapit sa kanila at hindi hihipo sa kanila o sa kanilang mga bahay. Ang mga kliniko ng pagpapalaglag ay mahuhulog sa loob ng mga malalaking lumulubog na butas [sinkholes] habang bubukas ang lupa at lalamon sa kanila. Si YAHUVEH mismo ang magpapakita kung ano ang mangyayari sa mga mamamatay-tao ng mga inosenting sanggol na nasa loob pa lamang ng sinapupunan ng mga ina.

Homoseksuwalidad ay isang makasalanang espiritu ng kalibugan (lust) at hindi isang depekto ng kapanganakan ngunit kasalanan at ito ay ipinadala ni satanas para kutyain ang unyon/pag-iisa ni YAHUVEH na tinatawag na kasalan. Subali’t muli, ang Makapangyarihang si YAHUVEH ay maghihiganti sa paraan na magpapatunay na SIYA ay hindi madaling tuydin/kutyain. At kapighatian ay mapasakanila [woe] sa mga yaong gumagawa ng pagkukutya [mocking], pagka't si YAHUVEH ay hindi lamang isang DIOS ng awa at pag-ibig ngunit ng matinding poot rin para sa KANYANG mga kaaway!

Ang bansa at mga tao ay nawalan na ng takot kay YAHUVEH sa karamihang bahagi ng America at para sa yaong mga nawalan na ng takot; bibigyan NIYA sila ng isang bagay upang katakotan. Ngunit yaong tayo, ang mga mapapangasawa/ikakasal (Bride) ni YAHUSHUA ay walang dapat ikatakot, basta lamang ginagawa natin ang ating pinakamakakaya para sundin SIYA, dinggin ang KANYANG boses, at sambahin SIYA sa Espiritu at katotohanan. Balaan ang iba upang ang dugo ng EZK 3:17-21 ay hindi mapapasainyong mga kamay. Kapighatian ay mapapasakanila sa mga yaong nakakarinig at hindi nakikinig. Una ay ang paghuhukom sa bahay ni YAHUVEH, pagkatapos susunod ang sa mga pagano.

Ang kayamanan ng masasama at ang mga trabaho ay maibibigay sa totoong mga anak ni YAHUSHUA na sumasamba sa KANYA at may pananampalataya, at nagsusumikap na sundin SIYA, at pagsilbihan SIYA, nagpapakalat ng Ebanghelyo ni YAHUSHUA para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Mas maraming mga milyonaryo kaysa mayroon noong una ang titindig, at ito ay magiging ang mga anak ni YAHUVEH ang magkakaroon ng kayamanan, mga linyang paliparang panghimpapawid [airlines], at mga malalaking tindahan tampukan [shopping centers].

Ako rin at tinawag upang maging mananamin ng simbahan at maging pastor ng maraming simbahan. Ito ay nangangailangan ng pera na wala ako ngayon, ngunit naniniwala ako na may pananampalataya para dito bago ang pagtatapos ng taong ito. Pakiusap palakasin ninyo ang loob ng ating mga kapatid na babae at lalaki sa buong mundo, sabihin ninyo sa kanila na ipagtatanggol ni YAHUSHUA ang KANYANG mga simbahan sa mas dakilang paraan kaysa sa kailanman noong una. Kumapit kayo at panooring mahulog ang mga kaaway.

Magkakaroon ng isang matinding lindol ang China at ang mga salot [plague] ay sasapit sa kanila, at mga sakit na walang tao man ang makakagamot, at ito ay pagdurusahan nila dahil sa pag-uusig [persecuting] nila sa mga anak ni YAHUSHUA. Muling papatunayan ni YAHUVEH na hindi SIYA bulag o bingi at naririnig NIYA ang mga iyak ng KANYANG mga anak. Tingnan ang kaaway na magsabi na wala talaga ang ating YAHUVEH. Ngunit mag-ingat ka satanas, dahil ang pagpalaya [deliverance] para sa mga tao ni YAHUSHUA ay paparito na kahit habang ito ay tina-type pa.

Iyong mga yaong nag-uusig sa mga totoong Kristiano ay uusigin ngayon. Iyong mga yaong nagpapadala ng mga espiritu ng destruksyon, kahirapan, kawalan ng pag-asa, at kamatayan ay ang siya ring bubumerangan pabalik ng mga epiritung ito sa makapangyarihang paraan. Ang aming mga kaaway ay masasawi kapag hindi sila mangagsisi sa harap ng DIOS na humahatol sa lahat. Ang yaman ay magiging at nag-umpisa na ring mapapasakamay sa makatarungang mga kamay sa pamamagitan ni YAHUSHUA ha MASHIACH. Magiging maikling oras na lamang hanggang sa ang ating YAHUSHUA ay muling babalik at ang perang ito ay gagamitin upang maglikum sa pag-aani ng mga kaluluwa.

Ang ating YAHUSHUA ay darating! Una ay kinakailangan NIYANG ihanda ang KANYANG simbahan na walang mantsa o kulubot. Walang kayabangan sa panloob ng ating mga espirituwal na lider pagka't ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng RUACH ha KODESH para walang sinoman ang pweding kumuha sa kaluwalhatian ni YAHUSHUA. Mas malaking kapangyarihan ng pagpapahid kaysa meron noong una ang dadapo [come upon] sa KANYANG mga piniling mga tagapaglinkod at mga kahanga-hangang mga senyas, mga kababalaghan, at mga milagro ay darating sa mga totoong mananamba nang makikita nila ang ating YAHUSHUA ay gumagawa parin ng mga milagro ngayon sa makapangyarihang paraan.

Ang ilan ay magiging napaka-pinahiran ng langis [anointed] na kahit na ang anino ng ilang mga tagapaglinkod ay magpapalayas ng diablo at mga demonyo palayo at magpapagaling ng may sakit at bubuhay/magpapatayo ng mga patay para lamang sa kaluwalhatian ni YAHUSHUA. Ang taong 1997 ay magiging puntong ikotan [turning point] para sa mga simbahan, ang mga simbahan na yaong tumatanggi sa bagong alak ay magiging walang laman o puno ng okultong kapangyarihan. Ang RUACH ha KODESH ay hindi na papalagpasin ang nagkahiwa-hiwalaya na mga simbahan. Tayong lahat ay iisa at walang ibang kulay ang dapat ating nakikita maliban sa pula. Tayo ang mga taong hinugasan ng Dugo at nalinisan sa pamamagitan ng mapagligtas na Dugo ni YAHUSHUA ha MASHIACH ng Kalbaryo.

Aming mga kapatid na babae at kapatid na lalaki anuman ang lahi, kamag-anakan [kindred], o lengguwahe ay iyon lamang mga yaong mga naligtas, pinapagingbanal, at puno ng RUACH ha KODESH. Makikilala namin sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga at masaksihan ang kanilang mga espiritu. Sinubukan na ni satanas na gumawa ng mga lahi iniisip na sila ay mas magaling, iyan ay kayabangan at sinabi ni YAHUVEH na ang isa sa mga bagay na pinaka-kinasusuklaman NIYA ay ang kayabangan.

SIYA ay hindi gumagalang ng mga tao. Alam NIYA kung sino ang KANYANG mga anak at kung sino ang mga anak ni satanas. Hindi na SIYA papayag na ang KANYANG hinirang [elect] ay malilinlang pa kailanman. Panoorin nang ang huwad [counterfeit] ay mahuhulog sa makapangyarihang paraan at itinataas ni YAHUVEH ang mga totoong mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga apostol, at mga guro para kunin ang mga pusisyon ng mga huwad.

At ang huli ay magiging mas pinahiran pa ng langis [anointed] kaysa sa nauna, pagka’t kikilalanin nila na ito ay hindi sa pamamagitan ng aming lakas o kapangyarihan ngunit ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng RUACH ha KODESH lamang. Sa pamamagitan ng pangalan ni YAHUSHUA ha MASHIACH at sa pamamagitan ng KANYANG Dugo na ang pagpapalaya ay darating. Ang pagpapahid ang yaong babali ng mga yugo [yokes] at pagkaalipin, sa pamamagitan ng kapanyarihan ng RUACH ha KODESH.

Mayroong maraming mga mandirigma na lumagpak/bumagsak. Wala na silang lakas o pananampalataya. Nalinlang sila ng diyablo at iniisip nila hindi nakikita ni YAHUSHUA ang kanilang mga luha o naririnig ang kanilang mga iyak sa taong ito. Kumapit kayo, ngayon ay hindi ang oras upang sumuko. Ang mga ministeryo na naibigay sa inyo ay uunlad at ang lahat na inyong hinihintay ay maisakatotohanan. Huwag kayong susuko.

www.amightywind.com
www.almightywind.com

* * * * * * *