Propesiya 15

Ito’y Isang Minuto Hanggang Hatinggabi!

Si YAHUSHUA ay Dumarating/Sumapit sa Oras ng Hatinggabi!

IBinigay kay Apostol Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)
Febrero 2, 1998

Ito ay mula sa Propesiya 105, si YAHUVEH ay sinabi na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa binalaan Kita Elizabeth [Elisheva] na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INA YAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Noong Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

***************

Ito ay isang pangitain ng Langit kung saan namamagitan si YAHUSHUA para sa mga nawawalang tupa. Hinihipan ni Gabriel ang shofar horn (isang uri ng hinihipang instrumentong pangtugtog) at inilabas ni Michael ang kanyang espada/tabak, na handa nang pangunahan ang mga anghelikong tropa sa labanan. Si YAHUVEH, ang AMA, walang sinumang nabubuhay ang maaaring makakita sa KANYANG mukha. Ang holograpikong mga krus sa likod ng trono na masyadong marami para bilangin ito, ay kumakatawan sa bawat tao na tumanggap sa regalo ni YAHUSHUA sa Kalbaryo, dahil kinuha NIYA ang puwesto sa krus para sa bawat isa sa atin.

Pahina ng Kaligtasan
Pahina ng Impiyerno

Ang pangitaing ito ay ibinigay kay Rev Apostol Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) habang siya ay nananalangin kasama ng isang babaeng kapatid. Ang lawarang ito ay mayroong isang espesiyal na pagpapahid. Ipakita ito sa isang minamahal o isang kaibigan kung gusto ninyo malaman kung ang kanilang pangalan ay nakasulat sa Tupang Libro ng Buhay (Lamb’s Book of Life), ang kanilang espiritu ay nilalapit sa Langit kung wala silang anumang negatibong masasabi ukol nito.

Paliwanag sa larawang “Isang Minuto Hanggang Hattinggabi”

Propesiyang ibinigay kay Apostol Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu). May kasama na aral.

************

Ganito ang sinabi ni YAHUVEH, maliban na lamang kung ang bansang ito ay magpapakumbaba sa kaniyang sarili sa AKING harap at sa lahat ng Langit at mundo, itong bansang, Amerika na inilaan/ibinukod upang bigyan AKO ng Kapurihan, Karangalan at Kaluwalhatian, ay hindi na kailanman mananalo muli ng isa pang digmaan. Ito’y naging sa pamamagitan lamang ng AKING grasya/biyaya na hanggang ngayon, ang bansang ito ay nananatiling malaya. Pero ngayon ang inyong mga pinuno/lider ay nangangalunya/nakikiapid (a whoring) sa ibang mga diyos, tinawag nila ang kanilang mga sarili na AKIN, nguni’t kinukutya ang lahat ng banal. Hindi rin sila nagsisinungaling ng katulad ng pagsinungaling ni Paro.

Ang Inyong pinuno ng estado, ang inyong presidente, ay nagpaparangya/nagpapasikat sa lahat ng banal, kahit na ang pagkasagrado ng kasalan sa AKING mukha at inaakay ang bansa patungo sa giyera/digmaan na hindi KO itinawag, nguni’t hahayaan para sa ang AKING karunungan, at payo/konseho at patnubay ay hindi hinihingi ng mga pinuno. Kinukutya nila AKO sa pamamagitan ng Korte Suprema. Ang bansang ito ay sinasabing ‘Pagpalain ng Diyos ang Amerika.’ Gagawin KO ito, kung ang Amerika ay muling maging isang biyaya sa akin

Ikaw ay isang tinik sa AKING tagiliran Amerika. AKO ay lubhang nagagalit, tulad ng nakita KO kung ano ang itinuturo sa mga paaralan habang umuupo ang inyong mga anak sa mga lungga/pugad para sa antikristo habang ang ebolusyon ay itinuturo at hindi paglikha. Tulad ng isang kasinungalingan pagkatapos ng iba ay binubura ang kabutihan sa mga magulang na nagpapalaki sa kanilang mga anak sa paraan ng kabanalan ay naabuso/dinadagit mula sa kanila. Ang inyong mga anak ay nakahigang nakahubad at ginahasa. Gayunman, kaunti lang ang ginagawa ninyo upang protektahan sila. Oo, AKO ay nagsasalita sa AKING mga Tao, hindi sa pagano na walang alam sa masmabuti. Ang inyong mga anak ay pinapakain ng isang bokabularyo kung saan ang AKING Pangalan ay tinatanggal at ginagamit lamang bilang isang sumpang salita. Sila ay tinuturuan ng hindi pagiging banal at rebelyon/paghihimagsik laban sa lahat na banal.

Bakit ang AKING mga Tao ay tumatayo sa tabi at tahimik? Ang Musika na nilikha para sa kagandahan at para sa lunas ng kaluluwa at para sa pagpuri at pagsamba sa AKIN ay ngayo’y ginagamit ng impiyerno at ni satanas upang pamunuan ang AKING mga Anak palayo mula sa kabanalan at sa halip ay inilagay ang mga espiritu ng hindi banal sa kanila. Nakikinig ba kayo sa musika ng inyong mga anak? Iniisip ba talaga ninyo na ito ay hindi nakakapinsala? Sila ay pinademoniyo sa pamamagitan ng musika. Hindi ninyo napoprotektahan ang inyong mga anak; ang karahasan at rebeliyon/paghihimagsik ay pinupukpuk sa inyong mga anak sa araw-araw.

Nagbibigay-pansin ba kayo sa mga laro? Iyon ay mga imbensyon/likha mula sa impiyerno. Nagbibigay-pansin [paying attention] ba kayo sa mga programa sa telebisyon na pinapanood nila? Ang mga pelikulang nakakatakot (horror movies) na dinadaluhan nila na nagpapatigas lamang sa kanilang puso sa pagpatay at karahasan. Hanggang, sa wakas si satanas ay ipapakita/mapapakita ang isang totoong pagpatay sa balita at sasabihin nila e ano ngayon? Hindi naman malaking-bagay iyan! Ang Rebelyon/paghihimagsik laban sa mga magulang at sa Amerika ang mga batas sa lupaing ito ay nagsasabi na ito’y mali na paluin ang inyong mga anak.

Inaayos/Inuumpisan na ito ngayon ni satanas sa pamamagitan ng pagkuha ng pang-aabuso sa mga bata (child abuse) na nasa minorya at nagsasabi, “Mag-ingat, ito’y makakagawa/makakalikha ng mga mang-aabuso ng mga bata kung papaluin ninyo ang inyong mga anak.” Basahin ang AKING Salita na hindi maaring magsinungaling. Ang inyong mga anak ay hindi sa rebelyon/paghihimagsik dahil sa disiplina, nguni’t dahil sa kakulangan ng disiplina. Nilikha KO ang mga puwitan hindi lamang sa pang-upo, pero pati rin para sa pangpalo. Hinahangad ng gobiyerno na palakihin ang inyong mga anak. Ginagawa na nila ito at hindi ninyo naiintindihan kung anong nangyayari. Kahit na ang mga paaralan ay tinuturuan sila na sundin ang kanilang mga patakaran, at hindi ang mga patakaran ni YAHUVEH. Igalang ang gobyerno at ang mga batas ng lupaing ito ay malinaw na naririnig sa Amerika o kayo ay mapaparusahan. Nguni’t sa parehong boses, ito ay isinalita, “Magrebelde laban sa kabanalan.” Ang mga batang babae ay may karapatan na magpapalaglag nang hindi nalalaman ng mga magulang. Kinuha ng mga estado ang inyong mga karapatan.

Ang mga bata ay binibigyan ng mga kondom at sinasabihan na sige lang, magseks nang walang mga kinahinatnan/kapinsalaan. Hindi namin sasabihin sa inyong mga magulang. Ang mga batas ay ipinasa upang hikayatin ang paghihimagsik laban sa anong AKING itinuro. Kahit ang inyong sariling presidente ay nangungutya sa AKING Sampung mga Kautusan. Gayun pa man may pakialam ba ang mga tao? May pakialam lamang sila, [kung] paano sila maapektuhan nito. Ang AKING mga pastor ay natatakot na magsalita sapagka’t hindi nila kaya na mawala ang kanilang katayuan ng buwis. Ipapakita KO sa inyo kung sinong dapat katakutan, sapagka’t mawawala sa inyo ang inyong katayuan ng buwis.

Kayo na humahamak/nangmamaliit sa mga pastor na AKING tinawag, kagaya nito na ngayo’y AKING binibigyan ng propesiyang ito. Kinukutya ninyo siya, sapagka’t ginagamit niya ang kanyang sariling pera kasama ng iba na nagbibigay ng pag-ibig na mga pag-aalay o mga ikapu nguni’t hindi kailanman nakatanggap ng isang suweldo. Pero siya ay magkakaroon ng suweldo, at ang AKING ibang mga ministro na sumusuporta sa mga ministeryo mula sa kanilang sariling bulsa. Hindi kailanman kumukuha, [kundi] nagbibigay lamang sa iba, magkakaroon sila ng mga biyaya/pagpapala, sapagka’t sinasabi ng AKING Salita: Ang kayamanan ng masasama ay naka-imbak para sa makatuwiran. Kukunin KO ang inyong kayamanan at ibibigay ito sa mga taong gagamit nito para sa AKING kaluwalhatian. Hindi para sa kanilang sarili.

AKING bibiyayaan ang mga taong naglalakas loob na tumayo sa AKING Pangalan at pagwikaan/kagalitan (rebuke) ang mga lobo na nasa damit ng tupa. Kahit na nanginginig/umuurong ang kanilang laman, ang RUACH ha KODESH ay nagagalak, sapagka’t AKO ay kanilang sinusunod at hindi ang tao. Kayong mga pastor na nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan na binili gamit ang pera ng kongregasyon na dapat ay naging AKING banal na mga ikapu. Kayong mga pastor na naninirahan sa maluho/malalaking mga palasyo, na bagay/akma para sa isang hari na ang AKING ikapu ay ginugol para [dito]. Kayong mga pastor na tinatapik ng gobiyerno sa likod, na nagbenta ng katotohanan para sa mga kasinungalingan. Hindi ba ninyo nakikita na kayo ay sinuhulan upang manatiling tahimik o [kung hindi] mawawala sa inyo ang inyong walang-buwis na katayuan?

Mawawala sa inyo ang inyong walang-buwis na katayuan at tunay na ang pananalaping mga biyaya sa itaas ay magtatapos na rin. Kayo ay binalaan na! Ang mga taong inyong kinukutya ay makikita kayo na pinapahiya sa harap ng mundo kung hindi kayo mangagsisi ngayon. Ibalik sa AKIN ang mga ikapu at mga pag-aalay na ninakaw, [na] itinambak para sa inyong maulang araw. Kapag naririnig ninyo ito, malalaman ninyo ang AKING kombiksyon/paghahatol at malalaman kung para kanino ang salitang ito. Kayo ay tumatayo sa harapan KO at ang mga kamay ng orasan ay nasa isang minuto hanggang hatinggabi. AKO’y naiinis/nagsasawa habang ang kabalan ay kinukutya sa mga program ng inyong telebisyon. Ang inyong mga anak ay tinuturuan na ang homoseksuwalidad ay isa pang paraan/estilo ng pamumuhay (another lifestyle). Gagawing legal ito ni Clinton para sa mga homoseksuwal (bakla at tomboy) na hindi diskriminahin/mahusgahan laban sa kung ito ay isang pastor o maging isang guro.

Maghanda! Ang mabalis na pagsalakay ng mga batas na pinukaw (inspired) ng mga demonyo ay dumarating. Pero ang mga yaong sa AKIN, malalaman ninyo kung anong sasabihin at gagawin ninyo ito ngayon. Ang Presidente at mga pinuno ng bansang ito ay halos maramdaman na ang lahat ng AKING lumalamon na galit sapagaka’t pinamuan ang bansang ito na maligaw. Huwag malinlang, AKO ay isang selosong Diyos! Ang paghihiganti ay AKIN sabi ni YAHUVEH! MANGAGSISI, ito’y isang minuto hanggang hatinggabi. Pagkatapos katulad ng nauunang mga panahon/ mga araw na dati, Exodo 11:4, kaya ito’y mangyayari muli. Sapagka’t AKING ipinadala ang AKING Anak upang iligtas kayo kagaya ng pagpapadala KO kay Moses upang balaan si Paro (Pharaoh), kaya AKING ipinadadala ang propetang ito upang balaan kayo, upang hikayatin ang mga Ikakasal (Bride). Ito’y isang minuto hanggang hatinggabi. Ano ang inyong gagawin? AKING isinalita ito mula sa babaeng lingkod (handmaiden) na ito, na si Propeta Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu], upang balaan kayo.

AKING sinasabi ang babalang ito sa mga yaong umaangkin na sila ang mga liderato/pinuno ng bansang ito, PAKAWALAN NINYO ANG AKING MGA TAO upang mamuhay na banal sa AKING harapan. Hayaan ninyo silang sambahin AKO at ang lahat ng AKING paninindigan/kinakatawan. Pabayaan ninyo ang AKING mga Anak. Tumigil sa pag-usig sa kanila. Ang mga sumpa ng Deuteronomio 28 ay nakareserba para sa masuwayin/matigas ang ulo. Exodo 11:4 ay magiging paghuhukom ninyo muli. Muling bumalik sa Diyos ng inyong mga ninuno. Bumalik mga pinuno ng bansang ito at maging puno ng RUACH ha KODESH na mga pinuno ng bansang ito. Pagwikaan/kagalitan (rebuke) ang kasalanan at parusahan ang kawalang banal o ang kapalaran ni Paro ay mapapasa inyo. PAKAWALAN NINYO ANG AKING MGA TAO, ganito ang sabi ni YAHUVEH!

Papatunayan KO muli na AKO ay hindi isang DIYOS para yamutin/hamakin o hindi pansinin. Amerika maghanda! Buong mundo maghanda! Mga kaaway ng Ebanghelyo ni YAHUSHUA ha MASHIACH maghanda. Ang mga taong hindi sa AKIN ay muling makakakita ng isang paghihiwalay sa pagitan ng mga taong sumasamba sa AKIN, mga taong kinamumuhian AKO at lahat na yaong banal. Makikita ninyo kung papaano KO paparusahan ang pagano at makikita ng inyong mga mata ang paraan kung paano KO protektahan ang banal at parusahan ang mga hindi banal at ang lahat ng mga yaong sumasang-ayon sa kasalanan. Ang lahat ng inyong mga kayamanan ay hindi makakapigil sa kung anong gagawin ng Makapangyarihang Diyos na si YAHUVEH.

Isaalaala/alalahanin ang salot ng mga daga na bumaba/nagmula sa Puting Bahay (White House)? Dahil ipinadala KO ang AKING mga Propeta at ayaw ninyong makinig. Ipinadala KO ang AKING mga propesiya at inyong sinunog ang mga ito. NANGUNGUTYA! Ito ay maging mas malaki kaysa noon. Mangagsisi bago maging huli ang lahat. Ito’y isang minuto hanggang hatinggabi. Mayroon pang oras bago KO iuwi ang AKING mga Anak na kasama KO at ang bansang ito ay mangangalit sa kanilang ngipin sa sakit sapagka’t sila ay nangahas na kutyain ang dakilang Diyos na si YAHUVEH at YAHUSHUA! Sa hatinggabi ang AKING kapootan/galit ay babagsak. Hindi ninyo alam kung aling hatinggabi na AKING ipadadala si YAHUSHUA, ang AKING pinakamamahal na Anak. Maghanda mga Ikakasal (Bride); ang inyong mga biyaya ay paparating pa.

********************

Ibinigay sa Anak, mandirigma, Ikakasal kay YAHUSHUA ha MASHIACH, Rev Sherrie Elijah (Elisheva Sherrrie Eliyahu)
2/2/98 6:20 a.m.




* * * * * * *

Print Friendly and PDF