Propesiya 14

Magsisi America, Ang Dugo ay nasa Inyong mga Kamay!

Ang Propesiya ay ibinigay kay Apostol Sherrie Elijah

Abril 10, 1993

(Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INAYAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Sa Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”


***********

Mga nagbabayad ng buwis mag-ingat, ang dugo ng mga hindi pa isinisilang na mga sanggol ay mapupunta sa lahat ng mga kamay ng mga Kristiyano at hindi Kristiyanon, kung si Clinton ay magtatagumpay sa pagpasa ng pederal na bayad na pagpapalaglag ng mga sanggol (federally paid abortions). Ang lahat ng mga may tainga para makinig – dinggin, ang lahat ng iba ay manatiling Bingi. Kayo na hindi kailanman papatay sa inyong mga sanggol ay magsasagawa ng nakamamatay na mga pagpapalaglag, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa gobyerno na gamitin ang iyong buwis na dolyar para magbayad sa nakapangingilabot na krimen na ito laban kay YAHUVEH at sa tao. Kayo ay hindi magbabayad para sa isang pagpapalaglag, isang pagpatay, ngunit hindi mabilang na milyun-milyong mga sanggol ay mamamatay, at sa pamamagitan ng pera na ibinigay KO sa inyo upang umunlad kayo.

Ang inosenteng dugo na ito ay lahat ay magiging sa inyong mga kamay. Ang matinding galit ay babagsak sa bansang ito at sa mundo nang walang halo/puro at kayo AKING mga tao ay nagpapagalit sa AKIN sa pamamagitan ng pagpapanatiling tahimik. Mag-ingat hindi lamang AKO isang Diyos ng pagmamahal, ngunit AKO ay isang Diyos ng makapangyarihang galitarihang pooindang matinding kapag nagalit. Magsimulang magprotesta ngayon. Hayaan ninyong mapakinggan ang inyong mga boses. Tumayo para sa anong alam ninyo ay tama, ngayon bago pa mahuli ang lahat. Kinukunsinti/pinahihintulutan ni Clinton ang homosexualidad (pagiging bakla o tomboy) sa armadong mga serbisyo. Gusto niya na suportahan ninyo ang makasalanang estilo ng buhay na ito.

Kayo AKING mga anak, kayo ang mga nagbabayad ng buwis ay magpapahintulot nito sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanilang mga suweldo, at sa paggawa nito hindi KO na pagpapalain ang America. Ang America ay hindi na kailanman mananalo sa isa pang pandigmaang pandaigdig muli, ito lamang ay sa pamamagitan ng AKING biyaya, hindi ninyo nawala ang bansang ito sa ganitong katagal. Ang lahat ng may mga tenga para marinig, makinig, ang lahat ng iba ay manatiling bingi.

Kayo na tinawag batay sa AKING Pangalan (Kristiyano) ay nakagawa ng kaunti hanggang sa wala, upang itigil ang malaking pinsalang ito sa mga hindi pa isinilang. Kayo’y nagdadasal sa inyong Diyos upang itigil ito, ngunit gumagawa ng kaunti. Ito ay ang minorya na naglalatag/tumataya sa kanilang mga reputasyon, kalayaan, pananalapi at buhay. Ito ay ang AKING mga Anak na ipinagmamalaki KO, at malaki ang magging kanilang mga biyaya sa langit. Hindi ba sinasabi ng AKING Salita, higit na pagmamahal ay wala sa tao kaysa sa isa na tumataya sa kanilang buhay para sa iba? Ito ay ang mga tao na hindi magkakaroon ng pagpapalaglag na dugo sa kanilang mga kamay dahil sila ay gumawa ng mas marami kaysa magsalita. Sila ay naglalagay ng aksyon sa likod ng kanilang mga protesta.

Ang pananampalataya ng walang gawa ay patay!” Kapag ang AKING mga Anak ay umuwi na sa langit, gusto ba ninyo na ang lahat ng hindi naisilang na mga sanggol ay pupunta sa inyo at itatanong kung bakit ang inyong pera ang ipinambayad sa kanilang kamatayan? Bakit hindi kayo mas-nagsikap para itigil ang mga pagpapalaglag, upang sabihin sa gobyerno na huwag? May masmaraming kapangyarihan ang mga tao ni YAHUVEH kay YAHUSHUA (Hesus) kaysa sa mga pagano at sa kanilang huwad/palso na mga diyos! Patunayan ito, sa pamamagitan ng pagbangon/pagtayo sa AKING Pangalan. Ipaalam sa gobyerno na tama na ay tama na (enough is enough). AKING mga Anak, tingnan ang pangitaing ito ng malinis na mga kamay, ngayon tingnan ang mga kamay na sa dugo ay nakababad, ngayon tingnan ang mga kamay na hinahagis ang dugo ng palayo.

Kung ang inyong mga kamay ay nababad sa pagpapahid ng RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu) at naglalagay kayo ng aksyon/pagkilos, pananalapi sa likod ng mga dasal na ito at binabalaan ninyo ang mga tao, nagpoprotesta sa gobyerno at tumanggi na payagan ang inyong pera ay mapunta sa mga pagpatay ng mga inosenteng sanggol. Sa gayon kayo rin ay hindi magkakaroon ng dugo ng mga inosenteng mga sanggol sa inyong mga kamay. Kapag mas lalo kayong nagpoprotesta at nananalangin, mas mababa ang dugo na mapupunta sa inyong mga kamay. Ang mga yaon na mayroong mga tainga upang pakinggan ay makinig, ang lahat ng iba ay manatiling bingi.

Ipaalam sa Puting Bahay (White House), hindi tatanggapin ng AKING mga Tao ang dugo ng mga inosenteng mga sanggol sa kanilang mga kamay, ni hindi ninyo tatanggapin ang baho ng kasalanan ng mga homoseksuwal, at kayo ay tumatanggi na magbayad para sa mga armadong serbisyo na nagpapahintulot sa mga homoseksuwal at ng kanilang mga estilo ng buhay. Huwag ninyong payagan ang mga pampublikong paaralan na ituro ang kasuklam-suklam na kasinungalingang ito na magpapasama sa kabataan ng bansang ito, na naghahatid sa mga milyong-milyon sa impiyerno.

Ang Homoseksuwalidad ay nasa minorya ngayon ngunit hindi magpapatuloy na ganito, kung ito ay itinuturo bilang katanggap-tanggap na estilo ng buhay sa mga paaralan, muling mag-ingat. Sa mga nagbabayad ng buwis, kayo ay nagbabayad sa mga paaralang ito at ang kasalanang ito ay muling mapupunta sa inyong mga kamay kung hindi kayo titindig ngayon at maglagay ng aksyon/pagkilos sa likod ng inyong mga dasal/panalangin. Ang America ay ibinigay sa AKING mga tao: bawiin ang kung anong ninakaw ng mga pagano bago pa mahuli ang lahat. (Genesis 19:1-28) “Lalong dakila SIYA na nasa inyo kaysa siya na nasa mundo/sanlibutan.”

Tumindig, magsalita, at patunayan ito ngayon! Ang AKING Salita ay nagsasabing, “Ibigay kay Caesar kung ano ang kay Caesar” ngunit talagang sinasabi KO na hindi ginawa ni Caesar ang mga bagay hindi masabi na sinusubukan gawin ni Clinton. Tunay na sinasabi KO na ang Sodoma at Gomora ay masmahusay kaysa sa America. Ang bansang ito, ang America, ay pinaghiwalay sa pamamagitan ng AKING kamay, dahil dito kayo ay dapat na malaya sa pagsamba at paggalang sa inyong Diyos na si YAHUVEH. Paano ninyo matatanong/mahihingi sa AKIN na pagpalain ang America? Kailan AKO muling pagpapalain ng Amerika?

Kayo AKING mga Anak, sa pamamagitan ng pananahimik ay nagpapahintulot sa gawa ng mga pagano, habang ang gobyerno, dahil sa isang dakot na mga tao ay nag-atas na walang Diyos sa paaralan, walang bibliya, walang panalangin; pinayagan ninyo ito at ngayo’y nagtataka kung bakit ang sistema ng pampublikong paaralan at ang mga kabataan ay mukhang sinumpa.Paano ninyo matatanung/ hihingin sa AKIN na magbasbas, kung ano ang sinabi ng mga tao ay hindi sa AKIN. Bawiin ang mga paaralan sa AKING Pangalan at kunin ninyo ang inyong mga anak mula sa mga lungga ng kasamaan na ito. Sapagka’t pag wala ang AKING liwanag, ang AKING presensiya, ang AKING katotohanan, ang mga lunggang ito ay magiging mas madilim lamang at ang mga bata din. Sila (ang pampublikong mga paaralan) ay mabilis na nagiging lungga para sa anti-kristo at ang inyong pananahimik at ang buwis na mga dollar ay sumusuporta sa kanila.

Ang mga yaon na mayroong mga tainga upang pakinggan makinig, ang mga iyon na wala ay manatiling bingi. Ang mga Kristiyano ay minsan ay itinapon sa mga liyon, pinatay, pinahirapan, gayunman sila ay tumayo para kay YAHUVEH! Malaki ang kanilang gantimpala sa langit, Ngayon AKING mga Anak, ang mga taong tinawag batay sa AKING Pangalan (Kristiyano) ay tumatanggi na umunlad, tumayo at sabihin sa diyablo at sa mga pagano na manahimik sa AKING Pangalan! Sila ay takot na mawala ang kanilang mga trabaho, o mga reputasyon nakakalimutan na ito ay ang kanilang Diyos na nagbigay ng mga trabahong iyon at pagpapaunlad sa kanila, at madali KONG kunin ang mga ito. Ang mga Kristiyano ay takot na saktan ang damdamin (offend) ang mga pagano o ang kanilang huwad/palso na mga diyos sa halip mas gusto nilang humarap sa isang galit na YAHUVEH ang Ama! Kasawian para sa AKING mga mapaghimagsik na mga anak kapag sinabi KONG bumangon, magsalita, sabihin sa diyablo na manahimik at sa kaniyang mga paganong anak, at ang AKING mga anak ay nagsasabi ngunit Panginoon ako ay takot tunay na AKING sasabihin parurusahan KO ang mga iyon na minamahal KO sa punto ng pagwawasto, nagbibigay sa kanila ng isang taong katakutan, AKO.

Kayo AKING mga Anak, ay naging tahimik na karamihan (the silent majority) ng napakatagal na panahon. Mayroon kayong kapangyarihan ng inyong Makalangit na Ama sa loob ninyo; gamitin ninyo ito upang talunin ang kaaway. Kailangan ninyong magsimula sa isang dako, kaya pumirma ng mga petisyon; dalhin sila saan man kayo magpunta, mga simbahan, pamilihan, trabaho, magbahay-bahay, mayroong kapangyarihan sa malaking mga bilang, MAGPROTESTA, MAGPROTESTA, MAGPROTESTA! Hanggang ang kaaway ay matatakot sa inyong pagpunta/pagdating, dahil hindi ito sa pamamagitan ng inyong lakas, inyong kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng AKING Espiritu, kayo ay magiging matagumpay – binabawi ang lahat ng ninakaw ng kaaway—gamitin ang AKING lakas, ang AKING kapangyarihan, ang AKING karunungan at kayo ay magtatagumpay, hayaang marinig ni Clinton at ng mga pagano ang dagundong ng Liyon ni Judah at pakinggan ang dagundong ng Liyon ng mga Anak ni Judah.

Mag-ingay ng malakas hanggang mapansin ni Clinton at ng mga pagano sa Puting Bahay, kayo AKING mga Tao ay mayroong mashigit pa kaysa sa isang anyo ng kabanalan, mayroon kayong kabanalan sa loob. “Diyablo mag-ingat, kung ang AKING mga Tao na tinawag batay sa AKING Pangalan (Kristiyano) ay magpapakumbaba sa kanilang mga sarili, mahulog sa kanilang mga mukha sa harapan ng kanilang Ama na si YAHUVEH, pagagalingin KO ang kanilang lupain.” Ang tambak na mga dumi ay hindi babaho kapag ito ay nasa bakuran ng kapuwa. Tiningnan ninyo ito, iniling ang inyong ulo, at sinasabi iyan ay problema ng aking kapuwa, ito ay kakila-kilakbot, nguni’t hindi ito ang aking responsibilidad!

Ngunit ngayon sinasabi KO sa inyo, ang mga tambak ng dumi ay ngayo’y nasa inyong bakuran, sa harap ng bakuran para makita ng lahat, ito ngayon ay responsibilidad ninyo upang linisin ito. Dahil kayo ay nagbabayad ng mga buwis, kayo AKING mga Anak ay kinakailangan magprotesta. Walang boses ang mga inosenteng hindi pa naisilang o mga sigaw ng pagprotesta nguni’t sa inyo, walang sinuman ang nakakarinig ng kanilang pag-iyak maliban sa AKIN. Hayaan ninyong marinig ni Clinton at ng pagano ang inyong iyak ng pang-aalipusta. Hindi ba ninyo naisip na kung lumalakad parin si YAHUSHUA sa mundo SIYA ay magpoprotesta. Nasaan ang AKING mga Anak na nabigyan ng mga Espiritu ni Jeremiah, o ni Juan Bautista?

Lumabas kayo AKING mga Anak na may Espiritu ng Buhay na Diyos sa loob, ang lahat ng mga yaon na may alam, at may kapangyarihan ng RUACH ha KODESH, lumabas ang lahat ng taong may alam na sila ay mashigit pa na isang mananakop sa pangalan ni YAHUSHUA. Lumabas kayo, kayo na may alam sa anong tama at anong mali. Lumabas kayo na nakakaintindi. Ang gobyerno na naglalayong magbigay ng libreng pagpapalaglag sa mga mahihirap at saka ang karamihan ay Espanyol o itim ay magtatangkang gumawa ng pagpatay ng lahi sa mga taong hindi makapagliligtas sa kanilang sarili.

Nilikha KO ang lahat ng buhay. Ang lahat ng buhay ay mahalaga sa AKING paningin, tumayo, magsalita, at ipakita sa mga pagano na ang lahat ng buhay ay mahalaga sa inyong paningin. Hindi nababatid ng mahihirap na ang gobyerno ay gumagawa ng pagpatay ng lahi. Mas murang magbayad para sa isang sanggol na matastas mula sa sinapupunan ng isang ina, nagpapanggap na ito ay para sa ikabubuti ng ina at ng sanggol, sa halip ang totoong rason ay ayaw ng gobyerno na magbayad ng 18 na taon para sa mga gastusin ng pobreng ina at anak. Ang mahihirap ay kinakailangang gumising na at mapagtanto na sila ay pinagsasamantalahan. Gaano katagal bago ang mahihirap ay sapilitang magkaroon ng mga pagpapalaglag?

GUMISING! Gaano katagal bago pipilitin ng gobyerno ang mga Kristiyano na magkaroon pagpapalaglag? Hindi kailanman maaaring mangyari? Ginawa na nila ito sa mga Hudyo na mga tao. Si Hitler ay halos malipol ang buong lahi ng mga tao. Sino ang susunod? Anong lahi? Anong edad? Ngayon sinasabi nila patayin ang mga matatanda, sila ay nawalan ng kasaysayan ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang. Ang mga hindi naipanganak ay hindi kailanman nabuhay kaya ano ang kahalagahan nito? May halaga ito sa akin, ang Dakilang Diyos ng lahat ng Sansinukob/Paglikha ay sinisingil/pinagbabayad kayo, huwag nang manatili ang tahimik na karamihan.

Gumising AKING mga tao. Kayo’y nanahimik/ umidlip ng napakatagal. Ang mga bangungot ay nagsimula pa lamang. Ang tambak ng dumi ay ngayon ay nasa inyong bakuran, ng magkakasama maaari natin ito linisin. Iisang tinig na nag-iisa ay mahirap na marinig, ngunit ang milyun-milyong mga tinig ay sumali sa isang kasunduan/pagkakaisa, sa isang Espiritu, sa isang pangalan, ang pangalan ni YAHUSHUA ha MASHIACH, hindi lamang maririnig ng mundo kundi ang lahat ng impiyerno ay makakarinig rin. Lumabas/ Humarap kayo AKING mga Anak, tumindig, magsalita, sabihin sa pagano at mga diyablo na manahimik sa pangalan ni YAHUSHUA at mayroon kayong kapangyarihan, gamitin ito nang [may] katalinuhan para sa AKING kaluwalhatian at para sa kapakanan ng lahat ng sangkatauhan.

May mga taong tumatawag sa kanilang mga sarili batay sa AKING Pangalan na hindi sa AKIN at hindi kailanman [ay AKIN], sila ay hindi mula sa RUACH ha KODESH, bagama’t ang mga palsong propetang ito ay umuupo sa mga simbahan na nakabalatkayo bilang AKING tupa, inyo silang makikilala kung ano sila, itlog ng diyablo, kanilang palalakihin ang kasinungalingan ng diyablo na ang pagpapalaglag ay hindi pagpatay, ang homoseksuwalidad ay hindi mali. Tingnan sila kung ano sila , sapagka’t kanilang sinasabi ang mga bagay na ito sa pangalan ni YAHUSHUA, gayunpaman walang RUACH ha KODESH sa kanila. Mag-ingat sa kanila! Sa mga taong may mga tainga para pakinggan, makinig, ang lahat ng iba ay manatiling bingi.

Ganito ang sinabi ni YAHUVEH sa 4-10-93, ibinigay sa basag na sisidlan ng luad na ito at makapangyarihang mandirigma kay YAHUSHUA ha MASHIACH, Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu). Sa mga taong may mga tainga para pakinggan “Makinig” ang lahat ng iba ay manatiling bingi!

************

Bagong Pagwawasto/Update patungkol sa Propesiya na ito naisulat noong Disyembre 22nd, 2015:

Ang Propesiyang ito ay unang ibinigay sa akin sa taong 1993, ito ang pinakamatandang propesiya na aking naihayag sa kabilang ng mga pangunahing mga propesiya dito sa website. IBinigay ni YAHUSHUA sa akin ang propesiyang ito bago ako nagkaroon ng isang kompyuter! Ito ay hindi hanggang sa mga taon nang lumipas na sinabihan ako ni YAHUSHUA na ilagay ito sa website. Sinabihan ako ni YAHUSHUA na tawagin itong propesiya 14. Sa panahong hindi ko maintindihan, ngun’it ngayon ako ay pinagpala na makitang pinalagyan ito ni YAHUSHUA sa akin ng numerong Propesiya 14. Ito ay isang paalala ng Paghahayag.14 [Revelation 14] na ikakasal [Bride]. Hindi ko alam ito ng mga oras na iyon, pero ngayon alam ko na.

Ako noon ay isang sumalpok at tumakbo (hit and run) na Ebanghelista/Propeta ng mga oras na iyon, nilikha ko ang pangalan na iyon para ilarawan, kung anong ginawa ko. Pumupunta ako kung saan ako pinadadala ni HESUS, ito lamang ang pangalan na nalalaman ko noong panahon na iyon, at ako ay pumupunta para magministro/maglingkod sa iba’t ibang simbahan. Kung ang Pastor ay nakakayanan/napapangasiwaan ang katotohanan ako ay aanyayahan pabalik. Kung hindi tinatawag ko itong sumalpok at natakbuhan. LOL (tumatawa ng malakas) Oo yun ang paraan kung paano ko tingnan ito, dahil ako ay ipinadala para salpukin/paluin sila ng katotohanan, at sila ay tatakbo mula rito!

Ang Propesiyang ito ay hindi isang biyaya para sa maraming mga Pastor, ibinabahagi ko ito sa Pastor at kongregasyon at hindi naanyayahan pabalik ng nakakaraming mga Pastor. Naku, nagtataka ako kung bakit! LOL (tumatawa ng malakas). Hindi ko alam kung paano ilabas ang salita ni YAH sa isang napakaraming madla kaya inilagay ko ito sa pinaka-malaking diyaryo sa Indiana. Ito ay nagkakahalaga ng $500.00 para sa isang kalahating pahina na anunsyo, sa malaking pulang mga titik at ito ang propesiyang ito! 1993! Bago ako nagkaroon ng isang kompyuter! Ako ay nalulungkot na wala na sa akin ang diyaryo na katunayan/katibayan, pero hindi ko kailanman pinangarap na ako ay magiging isang propeta sa mga bansa/nasyon at katulad ng sinabi ko, wala akong anumang alam tungkol sa internet. Ito noon ay 1995 noong una akong nagkaroon ng isang website na tinawag na AmightyWind Holy Ghost Fire Church (Amightywind Banal na Espiritu na Apoy na Simbahan) alam ko lamang ang pangalan ni HESUKRISTO noong mga oras na iyon, at umaakay sa mga kaluluwa kay HESUS sa pangalan na iyon. Ibinahagi ko ang Propesiya noong mga oras na iyon.

Sa panahong ibinigay ni YAHUSHUA sa akin ang propesiyang ito kinikilala ko lamang ang Sabbath (araw ng pahihinga) bilang Linggo. Hindi pa ito noon ang oras para malaman ko ito pero kaagad Gusto kong malaman ang tungkol sa Sabbath (araw ng pahihinga) at ang Sagradong pangalan ni YAHUSHUA. Yeshua ang orihingal na itinuro sa akin, hanggang nakabasa ako ng isang Arameik na Bibliyang transliterasyon at nakita na hindi iyon ang tamang pag-espel ng pangalan. Hindi ko pa alam na ang pangalan na Yeshua ay tumatanggi sa pangalan na YAH. Tinawag ko si YAH sa pamamagitan ng pangalan ng Jehovah. Ang mga Propesiya ay mga Ramah na mga salita, mga salita ng buhay, kagaya ng Bibliya! Sa bawat oras ninyong binabasa ang mga Kasulatan kayo ay makakatanggap ng bagong rebelasyon, at pareho rin sa mga Propesiya, isang linya ay lalantad/lalabas na hindi noon.

Ang alam ko lamang ay kung anong itinuro sa akin ng Pentekostal na mga simbahan. Alam ni YAH noong 1993 walang sinuman ang makakatanggap sa totoong Sagradong Hebreong mga Pangalan, at mayroon na kaming isang labanang 2015 upang maunawaan ng mga tao ang kahalagahan na malaman ang Hebreo na Sagradong mga pangalan, at pagobserba/sinusunod ang totoong Sabbath (araw ng pahihinga), ang kasarian ng BANAL na ESPIRITU. Ito ay kinailangan ng 7 taon upang magsulat ng isang aklat mayroong napakaraming katibayan upang suportahan ang katotohanang ito. Ang Aklat ng mga Hukom ay puno ng pruweba/patunay. Sa bawat oras sa KJV nakikita ninyo ang Karunungan (Wisdom) na tinawag na isang Babae (She). Gayunman noong 1993 walang pruweba o mga rebelasyon na ibinigay sa akin, ako ang una na alam kong ituturo ang Kasarian ng BANAL NA ESPIRITU sa internet sa tingin ko pero hindi [ako] sigurado.

Hinayaan ako ni YAH na tawagin si YAHUSHUA, HESUS, at ang BANAL NA ESPIRITU na isang LALAKI (HE) dahil mayroong isang oras sa bawat panahon. Ako ay nagpapasalamat na si ABBA YAH ay hindi naglalagay sa KANYANG mga Propeta, ng masmaraming katotohanan kaysa sa maari nilang makaya dahil hindi magkakaroon ng pananampalataya upang suportahan ang mga salita, kung ginawa NIYA ito noong 1993. Ako ay natuto habang nagsasalita SIYA kalakip ng bawat Propetikong mga rebelasyon.


* * * * * * *

Print Friendly and PDF