Propesiya 139

Lumabas Kayo, Nobiya/Ikakasal na mula sa Israel|
Nakita ang BANAL NA ESPIRITU!

Isinalita sa ilalim ng Pagpapahid ng RUACH HA KODESH
Sa pamamagitan ni Apostol Elisheva Eliyahu
Natanggap noong ika-11 ng Abril – Ipinahayag noong Mayo 17, 2018
Sefirat HaOmer na mga Araw 12 at 48
___

Ang video na ito ay isang pagpapakita (preview), isang video ng buong Propesiya ay ginagawa at maihahayag sa ilang sandali)!
Buong pagkasalin ay nasa ibaba.

* * * * * * *

Yom HaShoah | Araw ng Pag-alaala ng Pagkapughaw (Holocaust) | Nisan 27
Ika-12 na Araw ng Sefirat HaOmer 2018|Gabi Abril 11-12

Sh’loshet Yemei Hagbalah | Tatlong Araw ng Paghihiwalay | Sivan 4-6
Ika 48 na Araw ng Sefirat HaOmer 2018 | Gabi Mayo 17-18 |Sivan 4

Exodo 19:11
Maghanda para sa Ikatatlong araw. Sapagka’t sa ika-tatlong araw, si YAHUVEH ay bababa sa Bundok Sinai sa harap ng mga mata ng lahat ng tao.


**************************

Sa ibaba ay ang Propesiya nang ito ay dumating.

--kasama ng “Banal na mga wika” ni Propeta Ezra at Elisheva, samantalang ang ESPIRITU NG DIYOS ay nagbibigay ng pagbigkas (Mga Gawa 2:3-4) ng makalangit o makalupang mga lengguwahe ( 1 Co 13:1) Si Elisheva ay nagsasalita sa mga wika nagdadala ng Propesiya (1 Co 14:6). Sinimulan ni Ezra ang panalangin kasama ang kumakalingang (intercessory) mga wika (Ro 8:26-27; 1 Co 14:15).


Nilalaman ng propesiyang ito ang HEBREONG mga PANGALAN ng DIOS:

YAH/YAHU ay ang BANAL, SAGRADO na PANGALAN ng DIOS
katulad sa “Alleluia” o “Hallelu YAH,”
na ang literal na kahulugan ay “Purihin si YAH”
YAHUVEH/YAHWEH ANG AMANG DIOS
YAHUSHUA/YAHSHUA ANG KAISA-ISANG BUGTONG NA ANAK NG DIOS-
HA MASHIACH ay nangangahulugang “ANG MESYAS”
ELOHIM ay nangangahulugang “DIOS”

Ang Rebelasyon ng “SH’KHINYAH GLORY”
—bilang PERSONAL na PANGALAN ng RUACH HA KODESH,
sa Ingles ay tinatawag na “The HOLY SPIRIT”- ay naririto rin sa site na ito.
(HA SH’KHINAH {SHEKINYAH} ay HEBREO
para sa NAMAMALAGING DIBINONG PRESENSIYA ng DIOS.)

Bukod pa rito, ABBA YAH ay nangangahulugang “AMANG YAH”
at IMMA YAH ay nangangahulugang “INANG YAH.” Sa Hebreo, ang ESPIRITU NG DIOS ay pambabae, tinutukoy bilang “SHE”, at nilalarawan na ganito sa Propesiya at Banal na mga Kasulatan na mga sipi na nasa ibaba.

************

Ang Babala ni YAHUVEH na maidagdag sa harap ng Mga Propesiya:

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo, inilagay KO ito sa iyong espiritu.

Dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig.

Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan.

At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo.

Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang BANALA NA HANGIN NG MULING PAGBABANGON (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito.

AKO ang PANGINOON YAHUVEH: iyan ang AKING PANGALAN: At ang AKING KALUWALHATIAN ay hindi KO ibibigay sa iba, Ni ang AKING KAPURIHAN sa mga inukit na imahe.” (Isaias 42:8).


(Propesiya 105)


Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] bilang isang babala sa mga yaong nangungutya:

Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”
-2 Mga Cronica 36:16


Sumunod, sa Hulyo 2016

Kapighatian ay sumapit sa sinuman na mang-ahas na subukang saktan- ang dalawang mga hinirang na ito. Pagsisisihan niyo ang araw na kayo man ay isinilang. Huwag niyong hipuin ang AKING hinirang at huwag ring gawan ang dalawang Propetang ito ng kasamaan (tingnan ang Awit 105:15; 1 Ch 16:22). Mas magiging mabuti para sa inyo kung AKO, si ABBA YAHUVEH, ay pumilas sa inyong mga dila!


(Propesiya 128)

At mula kay Propeta Ezra

Binabalaan ko kayo – lahat ng mga pumaparating laban sa Ministeryong ito AT SA MGA PROPESIYA at kay Elisheva at ako, sa lahat ng mga Ministro ng AmightyWind Ministry – Binabalaan ko kayo ngayon, ‘Huwag niyong hipuin ang Hinirang ni YAH at gawan ang KANYANG mga Propeta ng kasamaan/kapinsalaan’ (Awit 105:15; 1 Ch 16:22) baka ang Matinding Poot ng yaong Pamalo [Rod] ni YAH ay sumapit sa inyo. Ngunit para sa mga taong pinagpala at mga pagpapala para sa Ministeryong ito, at mga tapat, at ang mga tumatanggap sa mga Propesiya, lubos na pagpapala ang mapapasainyo - lahat upang protektahan ang kung anong nasa pag-aari ni YAH sa NGALAN NI YAHUSHUA.

**************
Propesiya 139

Lumabas Kayo, Nobiya/Ikakasal na mula sa Israel|
Nakita ang BANAL NA ESPIRITU!

Ito ay nirekord sa pamamagitan ng audio/video. Heto ang pagkasalin.

Ezra: AMA sa LANGIT, kami ay lumalapit sa harap ng IYONG Trono ng Grasya upang magsalita – para sabihin MO sa amin kung anong nangyayari ngayon sa PANGALAN ni YAHUSHUA.

Hinihiling namin SAYO, ABBA YAH, kami ay humihingi ng awa mula SAYO, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA at IMMAYAH – na kunin, na pakawalan ang pinaka-makapangyarihan sa pinaka-makapangyarihan na mga anghel sa Langit at wasakin ang lahat ng nabagsak/nahulog na mga anghel na dumarating laban sa aking asawa at sa akin, at sa Ministeryong ito sa PANGALAN NG IYONG BANAL NA ANAK NA SI YAHUSHUA.

Hinihiling namin ABBA YAHUVEH sa PANGALAN ni YAHUSHUA.

At ang lahat ng mga sumpa na dumarating laban sa aking asawa at sa akin at sa lahat ng taong nasa Ministri, hinihiling namin ABBA YAHUVEH na ipapadala MO sila ng 1000 beses laban sa mga taong ito sa PANGALAN NG IYONG BANAL NA ANAK NA SI YAHUSHUA. Amen?

Elisheva: Amen. Tama. Sigi lang Liyag. Magdasal sa mga wika. Magalit [ka].

[Si Ezra ay nagdadasal sa Banal na mga wika ]

Elisheva: [Si Elisheva ay nagdadasal sa Banal na mga wika ] Bumangon, bumangon, bumangon! O ABBA YAHUVEH! Gumising, gumising, gumising! O YAHUVEH!

Alam ko na IKAW ay isang DIOS na hindi umiidlip! Alam ko na IKAW ay isang DIOS na hindi natutulog (Aw 121:4)!

Bumangon, bumangon, bumangon! O ABBA YAHUVEH! Gaano karami pa ba ang kailangang kayanin ng IYONG Banal na [mga anak]? Gaano kahigit pa ba ang ipararanas MO sa IYONG Nobiya/Ikakasal? Bumangon, bumangon, bumangon! O’ YAHUSHUA HA MASHIACH! Aming PANGINOONG DIOS na MAKAPANGYARIHAN! Aming MESIYAS, NA nagpaagos, NA nagbuhos sa KANYANG DUGO sa Kalbaryo! Bumangon, bumangon, bumangon! O MATAMIS na IMMAYAH! RUACH HA KODESH! Nakita KITANG bumangon, nakita ko kung gaano KA katangkad!

Bumangon, bumangon, bumangon! Bumangon laban sa mga kaaway nating ito! Wala kaming ginawang pinsala sa kanila. Naging tahimik kami. Hindi kami umatake.

At sa isang iglap ang lalaking ito – bumangon, bumangon, bumangon! Sa PANGALAN NI YAHUSHUA HA MASHIACH! At punitin ang kanyang dila! At putulin ang kanyang mga daliri! Tulad ng sinabi ng aking asawa! At mas-higit pa doon ABBA YAHUVEH, AKING IPINAGDADASAL SA ARAW NA ITO: siya ay mamamatay rin, kasama ni paul hellem!

Bumangon, bumangon, bumangon! Tipunin ang mga hukbo sa buong mundo!

Bumangon habang nagdedeklara sila ng digmaan sa mundong ito ngayon mula sa Langit [mga kalangitan], mula sa ilalim ng mundo, mula sa iba’t-ibang mga planeta at maging mula sa sangkatauhan! Bumangon, bumangon, bumangon! Bumangon, gumising, gumising! Hindi MO ba nakikita na kami ay umiiyak/tumatawag!

Bumangon, bumangon! O Banal na hukbo ng mga nakikipagdigma na mga anghel! ABBA YAH, hinihingi ko na gamitin MO ang IYONG Sariling Banal na mga anghel! Upang ihinto ito ngayon! Upang itigil na ito ngayon!

Lahat dahil ginawa ni Ezra at ginawa ko ang kung anong dineklara MO! At iyan ay ito: Aming dineklara/ipinahayag ang aming pagmamahal sa isa’t isa! Hindi namin ito kailanman babawiin.

-satanas HINDI mo kami mapapaghiwalay! – HINDI mo kukunin ang kung anong pag-aari ni YAH, HINDI mo aalisin ang kung anong pag-aari ni YAHUSHUA at HINDI mo sasakupin ang kung anong pag-aari ng MATAMIS na BANAL NA ESPIRITU; hindi mo maaalog ang Kaharian ng Langit!

Bumangon, bumangon O MAKAPANGYARIHANG YAH! Ipakita MO na IKAW ay ang PAREHONG DIOS NA nagwasak kay Sodoma at Gamora! Ipakita MO na IKAW ay ang PAREHONG DIOS na nagprotekta kay Lot at sa kanyang mga anak, at gayunman ay ginawa [MO] ang kanyang sariling asawa na – ginawa MONG asin ang kanyang sariling asawa dahil ayaw niyang sumunod (Gn 18-19).

Bumangon, bumangon, bumangon! Sa PANGALAN NI YAHUSHUA HA MASHIACH!

Digmaan ng sigaw mula sa Langit sa araw na ito!

Protektahan ang Amerika mula sa mga atake na dumarating sa kanilang daan! Bumangon, bumangon! Huwag gawin ito para sa kapakanan ng isinumpa (rebrobate) sa Amerika! Huwag itong gawin para sa mga nasusuklam SAYO! Ngunit gawin ito para sa bahagi/natitira (remnant)! Gawin ito para sa mga taong nagmamahal SAYO! Gawin ito para sa mga taong nag-iingat/sumusunod sa kautusan (Dt 6:1-2; 28:13; 1 Jn 2:3-4)! Gawin ito para sa mga tao na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng TUPA (LAMB’s Book of Life) (Ex 32:33; Dn 12:1; Pa 21:27)! Huwag hayaan ang Amerika na masalakay sa araw na ito ng Rusiya o sa anumang ibang bansa.

Bumangon! Bumangon, O YAHUVEH! Bumangon upang protektahan ang aking asawa! Bumangon upang protektahan ang YDS! Bumangon upang protektahan ang Nobiya/Ikakasal ni/kay YAHUSHUA! BUMANGON! Bumangon para sa kapakanan ng IYONG bahagi/natitira (remnant)! Lagi MONG pinoprotektahan ang IYONG bahagi/natitira (remnant).

Tinapos MO ang isang digmaan sa Israel ng ISANG ARAW! Tinigil MO ang mundong ito mula sa pag-ikot, ginawa MO ito. Tinigil MO – literal MONG tinigil ito AMA (Jos 10:11-13), ang araw (sun).

[Banal na mga wika ] Bumangon, bumangon, bumangon! Habang umiiyak/tumatawag kami sa DIOS – IKAW YAHUSHUA, NA ipinako sa isang krus, NA nagbigay sa KANYANG huling [patak ng] dugo, NA walang tao ang maaaring makapatay, ngunit sinabi MO “Ito’y tapos na” (Jn 19:30), at ito’y natapos. At pagkatapos IKAW ay namatay, ngunit IKAW ay bumangon muli sa yaong ika-tatlong araw (1 Cor 15:3-11)! Bumangon, bumangon, bumangon! Tulad ng ginawa MO! IKAW ay bumangon mula sa bangkay! Ganoon rin, IYONG ibabangon ang Nobiya/ Ikakasal ni/kay YAHUSHUA (1 Cor 15:42-57)!

Malalaman nila ngayon na makipaglaban, makipaglaban, makipaglaban – kahit sino na nagdadala ng Pagpapahid MO, PINAKAMAMAHAL NA RUACH HA KODESH! Kahit na sila ay hindi nagsasalita ng Ingles, kahit na hindi nila ako naririnig ngayon! Naririnig nila akong sa espirituwal na lupain.

Bumangon at sabihin sa kanila magsimulang magdasal sa mga wika! Anuman ang ginagawa nila, sabihin sa kanila na itigil ito ngayon! Bumangon at sabihin sa kanila, magsimulang magdasal sa mga Banal na wika!

At sa mga wika na iyon: Sabihin sa kanila na magdasal para sa Dalawang Saksi (Zec 4:11-14; Pa 11) na maprotektahan! Sabihin sa kanila na magdasal para sa mga tao, sa Amerika, na pag-aari MO! Sabihin MO sa kanila ABBA YAH na magdasal! Sabihin MO sa kanila ABBA YAH na magdasal at ibigay sa kanila ang aming mga pangalan sa kanilang sariling [wika at] sa yaong Wika ng Langit.

Bumangon, bumangon! Bumangon, bumangon!

O magpasya ng isang digmaan sa Langit ngayon mismo! Ipasya ang digmaan laban sa mga taong nagtatangkang wasakin ang IYONG Ministeryo! Magpasya ng isang digmaan ngayon mismo laban kay satanas at sa mga yaong isinumpa (reprobates), na naglalagay/ nagpapahayag sa kanilang Ingles na mga video! PAGKAWASAK SA KANILANG MGA KOMPYUTER! SILA’Y HINDI NA GUMAGANA! SILA’Y SUMASABOG SA KANILANG MGA MUKHA! – at ang lahat ng ginagawa nila!

Bumangon! Kami ay nakikinig ngayon sa mga babala na ibinigay kay Shengyah! Kami ay nakikinig sa mga babala na ibinigay sa pamamagitan ng pangitain – sa pamamagitan ng mga pangitain nila Shengyah at Christina at Gry at ng iba pa na nagsabi nito.

Napakaraming mga propeta AMA ay nagsisikap na magbigay ng isang babala!

Sumasali kami sa mga tao, na magkasama, sa buong mundong ito! Hindi kami nakikipaglaban laban sa isa’t isa! Kami ay humihingi ng awa, awa, awa! Kami ay humingi ng awa YAHUSHUA!

Itigil ang silbato mula sa pagpatuloy, kung saan ang mga silbato ng digmaan ay nagbibigay ng babala sa Amerika. Itigil ito ngayon, pigilan ang Rusiya ngayon! Pigilan ang Tsina, pigilan ang lahat ng Asyanong mga bansa! Pigilan ang lahat (everyone), AMA, na nagtatangkang lumaban sa Amerika ngayon!

Hindi ko ito hinihingi, gayunman, para sa sinumang isinumpa (reprobate)! Hindi ako humihingi ABBA YAHUVEH, para sa sinumang hindi banal. Hindi ako humihingi ng IYONG awa para sa kanila. Ako ay humihingi ng IYONG awa para sa IYONG bahagi/natitira (remnant). Ako ay humihingi ng IYONG awa para sa mga taong sumasamba SAYO, YAHUSHUA. Ipapaalala ko SAYO: Kami ay IYO, kami ay IYO, kami ay IYO.

Itigil ang digmaan ngayon mismo– si satanas ay nangunguna bago ang IYONG oras. Hindi pa ito ang oras para wasakin ang Amerika.

Pigilan ang digmaan na dumarating laban kay Donald J. Trump, ang Presidente ng Estado Unidos! Pigilan ito AMA!

Patahimikin ang mga bibig ng mga kaaway! [Ng] Magpakailanman!

Bumangon O DIOS NG AWA! Bumangon O DIOS NG KAPATAWARAN! Bumangon O DIOS NG DIGMAAN! IKAW ABBA YAHUVEH, IKAW ay ang DIOS NG DIGMAAN! IKAW ay ang DIOS NG PAGMAMAHAL, IKAW ay ang DIOS NG AWA! Iyan ay para sa BANAL NA TRINIDAD! (HOLY TRINITY)

Bumangon, bumangon laban sa paul hellem na ito! Bumangon bumangon at aking loobin at ni Ezra rin: Ngayong araw, ngayong araw, ngayong araw! Burahin siya sa ibabaw ng lupa!

At hayaan ito maipasya! At hayaan itong maisulat sa langit!

Hindi pa ba [ito] sapat sa amin? Pinabayaan namin siya! Hindi kami nagsabi ng isang salita! Lubos kaming nagsikap na huwag siyang pansinin!

Ngayon ito’y oras na para sabihin ng Langit, SUGOD! Arkanghel Michael! Ako’y tumatawag sayo na hindi ako kailanman binigo, na ang tagapagtanggol ng Nobiya/ Ikakasal ng Israel at ang tagapagtanggol ng Nobiya/ Ikakasal ni YAHUSHUA! Ikaw ang tagapagtanggol ng mga taong Banal.

Bumangon! Magdeklara ng digmaan, oh! O’ Arkanghel Michael! At Uriel at Raphael at Gabriel! At ang lahat ng Banal na mga hukbo ng Makalangit na mga puwersa na bumabangon ngayon!

Bumangon, AKING hinihiling sa inyo! Bumangon at pigilan ang digmaan! pigilan ang digmaan ngayon mismo na ipinasya/ini-utos [ng masasama] bago pa ito [YAH] ay ang oras MO [para] sa Amerika. Hayaan ang mga silbato na tumigil na narinig sa Amerika! Digmaan! Digmaan na silbato (malakas na tunog) AMA!

Hayaan itong tumigil! Habang sila’y “nagbabala”, ngunit hindi nila sinasabi sa mga tao kung anong nangyayari!

O ABBA YAHUVEH, hindi ako humihingi ng awa para sa Amerika – sapagka’t kami ay dapat nagsisi na kami ay, kailanman kami, kahit sinoman ay tinatawag na isang Amerikano/Amerikana – hindi namin makokontrol ang kung ano ang ginawa ng aming mga masasamang gobyerno.

At iyan ay para rin sa bawat bansa sa buong mundo. Ang mga gobyerno ay masama, ngunit ang mga tao ay hindi [masama]. Ngayon, hindi ko tinutukoy ang isinumpa (reprobate). Tinutukoy ko ang mga tao na ang mga pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay ng Tupa [LAMB’s Book of Life].

Ako’y umiiyak/dumadaing ng awa tanging para sa Amerika para sa isang beses na ito. Sapagka’t IYONG ini-utos para sa akin na sabihin, BUMANGON! At aking hinihiling ngayon na ito ay magawa. Sa mismong sandali na ito, sa mismong Segundo na ito, sa mismong oras na ito!

At si paul hellem ay nawasak! At ABBA YAHUVEH ang lahat, ang lahat na tumatawag sa kanyang sarili [na kaaway] – sa PANGALAN NI YAHUSHUA – may napakaraming mga isinumpa (reprobate) NA HINDI NAMAN TALAGA MGA TAO!

Sila’y pumupunta sa atin sa isang anyo ng isang tao. Mukha silang may mukha ng isang tao. Masasabi pa nga nila ang Banal na Kasulatan! At gayuman, AMA sa LANGIT, ako’y nagsasalita sa mga tao na tinatawag ang kanilang mga sarili na isang Kristiyano; wala silang KRISTO sa loob nila. Silang lahat ay wagas na makademoniyo, “SALUNGAT/DAYUHAN” [“ALIEN”] (Enok; Dn 2:42; Efe 6:12; Pa 12:9) – ABBA YAHUVEH – para sa mga yaon na wala naman [sa kanila] ang DNA ng tao na nasa akin ang mga Propesiya [24 pt2, 49, 60, 61, 68, 99 atbp.] na nagbabala [tungkol dito].

ABBA YAHUVEH sa PANGALAN NI YAHUSHUA, ngayon mayroon na silang sintetikong/gawa ng tao na DNA (Is 45:9, 11-12). ABBA YAHUVEH, pigilan ang digmaan laban sa sangkatauhan! Ang mga tao, AMA sa LANGIT na pag-aari MO, na ang mga pangalan ay naroroon na nakasulat sa Aklat ng Buhay ng TUPA [LAMB’s Book of Life].

OH ABBA YAHUVEH, AKO’y umiiyak para sa mga tao na lubhang nagkakasakit! Hindi ko papangalanan ang kanilang mga pangalan. Alam MO kung sino sila. Isang tao pagkatapos ng isa pang tao, pagkatapos ng isang tao, pagkatapos ng isa pang tao!

Habang ang mga masasamang ito ay naghahagis/naglalagay ng kanilang espiritu ng kamatayan, HAYAAN ITONG BUMALIK MISMO SA KANILANG MUKHA! At hayaan ang Banal na mga anghel na habulin/ipagtabuyan sila sa pitong iba’t ibang direksyon, AMA (Dt 28:7)!

*******

ANG PROPESIYA AY NAGSISIMULA:

Kamatayan ay hahabol/susundo sa inyo, at ang kamatayan ay susunggab sa inyo patungo sa lupa (Awt 35:5-7)!

Sapagka’t AKO ay nagsasalita, at AKO ay si ABBA YAHUVEH! At AKO ay nagsasalita sa pamamagitan ng sisidlan ng luad na ito, na mga sandali lamang na nakalipas ay hindi nakapagsalita at ngayon ay may AKING Tinig upang sabihin, AKING ipinasya/ini-uutos ngayon at AKO ay si ABBA YAHUVEH:

Lagi KONG poprotektahan ang AKING bahagi/natitira (remnant)! Lagi KONG poprotektahan ang Israel! Ang tanging oras lamang na kailanma’y mararamdaman ng Israel ang galit ay kapag AKO si YAHUVEH ay nagpasya/naguutos nito!

At sasabihin KO ito sayo, binabalaan KITA nito – satanas ikaw ay tumatawid sa DUGONG LINYA (BLOODLINE) NI YAHUSHUA! UMURONG KA! UMURONG KA! Kayong mga tambol ng digmaan! Kayong mga tambol ng digmaan ngayon mismo, kailangan ninyong huminto at kailangan ninyong tumigil laban sa Amerika.

Ang mga taong dumarating laban kay Alex Jones! Ang mga taong dumarating laban – KAPAG SIYA’Y NAGSASABI NG KATOTOHANAN! Oo kung minsan, siya’y nagkakamali! Ngunit kung ano ang nakita ninyo kagabi, habang sila ay pumarada/nagparada sa Puting Bahay (White House) habang pinanood ninyo ang video na iyon [LINK] na sinabi ni YAHUSHUA na panoorin mo, Elisheva, si Alex Jones ay nagbabala tungkol sa katotohanan.

Bumangon at protektahan ang inyong presidente, na si Trump. Ginagawa niya ang kanyang pinakamahusay/makakaya.

Kayo na tumatawag sa inyong sarili na “Demokrata,” alam ninyo – kung kayo’y nabibilang sa AKIN, at ang inyong mga pangalan ay nasa Aklat ng Buhay ng TUPA [LAMB’s Book og Life] – kung ano ang ginagawa --*-******sa Amerika, [ay] kung ano ang nagawa sa lalaking ito.

Kahit anumang iniisip ninyo tungkol sa kanya! Magpahalaga ng sapat para sa Amerika! At bumangon kayo, bumangon kayo, bumangon at ipagtanggol! Ipagtanggol laban sa kasamaan na nagpapatuloy/nagunguna sa inyong daan!

AKO ay nagbigay babala sa pamamagitan ng Propetang Elisheva na ito, AKO ay nagbigay babala ng napakaraming mga taon nang nakaraan: na sa 5 iba’t ibang direksyon ang Amerika ay masasalakay sa parehong oras; ang Nagkakaisang Bansa [United Nation] ay papasok at sasabihin nila, nandito kami upang tumulong. At gayunman sila’y tatalikod laban sa isa’t isa upang tingnan kung sino ang unang makakakuha sa Amerika.

Bumangon kayo, bumangon kayo, bumangon kayo!

Bawat Banal, Banal na anghel!

Elisheva: Ako, ako ay isang anak ng PINAKA-MATAAS, ni ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA at ni IMMAYAH! At sinabi sa akin ni ABBA YAHUVEH na sabihin sa inyo na bumangon kayo.

ANG PROPESIYA AY NAGPAPATULOY:

Bumangon kayo, at makipaglaban sa makakaya/ pinakamahusay ninyo laban sa mga masasamang puwersa ng nobiya/ikakasal ni satanas, laban sa mga pinaka-masasamang puwersa ngayon ng mga yaong nasa mundong ito, na puno ng kasakiman at nagpapahalaga lamang na sakupin at angkinin ang mundong ito.

At ngayon AKO’y hindi nagsasalita ukol sa mga tao. Sapagka’t ang mga ito ay hindi nagmula sa laman at dugo, nguni’t sila ay may gawa ng dugo na gawa ng tao. Sila’y dumating ng may “pagbabagong hugis/anyo" (shapeshifting). Sila’y dumating sa isang anyo na hindi ninyo alam. Sila’y dumating sa anyo ng isang halimaw, tulad ni Nebuchadnezzar (Dn 4:33).

Sasabihin KO ito sa inyo. Sasabihin KO ito sa inyo. [Banal na mga wika] AKO SI YAHUVEH, at sasabihin KO ito sa inyo.

Hindi lamang ito maging isang maikling panahon. [Banal na mga wika] Ngunit ang mga taong naging ang halimaw, at ang mga “nagbabagong hugis/anyo” (shapeshifter), at ang mga “reptilya”, at ang lahat ng iba’t ibang lahi at iba’t ibang uri ng mga “salungat [aliens]”, sasabihin KO ito sa inyo.

AKO ay si YAHUVEH, at sa palagay ninyo na maaari ninyong kontrolin ang kung anong mayroon kayo. Kayo na mga umiinum ng dugo, kayo ang kumakain ng laman. Sasabihin KO ito sa inyo. [Banal na mga wika] Ngayon na ang oras ninyo. AKO si YAHUVEH ay bumangon na! Hindi ninyo magagawang magtago! Kayo’y magtatakip sa inyong mga mukha at tatakbo!

Tulad ng live ni Adele (palabas/konsyerto ni Adele)! Ang mang-aawit ay nagpakita sa New Zealand, sinusubukang sabihin, ako’y isa sa mga mabubuti, hindi ako isa sa mga masasama! Habang siya’y lumitaw na nasa 8 talampakan na tangkad/taas sa harap ng mga madla, at ito’y nasa diyaryo! At gayunman ay inalis/tinanggal nila ito sa sumunod na araw!

Sasabihin KO sa inyo na ito ay totoo. At binibigyan KO kayo ng babala na ito ay totoo.

Ito ay isang digmaan na ipinadala mula kay satanas. At sila’y dumating at sila’y laging nandito (Enoc at Gn 6 atbp). Sila’y nasa ilalim ng lupa. Sila’y nasa ilalim ng dagat. Sila’y nasa himpapawid.

Sila’y nasa mundo na nakabalatkayo bilang sangkatauhan/tao, gayunman ay walang sangkatauhan sa kanila. Walang tao sa kanila. Higit sa kalahati, Higit sa kalahati ng mundong ito – ngayon – kahit na sa tingin ninyo na ito’y inyong sariling miyembro ng pamilya. Sila’y dumating sa pagkukubli/pagpapanggap. Sila ay “nagbago ng hugis/anyo” sa kung saan makikilala ninyo.

Kaya sasabihin KO sa inyo ngayon, sa mga taong maniniwala na sila’y nakakarinig ng isang Salita mula sa AKIN. Bakit sa tingin ninyo na ang Ministeryong ito ay sumapit sa ilalim ng pag-aatake ngayon? Bakit sa tingin ninyo ang mga pangalan na Elisheva at Ezra ay isinasalita bilang isang sumpang salita? Bakit, sa tingin ninyo?

Pagkatapos ng 23 mga taon sa internet, AKING ginamit ang babaeng ito bilang isang lider at ngayon AKING inilalagay ito sa balanse at AKO’y nagdala ng isang lalaki, panakip ng panalangin, ulo/pinuno, lider. Bakit sa tingin ninyo na sila’y AKING pinakasal! At pinagsama KO sila. Ang dalawa ay naging isa.

Ito ay dahil, ngayon na ang oras. Kayo ay makikipaglaban, ng hindi katulad sa pakikipaglaban ninyo noon. Kayo ay magdadasal, kayo na ang mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Tupa [LAMB’s Book of Life] – kahit na hindi ninyo alam kung ano ang isang Propeta!

Kayo ay magdadasal para kay Presidente Donald J. Trump. Kayo’y magdadasal na ang Amerika ay hindi masasalakay sa araw na ito. Kayo’y magdadasal para sa mga Banal na mga Ministeryo. Kayo’y magdadasal para sa Propetang ito na nagsasalita ngayon, at [para] sa kanyang asawa, at [para] sa mga tao na lubusang nagsisikap/nagtatrabaho sa kanilang tabi.

Sa mahigit na 45 na mga lengguwahe! Oo sinasabi KO, ngayon ito’y 50. Higit sa 50 na mga lengguwahe! Sapagka’t kahit habang AKO’y nagsasalita, isa pa ang nagbahagi ng Salita!

Ang mga “ilalim ng lupa (underground)” na mga simbahan ay ang tamang paraan, hindi na ang “sa ibabaw ng lupa” ngayon. Makinig, kung kayo ay nasa mga simbahan na iyon. Makinig at tumakbo kung kayo ay nasa isang Baptist na simbahan sa Teksas. Makinig at tumakbo, makinig at tumakbo, makinig at tumakbo!

Humayo at isara ang mga pinto hanggang ang AKING poot ay lamagpas/dumaan! At ariin ang inyong mga santuwaryo sa loob ng inyong sariling mga tahanan, kasama ng inyong sariling mga pamilya!

Mag-ingat. Sapagka’t kahit anumang denominasyon ang kanilang itawag sa kanilang mga sarili mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Mag-ingat sa Linggong mga simbahan.

Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat! Sapagka’t ang BANAL NA ESPIRITU ay nagsasalita ngayon, ang BANAL NA ESPIRITU ay nagsasalita ngayon! At nagbibigay ng isang babala kahit na sa pinakamahalagang bahagi ng inyong kaluluwa.

Alam ninyo na ang Propetang ito ay hindi isang normal lamang na babae. Nakikilala ninyo ang Tinig KO, ni YAHUVEH. Ito ang babala na noo’y dumarating.

Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang boses ay kinuha, upang ang babalang ito ay hindi masabi. NGUNIT AKO SI YAHUVEH ANG LUMIKHA NG TINIG NA ITO! At AKO SI YAHUVEH ANG LUMIKHA ng Pagpapahid. At AKO SI YAHUVEH ang LUMIKHA ng laman at dugo na ito na ngayo’y nagsasalita.

Siya at ang kanyang asawa ay nagbigay babala. Ang Ministeryo ng AmightyWind.com ay nagbigay babala. Sa 23 na mga taon sila’y nagbigay babala. Bumalik, bumalik sa kanilang websayt.Bumalik at makikita ninyo, “Katunayan sa Likod ng mga Propesiya!” [LINK] At ngayon lamang ito nasimula.

Sinasabi KO ito sa inyo, O Amerika (kayo na ang mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng TUPA [LAMB’s Book of Life], kayo lamang ang makikinig sa AKIN sa panahong/oras ito):

Magsipagluhod kayo. Magpakumbaba sa inyong sarili. Magsisi sa kung anong nagawa ng inyong bansa. Lumuhod kayo. Mangagsisi, humihingi ng kapatawaran sa kung anong nagawa ng bansa na ito. Para sa kung anong nagawa NINYO upang saktan ang damdamin ng BANAL NA DIOS NG SANSINUKOB!

Bumangon, bumangon, bumangon, at lumaban! Ipagtanggol ang inyong presidente, at ipagtatanggol KO ang Amerika. Bumangon sa araw na ito, ipagtatanggol KO ang Amerika. [Banal na mga wika]

Ang inyong kasal at inyong mga kaarawan ay napaka Banal – kinasusuklaman ni satanas kung gaano karaming kaluluwa ang lumalapit kay YAHUSHUA para sa mga Salita na iyong sinabi, para kay, Ezra, ang mga Pista na iyong ipinakita, para sa Torah na iyong ibinigay. Iyong itinuro habang kayo [Elisheva at Ezra], habang ang Ephraim at Judah ay nagkakasama!

Hindi na ako tatanggap ng higit pang mga pag-atake tulad ng iyong nagawa, ikaw na isinumpa (reprobate), ikaw na hamak na tao. Ang pinakamalalang antas ng impiyerno, kung saan naroroon ang nahulog na mga anghel, tulad ng nasa Aklat ng Enok [LINK], kukunin KO ang mga kadena at babalutin/itatali ka ng masmahigpit pa, hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi 5 iba’t ibang mga paraan. AKO’y magkakaroon ng mga bagong matinding pagpapahirap na darating sa bumagsak na mga anghel habang dumadaing/humihiyaw sila ng awa.

Walang awa para sa kanila! Walang magiging awa para sa sinumang kaaway ng AmightyWind.com.

Binabalaan KO kayo kapag makakita kayo ng isang video sa search engine, at makakita pa nga kayo ng isang salita na binabanggit laban sa dalawang ito na ngayo’y nagsasalita, at [sa] AmightyWind.com. Makakita kayo ng anumang uri ng isang ‘babala’ at pumunta kayo sa yaong websayt, binabalaan KO kayo ngayon. Kayo’y nakinig pa nga sa isang salita, na gustong sabihin ng isang tao at upang ‘magbigay babala’ kung gaano sila kasama, binabalaan KO kayo na ang parehong kapalaran ay mapupunta sa inyo, kung kayo’y nakinig man lang sa video!

Kung nagawa ninyo ito ng hindi sinasadya kung ganoon ngayon na ang oras na AKO ay magpapatawad, AKO ay magkakaroon ng awa.

Ngunit sasabihin KO ito sa inyo, kung sinadya ninyo itong ginawa at kinuha ninyo ang [masamang] salita at kinalat ito – mag-ingat, AKO si YAHUVEH ngayon ay nagdedeklara sa inyo bilang kaaway KO. AKO si YAHUVEH ay nagdedeklara sa inyo bilang kaaway KO!

Kapag nagawa ninyo ito sa kamangmangan at gusto ninyong makipaglaban sa kanilang [Amightywind’s] panig at kayo’y nakikipaglaban sa panig ni YAHUSHUA at ng lahat ng KANYANG Nobiya/Ikakasal, pinapangako KO ito sa inyo: AKO si YAHUVEH ay pinatawad [KO] na kayo. Hinuhugasan KO kayo ng DUGO NI YAHUSHUA.

Kayo ay pinatawad, ngunit tanggapin ang inyong mga utos, at tanggapin ang pumumuno mula sa mga ito na itinatawag KONG Elisheva at Ezra. Ituturo KO sa kanila ang kung anong gagawin.

Huwag makinig kay Mark Taylor. Huwag makinig [sa kanya]. Sapagka’t siya’y nabenta [sumuko/nagpatalo]. Huwag makinig [sa kanya]. Sapagka’t hindi niya sasabihin sa inyo na mamuhay na Banal. Hindi niya sasabihin sa araw na ito sa inyo, ang tanging paraan lamang para maligtas ang Amerika ay kung sila ay magpapakumbabang luluhod, ANG MGA TAONG NABIBILANG SA AKIN [Pag-aari KO], [KAY] YAHUSHUA!

Sasabihin lamang niya na magdasal, magdasal para sa Amerika ngunit wala siyang pakialam kung aling dios sila magdarasal. Hindi niya sila binibigyang babala na magsisi. Hindi niya sinasabi sa kanila na maging mapagpakumbaba. Hindi niya sinasabi sa kanila, hindi niya sinasabi sa kanila.

Ganito kung paano ninyo malalaman [na] ang isang tunay na Propeta ay [isang totoong Propeta]. Sila ay magsasalita lamang ng Kabanalan. Sila’y magbibigay babala kung saan naroroon ang mga lobo. Poprotektahan nila ang mga tupa at mga batang tupa. Ito ang pinagagawa KO sa isang Propeta.

Sinasabi KO ang AKING mga Salita sa pamamagitan ng Banal na sisidlan ng luad na ito – ngayon –

AKO si YAHUVEH, ay nagsasabi ng mga Salita sa mga tao na nagpadala ng mga sumpa laban sa Ministeryo, at laban sa mga taong nabibilang sa Ministeryo. Sa tingin ba ninyo na kayo’y nakawala/nakaligtas mula rito [paghuhukom], nakatakas? paul hellem, ikaw na ang mismong pangalan ay mayroong salitang impiyerno [“hell”] sa loob nito!

Ah, ngunit AKO’y nakikipaglaro sayo! Ikaw na minsan ay tumawag sa iyong sarili na isang asawa ni Elisheva, ikaw ay nagsinungaling, ikaw ay nagsinungaling, ikaw ay nagsinungaling! Ikaw ay nagsinungaling sa lahat ng paraan! Upang makamit lamang na makuha ang panig ng anti-kristo! At upang makipaglaban, laban sa mismong isa na AKING pinaunlad/pinalaki upang maging isa sa AKING mga Banal upang sabihin ang katotohanan.

Ikaw ay isang sinungaling at ikaw ay deretso – deretsong ipinadala mula sa impiyerno. Ngunit hindi lamang iyan, ibenenta mo ang iyong kaluluwa hindi lamang kay satanas, ngunit ibenenta mo ang iyong kaluluwa sa mga yaong tinatawag KONG ‘”mga alien”.

Oo, ang “mga alien” ay totoo. Oo, ang bawat klase ng iba’t ibang uri ng tinatawag ninyong “mga alien”, ay isang bumagsak na anghel (fallen angel). At walang -“mga mabubuti.”

Sila ngayon ay nakikihalubilo. Sila ngayon ay kakaibang laman. Sila’y pumupunta sa mga babae habang sila’y natutulog, (ang mga yaong [babaeng] na hindi kabilang sa AKIN). At sila’y nagparami/nakipagtalik sa kanila. At mayroong- higit pa sa 120 na iba’t ibang mga uri (species).

Mayroong sa ngayon na mashigit pa sa 120, hindi AKO magbibigay ng numero. Sapagka’t hindi kayo maniniwala.

Sapagka’t sasabihin KO sa inyo na hindi lamang ang aso at babae [ay pinagsama] – hindi lamang – ang mga siyentipiko ay nakahanap ng paraan upang maaaring mag-iba ng kasarian [transgender] – hindi lamang – ipinakita ni satanas sa kanila ang mga paraan upang iligaw/gamitin sa maling paraan (pervert) ang lahat ng bagay na AKING nilikha!

Ang lahat ng bagay kahit ang tubig, kahit ang oksiheno (oxygen), kayo’y pinagbabawalan na kunin. At kanilang nilapastangan/dinungisan ito, at sa palagay ninyo kayo’y humihinga ng oksiheno (oxygen) at gayunman ito ay ang lahat ng uri ng kemikal na maaaring makapatay.

Gusto nila ang mundo para sa kanilang mga sarili. Nais ng mga bumagsak na mga anghel ang mundo para sa kanilang mga sarili – gusto ni lusiper (satan) ang mundo para sa kanyang sarili.

Sa ilalim ng dagat, mayroong isa pang buong lahi. [Banal na mga wika] Sa ilalim ng lupa – at hindi KO lamang tinutukoy ang impiyerno! Sila’y nakatago sa mga ulap – ang mga ito ay hindi mga tunay na ulap.

Ikaw ay nagbabala at ikaw ay nagbabala tungkol sa ‘mga kemikal na bulaus (chemtrails)’ [geo-engineering] (isang proseso sa kapaligiran na nakakaapekto sa klima ng daigdig). Na [“mga alien” at pamplaneta na pang-inhinyero] ay oh masmalala kaysa anumang bakas na kemikal (chemtrail)!

Tumingin kayo sa araw (sun) at gaano karami sa inyo ang nagsasabi, “Naku! Nagbago ang araw (sun). Nasaan ang dilaw, bakit ito ay napaka-puti?” [Banal na mga wika] Ang buwan (moon) ay nagbago at ang araw (sun) ay nagbago at ang mga bituwin ay nagbago (Is 34:4).

At hindi nila sinasabi sa inyo, hindi sinasabi ng NASA – sa inyo ang katotohanan. NASA hindi ninyo sinasabi sa kanila ang katotohanan. [Banal na mga wika] Pagkatapos kayo ay tumatawa at kayo ay nangungutya kapag sinasabi ninyo, kapag sa wakas ay inaamin ng NASA “Bakit, siyempre mayroong mga alien!”

Hindi ba nabigyan na kayo ng babala sa pamamagitan ng inyong mga pelikula! Sa pamamagitan ng inyong mga libro!

Si Hawking ay ngayo’y nasusunog sa pinaka-malalim na hukay ng impiyerno. Si Hawking ay ngayo’y nakabigkis kasama ang mga nabagsak na mga anghel. Nakikita ninyo, hindi lamang ito ang panahon na pagtatapos. Ito ang Katapusan ng Panahon ng Pagtatapos.

Ito ang dahilan kung bakit ang Ministeryong ito ay mayroong pangalan na Huling Pagkakataon na Ministeryo (Last Chance Ministry) kapag pumunta kayo sa Amightywind.com. At mas mabuting pumunta kayo sa mismong araw na ito pagkatapos ninyong marinig [ito]. Pumunta at basahin ang kung anong nandoon.

[Nanunuya] Pumunta kayo at ipakita sa AKIN at patunayan sa AKIN, na mayroong anumang bagay na “masama” na nagpapalayo sa inyo mula sa AKIN na si YAHUVEH o sa AKIN na si YAHUSHUA, o sa MATAMIS NA BANAL NA ESPIRITU. Pumaroon, tinututulan/nilalabanan KO kayo, tinututulan/nilalabanan KO kayo na ituro at akusahan ang mga ito na AKING tinawag na Banal, ang Ministeryong ito na AKING itinakda na Banal.

Sapagka’t paano ito maaaring naging anumang bagay maliban sa? Ito’y isinilang mula sa Langit. Ito’y naisilang mula sa isa lamang na babae sa 23 taon nang nakakaraan sa internet. At ito’y naisilang noong bago pa ang ilan sa inyo ay nakarinig sa salitang internet. Iyan katagal na nakalipas nang ito’y naisilang.

Hindi ninyo alam kung ano ba ang mga wika, naiintindihan KO iyan. Kung ganoon pumaroon at maghanap ng isang video sa Youtube na magsasabi sa inyo na ang mga wika ay totoo. [LINK] Ito ay mga Banal na mga Wika na nagmumula sa Langit, isang wika na kapwa [salita] ng mga tao at mga anghel (1 Cor 13:1), Banal na mga anghel.

Naririnig ninyo ang salitang Propeta. Hindi ninyo alam kung ano ang isang Propeta? Kung ganoon, tumingin sa Bibliya. Kunin ang Bibliya habang maaari pa. Bago pa ang katotohanan ay makuha mula sa inyo.

Isaulo/Kabisaduhin [ito] – pagkatapos ninyong magsisi, pagkatapos ninyong tunay na binigay ang inyong buhay kay YAHUSHUA NA tinatawag ng ILAN na HESU KRISTO, ngunit binibigay KO sa inyo ang KANYANG HEBREONG PANGALAN. Inuutusan KO kayo na simulan na matutunan/pag-aralan na isaulo/kabisaduhin ang HEBREONG PANGALAN na iyan.

Sapagka’t ang babaeng nanganak ay isang [Hebreong] birhin ngunit ang TOTOONG REYNA NG LANGIT ay ang SHEKINYAH GLORY [na KALUWALHATIAN] na nagprotekta sa mga anak ng Israel sa loob ng 40 na taon habang sila ay naglalakad ng paikot-ikot. Si SHEKINYAH GLORY [na KALUWALHATIAN] ay ang isa na ang babae ay – at si Eba ay noo’y nilikha ayon sa imahe [NIYA].

Ngayon si Elisheva ay nilalabanan kahit na upang magsalita habang AKO’y nagsasalita sa pamamagitan niya, ngunit AKO ay [magsasalita], AKO si YAHUVEH ay nangangako sa inyo. Kayo’y lumuhod at kayo’y mangagsisi para sa kung anong nagawa ninyo noong hindi ninyo sinasadyang na kumontra sa dalawang Banal na ito, sa Ministri na ito.

Tignan ng mabuti ang inyong pamilya, ang mga nagsasabi sa inyo: Huwag paniwalaan ang mga katotohanan ng Ministeryong ito; huwag maniwala kapag sila’y nagtuturo ng Kabanalan; huwag maniwala kapag tinuturo nila ang Banal na Sabbath [Araw ng Pahihinga].

At ito ay hindi Linggo (Gn 2:2-3; Mk 2:28; Lk 4:16)!

Kapag kayo ay pinipilit sa pagdating ng panahon, at ang batas ay binaba/ipinahayag (Pa 13:16; Aw 94:20-21) na hindi na kayo maaaring makapunta sa anumang simbahan maliban sa Linggo (Sunday) (Dn 7:25) – mag-ingat kapag kayo’y pumasok sapagka’t ito ay magiging huling beses/pagkakataon na kayo ay “makalabas” (hindi na kayo makakalabas).

Sapagka’t ito ay magiging isang “komunyon” na hindi katulad ng iba para sa mga taong kumuha sa marka ng halimaw. Kunin/Basahin ang inyong Bibliya, at basahin ang Pahayag/Rebelasyon at tignan ang
(13:7-10; 15-18; 14:8-13; 16:2; 20:4). At tignan ang mga babalang palatandaan na ibinigay ni YAHUSHUA (Lk 21:7, 16-23; Mt 24:15; Mk 13:14; Pa 1:1; Pa 12-18).

Ang bagong komunyon na nagawa, sa satanikong mga simbahan na ito na tinatawag pa nga ang kanilang mga sarili na “mga mason”, oo “mga mason” (Aw 2:1-2; 83:4-5; Pa 2:9) – mas mataas pa kaysa ika-33 na digri (33rd degree). Wala ang pedopilya, [kumpara sa pagsasama nito ng pagkain ng isang tao sa kapwa/ kanibalismo] (Mt 18:6-7; Lk 23:29, 31). Iniinom nila ang mga dugo ng mga martir (Pa 17:4-6, 15-16) na simpleng mga Banal na tao. Kinakain nila ang laman (Aw 14:4; 27:1-3; Mi 3:3; Pa 17:15-16).

At mag-ingat kapag may isang taong pipilit sa inyo na pumunta sa isang kampo, at magsasabi, “Bibigyan ka namin ng libreng pagbahay,” isaalaala ang Japan. Alalahanin kung anong nangyari dito sa Amerika [sa mamamayan ng Estados Unidos ng Hapones na pinagmulan]. Tandaan kung paano nila ipinangako sa kanila ang santuwaryo.

Ang lahat na ito ay isang bitag AKING mga anak. Ang lahat na ito ay isang bitag.

Oh itago ang inyong mga sarili AKING mga anak sa isang kaunting sandali hanggang ang AKING poot ay lumipas.

Para sa mga tao na ang mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng TUPA [LAMB’s Book of Life], AKO’y maghahanap ng isang paraan upang protektahan kayo – kung tunay kayong lumuhod sa inyong tuhod at magsisi at maging taga-ingat/ tagapangalaga ng kautusan (10 commandments) sa araw na ito. Aalalahanin KO ang babaeng nasa kagubatan (Pa 12).

Basahin ang aklat ng Rebelasyon/ Pahayag. Hanapin ito sa inyong search engine (lugar ng paghahanap sa internet/websayt). Kayo’y napaka-lapit na doon ngayon. Kayo’y hindi halos makapaniwala.

Bakit sa tingin ninyo na si satanas ay nagdeklara ng digmaan sa mundong ito ng hindi katulad noon? At sinubukang patahimikin, pati na rin ilagay sa bilangguan ang Banal na mga mangangaral na sinabihan KONG magsalita, ang mga Propeta na sinabihan KONG magbigay babala?

Pahalagahan ang Internet na ito. Protektahan ang Internet na ito. Magsalita kayo.

Makinig sa alternatibong mga balita! Hindi sa balitang media na makikita ninyo sa Telebisyon! Hindi ang mga [balita] na kontrolado ng gobyerno at ng “mga alien” at ni satanas mismo!

Gusto ninyong malaman kung ano ang katotohanan? Basahin ang 10 Utos ng Diyos. Sapagka’t ang Tora ay masyadong marami para sa mga sanggol.

Para sa inyo na hindi na mga sanggol/bata, hindi na kayo mga sanggol, kayo ay [mas matanda] – kayo ay espirituwal na lumalaki sa bawat araw. Kayo ay hindi lamang nasa ilalim ng Tipan ni YAHUSHUA (Mt 26:27-29) nguni’t kayo ay nasa ilalim ng Tipan ni Abraham (Gn 12:2; 17), kaya mayroon kayong dobleng proteksyon doon (1 Pt 1:2-5; Gn 15:1; Heb 11:17-19).

At basahin at isaulo/kabisaduhin ang Awit 91.
Hawakan ito ng mahigpit.
At Awit 23. At Awit 32.
Nandiyan ang Awit, ang Awit.
Kalma/Katahimikan sa bagyo, ay nasa mga Awit.
Karunungan, malaking karunungan ay nasa Aklat ng mga Karunungan.

Walang dalawang Aklat. Hindi ito kailanman binalak/ninais na magkaroon ng dalawang aklat: isang Lumang Tipan at isang Bagong Tipan.

Sapagka’t AKO si YAHUSHUA, NA tinatawag ng ilan sa inyo na “Hesus”- nguni’t sinasabi KO sa inyo na alamin/pag-aralan ang AKING TOTOONG HEBREONG PANGALAN NA YAHUSHUA, ANG PANGALAN NG AKING AMA ay nasa AKING PANGALAN (Jn 17:11; Is 45:23-24; Phil 2:9).

O Israel, makinig sa AKIN! Ang PANGALAN NG AKING AMA ay nasa AKING PANGALAN. At wala AKONG magagawa maliban sa kung anong sinabi ng AKING AMA na gawin (Jn 5:19)! At iyan ay si YAHUVEH!

Huwag katakutan ang KANYANG PANGALAN (Jl 2:32; Aw 9:10; 91:14-16; Ka 18:10)! Basahin ang inyong sariling mga Awit {Psalms}! AKING ipinadala ang Propetang ito mula sa Israel – ang AKING Propeta Ezra, ang AKING Caleb na isinilang, pinalaki doon.

Oh napakarami sa inyo ay hindi nakakaintindi!

Ginamit KO ang Israel upang protektahan ang mga Banal na mga bagay na kailangan ninyong malaman (Ro 9:4-5) katulad ng Tora (Aw 12:7), at ang mga Banal na Pista (Is 66:22-23) na AKING inutos sa inyo na paka-ingatan (Lv 23).Romans 9:4 Ang taong-bayan ng Israel! Sila’y ginawang mga anak ng DIOS, ang SH’KHINAH ay labis naging kasama nila, ang mga tipan ay kanila, gayundin ang pagbibigay ng Tora, ang mga serbisyo ng Templo at ang mga pangako; 5 ang mga Patriyarka ay kanila; at mula sa kanila, batay sa kanyang pisikal na pinanggalingan, ay dumating ang Mesiyas, na ay higit sa lahat. Purihin si Adonai ng magpakailanman! Amen.

Romans 9:4
Na pawang mga Israelita; na sa kanila ang pagkukupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga kapangakuan;

5 Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man. Siya nawa.


Isaias 66:22 Sapagka't kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa, na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ni Adonai, gayon mananatili ang inyong lahi, at ang inyong pangalan.


23 “At mangyayari, na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago [Rosh-Hodesh], at mula sa isang Sabbath hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa HARAP KO”, sabi ni Adonai.At gaano karaming mga simbahan ay nagtuturo sa inyo sa mga Banal na kapistahan na AKING inutos na laging mananatili/maninindigan (Zec 14:16-17; 1 Cor 5:8)?

O Israel sa pagdating ng araw kayo ay iiyak at kayo ay mananaghoy, at sasabihin ninyo, “Mapalad SIYA [yaong] dumarating sa PANGALAN NA YAHUSHUA” (Aw 118:26; Zec 12:10-14; Mt 23:39)! Sabi KO si YAHUSHUA! Mapalad SIYA [yaong] dumarating sa PANGALAN NI YAHUSHUA!

Alam ninyo ang PANGALAN NG AMA, ngunit natatakot kayo na sabihin ang AKING PANGALAN. Ngayon sabihin ang PANGALAN, NA ANG MESIYAS, ANG ISA NA ANG DUGO AY PINANTUBOS/IBINAYAD para sa inyong mga kasalanan (Is 53). At magtiwala kayo sa AKIN, kahit na, habang ang [digmaang] silbato/sirena ay nagpapatuloy.

At magdasal, magdasal, magdasal para sa kaligtasan ng Amerika sa araw na ito – Hindi lamang sa araw na ito, ngunit sa bawat araw hanggang hindi KO na ito poprotektahan. At mayroong darating na oras/pagkakataon na binigyan na KITA ng babala sa 5 iba’t ibang paraan, ito ay masasalakay/maaatake.

At ang mga tumatawag sa inyong sarili na “illuminati” at ang mga yaong nagbenta ng inyong kaluluwa para sa kasikatan/katanyagan at yaman/kapalaran – at hindi KO kailangang pangalanan ang anumang mga pangalan, mayroon kayo ngayong isang totoong presidente na nagnanais na maging dakila muli ang Amerika.

Ngunit nakakalimutan niya, ito ay hindi tungkol sa ekonomiya. Ito ay tungkol sa Kabanalan. Ito ay tungkol sa pagkamapagpakumbaba. Kahit ang mga tao na ngayo’y nakapaligid sa kanya, at tinutukoy KO ngayon si Kenneth Copeland, ang pinakamayamang pastor ng mundo – mag-ingat sa kanya.

Tumakbo mula sa kanya- at pananagutin KO ang lahat na nagbigay sa kanya kahit ng kasing liit ng isang barya/sentimos [penny]. Ang pinakamaliit na halaga ng inyong pera! At iyan rin ay [mangyayari] sa mga tao na sumunod kay John Hagee, at Joel Osteen – kayo’y mananagot sa AKIN.

Kung hindi kayo magsisisi, at lumuhod at magpakumbaba sa inyong sarili! AT TUMAKBO MULA SA MGA LALAKING ITO!

At ang mga simbahan sa Teksas na ang tawag ngayon ay “Mga Baptist” ay naglalakas-loob na tawagin ang kanilang mga sarili ang pintuan ng karunungan, naglalakas-loob na dungisan ang PANGALAN NA SOPHIA. Kayo, kayo ay nakagawa ng kung ano ay hindi kailanman nagawa noon.

Sapagka’t minsan ang pangalan na Baptist ay tumayo para sa “Sa sandaling Nailigtas ay Laging Maliligtas.” Nguni’t iyan ay dahil lamang alam nila [ng wala ang yaong palsong/huwad na doktrina] na sila’y pinilit na sundin ang 10 Utos [ng Diyos]. Sapagka’t ito ang mga Batas, ang AKING mga Batas! Kung hindi man, sila ay magbibigay sa inyo ng babala na mayroong isang impyerno.

Ngayon Teksas, kayo’y nangungutya? Oh Teksas, Oh Teksas! At kayo na sumusunod sa kanyang mga yapak! Kayo na may mga kongregasyon na 64,000, na lakas-loob ninyong tinatawag ang inyong sarili – at AKO ay nagsasalita sa Teksas ngayon. Gaano karami ang inyong papaunlarin na ay magkakaroon ng isang kongregasyon ng 64,000?

Kapag sila’y lumakad papasok sa pintuan – kayo ay nabibilang sa yaong noo’y minsan kung tinawag na lusiper – at mayroon kayong isang Sirko [sa Pasko] (kahit na ang Pasko ay hindi ang kaarawan ng AKING ANAK, na si YAHUSHUA), kayo’y naglalakas loob na magkaroon ng isang Sirko (circus)? Sa tingin ninyo na ang krus ay isang sirko? (circus)

Sa tingin ninyo ang mga pako na ipinako sa mga Kamay ng AKING ANAK NA SI YAHUSHUA ay isang Sirko (Lk 23:33)? O ang korona ng tinik na pinilit sa KANYANG Ulo (Jn 19:2) At habang ang KANYANG mga damit ay pinunit mula sa KANYA at isinugal (Jn 19:23-24)! At SIYA’y pinalo (Lk 22: 63-65; Jn 19:1)! Gamit ng isang latigo na ginawa sa lahat ng uri ng aparato/kagamitan ng matinding pagpapahirap upang punitin ang laman mula mismo sa KANYANG katawan!

Sa palagay ninyo iyan ay isang sirko (circus)! Habang ang mga pako ay hinihimok/pinupukpok sa KANYANG mga Paa! At SIYA ay dinuraan! IYON AY ANG DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAMAN! IYON ANG AKING ANAK! AKIN, NA ANAK ni YAHUVEH! NA nag-alay sa KANYANG SARILI upang pumalit/tumakip para sa inyo!

Tulad ng si Adam at si Eba ay nagkasala! At kinain ang ipagbabawal na prutas! Nang tinawag KO sila na hindi anak na lalaki at anak na babae, nguni’t sila ay [AKING] matalik na matalik na mga kaibigan. Sila ang mga taong kasama KONG lumakad sa gabi/ paglubog ng araw (Gn 3:8). Sila ang mga tao na palagi KONG kasama/kausap(fellowship).

At tinatawag ninyo itong isang sirko (circus) sa araw (na kahit na hindi ito ang araw na ipinanganak ang AKING ANAK) ng Pasko. Gayunman kayo ay nagsagawa ng isang sirko! At kayo ay tumatawa, at kayo ay nangungutya nang ang lahat ng ginawa ni YAHUSHUA ay naparito upang iligtas ang inyong mga kaluluwa, habang KANYANG ibinuhos ang KANYANG SARILING DUGO sa Kalbaryo.

Hindi ninyo SIYA napapatay. Ngunit maaari NIYANG sabihin “Ito’y tapos na,” noong sinabi KO na “ito ay tapos na”. Ibinuhos NIYA ang KANYANG SARILING DUGO upang hindi ninyo kakailanganin na ibuhos ang inyong sariling [dugo] para sa inyong mga kasalanan, upang maaari NIYANG sabihin sa ISANG PAGKAKATAON – sa isang beses sapagka’t hindi kailanman SIYA’y muling mapako sa krus, ngunit isang pagkakataon/beses sabi NIYA – “AMA patawarin MO sila sapagka’t hindi nila alam kung anong ginagawa nila” (Lk 23:34). Sapagka’t alam NIYA na ipinako nila sa krus ang DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAMAN.

Ito ay digmaan, ito ay digmaan, ito ay digmaan. Ang Banal ay tatayo/titindig laban sa hindi banal.

Kayo na nanatiling tahimik dahil ayaw ninyong masangkot! At sa tingin ninyo na maaari ninyong kantahin ang inyong “maliliit” na Kristiyanong mga kanta o kahit na ang pagbabasa ng Bibliya ay sapat, ngunit hindi ninyo kinailangan na aminin gamit ng inyong sariling mga dila – na kabilang kayo kay YAHUSHUA – na kayo rin ay naniniwala sa Mesiyanik na Hudyong Ministeryo, na sumasang-ayon kayo sa Amightywind.com, na sumasang-ayon kayo sa pamumuno/liderato.

Sapagka’t ayaw ninyong masangkot/makialam. Kaya pinapatahimik ninyo ang inyong mga labi. Ayaw ninyong magsalita laban sa kahit sinuman na [umaangkin na sila ay] naniniwala sa 10 na mga Kautusan, na sumusunod sa 10 mga Kautusan (10 Utos ng Diyos). Kaya nanatili kayong tahimik.

Kaya sasabihin KO ito sa inyo, at AKO si YAHUVEH. Kapag dumaing/ tumawag kayo ng awa, alam ba ninyo kung anong maririnig ninyo [na sagot]? KATAHIMIKAN! At walang awa ang maroroon!

Ngayon ay ang araw ng pagsisisi. Ngayon ay ang araw ng kaligtasan. Bukas ay maaaring maging huli na!

At Rusiya (Russia), AKO ay nagsasalita sa inyo. Kayo ay tumatawag sa pangalan ni Hesu Kristo, inaangkin/ipinapahayag ninyo na kayo ay napaka- Banal.

At Oh Amerika at AKO ay nagsasalita sa isa na ngayon ay tinatawag na Presidente ng Amerika: Ito AKO, si YAHUVEH NA naglagay sa iyo diyan. Ito AKO, si YAHUVEH NA nagpropesiya sa pamamagitan ng Propetang ito, ngayon [na nagsasalita muli] na ikaw ay mapupunta diyan. Ito AKO, si YAHUVEH.

Ngunit hindi KO sinabi sa inyo, at hindi KO ipinangako sa inyo na ang lalaking ito ay maliligtas. Na hinihila/hinahatak lamang ang Bibliya ng kanyang ina at ang kanyang mga papel ng pagbinyag, ay hindi sapat! [Hindi rin] ang paligiran ang iyong sarili sa mga mapagkunwari na nagsasabi na sila ay Kristiyano nguni’t hindi pala!

[Gayunman] Ben Carson, tinatawag kita, sinubukan mong bigyan sila ng babala! Ngunit ikaw ay napaka maamo at mahinahon. Ikaw ay isang lalaki ng kapayapaan at hindi mo kailanman mapapangasiwaan ang pagiging presidente.

At tinatawag KO ang Mahistrado na si Roy Moore. Mahal na mahal KO kayong dalawa! Ngunit ikaw ay maamo at ikaw ay mahinahon. Itinuturo mo ang 10 Utos ng Diyos. Ipinagtatanggol mo ang 10 mga Kautusan.

Ben Carson, ipinagtatanggol mo ang Banal na Shabbat, ang tunay na araw na kung saan ay Biyernes ng paglubog ng araw hanggang sa Sabado ng paglubog ng araw.

Ngunit’t [ikaw] Mahistrado Roy Moore, pinadalhan kita ng isang Propeta upang bigyan ka ng babala – tungkol sa Ministeryong ito at kung paano ang iyong pangalan ay nasa Aklat ng Mga Sekreto ng RUACH HA KODESH (ang BANAL na ESPIRITU) na isinulat ng Propetang ito na nagsasalita, na naglalaman ng mga Propesiyang [na naroroon] – Ipinadala ko sa iyo ang isang maliit na babae, isang batang [young] babae [woman].

At ikaw at ang iyong asawa ay binigyan ng babala sa telepono, ilabas ang libro na iyon at basahin ito. Sinuman ang nakakakilala sa kanya, sabihin sa kanya na basahin ito. Sapagka’t ang kanyang pangalan ay nakasulat doon.

Huwag na huwag pumunta/pumasok sa Linggong mga simbahan. Bumalik, bumalik sa katotohanan. Sapagka’t si YAHUSHUA ay nangaral sa Shabbat [araw ng pahihinga]. Iyan ay- muli, sasabihin KO ito sa inyo ulit – hindi [ang] Linggo [Sunday] hindi iyon ang Sabbbath.

Ikarangal/Igalang ang Sabbath na araw at panatilihin itong Banal” (Ex 20:8; Dt 5:12) ay napakahalaga iniligay KO ito sa 10 mga Utos [ng Diyos], ang 10 mga Batas. Ginawa KO ito na parang – simple para maintindihan ng isang maliit na bata at binigyan lamang kayo ng 10, sa halip na sabihin sa inyo na sundin ang 613. At AKO ngayon ay nagsasalita sa mga maliliit na mga sanggol/bata ngayon.

(Hindi AKO nagsasalita sa mga espirituwal na matatanda, alam na ninyo kung gaano kahalaga ang Tora. Na pag-aralan ito, na sundin ito! Sa mga batas na napapanahon/naangkop NGAYON, at ang AKING ibig sabihin ay NGAYON [Panahon]! Syempre hindi lahat ay naangkop sa [panahon] ngayon. Sapagka’t mayroong iba’t-ibang mga antas sa Tora.)

Ikaw paul hellem, ikaw ay hindi tao. Ikaw ay isang [asong] lobo (werewolf).

Hindi kayo naniniwala na ang mga lobo ay totoo? Saan sa tingin ninyo nagmula ang mga kuwentong engkanto (fairy tales)? Isipin ang mga kuwento na inyong sinabi sa inyong mga anak. Kahit na ang pagbibigay babala tungkol sa malaking masamang lobo, sa [isang] riding hood [pagsakay na may talukbong] (“Red Riding Hood” na kuwento)!

Kanabolismo (cannibalism) ay laging nandiyan! Mandurugo/Vampirism (ang pagiging bampira) ay laging nandiyan!

At kayo na tumatawag sa inyong mga sarili na mga Kristiyano – at kinasisiya/tinatamasa ang mga sombi (zombie) na mga pelikula at mga bampirang mga pelikula, ngunit sinasabi ninyo na kayo ay nabibilang sa AKIN, na si YAHUVEH, (Lv 17:10-14)! O kahit na kung tinatawag ninyo ang KANYANG pangalan na Hesu Kristo – hindi ba ninyo alam na gagamitin ng anti-kristo ang pangalang “Hesu Kristo”? Ngunit tinatakutan niya ang PANGALAN NA YAHUSHUA!

Levitico 17:10 At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. 11 Sapagka't ang buhay ng laman ay nasa dugo; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: sapagka't ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. 12 Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo.


13 At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa.14 Sapagka't tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, Huwag kayong kakain ng dugo ng anomang laman: sapagka't ang buhay ng buong laman ay ang kaniyang dugo: sinomang kumain niyan ay ihihiwalay.Mabuting matutunan ninyo ito ngayon. Bumalik at basahin ang bawat isa sa mga Propesiyang iyon.

Ibalik ang mga video na iyon Ezra. Hindi pa ito ang kung paano mo ito ninanais/gusto na maging. Ngunit malalaman nila kung saan pupunta. Kung mayroong anumang Propesiya na walang isang video, AKO ay magtatayo ng isang video.

At Elisheva kailangan mong, kailangan mo itong ilagay, ang mga Salita, habang naririnig mo AKONG nagsasalita. Sapagka’t nakikita mo, ikaw ay hindi katulad ng ibang mga Propeta. Ito ang dahilan kung bakit alam mo kung kailan sisigaw. Ito ang kung kailan alam mo na magsalita ng mahina sa pagmamahal at kahinahunan. Naririnig mo ang AKING Boses, hindi ka lamang nagsusulat ng mga salita.

At binibigyang babala kita ngayon Benny Hinn, minsan ikaw ay nagdala ng isang kapa (mantle) ng paglunas ngunit ibinigay mo ang iyong kaluluwa kay satanas. Mayroon kang isang “walk-in” [lumakad sa loob].

Mag-ingat sa mga walk-in [lumakad sa loob/papasok]. Sila ay darating sa inyo at sila ay itsurang tao. Ang mga ito ay “nagbabago ng hugis” [shapeshifters]. Mayroon silang isang bagong pangalan. Sila ay mga “alien”. Mayroon silang isang bagong pangalan. Sila ay mga demoniyong mga nabagsak/itinapon na mga anghel. Mayroon silang isang bagong pangalan.

Nilalason nila kayo (Pa 11:18), ang mga tao sa mundong ito.

Ang mga taong nasa gobyerno – kahit isa, walang kahit isang bansa ay nagprotesta, sa pinakamataas na mga gobyerno, ay nagsabi na itigil ito: Itigil ang kung anong ginagawa ninyo, dinudungisan ang kalangitan, nilalason ang kalangitan, lityo (lithium) sa kalangitan ngayon, ang pinaka- malalang mga lason, ang merkuryo (mercury).

At ang 5G (giga bites) ay hindi sapat para sa bilis ng Internet, kinailangan ninyong tumaas ng tumaas ng tumaas ng tumaas.

At ang radiyasyon/diglap (radiation) – nagtataka kayo kung bakit kayo ay lubhang may sakit? Buweno, huminga ng malalim at malalaman ninyo kung bakit.

Kayo ay pinapatay nila ng dahan-dahan sa pamamagitan ng pagbigay sa inyo ng kung anong gusto ninyo.

Ang Internet. Ngunit ginagamit KO ang internet upang ilabas ang AKING mga Salita at pinoprotektahan KO ang AKING mga anak na gumagamit ng Internet upang ibigay ang AKING mga Salita at bigyan ng babala ang mga tupa/kordero at mga batang tupa, bigyan ng babala ang mga tao na magsisi. Pinoprotektahan KO sila sa isang paraan na hindi mapipigilan ni satanas.

At kayo na bumibili ng inyong mga smart phone (cellphone), alin ang pinamabuti/pinakamahusay sa bawat taon? Alin ang dapat kong ipalit [trade-in]? Ngayon hindi na kayo nababahala kung ang tatak ng [inyong mga] daliri ay naroroon. Noong panahon, mayroong oras/pagkakataon na kayo’y lalaban laban sa paglalagay ng inyong tatak ng daliri (fingerprints) sa isang blater/rekord ng pulis.

Sapagka’t kayo ay inosente. Bakit naman nila kakailanganin ang inyong tatak ng daliri (fingerprint)? Bakit naman nila kakailanganin ng isang pagsuri ng mukha [face scan]? Bakit naman nila kakailanganin na masuri ang inyong alikmata (iris), ang inyong mga mata? Ang mismong mga mata ninyo? Isang rekord ng inyong mga mata? Ang isang taga-suri ng boses [voice analyst]? Kayo’y sobrang napakatamad sa inyong bagong mga teleponong selular (cellphone) upang diinan ang pindutan [nito]?

At nasaan ang mga taong nagpoprotesta? Sasabihin KO sa inyo kung nasaan sila. Sila ay mga duwag. Sila ay sumama sa mga pinakamasama/ pinakamalala sa pinakasama/pinakamalala sa mundong ito ang mismong mga “alien” na AKING tinukoy, ang mismong mga tinawag KONG mga lumagpak/itinapon na mga anghel.

Pinapaiisip kayo nila na kayo’y may kulang na isang bagay ngunit ang tanging bagay na kayo ay may kulang ay ang impyerno.

Sapagka’t gusto nila ang inyong mga rekord. Gusto nila ang inyong mukha, ang [inyong] DNA.

At ang inyong DNA ay napaka-mahalaga (Aw 139:14), ngunit hindi ito talaga maaaring gayahin, ([‘kopyahin’] ito ay gawa ng tao) – nguni’t gusto nila ang inyong [pagka]tunay.

Ang mga yaon na tao parin, tandaan ang mga araw ni Noah. Ito ay magaganap muli at ito ay napropesiya [sa pamamagitan ni YAHUSHUA at] sa pamamagitan ng isang ito na nagsasalita ngayon (Ang mga Propesiya 24 pt 1, 91 atbp). Tulad ng mga araw ni Noah, kaya ito ay magaganap muli (Mt 24:37-39).

Kahit na sa taong mga kababaihan na nakikipag-ugnayan/asawa (mating) sa mga nahulog/itinapon na mga anghel, ang mga itinapon na mga demoniyo! At sinasabi KONG mga demoniyo sapagka’t iyan ang kung saan – ang mga yaong sumunod kay lusiper mismo – patungo sa mundo, si satanas(Is 14:12; Lk 10:17-18; Rv 12:9).

Oh at kayo na pinagtatawanan ang Bibliya, “Ito’y lipas na sa panahon, ito’y napaka- luma,” kayo’y tumatawa sa lumang mga libro ng Israel tulad ng Aklat ng Enoch.

Kayo ay nangungutya ngayon, kayo’y magbabayad mamaya/ sa pagdating ng panahon. Nangungutya kayo sa Langit, nangungutya kayo sa impiyerno,

Kinukutya ninyo ang kung anong kasarian ay AKING ginawa sa inyo. Maging kayo ay lalaki o maging kayo ay babae. Kayong mga baluktutin [transbenders]! Hindi ninyo nais ang kasarian ng bata na isinilang, kaya binigyan ninyo sila ng mga hormon kung saan ang kanilang sariling anak, ay hindi alam na [sila] ay nilayon/kusang ipinanganak bilang isang babae o isang babae. Sa halip, binago ninyo ito bago nila nalaman ang katotohanan. At hindi nila naiintindihan [ito].

Hindi AKO nagbago. AKO ang TAGAPAGLIKHA.

Ang isang babae ay isang babae, at ang isang lalaking ay isang lalaki. Kayo na nagbibihis at nangungutya at nagkukunwari na kayo ay isang babae o nagkukunwari na kayo ay isang lalaki at ginagawa ang inyong mga anak (Mt 18:6-7) na maging yaon sa kung anong tinatawag KONG isang kasuklamsuklam (abominasyon).

At kung gusto ninyo malaman kung ano ang isang kasuklamsuklam (abomination), HANAPIN ITO sa inyong paghanap na net [search net] Ang pang hanap na makina [search engine] na magbubura ng Kabanalan balang araw. At ang lahat ng makikita ninyo ay ang kung anong gusto ni satanas na makita ninyo.

Kayo tumingin habang maaari. Kopiyahin ang mga Propesiya na AKING binigay sa Propetang ito. Kopyahin ang mga ito at itago ang mga ito. Basahin ang mga ito at pag-aralan ang mga ito.

Sapagka’t walang isang salita ay mali. At kayo na nag-iisip na AKO ay nagsasalita sa pamamagitan ni Elisheva ng pira-pirasong mga pangungusap, at hindi nilalagay ang mga kuwit o iniespel/baybayin ang mga salita ng tama, sino kayo upang usisain/kuwestiyunin AKO, si YAHUVEH?

AKO’y nagsasalita sa pamamagitan niya upang maaari AKONG magsalita sa pamamagitan ng mga bata, upang maaari AKONG magsalita sa mga taong hindi nagsasalita ng Ingles sa paraan ng inyong ginagawa, na napaka matatas! [Nanunuya] Kayong mga may pinag-aralan na mga Pariseo!

Tama na (I’ve had enough), ngunit binabalaan KO kayo.

Magdasal, magdasal, magdasal, kayo na ang pangalan, naniniwala kayo na tunay kayo nabibilang sa AKIN – na ang inyong pangalan ay mahahanap/makikita sa Aklat ng Buhay ng TUPA.

Sapagka’t mayroon ding isang Aklat ng Pagsumpa /Pagkahamak. At may masmarami pang mga pangalan sa Aklat ng Pagsumpa/Pagkahamak kaysa sa maaari ninyong kailanman, kailanman, kailanmang paniwalaan (Mt 7:13).

At ang Aklat ng Binura/tinanggal, ay ang pinakamasama/pinakamalala sa lahat (2 Pt 2:21; Heb 10:26-27). Sapagka’t ito ay masmasama kaysa sa Aklat ng Pagkapahamak, ang mga tao na nilikha lamang upang MAPAHAMAK (Ro 9:22) para sa desisyon na kanilang pinili sa Langit (tignan ang Propesiya 71), sa labanan sa pagitan ni lusiper at AKO na si YAHUVEH at ng lahat ng mga Banal sa Langit.

Tandaan kung saan sinasabi ito sa Bibliya, ginagawa/tinatrabaho ninyo ang inyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig (Fil 2:12). Alam na nang inyong kaluluwa.

Kung kayo ay nanginginig at kung kayo ay nagtataka, kayo ay hindi wasto/matuwid sa AKIN (Aw 32:3-7).

At ikaw na nasa Aklat ng Binura ikaw ay nagsimula ng matuwid– paul hellem – minsan kitang binigyan ng isang pagkakataon, minsan kitang binigyan ng isang pagkakataon: Maaari ka sanang nagsisi. Ikaw ay sinabihan ng babaeng ito na nagsasalita na “Mangagsisi!” noong tumalikod ka mula kay YAHUSHUA. Mangagsisi, mangagsisi, mangagsisi, mangagsisi – kahit na alam KO na, na wala ng pagkakataon para sa iyo. Ngayon ginagawa mo ang iyong mga ritwal. Ngayon umiinom ka ng dugo at kinakain ang kanibal, [kinakain ang isa’t isa} – tulad ng isang kanibal [ikaw ay kumakain ng laman ng tao], ipinapadala mo ang iyong mga sumpa.

Hindi mo matitiis ang katotohanan na si Elisheva, na naghirap/nakipaglaban sa kanyang kalusugan sa napakaraming mga taon – ngunit ito ay dahil sa 14 na mga taon na kasama ka, paul hellem. Walang problema sa kanyang kalusugan hanggang sa dumating ka sa kanyang buhay at sinama/dinala ang iyong mga sumpa, na may isang Saserdote (Druid) bilang isang ina na sumasamba sa isang puno (Jr 10:1-8; Dn 4:10-18)!

At ngayon ikaw ay isang halimaw ng parang (field) (Dn 4:31-33; Mga Gawa 20:29-30; 2 Pt 2:12; Jude 1:20). Ikaw ay isang “nagbabago ng hugis” (shapeshifter). Ikaw ay nagpapanggap na isang tao. Ikaw ay isang bumagsak na anghel na nagnanais na magki-ulayaw/makipag-asawa sa isang tao. Siya ay [may] DNA ng buong tao/purong tao. Ikaw ay isang bumagsak/itinapon na anghel (fallen angel).

Mayroong masmarami pang bagay na gusto KONG sabihin, ngunit hindi KO ito [gagawin] ngayon.

At patawarin mo AKO Elisheva, kinailangan KONG ilantad/ibunyag ang kung anong gusto mong itago KO at ilihim. Ngunit kailangan KONG bigyan ng babala ang mga babae na nag-asawa ng [ganitong] mga lalaki: Tumakbo, tumakbo, tumakbo habang maaari pa, kapag sasabihin nila sa inyo na tumalikod laban kay YAHUSHUA at sa Kabalan ng Ministeryong ito. Tumakbo, tumakbo habang maaari pa. Sa AKING mga Mata, hindi kayo kailanman ikinasal/kasal.

Tulad mo Elisheva, hindi ka kailanman kinasal/kasal hanggang sa ikaw ay nagpakasal kay Ezra noong Rosh ha Shana [2016] – ang araw na ito na napropesiya niya, napropesiya ito ng maaga (advance)!

Ang isang Propeta ay patiunang (in advance) nagpopropesiya, nang mga taon ng mas maaga (in advance). Hindi lamang nila binabasa ang mga balita. Hindi nila binubuo [kumatha] ang mga panaginip at mga pangitain. Alam nila ang mga bagay na nangunguna sa panahon (in advance).

Sapagka’t sila ay tinatawag na mga Umakyat/Pumaitaas [Ascenders], Ezra. At sila nga ay nagmula sa Langit. At ngayon hindi pa rin niya nauunawaan ang kahit isang salita. Hindi niya maaalala ang isang salita pagkatapos niyang magsalita.

Ngunit ikaw ay nagmula sa Langit bilang isang Umakyat/Pumaitaas [Ascender]. At ang iyong mga pakpak ay hindi nakikita. Sapagka’t nasa iyo na ang katotohanan na nakakandado sa loob mo kahit na hindi mo pa ito alam, bagaman hindi ka pa naligtas noong una kang dumating sa mundo. Sa AKING mga Mata ikaw ay [ligtas], nguni’t kinailangan mong magtapat/magkumpisal, kinailangan mong magsisi. Sapagka’t sinunod mo ang mga daan/paraan ng mundong ito.

At ang mga Umakyat/Pumaitaas [Ascenders] ay alam ang mga bagay nang maaga (in advance). Ang mga Umakyat/Pumaitaas [Ascenders] ay alam ang mga rebelasyon na magaganap. At sila ay magbibigay ng propesiya nang maaga (in advance). Sila ay hindi lamang basta-basta kokopya ng mga Propesiya ng iba. Makikita ninyo sa araw na ito, ito ang araw ng pagpapahayag/rebelasyon.

Tulad ni Juan ay tinawag na Tagapaglantad [Revelator]. Si Elisheva ay mayroon ring regalo, at si Ezra ay mayroon [rin], ng pagiging isang Tagapaglantad [Revelator] ng henerasyong ito ng huling panahon. Kaya sila ngayon ay inaatake.

At ngayon ang lalaking taga-Poland na ito ay tumitindig at nagsasabi ng lahat ng uri ng kasamaan. Sapagka’t siya ay isang bumagsak/itinapon na anghel, siya ay ipinadala/sinugo ni satanas.

Sapagka’t napakaraming mga Hudyo ay lumapit kay YAHUSHUA dahil sa panalangin ng kaligtasan na isinulat at sinalita ni Ezra. Lahat sila, lahat sila, lahat sila at gayuman ay hindi nila naiintindihan. Ito’y hindi sapat na maniwala lamang. Kailangan nilang magtapat/magkumpisal gamit ng kanilang bibig. Ang pag-amin/pagkumpisal ay ginagawa sa kaligtasan (Ro 10:10).

Isang [Umakyat (Ascender)/ Tagapaglantad (Revelator)] isinilang sa Israel at ikaw iyon Ezra – at isang isinilang sa labas ng Israel, iyon ay si Ephraim, ikaw iyon Elisheva. Caleb, Caleb, oo AKING Caleb, AKING Caleb, AKING Caleb ikaw ang AKING Ezra.

At ibinibigay KO sa inyo ang pangalan na iyan. Sapagka’t kayo ay dumating bilang isang umakyat/pumaitaas [Ascender]. Inyong pinapangaral ang katotohanan, kahit sinuman ang sumusubok na wasakin/sirain kayo, kahit anumang mga kasinungalingan at mga paninirang-puri ang sinasabi tungkol sa inyong dalawa.

Kailanman walang sinuman ang makakapaghiwalay sa inyo, maliban na lang kung pipiliin ninyong sirain/ihiwalay ang inyong sarili. At alam KO na, kung anong niligay KO sa inyong dalawa. Ezra, huwag kailanman maniwala ng isang kasinungalingan tungkol sa iyong asawa. At Elisheva, huwag kailanman maniwala ng isang kasinungalingan tungkol sa iyong asawa.

At kayo na Banal – at tinatawag KO lamang na Banal ang mga tao na nabibilang [sa] AKIN, at papayagan KO nga rin ang pangalan na “Hesu Kristo” sa panahong ito sapagka’t inyo lamang ngayon natututunan ang tungkol sa PANGALAN na YAHUSHUA (kaya bakit KO kayo hahatulan, bakit KO kayo parurusahan sa kung anong hindi ninyo alam?) – huwag lang paniwalaan ang mga kasinungalingan.

Sa halip ay ng kung anong ipinagpala sa inyo – inuutusan KO ang lahat ng mga tao na pinagpala kapag maririnig nila ang bagong Propesiya na ito na AKING inilalagay sa itaas ng maraming daang iba [pa] (sapagka’t mayroon ng higit sa 1000 at lagi KONG sasabihing mashigit, dahil sa susunod na araw ay hindi ninyo alam kung kailan AKO magsalita) – kailangan ninyong magsalita. Ipagtanggol ang isang Ministeryo na alam ninyo ay nagsasabi ng katotohanan o kayo’y mananagot sa AKIN sa araw ng paghuhukom.

At kung alam ninyo na kayo ay pinagpala sa araw na ito ng mga katotohanan na narinig, HUWAG hanapin ang pangalan [ng sinumang kaaway]. Sapagka’t mayroong pinangalanan na ang mismong pangalan ay paul hellem na naroroon, na nakatago noon, habang tinawag KO na siyang “walang pangalan” (no name) – siya ay karapat-dapat na walang pangalan! At mahanap ninyo ang yaong [pariralang ‘walang pangalan’] hindi sa kahit anumang libro, maliban kung ito ay dumating sa kanyang pangalan.

Magbabasa kayo ng kahit isang salita, na sinasalita/ginagamit ang pangalan na ito, kung ganoon kayo ay magiging katulad niya, isang bumagsak/itinapon na anghel, pumapasok (walk-in), isang halimaw sa parang (field), ang kung anong karaniwan ninyong tinatawag na isang [asong] lobo (werewolf).

Oh huwag tumawa, anuman ang gagawin ninyo, kahit na hindi ninyo naiintindihan. Pag-isipan ito.

Huwag kailanman, kailanman, kailaman sadyaing humanap/tumingin ng anumang bagay na masama sa Ministeryong ito. Sapagka’t ang lahat ng gagawin ninyo ay maghanap ng mga kasinungalingan at paninirang- puri mula kay satanas at ng mga “alien”, na ayaw mailantad [KO] ang kung anong nalalaman niya at kung anong napatunayan ng napakaraming iba pang mga tao.

Timingin ng maigi sa inyong pamilya. Binalaan KO kayo na ang espiritu ng takot ay napakawalan. Binalaan KO kayo na ang espiritu ng pagkabaliw ay napakawalan. Binalaan niya kayo na sila ay gagawa ng mamamatay-tao mula sa inosenteng mga tao. Binigyan niya kayo ng babala. Nagbabala AKO sa inyo sa pamamagitan niya.

Hanapin ang Propesiya. Ang Espiritu ng Pagkabaliw ay Napakawalan [LINK] at makikita ninyo, kung bakit ang mga tao na mukhang napaka-inosente, sa isang iglap ay naging napaka-masama at sila ay pumapatay. At ang mental na ampunan, mag-ingat. Mayroong mga alon ng tunog (sound waves). Mag-ingat!

Ang paghihinagpis at pagtataghoy/pagdaing na naririnig ninyo at alam ninyo at nakikilala ito. Sinasabi KO ito sa Umakyat/Pumaitaas [Ascender] na ito, ang Propeta na ito sa araw na ito! Elisheva Eliyahu! Ito ay ang pagtaghoy at ang paghinagpis/pagdaing ng Mundo (Rm 8)! Ng Lupa! Para sa kung anong ginawa dito! Para sa digmaan na darating dito! Ng masmalala/masmasahol pa –

Ang araw (sun) ay umiiyak! Ang buwan (moon) ay umiiyak! At tinutukoy KO ang totoong araw (sun) at ang buwan na AKO si YAHUVEH ang naglikha. Ang mga bituin ay nahuhulog mula sa kalangitan (comp Is 34:4; Mk 13:25; Pa 6:13 & Lk 10:18; Is 14:12)! 1At ito’y hindi AKO, na nagpapatumba sa kanila o humaharang sa kanila (Rv 12:4).

Isaias 34:4 At ang lahat na natatanaw sa langit ay malilipol, at ang langit ay mababalumbong parang isang ikid: at ang buo nilang hukbo ay mawawala na parang dahong nalalanta sa puno ng ubas, at gaya ng lantang dahon ng puno ng igos.


Marcos 13:25 At mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit.


Isaias 14:12 Ano't nahulog ka mula sa langit, Oh tala sa umaga [Lusiper], anak ng umaga! paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa!

Pahayag 12:4 At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.Ito ang pinakamalala sa pinakamasama, na sumusumpa sa mundong ito (Pa 11:18)!

Pahayag 11:18 At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong poot, at ang panahon upang puksain mo ang mga pumupuksa ng lupa.Hindi ba sinabi KO na ang lupa ay tatangis/magluluksa (Jr 4:28; Aw 46: 2-3)? Hindi ba sinabi KO na kahit ang mga hayop ay makakaalam [nito] (Jr 12:4; Ro 8:22)? Hindi ba hinula KO ang lahat ng ito? Sa isang libro na tinatawag ninyo na Bibliya, na tinatawag KONG Banal na mga Kasulatan.

At AKO ay nagbigay babala sa mga Aklat ng Unang panahon, at kapag ang araw na yaon (Zep 1:14-18; Ezk 30:3), ang mga araw ng kadiliman ay darating (Ezk 32:7-8; Eccl 12:1-7; Is 60:2; Jr 13:16).

Nagbigay na AKO ng babala sa pamamagitan niya, ang 3 mga Araw ng Kadiliman (Mga Propesiya 36, 60, 115 atbp). Ang dalawang linggo – magkakaroon [ng] walang kuryente ng anumang uri. Maaari ninyo silang tawaging EMPs. Maaari ninyo silang tawagin ng kahit anumang gusto ninyong [itawag sa mga ito]. Ngunit hindi magkakaroon ng anumang kuryente, sa anumang paraan. Tulad noong namatay ang AKING ANAK (Mt 27:45; Mk 15:33; Lk 23:45), hindi ninyo makikita ang isang kamay sa harap ng isang mukha (Ex 10:21-23; Is 60:2).

Zefanias 1:14 Ang dakilang Kaarawan ni Adonai ay malapit na, malapit na at nagmamadaling mainam,
Pakinggan ang tunog ng Kaarawan ni Adonai!
Kapag ito’y nandito na, kahit na ang makapangyarihang tao/magdirigma ay sisigaw ng kalagimlagim.

15 Ang Araw na yaon ay Kaarawan ng kapootan,
Kaarawan ng kabagabagan at kahapisan,
Kaarawan ng kawakasan at kasiraan,
Kaarawan ng kadiliman at kalumbayan,
Kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman,

16 Kaarawan ng pakakak [shofar] at ng hudyatan,
Laban sa mga bayang nakukutaan,
At laban sa mataas na kuta [sa mga pader ng lungsod].17 “At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao,

na sila'y magsisilakad na parang mga bulag,
sapagka't sila'y nangagkasala laban kay Adonai;
At ang anilang dugo ay mabububo na parang alabok,
at ang kanilang katawan ay parang dumi.

18 Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ni Adonai;
kundi ang buong lupain ay masusupok
sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho:
Sapagka't wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain.”


Ezekiel 30:3 Sapagka't ang kaarawan ay malapit na, sa makatuwid baga'y ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na; magiging kaarawan ng pagaalapaap; panahon ng mga bansa [pagano].Ezekiel 32:7 At pagka ikaw ay aking nautas, aking tatakpan ang langit, at padidilimin ko ang mga bituin niyaon;
aking tatakpan ng alapaap ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag.

8 Lahat na maningning na liwanag sa langit
ay aking padidilimin sa iyo,
at tatakpan ko ng kadiliman ang iyong lupain,
sabi ni Adonai Elohim.Ang Mangangaral [Ecclesiastes]12
1 Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan,
bago dumating ang mga masamang araw,
at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin,
“Wala akong kaluguran sa mga yaon”;

2 Bago ang araw, at ang liwanag,
at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim,
at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan.

3 Sa kaarawan na ang mga tagapagingat ng bahay ay manganginginig,
at ang mga malakas na lalake ay mapapayukod,
at ang mga manggigiling ay mangaglilikat
sapagka't sila'y kaunti, at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mangasisilaw,

4 At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan;

pagka ang tunog ng giling ay humina, at

ang isa'y babangon sa tinig ng ibon,

at lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa;

5 Oo, sila'y mangatatakot sa mataas,

at ang mga kakilabutan ay mapapasa daan;

at ang puno ng almendro ay mamumulaklak; at ang balang ay magiging pasan, at ang pita ay manglulupaypay:

sapagka't ang tao ay pumapanaw sa kaniyang malaong tahanan,

at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan:

6 Bago ang panaling pilak ay mapatid,

o ang mangkok na ginto ay mabasag,

o ang banga ay mabasag sa bukal,

o ang gulong ay masira sa balon;

7 At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una,

at ang diwa ay mababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya.Ngunit oh para sa aking [kaunting] bahagi! Oh para sa mga taong sumusunod sa 10 mga Utos [ng Diyos]! Ang mga taong nagsisisi sa araw na ito, ang mga taong lumuluhod at nagmamakaawa sa PANGALAN NI YAHUSHUA: Pakiusap patawarin MO ako, pakiusap patawarin mo ako para sa lahat ng nagawa ko laban SAYO! Pakiusap patawarin MO ako, hindi ko nais na mapabilang/mapunta sa kung alin ay tinawag na Malaking Kapighatian (Great Tribulation) (Dn 12:1; Mt 24:21). Hindi ko gusto na nandito ko kapag ang oras ng Matinding Galit ng TUPA [ay dumating] – at AKO NA UMUUPO SA TRONO! (Pa 6:16-17).

Basahin ang Aklat ng Pahayag at makikita ninyo.

Yumuko kayo at magsisi! Ang ibig KONG sabihin ay literal na yumuko! At kung hindi ninyo iyan magagawa gamit ng inyong tuhod [na lumuhod], kung ganoon takpan ang inyong mukha at mangagsisi! At umiyak, pakiusap patawarin MO ako! Sa PANGALAN NI YAHUSHUA, pakiusap patawarin MO ako! Sa PANGALAN NG MESIYAS, ang IYONG TANGING BUGTONG NA ANAK, pakiusap patawarin MO ako, at ituro sa akin ang tama mula sa mali!

Pakiusap MATAMIS NA BANAL NA ESPIRITU, pakiusap gamitin MO ako, pakiusap pahiran (anoint) MO ako. Pakiusap tulungan MO ako upang mabatid ang katotohanan mula sa mga kasinungalingan!

Patatawarin KO kayo, AKO ay tapat na magpatawad at AKO ay magbibigay ng isang daan ng pagtakas. At kung kailangan ninyong ibigay ang inyong buhay bilang isang martir, kung ganoon alamin ito, kung sinabi ninyo ang panalangin na ito at tunay ninyo itong sinunod, mayroong mga pagpapala sa Deutoronomio 28 – at mayroong mga sumpa sa Deutoronomio 28 at ang mga sumpa ay [para sa] mga yaong [katulad ni] Esau.

Sapagka’t si Jacob ay minamahal KO, si Esau ay kinamumuhian KO (Ro 9:13). Ilabas ang inyong makinang hanapan (search engine [internet]). Hanapin ito kung hindi ninyo alam. AKO si YAHUVEH ay kinasusuklaman ang kuhila/isinumpa (reprobate) (Kawikaan 6:16-19, Aw 11:5; Jr 6:30). Inuulit KO ito. Walang kapatawaran, kapag kayo ay lumapastangan (blaspheme) sa AKIN, ang BANAL na ESPIRITU (Lk 12:8-10). At KAMI ang BANAL na TRINIDAD (Holy Trinity). Kaya hindi lamang ito paglalapastangan, ito’y pangungutya.

Kayo ay nangungutya ngayon, kayo ay magbabayad mamaya/sa pagdating ng panahon. Humingi kayo ng kapatawaran ngayon, AKO ay matapat na magpatawad ng kasing layo ng silangan mula sa kanluran. (Aw 103:12) at ang inyong mga kasalanan ay hindi na maaalala.

Ngunit kayo na lumapastangan [sa BANAL NA ESPIRITU] ng kahit isang beses, kayo’y hindi kailanman mapapatawad. (Huwag hanapin ang pangalan na paul hellem; huwag hanapin ang – kahit anumang website, maski ano, sa kahit anumang lengguwahe, lalo na AKO’y nagsasalita ngayon sa Taga-Poland na iyon.)

Sa palagay mo, hindi KO alam kung anong nais mong gawin! Sa palagay mo hindi ito ang diyablo na naglagay nito sa loob mo. Sa palagay mo hindi KO alam na ikaw ay isa sa mga nabagsak/itinapon [na anghel] habang iyong binabanggit ang mga Banal na Kasulatan at nagkunwaring magturo sa Banal na Kasulatan. At ang lahat ng ginagawa mo ay inaakay ang mga tupa at mga batang tupa na maligaw, upang sila ay maaaring maging katulad ng isang nabagsak/itinapon na anghel katulad ng halimaw sa parang (field).

Kayong mga mangkukulam at kayong mga bampira, kayo – lahat ng anyo ng okulto – hindi KO papangalanan silang lahat. Sa palagay ninyo hindi KO kayo nakikita. Sa palagay ninyo hindi KO kayo nakikitang tumitingin sa inyong mga salamin (mirror).

Kayong mga malayong tagamasid (remote viewers), kayo ay magbabayad kung hindi kayo magsisisi. Sapagka’t kahit ang gobyerno ay ginagamit ang malayong tagamasid upang maniktik sa mga tao na sinasabi ni satanas na tiktikan nila.

At kayong mga astral projectors, kayong mga astral na manlalakbay, ang mga taong nagyayabang na ‘maaari akong humiga sa aking kama at maaari akong magpakita sa ibang lugar, maaari akong magpadala ng mga sumpa, maaari kong saktan ang kahit sinuman na pagmamay-ari ni YAHUSHUA.

Hindi ninyo ito alam, inakay KO kayo sa Ministeryong ito AmightyWind.com upang maaari KO KAYONG WASAKIN! WASAKIN KAYO. At paglaruan kayo. Makikita ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na bumabagsak na patay. Makikita ninyo ang inyong mga bulsa na puno ng butas. Makikita ninyo, makikita ninyo [ang] kung anong kailangan KONG gawin sa inyo.

Kayong mga siyentipiko na nagimbento ng mga imbensyon na ito tulad ng mga robot – subali’t ngayon gusto ninyo silang tawaging mga humanoid. Sa palagay ninyo hindi KO kayo nakikita. Sa palagay ninyo hindi KO alam, AKO si YAHUVEH. Mayroon AKONG isang espesyal na supresa, habang ang inyong sariling mga likha ay babalik/bumaligtad laban sa mga yaon na nagiisip [na sila ang mga tagapaglikha na] “lumikha sa kanila”.

Ang mga yaon na nagsasabi tungkol sa Nefelim (Nephilim), ang mga “reptelya” (reptilians) at gayunman ay mismong kabilang sa kanila, Sa palagay ninyo, AKO si YAHUVEH ay hindi magsasabi sa AKING BANAL na [mga anak].

Ito ay nagawa na. ito ay nagsimula na.

At sa inyo na nagsasabi – gumising kayo, gumising kayo! Pagmasdan at tingnan ang kung anong ginagawa ng inyong gobyerno! Gumising kayo, gumising kayo! Tingnan ang kung anong ginawa ng kongreso [ng Estados Unidos]! Ang mga taong gumawa ng mga taong gumagawa ng mga batas, ang mga tao na pinuno ng bansa – gumising, gumising! Tingnan [ninyo] na sinusubukan nila ang adyenda/planong 21! Tignan [ninyo] na mayroon silang mga iba’t-ibang adyenda/plano, sa pamamagitan ng iba’t-ibang numero/ bilang [ng mga taon]. At mas lalo lamang lumala ang mga ito.

Kayo, na sa wakas ay nagising, kayo ay katulad sa 5 marunong/matalino na mga birhen at 5 mga hanggal na mga birhen (Mt 25:1-13). Tanging ang 5 marunong/matalinong mga birhen ay hindi kailanman naniwala sa mga kasinungalingan sa simula. Ang 5 hanggal na mga birhen, wala kayong mga langis sa inyong mga ilawan. Wala kayong intelihensya/katalinuhan kapag tinitingnan KO kayo. Kayo ay natutulog.

Ngayon gumising kayo, gumising kayo, hanggal na mga birhen! [Nguni’t] iyan ay hindi nakakapagpatiyak sa inyo sa Langit. Iyan ay nakakapaggarantiya lamang sa inyo, ang katotohanan, na makikita ninyo [ito], sa mundong ito.

Na kung saan, minsan ay [naging] kathang-isip na agham, ngayon ay katotohanan, kung ano noon ang nasa komiks na mga libro (comic book) – ang mga katangian/pagkatao ay bilang mga bida/bayani, bilang mga kontrabida. Saan sa tingin ninyo nagmula ang mga pelikula? Saan sa tingin ninyo nagmula ang mga libro? Kay Orson Wells na ‘Digmaan ng mga Mundo’ (War of the Worlds). Saan sa tingin ninyo nagmula ang lahat ng ito? Kahit siya, at pati na rin ang mga taong nagsulat ng mga iskrip na ito, ay lahat ay bahagi nito. Hindi sila matatagpuan sa Langit.

At oh kayong mga huwad na mga Propeta, kayo na nagnanais lamang na pangalanan ang pangalan ng Ministeryong ito at nila Elisheva at Ezra, upang pabagsakin sila, upang kunin ang kanilang reputasyon bilang Banal at gawin itong katulad ninyo na hindi banal – kayo ay mga Esau sa AKIN.

At si Jacob ay AKING minamahal at si Esau ay AKING kinamumuhian (Ml 1:2-3). At kahit si David ay nagbabala, “Hindi ko ba dapat kamuhian ang sinumang namumuhi sa IYO?” (Aw 139:21) At sumagot AKO ng OO! Dapat ninyo silang kamuhian ng isang perpektong pagkamuhi (tignan ang Aw 139:22)! At ito ay nangangahulugan na ang kuhila/isinumpa (reprobate): ang mga yaong nakalaan at nakasulat sa Aklat ng Binura/tinanggal at sa Aklat ng Sinumpa.

Tanging mga taong mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng TUPA ang mababahala na maniwala sa isang salita na sinalita.

Ang lahat ng natitira sa inyo, pumunta sa inyong sariling daan [gawin ang kagustuhan ninyo]. Sapagka’t sa lalong madaling panahon ang impiyerno ay aangkin sa inyong kaluluwa. At para sa mga alien, mayroon akong isang espesyal na lugar para sa inyo. Mayroon akong isang espesyal na antas para sa inyo. At para sa mga nahulog/itinapon na mga anghel, na muli ay dumating upang manlinlang – mayroong napakaraming mga antas, [higit pa] kaysa sa hindi ninyo kayang paniwalaan.

Sa mga sinuman na ngayon ay nakikinig, hindi AKO magsasabi ng masmarami pang mga sekreto. Ngunit poprotektahan KO ang AKING mga Nobiya/ Ikakasal. Poprotektahan KO ang mga Bisita, na kahit ay – sumusubok na maging Nobiya/Ikakasal. At magpatuloy na sumubok na maging Nobiya/Ikakasal ni YAHUSHUA. Pinagpala ang lahat na inimbita sa Kasalan na Hapunan ng TUPA (Pa 19:9)!

At ito ang mga huling mga Salita na kailangan KONG sabihin mula sa magasawang ito! Sinalita niya (she) ang mga Salita, habang nakarinig siya (he) sa Espiritu. Sila ay iisa – isang kasalan, isang totoong kasalan – ay iisa.

Sa makalumang panahon, ito noon ay tungkol sa pagtatalik na gumawa ng isang kasalan – hindi na ito isang kasalan sa AKING mga mata – dahil lamang kayo ay gumagawa ng isang seremonya, at kayo ay nagtatalik! Itong lahat ay tungkol sa Kabanalan. Iyan ang ibig sabihin ng pagiging iisa. Kayo ba’y bahagi ng AMA, AKO na si YAHUVEH? ANG AKING TANGING BUGTONG NA ANAK NA SI YAHUSHUA? At nasa inyo ba ang RUACH HA KODESH sa loob ninyo? Ang mga ito ay tinatawag KONG isang kasalan. Ang mga ito ay tinatawag KONG iisa.

At kahit na kung inaangkin ninyo ang lahat na iyan, kung tatratuhin ninyo ng masama ang inyong asawa man lang, walang kawalang-galang sa Nobiya/ Ikakasal ni YAHUSHUA.

Magingat, mangingat sa kung sino ang nasa inyong pamilya ngayon. Maging magingat, maging ganap na magingat.

At kayo na nakikinig at naniniwala, ay humingi ng kapatawaran [ng kasalanan] – AKO ay matapat upang magpatawad. Si YAHUSHUA ay matapat upang magpatawad. Sapagka’t ang KANYANG DUGO, ay ang DUGO ng PAGTUBOS para sa inyong mga kasalanan. Tandaan ninyo iyan.

Kayo na mayroong isang website, at nagpapahayag/ naglalagay ng mga video inuutosan KO kayo na ipahayag/ ilagay ang video na ito. Ngunit siguraduhin ninyo na hindi ninyo ito babaguhin na parang ito ay magmumukhang ito ay nagmula sa inyo. Inyong inuulit ang isang video na nagmula sa Langit.

Kapighatian sa mga sinuman (na isang libro ay isinulat na ang tawag ay Mga Sekreto ng RUACH HA KODESH, ang BANAL NA ESPIRITU) – at “Happy Yoyo,”hindi kayo magiging masaya ng masmatagal - kayo na nagiisip na maaari ninyong kunin ang kung anong ibinigay KO sa napaka-taas na presyo sa Propetang ito.

Sapagka’t kasing-laki ng pagdurusa, ay kasing-laki ng Pagpapahid. At ang lahat, lahat, lahat ng AKING mga Anak ay inusig para sa KAPAKANAN NG AKING ANAK NA SI YAHUSHUA. At kailangan nilang pumayag na dumaan sa anumang paghihirap o pagsubok na sila’y AKING inilgay. Ito ay hindi dahil kayo ay gumawa ng kahit anumang kamalian, ito ay dahil kayo ay nakagawa ng kung ano ay tama.

At ang mga pagsubok ng inyong pananampalataya ay masmamahalin ng kaysa ginto (1 Pd 1:7; San 1:3) para sa AKIN, AKO si YAHUVEH. Kapag kayo ay nagdurusa, tinatalikuran ba ninyo AKO? Sinusumpa ba ninyo AKO, iniiling ba ninyo ang inyong kamao sa Langit? – tulad ng binalaan sa Pahayag (16:10-11, 21).

Noong Israel, noong hinula KO na ang pagdating ng Dalawang Saksi – kung saan iyayanig ninyo ang inyong kamao sa Langit sapagka’t walang magiging ulan at walang magiging pagkain at dugo ay aabot sa harnes ng kabayo (Is 63:3; Pa 14:20)— Ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin ninyo?

Kailangan ninyong makinig, makinig lamang kayo sa kaligtasang panalangin, at paniwalaan ito. At sabihin ito, at aminin ito – kahit na kung ang ibig sabihin nito ay ang inyong sariling pamilya ay tatalikod sa inyo at gagawin nila ito, bibilangin nila kayo bilang patay. Ngunit tandaan si YAHUSHUA ay pumayag na mamatay para sa inyong mga kasalanan at nagbubo sa KANYANG SARILING DUGO. At tanging isang patak lamang nito, ay naging sapat, ngunit ibinuhos NIYA ang lahat para sa inyo sa Israel.

Kayo AKO si YAHUVEH ay tumatawag. Ang Nobiya/ Ikakasal ng Israel lumabas ngayon! Sigi at makinig kayo sa kaligtasang panalangin na inilagay ni Propeta Ezra sa Internet habang maaari, at yumuko sa inyong mga mukha sa harap KO ni YAHUVEH.

Labis kayong nakaalam sa katutuhanan ng SINO AKO, ngunit tumanggi na maniwala sa KUNG SINO ang AKING ANAK (Ka 30:4). Humingi ng kapatawaran, at AKO ay matapat upang magpatawad. Humingi ng kapatawaran, ngunit tandaan kung sino ang inyong pamilya pagkatapos ng magawa ninyo ito.

Sinasagot ni YAHUSHUA ang tanong.

Ito ay ang mga sinumang gumagawa ng loobin/kagustuhan ng AMA (Lk 2:49; 8:21). Ito ay ang mga sinumang tatanggap sa AKIN bilang kanilang PAGTUBOS na DUGO para sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang inyong pamilya, iyan ang inyong pamilya.

Kaya magtipon, at huwag magdalamhati na nawala sa inyo ang inyong kadugo na pamilya. Ngunit embes ay magsaya na kayo ay nagkaisa sa inyong Makanlangit na Pamilya, at kayo ay naging iisa sa AKIN ni YAHUVEH at ni YAHUSHUA at ni IMMAYAH – SHEKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] ay isa pang PANGALAN, o tinawag na BANAL NA ESPIRITU.

Ito ay inyong pagpili, ngunit ito ay pinasya na. Sapagka’t ang Aklat ng Buhay ng TUPA ay ganap na nangunguna bago pa kailanman ay may naging isang pagbanggit ng salitang “mundo [earth]” (Pa 13:8; 17:8). Ito’y ipinasya. Maging ang inyong pangalan ay nandoon, o ito’y hindi kailanman nandoon. O ito ay binura, noong nalaman ninyo ang katutuhanan gayunman ay tumanggi kayo na isuko ang kung anong lubusang pinahahalagahan ninyo. At iyan ay ang inyong kadugong pamilya.

Ito ay isang babala para sa Israel. Sapagka’t ito ang unang araw sa itong panahon ng pagbilang ng omer na AKING tinatawag ang Nobiya/ Ikakasal ng Israel.

LUMABAS NGAYON! Huwag na kayong mahiya! Tanggapin ang DUGO ni YAHUSHUA bilang ang PAGTUBOS para sa inyong mga kasalanan. Sapagka’t walang kapatawaran, ng walang pagbuhos ng dugo (Lv 17:11; Heb 9:22).

Lumabas ngayon, kayo ng may dugo na katulad ng nasa kay Ezra. Ngunit ang kaniyang pamilya ay nagmamahal parin sa kanya. Kanilang tinanggap siya para sa kung sino siya at nakikinig sila sa kanya, kahit na kung sila’y hindi sumasang-ayon. Ako ay magkakaroon ng masmarami pang awa para sa kanila.

Kaya tandaan ito. Sapagka’t ito ang mga salita, ito ay isang Propesiya para sa [Sefirat Ha] Omer. At ang mga sa inyo na hindi alam ang kung ano ang [Pagbilang ng] Omer, sigi at hanapin ito sa inyong pagsasaliksik na makina sa internet [search engine].

Ito ay isang pagbilang, tulad ng pagbilang bago darating si YAHUSHUA para sa KANYANG Nobiya/Ikakasal. At ito ay isang pagbilang bago ang Malaking Kapighatian. Ito ay isang pagbilang bago ang Amerika ay walang hanggang mapuksa. Ito ay isang pagbilang bago ang mundong ito, ang buong mundong ito, ay ililikha muli. At Bagong Jerusalem ay bababa mula sa Kalangitan (Pa 21:1-2). Ito ay isang pagbilang. Kayo ay nasa isang pagbilang ng omer. At hindi KO sasabihin kung aling [Sefirat Ha] Omer. Ngunit sinasabi KO lamang, ito ay bilang isang pagbilang.

Mula sa oras ng narinig ninyo ang Propesiyang ito, kapag makakita kayo ng anumang kasamaan, na nabanggit tungkol sa Ministeryong ito, mabuting magingat kayo. Sapagka’t huwag ninyong hawakan ang AKING Pinahiran, ni gawan ang AKING mga Propeta ng anumang kapinsalaan (Aw 105:5).

At Ezra, AKING minamahal na anak, siguraduhin mo na alam nila kung kailan ang Propesiyang ito ay ngayo’y tapos, na ito ay ikaw at ang iyong asawa na nagbigay sa inyong mga buhay upang maaaring mabalaan ang lahat ng tao na makikinig.

At kapag hindi sila makikinig, hindi nila maaaring sabihin, habang tatayo sila sa harap ng paghuhukom na upuan, na sila ay hindi binalaan bago KO sila ihagis maging sa antas ng impyerno, sa kung alin sila ay bababa para sa kung anong nagawa nila sa mundong ito, ng walang kapatawaran, at ihagis sila sa umaapoy na Dagat-dagat ng Apoy na maaaring maihambing sa walang apoy sa mundong ito.

At sa mga sinumang nakarinig [tungkol nito] para sa unang beses, ang huling antas ng impyerno, kung saan ang nabagsak na mga anghel ay nakakandado (Judas 1:6) at sila ay dumadaing. At sila ay mga higante sa kalagitnaan ng mga higante at gayunman sila ay nakakandado at sila ay pinahirapan. At sila ay walang hanggan na nasa mga Tinga ni YAHUVEH na sumisigaw ng awa kung saan ay wala at hindi kailanman makakaroon [ng awa], dahil inyong inatake ang Ministeryong ito, dahil inatake ninyo ang dalawang ito, dahil inatake ninyo ang mga taong nagtangkang balaan kayo.

Ito ang dulo ng nagtatapos na mga panahon.

Hindi ito malayo. Ang Malaking Kapighatian ay hindi malayo. Huwag kunin ang marka ng halimaw. Huwag ninyo silang hayaan na lagyan kayo ng maliit na tilad maliban na kung alam ninyo kung para sa ano ito at ito ay kinakailangan.

Ngunit magingat, magingat sa maliit na tilad na susubukan nilang ilagay sa loob ninyo, sa inyong noo, sa inyong kamay, ay ang marka ng halimaw (Pa 13:16) na walang kapatawaran (Pa 14:9-12).

Ito ay AKO si YAHUVEH, at AKO ay nagbabala sa araw na ito. Kaya ito ay isinalita, kaya ito ay nakasulat mula sa [lalaking] asawang ito, na nagpagalaw/nagpukaw sa [espirituwal] na mga regalo ng kanyang asawa, na si Elisheva. Propeta Ezra mula sa Israel.

Una KONG inilagay ang mga salitang ito, iyan ang dahilan kung bakit ang iyong mga wika ay bumilis, ay dahil nilalagay mo ang mga salitang iyon at pinagagalaw sila sa loob ng iyong asawa na si Elisheva. Isulat ang petsang ito. Sapagka’t ito (ang mga bagay) ay hindi kailanman magiging pareho pagkatapos nito.

Mark Taylor, ikaw ay binalaan ngayon sa araw na ito. At gayuman ang Propetang ito ay pumipigil sa isang Propesiya na nagbabala sa mga tao tungkol sayo, kung sino ka, at kung bakit ngayon mong ibinenta ang iyong sarili sa gobyerno. Ikaw ay bibitin ng kasama ang nabagsak na mga anghel para sa kung anong nagawa mo – kung hindi ka mangagsisi.

Kung hindi mo ipakumbaba ang iyong sarili, ang karamdaman na mayroon ka noon ay hindi lamang babalik, ngunit ay babalik ng masmalala kaysa kailanman ay mapapanaginip mong posible. Nguni’t kung sasang-ayon ka sa Minsiteryong ito, kung gaanon pagpapalain kita, ng Deutoronimio 28, ang mga basbas ni YAH.

Sinuman iabot ang Propesiyang ito sa taong tumatawag sa kaniyang sarili na isang Propeta, ngayon [ay] napaka-puno ng kasikatan at yaman, Mark Taylor.

Dulo ng Propesiya.

Elisheva: Iyan lang ang narinig ko.

Ezra: SALAMAT MAKANLANGIT NA AMA, SALAMAT ABBA YAHUVEH! SALAMAT YAHUSHUA! SALAMAT IMMAYAH! Para sa Salitang binigay NINYO sa amin, aming pagpalain ang INYONG BANAL NA PANGALAN sa araw na ito. Aming pagpalain ang IYONG BANAL NA PANGALAN YAHUSHUA. Aming pagpalain ang IYONG BANAL NA PANGALAN IMMAYA. Para sa lahat ng INYONG binigay, para sa lahat ng babala para sa lahat ng basbas [at] para sa lahat ng mga sumpa na susunod sa mga sinumang hindi susunod sa INYONG Boses. Pinasasalamatan KA namin ABBA YAHUVEH. Ang AKING asawa at ako ay tumatayo sa harap ng IYONG TRONO at aming sinusunod ang bawat Salita na IYONG sinabi.

Elisheva: Kaya ito ay sinalita, kaya ito ay nakasulat sa araw na ito at ang pitsa ay isusulat. At gusto kong sabihin, mayroong isang Taga-Poland na lalaki na talagang hindi mula sa mundong ito, siya ay ang pinaka- malala sa masama. At ngayon dahil isa ay hindi naging sapat, si satanas ay nagpadala ng dalawa.

Nakikita ninyo ang Poland ay talagang dapat pagaari ni YAHUSHUA. Mayroon kaming isang kongregasyon sa Poland, mayroon ang Amightywind, at ito ay lumago ng napakabilis.

Sila’y kamakailan lamang ay nagtipon, isang lalaki at isang babae at ang mga taong nakayang magbayad nito. Isang lalaki at isang babae kahit para sa Pasober, ay nagbayad ng daan o nagbayad ng isang [pangupahan] na lugar para sa isang lugar upang manirahan para sa mga taong sumali sa kanila sa Pasober. Hindi ko sasabihin ang kanilang mga pangalan, sapagka’t mga sumpa [mula sa mga kaaway] ay maaaring sasapit sa kanila kung gagawin ko iyon.

Ngunit gusto kong sabihin sa inyo, kung gaano kayo kamahal ni Ezra at kamahal KO. Alam namin na gusto ninyong maglagay – at mayroong isa pa na ay si Kabakas na Sinyor Adam, at alam niya kung sino siya, siya ay isa ring pastor ng Polish na kongregasyon na ito. At itinuro niya sa kanila ang katutuhanan, at siya ay ang AmightyWind na Poland kongregasyon na – siya ay isang pastor sa kanila.

At nakikita ninyo dahil sa Poland, Auschwitz— ang pangalang “Hesus” ay inilagay sa ibabaw ng mga pugod bago sila hinagis sa loob.

Pakiusap pakinggan ako. AKO ay isang Hudyo. Hindi lamang batay sa DUGO NI YAHUSHUA, ngunit ako ay isang Hudyo batay sa aking sariling kapanganakan na dugo. Ngunit iyan ay hindi magdadala sa akin sa Langit, sa pamamagitan lamang ng aking sariling kapanganakan na dugo – tanging sa pamamagitan lamang ng DUGO NI YAHUSHUA. Ngunit sa ibabaw ng mga pugon na iyon, sinulat nila ang pangalang H-E-S-U-S. Hesus – habang hinagis nila, at pinilit nila kayo na lumakad sa mga pugon na iyon.

At pinilit nila kayo, ng mga gobyerno ng mundong ito, na nagsasabi na sila ay nagdaramdam, ngunit gaano ba talaga sila nagdaramdam? Ito ay nagpapakita sa inyo, nang hindi nila kayo ipinagtatanggol ngayon, nang tumalikod sila laban sa inyo.

Nilagay nila kayo sa mga tren, pinasuot nila kayo ng marka. At kahit ang marka ng halimaw, dahil ABBA YAHUVEH, - ABBA YAHUVEH, kailangan ninyong huwag matakot sa PANGALAN NG AMA, ito ay nasa Awit 91; pakiusap basahin ninyo ang inyong sariling libro at makikita ninyo – siya [si satanas] ay nangungutya, kahit na kanya kayong minarkahan, siya’y nangutya gamit ng isang marka ng halimaw.

Naiintindihan ba ninyo kung bakit ito ay tinawag na marka ng halimaw ngayon? Iyan ang kung anong itatawag nito. Dahil ginusto niyang markahan kayo – huwag ninyo siyang hayaan.

Pakiusap sigi at makinig sa kaligtasang panalangin ng isa na isinilang at pinalaki [na Israeli] at siya ay isang Propeta, siya ay isang Apostol. Siya ay aking asawa, siya ay aking tagapagturo/ tagapagpayo. At ang DIOS ay ngayon lamang nagsabi na mayroong “mga [taong] umakyat/pumaitaas” [ascended ones]. Kami ay ang mga umakyat/ pumaitaas [ascended ones] na dumating ng may kaalaman at rebalasyon, at mga Propesiya na hindi namin alam hanggat sasabihin ito ni YAH mula sa aming bibig.

Pakiusap ibigay ninyo ang inyong buhay kay YAHUSHUA, humingi ng kapatawaran, huwag… alam ko na mahal ninyo ang inyong mga pamilya, ngunit huwag, huwag iwala ang Langit dahil dito. Gusto ni YAHUSHUA na patawarin kayo sa bawat kasalanan. Kailangan na may isang DUGO na PAGTUBOS ng kasalanan.

[Propesiya 132] Oh Israel, Mahal KO kayo, Niwiwikaan KO kayo. [LINK] Pakiusap sigi at basahin ito. Basahin ito at kung hindi ninyo ito naiintindihan, kung ganoon magtanong ng mga tanong. Magtanong at magsulat sa aming mga kontak [na purmolaryo]. Dumalo sa AmightyWind.com.

Hindi ito katumbas ng halaga – walang lalaking asawa, walang babaeng asawa, walang ina, walang ama, walang babaeng kapatid, walang lalaking kapatid. Sinabi ni YAHUSHUA ang katutuhanan (Lk 2:49), noong dumating ang KANYANG ina, pagkatapos ng paghahanap sa KANYA, at nahanap SIYA sa Templo nangangaral sa isang napaka-batang idad, labindalawa na edad, nangangaral, nangangaral sa Templo. At siya’y naghanap sa KANYA at nagalala siya sa KANYA, at dinala nila ang pamilya at pumunta sila upang hanapin SIYA.

At [sa isa pang panahon] noong ang mga disipulo ay nagsabi, ang iyong ina at ang iyong ama, sila’y naghahanap SAYO… Gusto nila na lumabas KA ngayon. Sinabi NIYA, Sino ang AKING ina? Sino ang AKING Ama? Sino ang AKING babaeng kapatid? Sino ang AKING lalaking kapatid? Ito ay ang mga sinumang gumagawa sa loobin/ kagustuhan ng MAKANLANGIT NA AMA (Mt 12:49-50).

Hawakan ang mga salitang iyon sa inyong puso kapag kayo ay nababantaan dahil inyong tinanggap si YAHUSHUA. At kapag makikita ninyo ang bilang ng mga masid, na nasa kay Ezra habang nagsalita siya sa Hebreo –

Ezra: Ipaalala sa kanila na ito ay hindi nga – hinati nila ito, Youtube, ang bilang ng mga tao.

Elisheva: Hindi nila kailanman ipapakita sa inyo ang totoong numero. Ihahati nila ito. Okay! Kaya dublihin, triplihin, pag-apatin ang dami kung anuman ang numero na iyan. Ginawa ito ng aking giliw na asawa sa Hebreo para sa inyo upang ang inyong mga kaluluwa ay maaaring maligtas.

Ang kanyang mga kaibigan, marahil kahit ilan sa kanyang pamilya, ay hindi magkakagusto sa kung anong sinasabi niya. Ngunit mayroong mga taong nagmamahal parin sa kanya, at nasa kanya ang pinakamaliking pamilya. At mahal nila ako, mahal nila ako. Mahal nila ako. Nagkaroon akong kaarawan ng mga pagbati, at gusto kong malaman nila na umiyak ako.

Sapagka’t wala akong pamilya, ako ay isang ulila ng hindi katulad ng ibang ulila sa mundong ito. At labis akong ganito.

Ngunit mayroon akong isang pamilya ngayon, mula sa aking asawa. At umiyak ako, habang sinabi ninyo sa akin na mahal ninyo ako. Mayroon akong isang byenang- lalaki. Mayroon akong isang byenang- babae, mayroong akong mga hipag at mga bayaw. At hindi nga kayo naniniwala kung paano kami naniniwala, ang ilan.

Ilan sa inyo, marahil oo at kayo ay labis natakot na aminin ito sa isa’t-isa. Ngunit sundin ang halimbaw ng isang ito, na tinawag na Propetang Ezra.

Nakikita ninyo, kami ay nagmula sa Langit. Noong sinilang kami hindi namin alam ito, kung sino kami maging. Ngunit ang lahat ng paggamit sa amin ay para lamang akayin ang mga kaluluwa sa Langit.

At lubusan akong nagdadaramdam para sa Auschwitz, ako, ako, ako ay tunay, ako ay tunay, ako ay tunay na nagdadaramdam mula sa mga kaibuturan ng aking puso at aking kaluluwa. Para sa kung anong nagawa nila sa inyo, na tumatawag sa kanilang mga sarili na mga Kristiyano at walang KRISTO sa loob nila. Ang ibig sabihin ng KRISTO ay ANG PINAHIRAN. Walang pagpapahid sa kahit sinuman na namumuhi sa mga hudyo, na namumuhi sa Israel.

Ngayon kayong mga Hudyo na namumuhi sa mga Kristiyano, para sa kung anong nagawa nila, tandaan, tandaan ito. Hindi ang lahat sa kanila ay namumuhi sa inyo. Ang mayoridad, naniniwala sa pananampalataya – mayroong mga Kristiyano na talagang nagmamahal sa inyo, at ang inyong mga tour/pamamasyal ay nagpapatunay nito – ang mga taong dumating at nagdadala sa ekonomiya sa inyo, ay nagpapatunay nito. Mahal kayo namin at kami ay humihingi ng patawad.

At aming iniilig ang aming mga ulo, habang kahit ang inyong mga bansa na nagaangkin, (ang inyong mga bansa na nakibahagi nito) at sinasabi ninyo na kayo ay nagdadaramdam/ humihingi ng patawad –

At isa lamang nakapangalang Amerika ngayon…Propetik na Salita

Donald J. Trump at ang Israel

Si Presidenteng Donald J. Trump ay nagbabayad ng isang presyo dahil kayo’y pinagtatanggol niya sa salita at sa gawa. At siya’y lumapit kay Netanyahu at siya’y humihingi ng patawad. Gusto niyang maging tulong, at ang Amerika ay talagang tumutulong sa inyo. Ngunit ang isa na si Obama, siya’y nagsaksak ng isang kutsilyo mismo sa inyong likuran.

Kaya tignan ninyo ang inyong mga likuran, Israel. Nakikita ninyo ang pagkopya [cloning] ay totoo. Ang “pagbago ng husi” [shapeshifting] ay totoo.

Elisheva: Kung kailanman makikita ninyo ang aming presidente na kumilos laban sa inyo, (kung kailanman makikita ninyo ang kahit sinuman na minsan ay nagmahal as inyo na tumalikod laban sa inyo), sinasabihan ako ni YAH na ibigay sa inyo ang babalang ito sa dulo ng Propesiyang ito.

Tandaan kung sino sila noon, at kung anong minsan nilang sinabi, at ihambing ang kung anong ginagawa nila ngayon.

Sila’y lumilikha pa nga ng mga robot. At kanilang nilikha ito at pinatunayan ito. [Kaya minsan] Maaaring kayo ay nakikipagusap sa isang robot at hindi ito nalalaman, maaaring kayo ay nakikipagusap sa isang “nagbabago ng anyo na alien” at hindi ito nalalaman, isang nabagsak na anghel at hindi ito nalalaman.

Dulo ng Salita

Ngunit pakiusap, pakiusap alamin ito, ang mga sa amin na tunay na nagmamahal kay YAHUSHUA – tunay na sumasamba [kay YAH] at sumusunod sa Tora, tunay na sumasamba [ayon sa] 10 mga Batas na binigay na binaba ni Moses – mahal kayo namin, gusto naming maging isang basbas sa inyo.

At iyan ang tungkulin ng Ministeryong ito. Hindi ako isang Krisitiyano. Kung may sinuman ang tatawag sa akin na isang Kristiyano, sasabihin ko na ito ay isang kasinungalingan. Nagsimula ako sa paging isang Kristiyano, ng isang Pentekostal na Simabahan. Akala ko ay itunuro sa akin ang lahat ng katutuhanan. Ako’y sinabihan na ang KANYANG PANGALAN ay Hesus.

Ngunit alam ninyo na ang DIOS ANG AMA, ay magpapatawad pa nga sa mga sa atin – na ang King James na bersyon na Bibliya ay nagturo sa atin ng pangalan na Hesus, isang Griyegong pangalan, na ibinigay sa isang Israeli na sanggol. At pinatawad NIYA tayo dahil wala noong ibang bersyon na Bibliya na maaari natin basahin sa Ingles, na maituro. At pinatawad NIYA tayo at tinanggap NIYA tayo, noong humingi tayo ng kapatawaran. At ang mga tao na ngayon ay nakakaalam sa PANGALAN NG YAHUSHUA, alam nila ito dahil sa pangalan na ito ng AmightyWind.

Ang pangalan ng Ministeryo ay [Aleph at Tav] Amightywind RUACH HA KODESH na Huling Pagkakataon na Ministeryo, dahil ito ay isang huling pagkakataon. At ang AmightyWind ay hindi nakapangalan sa akin. Ito ay ang kung anong nangyari sa Itaas na Silid (Mga Gawa 2), ang SHEKINYAH na KALUWALHATIAN ay ang AMIGHTYWIND. Gusto kong ipaliwanag ito. Gusto kong pasalamatan kayo. Kung pupunta lamang kayo at basahin ang kung anong nakasulat.

Huwag ninyo kailanman isipin na ang inyong anak, ang membro ng inyong pamilya ay nagpakasal sa isang Kristiyano. Sapagka’t aming tinatanggihan ang salitang Kristiyano. Hindi kami magkakaroon ng anumang parte ng pagpapalaglag. Hindi kami magkakaroon ng anumang parte ng itong Linggong pagsamba. Aming inaobserba ang bawat banal na piyesta, at tinuturuan kami ni Ezra – maaari lamang akong magturo ng parte.

Nakaalam lamang ako ng parte, ito noon ay hindi pa oras. Mga taon na ako ay nagturo na sundin ang totoong Shabbat (Araw ng Pahihinga). At sundin, laging sundin ang 10 mga Kautusan. Itinuro ko sa kanila ang SAGRADONG MGA PANGALAN na alam ko ay lubusan ninyong pinahahalagahan na kayo’y takot na banggitin man lang sila.

Ngunit sa muli, pakiusap, sa inyong sariling libro, Awit 91 “Ang mga taong nakakaalam sa AKING PANGALAN” (Aw 91:14) – at sinasalita nila ito, sila ay hindi takot na sabihin ito. Sinasalita nila ito. Kaya pakiusap? Iyan ang inyong AMA. Nguni’t iyan lamang ay kung si YAHUSHUA ay tatanggapin ninyo bilang KANYANG ANAK, ang TANGING BUGTONG NA ANAK NI ABBA YAHUVEH.

Nagsimula ako sa paging isang Kristiyano. Ngunit ako ay naligtas at puno ng BANAL NA ESPIRITU, katulad ng sa Itaas na Silid (at hindi ninyo alam kung ano iyan, kaya hindi ako pupunta diyan/ hindi ko ito paguusapan). Ngunit ito ay isang Makanlangit na lenguwahe. Ito ay ang DIOS ANG AMA na nagsasalita sa pamamagitan sa akin sa araw na ito. Katulad ng inyong mga Propeta ng Nangungunang Panahon/ Dati, ako ay isang Propeta ng Bago at ganoon rin si Ezra.

At sa muli gusto kong sabihin sa inyo, salamat sa inyong Maligayang Kaarawan [na mga mensahe]! Sa unang beses, ako ay tunay – ako ay napuspos sa inyong pagmamahal habang ito ay tumunog na parang isang istadyum o auditoryum noong pinatunog ni Ezra ang inyong mga audio, ng isahan, at sinabi ninyo sa akin Mahal kita Elisheva!

[Pinatunog ni Ezra ang audio ng pamiliya:] Ang lahat ay nagmamahal kay Ezra at Elisheva! Elisheva! [Maraming tao:] Mahal ka namin, mahal ka namin, mahal ka namin! Mahal ka namin! Mahal ka namin Elisheva!

Babaeng Kapatid ni Ezra: Mahal ka namin! Nagnanais kami sayo ng isang maligayang Pasober mula sa lahat sa amin dito sa Israel. Miss ka namin. Nais ko na sana ikaw ay paparito upang ipagdiwang ang Pasober kasama namin, sana, sa susunod na taon; dito sa Israel, tayong lahat magdidiriwang ng magkasama, ang seder na gabi, na dapat natin ginagawa, bilang isang malaking mapagmahal na pamilya.

Mahal ka namin, magingat at ang DIOS ay kasama mo. Mahal ka namin.
[Sa Hebreo:] Mahal namin kayong dalawa. Mahal namin kayong dalawa, napaka, napaka magagandang kaluluwa. Malungkot lang na hindi kayo kasama namin. Maligayang Pasober mula sa aming lahat. Sabayan ninyo akong sabihin ito sa Ingles.

[Grupo] Ang lahat ay nagmamahal kay Ezra at Elisheva

Elisheva: [Umiiyak] Hindi na ako isang ulila. Hindi ako kailanman nakarinig ng ganitong pagmamahal. Hindi ko alam na gagawin pala iyan ng asawa ko. At sinusubukan kong kontrolin ang boses ko.

Hindi ko alam na gagawin mo pala ito mahal, ngunit ito ay nagpapatunay sa lahat, ako ay isang Hudyo. Mayroon akong isang Hudyo para sa isang asawa. At mayroon akong isang Hudyong pamilya, na lubusang nagmamahal sa akin. At silang lahat ay nakatira sa Israel, mga iyan lang ang alam ko. Mayroon napakaraming libo-libo sa inyo. Hindi ako kailanman nakakilala ng isang pamilya ng katulad ninyo.

Ang lalaking ito ay napaka-espesyal. Siya ay isinilang na espisyal. At ang kanyang ina, hindi ko sasabihin ang pangalan mo. Ngunit hindi ako kailanman nagkaroon ng isang ina. Ang lahat ng nalalaman ko ay ang bawat uri ng abuso at kamuhian.

[Ngayon] Mayroon akong pagmamahal, at ito ang pinakamabuting kaaarawan na maaari akong magkaroon, kung alin ay nasa ika-4 na Abril, ngunit hindi ko ipapangalan ang taon [na ako’y sinilang]. Iyan ay isang parte ng Hudyong parte, na hindi ako ganoon… Patawad. [Tumatawa] Mayroong mga luha ang asawa ko.

Mahal ito ay masmabuti kaysa anumang anibersaryong regalo na maaari mong ibigay sa akin, anumang Rosh ha Shana na regalo, anumang kaarawan [na regalo]. Mayroon akong mga luha na dumadaloy sa aking mga mata, habang ginawa mo iyan.


NAKITA ANG BANAL NA ESPIRITU

At o byanang-lalaki ko, nakita mo ang SH’KHINYAH KALUWALHATIAN, nakita mo SIYA mismo sa sarili mong mga mata, at ang aking asawa ay nagsabi sa kuwento. At gusto kong marining ng mga tao ito, dahil alam mo ang kung anong nangyari sa yaong tutok ng bundok sa Israel.

At aking asawa, bakit hindi mo nalang… Sa tingin mo na magagawa mo ito? Mayroong pahintulot? Minsan mo itong ginawa noon. Ito ay napaka lubusang, lubusang pinahiran. Natatandaan mo ba? Ito’y naputol, ikaw ay naputol, kung anong nakita ng Ama mo: ang SHEKINYAH KALUWALHATIAN. Hindi niya alam, ngunit kahit na. Gagawin mo ba ito? Gusto ni YAH, nagsasabi sayo na gawin ito. Ginawa mo ito noon. Gawin mo ito ulit.

Ezra: Ang aking ama ay namumuhay noon sa Jerusalem, sa labas ng bayan ng Jerusalem – isang bundok na malapit sa Jerusalem. At noong siya’y isang napaka-musmo na bata, kaya malamang 10 taon, siya’y lumalakad sa kagubatan nang nakarinig siya ng isang Pambabaeng Tinig kung alin ay inakala niya ay tinawag na “bat Kol,” kung alin ay isang Pambabaeng Tinig. At nakita niya SIYA at siya’y nasupresa.

At natatandaan ko noong huli ko silang nakita, ilang taong nakaraan sa Israel, pumunta kami sa parehong lugar kung saan siya nakatira noon. At ipinakita niya sa akin kung saan niya narinig at nakita ang Pambabaeng Tinig. At ang tanging bagay na nakilala niya, ay isang pambabaeng tinig, at ito noon ay isang pambabaeng anyo. Kaya iyan ang kanyang kuwento.

Elisheva: At siya ay isang marunong na lalaki. At gusto lamang namin na tanggapin niya si YAHUSHUA. Gusto kong yakapin ka Ama, Abba, gusto kong yakapin ka. Wala akong isang Ama.

Hindi ako kailanman nagkaroon ng isang Abba, oh oo, nandiyan yung paglikha na parte. Ngunit ang lahat ng nalaman ko ay bawat uri ng pagkukubli at abuso na maaari ninyong mabanggit mula sa hindi lamang sa mga tao na noon ay tinawag na mga asawa, kundi mga lalaki, mga ama.

Sapagka’t ang aking ina ay hindi kailanman [naging] isang ina, hindi ako kailanman nakaalam [ng isang ina]. Noon tumawag ako sayo, aking byanang-babae, hindi ko alam kung mayroon akong pahintulot na sabihin ang iyong pangalan, kaya hindi ko ito sasabihin. Noon sinabi mo sa akin, at tayo’y nakipagusap tungkol sa pampaganda, at tayo ay nakipagusap sa telepono. Minahal kita, at naramdaman ko ang iyong pagmamahal para sa akin, dahil mahal ko ang iyong anak. At alam ko na alam ninyo na si Ezra at ako, kami ay nagsisikap, kami ay nagsisikap upang magdala ng mga kaluluwa sa Kaharian ng Langit.

Hindi ako kailanman nagkaroon ng isang makamundong (earthly) babaeng kapatid. Alam ko ang aking mga babaeng kapatid kay YAHUSHUA, oo. At naku, sinusubukan kong sabihin ang isang bagay na hindi ako kailanman naglakas-loob na sabihin, mayroong akong isang pamilya at alam ko na mahal ninyo ako. At mahal na mahal ko kayo ng lubusan.

Ako ay magdadasal ng mga basbas sa inyo sa harap mismo ng Trono ni YAH habang tumatayo ako doon kasama si Ezra. Kami ay magdadasal ng bawat basbas sa inyo. Tanggapin lamang si YAHUSHUA. Pakiusap tanggapin si YAHUSHUA. Wala kayong mawawala. At nasa inyo ang lahat para makuha.

Ezra: Kalahati sa kanila ay tumanggap nga sa KANYA.

Elisheva: Alelu YAH! At alam ko [minamahal na babaeng kapatid] na tinanggap mo SIYA. At alam ko Momma, aking Momma – ang taong nagsilang kay Ezra. Kung ganoon siya ay gumagawa ng progresso/umuunlad sa Israel. At ang aming libro – ang aming mga libro ay nakalat sa buong Israel. At mayroong isa pang darating.

Ezra: Kailangan mong tandaan na ang lahat ng mga Propesiya na iyon na natanggap natin ay natanggap sa bahay [ng aking babaeng kapatid].

Elisheva: Oo nga.

Ezra: Lahat – kahit ang kaligtasang panalangin ay natala sa kanyang bahay. Ang lahat ay nagawa sa kanyang bahay.

Ezra: Ang lahat ng posible, na maaari siyang makatulong sa paglimbang (printing) ng mga email at paglimbang (printing) at tulungan ako sa lahat ng magagawa niya. Nagawa niya ang lahat.

Elisheva: At [minamahal na babeng kapatid] hindi niya ito kailanman sinabi sa akin hanggang sa kamakailan lamang. Pinasalamatan na sana kita kung nalaman ko ito.

Tulad ng sinabi ko, mayroong akong isang byanang-babae na tumanggap rin kay YAHUSHUA. Noong dumating ang yaong buhawi na hangin na sinabi ni Ezra, na sinabi ni Ezra – mahal ko ang aking asawa ng higit pa sa maaaring masabi ng mga salita. At sinabi niya sa akin ang kung anong nangyari noong dumating ang yaong buhawi at sumabog/naghagis sayo patungo sa isang pader ngunit tumawag ka ng tulong ni YAHUSHUA. At kung saan ang mga iba ay napatay, ang iyong buhay ay natira. Kami ay nakikipagusap – ito ay pupunta sa Israel.

Ito ay pupunta sa lahat ng pamilya. At iniimbentahan kayo namin, pakiusap dumalo at tumingin. Ako ay tinatawag ng lahat ng uri ng masasamang mga pangalan dahil sinasabihan ko ang mga tao, na kailangan nilang sundin ang Tora, kasama si Ezra, kailangan nilang sundin ang 10 mga Kautusan. Bawat Propesiya, at ang tanging paraan na ang ilan sa inyo ay maaaring hindi sasang-ayon ay hindi pa ninyo nakilala si YAHUSHUA. Ngunit kapag makilala ninyo SIYA, dahil kayo – dahil ako ngayon ay isang parte ng inyong pamilya, napaka- malaki na malaki na malaki na malaki na malaki na mga basbas sa mga Propesiya na iyon ay sa inyo rin.

PROPETIK NA SALITA

POPROTEKTAHAN NG NABUBUHAY NA BATO ANG ISRAEL

At pinapangako NIYA, kapag ang lahat ay tatalikod laban sa Israel si YAH ay tatayo at ipagtatanggol NIYA ang Israel para sa anong nagawa nila. Para sa mga tao na tumanggap kay YAHUSHUA, poprotektahan NIYA kayo. Papakainin NIYA kayo. Tubig ay muling magmumula sa bata (Ex 17:1-7).

Ang yaong bato ay ang NABUBUHAY NA BATO. Ang yaong BATO ay si YAHUSHUA! Ang yaong hangin, ang SHEKINYAH KALUWALHATIAN ay ang kung anong nagingat sa mga Anak ng Israel, at ang mga taong sumusunod kay Moshe, pinatili NILA silang malamig nang nagdingas ang araw.

Dulo ng Salita

At sinabi ni Ezra sa akin ang tepuratura – ang tempuratura ay sana naging ano?

Ezra: Baka 128, 130–

Elisheva: 128, 130 digri na Parenhayt . Hindi ko kaya maisip ang ganoon na tempuratura. Ngunit ang BANAL NA ESPIRITU ay ang SHEKINYAH na KALUWALHATIAN. At pinanatili NIYA silang malaming sa araw. At sa gabi ito noon ay napaka-lamig at ang KANYANG APOY, SIYA noon ang POSTE NG APOY, ating TAGAPAGLIKHA, IMMAYAH – gusto ko rin silang magkaroon, gusto ko na maglagay ka ng isang dugtong (link) para dito, sa Propesiya ni IMMAYAH [89 at 90] [LINK] upang maiintindihan nila na alam natin na mayroong isang BUONG, KOMPLETONG PAMILYA. Iyan ang dahilan kung bakit nilikha NIYA [ni YAH] ang kompletong pamilya, dito sa mundong ito. Iyan ang dahilan kung bakit sinubukan ni satanas na dungisan ito.

Mayroong isang AMA, mayroong isang ANAK, at ang BANAL NA ESPIRITU ay si IMMAYAH. At SIYA ang ating BANAL NA INA. SIYA ANG nagtulong na maglikha (Ka 8:22-31). SIYA ay PARTE ng TRINIDAD.

Noong sinabi ng DIOS ANG AMA, “Hali at hayaan NATING likhain ang sangkatauhan…” (Gen 1:26) Ang King James na Bibliya, ay nagsasabi, “Hali at hayaan nating likhain ang tao ayon sa ATING larawan,” ito noon ay sa Larawan ng TRINIDAD. Kaninong Larawan ba ako inilikha? Sabi NIYA hali at ilikha ang sangkatauhan sa ATING Larawan. Kaya ako ay nilikha, ikaw ay nilikha Mama, [babaeng] Kapatid – at ang bawat ibang babae na nakikinig, tayo ay inilikha sa Larawan ng BANAL NA ESPIRITU. Si Eba ay nilikha sa Larawan ng BANAL NA ESPIRITU.

Ezra: Tandaan, tandaan sinabi ko yan sa kanya, dahil ang mga libro ay ipinadala sa kanyang bahay. Siya yon ang nakahanap/ nakasunod sa mga libro.

Elisheva: [Minamahal na babaeng kapatid], sinasabi niya ito sa akin, ang aking asawa – ay hindi dapat nagtatago ng mga sekreto. [Nagbibiro.] Mayroon kaming isang Buto ng AKING Buto na tula na nagsabi nito. Kaya ngayon ito’y hindi na isang sekreto. Hindi na ito isang sekreto. [Tumatawa] Walang mga sekreto mula sa iba ay iyong itatago o

Ezra: - kung hindi ilalantad ko ang kung anong iyong tinago.

Elisheva: Oo, kaya [minamahal na babaeng kapatid] salamat na ikaw ay hindi nahihiya na ikaw ay magiging aming Israeli [na pag-uugnayan (liaison)] para sa mga taong nangangailangan, na nagsasalita lamang ng Hebreo kahit na alam ko na ang ikadalawang lenguwahe ay Ingles –

Maaaring dumalo sa AmightyWind.com. Maaaring dumalo at tignan ang mga larawan ni Ezra at akin na magkasama, at ang aming pagmamahal. Maaaring basahin ang mga Propesiya. Pakiusap ang lahat ng ginagawa mo ay – at kung hindi ka nakakaintindi, kung ganoon tanungin si ABBA YAH, tanungin ang AMA SA LANGIT at ang BANAL NA ESPIRITU. At tanungin si YAHUSHUA na dumalo sayo (Jn 14:18). Nakita ko SIYA mismo ng sarili kong mga mata. Nakita ko SIYA. Umupo SIYA sa aking kama at tinignan NIYA ako.

Ako ay “kasal” sa isang lalaki noon na nagtangkang patayin ako sa napakaraming iba’t ibang mga paraan katulad ng nasa huli – [makikita mo] kapag makikinig ka sa Pulang Dagat na Propesiya. Ngayon sinusubukan niyang wasakin ang aking reputasyon ng lalo at sinubukan akong patayin sa ibang paraan dahil hindi niya akong magawang patayin sa Desiembre 15, 2015 – sinubukan niyang patayin ang mga pananampalataya ng mga tao na kung mayroon ba talagang isang DIOS.

At kapag magdadasal ka para sa akin, maaaring magdasal na ang paguusig na ito ay titigil. Sapagka’t ngayon ito ay laban rin kay Ezra, ito’y laban sa lahat ng mga taong nagmamahal sa DIOS ANG AMA.

Ito ay isang nabagsak na anghel. Hindi ito totoo. Siya – sila ay hindi totoo. Sila ay isang ilusyon. Nakikita mo kailangan kitang balaan tungkol dito.

Sa Israel, alam mo na ang tungkol kay Barry Chamish. Siya noon ay minsan ay isang kaibigan ko, [ngayon ay napanaw]. Siya ay isang mamamahayag – nagbabala ng nagbabala sa kung anong darating. At kumuha siya ng isang larawan sa kung anong tatawagin naming isang spacecraft (pangkalawakang sasakyan) na nagmula sa ibang [lugar/ mundo] - buweno kanilang tinatawag silang UFO noon, [Unidentified Flying Object] hindi makikilala na lumilipad na bagay, at ito noon ay nasa Israel.

Dapat alam mo ito dahil nagkaroon ka ng isang Golayat. Golayat – noong tinignan/hinanap mo ito sa Youtube – ay isang Nepilim.PROPETIK NA SALITA

TINALO NG NABUBUGAY NA BATO ANG MGA HIGANTE

Sila ay mga higante. At sila ay - sila ay nandi. At sila ay nasa Antarctica. Sila noon ay nasa ilalim ng karagatan. Ito ay nahati. At sila ay masmatangkad kaysa anumang puno. At sila ay – tulad ni Golayat, siya ay isang kanibal. Iyan ang dahilan kung bakit hindi sila nakakahanap ng sapat na pagkain para sa kanya.

Nagsimulang nagpadala sa kanilang sariling mga sundalo, hanggat isang batang lalaki na pangalan ay David, ay ipinadala laban sa kanya, at sinabihan siya ni ABBA YAH na pumulot ng 5 malambot na mga bato, at pumili lamang ng 1 upang ipatumba si Golayat. Ang yaong malambot na bato, ay katulad ng/nahahawig sa NABUBUHAY NA BATO.

Elisheva: Natatanggap KO ang Propesiyang ito ng deretso mula sa Langit ngayon, ang rebelasyon na ito. Hindi ko kailanman nalaman kung bakit sinabihan MO siya na pumulot ng 5 malambot na mga bato at gayunman si David ay gumamit lamang ng isa.

Iyan ay dahil si YAHUSHUA ay ang NABUBUHAY NA BATO. At ang lahat ng kinakailangan ay tamaan siya sa ulo, at si Golayat ay nabagsak. At alam mo, pinutol ni David ang ulo.

Dulo ng Salita

Nakikita mo, tinuturo namin ang Tora. Tinuturo namin ang mga piyesta sa mga kung tawaging mga Kristiyano. Subali’t mayroong mga tunay na Kristiyano. Huwag ninyo akong maling intindihin. Huwag silang kamuhian. Tunay nilang natututunan ang Tora. Sila ay natuli.

Nakita ni Ezra mismo ito sa Niyu York. At siya noon ay nandoon kasama ng ibang doctor, na tumanggap kay YAHUSHUA sa pamamagitan ng Ministeryong ito [at] sino ay labis naging kasama ko sa isang napaka-tagal na panahon. Ngunit hindi ko ipapangalan ang kanyang pangalan.

Ngunit sila ay nakatuli at ang pagtuli ay subrang mamahalin, at ito ay nagiging mas na mas mamahalin. Ngunit sa kasalukuyan lamang, ano gaano karami – gaano karami ng sama-sama ang natuli? Mahal, na alam natin?

Ezra: Hindi natin ito mabilang.

Elisheva: Hindi natin mabilang kung gaano karami ang natuli sa ngayon. Kaya hindi lamang sila nasa ilalim ng DUGO na Kasunduan ni YAHUSHUA, ngunit sila ay nasa ilalim ng dugo na kasunduan ni Abraham. At ito ang kung anong hinihintay ko, ang aking totoong asawa na dumating. Ang isa noon ay hindi kaya isang asawa – siya ay isang nabagsak na anghel, isang “nagbabago ng anyo” – siya ay ipinadala deretso mula sa impyerno upang patayin ako. At sa muli, ang bawat uri ng abuso na maaaring malaman ng sinumang babae ay nagawa sa akin.

At hindi ako magsasabi ng masmarami pa tungkol diyan maliban dito, binigyan ako ng DIOS ng isang pangako at sabi NIYA, kung saan ako ay nakaalam ng pinakamasama sa isang lalaki tulad ng isang sumpa, ako ay makakaalam ng pinakamabuti sa isang lalaki. At nasa akin ito. At siya ay sa inyo rin. At ako, nguni’t hindi kayo kailanman na kailanman na kailanman na makakakilala ng sinuman ng nagmamahal sa kanya ng mashigit pa – kasunod sa DIOS – kaysa sa akin at pagkatapos ay kayo, ang lahat ng kanyang pamilya.

At nakikita ngayon ninyo, kami ay nasa ilalim ng pagsalakay dahil kami ay nangangaral – ito ay sa panahon ng pagbilang ng omer. Kaya pinahayag namin iyan. Tinuturo niya ang Tora. Kaya pinahayag namin iyan. Pinakita niya ang Pasober… Ang mga taong nasusuklam sa Israel, ay nasusuklam sa mga Hudyo, [kanila] tayong sinusuklaman dahil tayo ay mga Hudyo, Mesiyanik na mga Hudyo dahil – ang salitang mesiyanik ay nandiyan dahil kay YAHUSHUA. Iyan ang tanging bagay na naghihiwalay sa atin.

Kaya hindi ko alam na gagawin ko pala ang anumang bagay na it, ngunit ito ay mabibilang sa Propesiya. At pinasasalamatan kayo namin – pinasasalamatan kita, tulad ng narinig ninyo, umiyak ako dahil sinabi ko kay Ezra, na hindi ako kailanman nakaalam – hindi rin maisip ang pagmamahal ng may isang pamilya, hindi kahit isang lola o isang lolo hindi isang ina o ama, isang babeng kapatid o lalaking kapatid isang tiya o tiyo, isang pinsan … walang sinuman sa mundo, na biyolohiko.

At ang Hudyo na noon ay ang aking kung tawaging pagpanganak na “ama”, kung gusto ninyo siyang tawagin na ganyan, sasabihin ko na lang ito, siya ay walang anuman maliban sa biyolohikong tamud, kahit na ang kanyang pangalan ay Elias (Elijah) - marahil siya ay isa lamang lasingero. Sinuman ang maaaring magdala sa pangalan na yan.

Hindi ang ibig sabihin nito na sila ay Banal, ngunit ako [ay banal] at nabibilang ako sa Langit. At sa 23 na taon, ipinangaral ko ito sa internet at binabasa ninyo ito, at nakikita ninyo mahal ko kayo.

Sana maaari akong magsalita sa mga boses na kasing lakas ng lahat ng sa inyo. At sana maaari ko kayong yakapin, lahat kayo ngayon, at alamin ito, naniniwala ako sa buong puso ko, tayo ay – ang bawat isa sa inyo- Ezra at ako ay pupunta diyan – kung saan makikita ninyo si Ezra, makikita ninyo ako. Kami ay ng sa inyo, kami ay sa inyo. Katulad ng gaano ninyo siya kamahal, naniniwala ako, na mahal ninyo ako.

Salamat sa ngayon maaari kong sabihin, sa DIOS ANG AMA, hindi na ako isang ulila ng mga ulila [Tumatawa] tulad pagtawag ko sa sarili ko. Ulila ng mga ulila! Ngunit hindi na ako ganoon ngayon. Nasa akin ang pinakalaki, pinakamagandang pamilya na namumuhay sa Israel at sa ibang mga bahagi ng mundo.

At Ezra noong ginawa mo iyan, gumawa ka ng isang paglunas sa loob ko na walang anuman at walang sinuman ang makakakuha nito mula sa akin. Pinapangako ko na alagaan siya, pinapangako ko na maging pinamabuting asawa. Pinapangako ko na laging ilagay ang DIOS una ngunit si Ezra ang ikadalawa, sa aking buhay. Pinapangako ko, pinapangako ko sa inyo.

Alam ko kung gaano ninyo siya kamahal. Alam ko kung gaano siya ka espesyal. Hindi ako KAILANMAN nakakilala ng isang lalaki na mas espesyal. Gusto kong makita ninyo Nang ang Dalawang Pagpapahid ay Naging Iisa. [LINK] Siguraduhin ninyo na ito ay mailalagay sa video na ito, kung sakaling hindi nila ito nakita. At tulad ng sinabi ko, ang Pulang Dagat na Propesiya [LINK], upang sila ay makakaintindi. [Tumatawa] Siya [Ezra] ay nagbigay sa akin ng ganitong regalo.

Alam ninyo na siya’y laging nagbibigay sa akin ng mga regalo. Tinatawag niya akong kanyang Hudyong Prinsesa. At mayroon akong mga regalo na aking inaasahan sa koreo sa anumang araw na magpapasupresa sa akin. Nguni’t walang anuman na kailanman ay maaari niyang ibigay sa akin sa araw na ito, ay kailanman ay makakahambing sa anong binigay niya sa akin nang- ito’y ideya niya. Hindi ko alam na ilalagay niya ang inyong mga boses sa parehong Propesiya kung saan ay maaaring marinig ng mga tao.

At ako ay lubusang nadadangal. Ito ay parang ang pinakamabuting basbas, kasunod ng pagbigay ni [YAH] kay Ezra sa akin – una ang aking kaligtasan, si YAHUSHUA, ang KANYANG PAGTUBOS NA DUGO, at pagkatapos si Ezra, at ngayon para magawa niya ito! Walang regalo ang mashihigit na maaari niyang ibigay kaysa diyan.

Salamat sa pagmamahal sa akin. Mahal ko rin kayo. At hindi na ako isang ulila. At hindi ko kailanman tatawagin ang aking sarili na isang ulila kailanman. Idinadasal ko na si Ezra ay maaaring makakuha – kahit sa isang paraan, kung papaano, kahit bago pa mailabas ang isang video, maaari niyang mailabas ang mga salitang ito sa inyo, kung anong isinalita namin, at kayo ay talagang pupunta, at inyong makikita ang Ministeryo na site ngayon ay binabago. Alam ninyo na kailangan ninyo itong panatilihing napapanahon, gawin itong maganda para sa mga tao.

Ngunit ang pangunahing bagay ay ang mga salitang nandoon. At tignan ninyo si Ezra, at tignan ninyo ako, at tignan ninyo ang Dedikasyon ng awit ng pagibig. Kinakantahan niya ako. Walang lalaki ay kailanma’y kumanta ng isang awit ng pagibig sa akin. At ang bawat lalaki na inakala ko ay ako ay kasal – na sa mga Mata ni YAH, binura NIYA ang yaong kasalan. Ginusto lamang nila na patayin ako. Katuld ng hinabol ni Dyesabel si Elias, tinatawag ko siyang, Elias ng Dati. Dahil ngayon ako ay Elisheva Eliyahu – dahil binigay ni Ezra sa akin ang aking Hebreo na pangalan, alam ninyo. Ito noon ay Elisabeth Elijah.

Ezra: At iyan ay [naganap] sa Israel, sa bahay ng aking babaeng kapatid.

Elisheva: [Minamahal na babaeng kapatid] nagkakilala kami sa iyong tahanan. Nakipagusap kami at – Dalawang mga Pagpapahid ay Naging Iisa [LINK] – sigi at tignan mo kung gaano ako nahihiya noon. At tignan mo kung gaano karaming beses lumukso ang iyong lalaking kapatid, at ang lahat pa ng pamilya ko diyan. Kapag naririnig niya lamang ang aking pangalan, siya’y lulukso.

Sapagka’t siya’y umiibig na at hindi ito naiintindihan, nakikita ninyo siya’y nilikha para sa akin, at ako ay nilikha para sa kanya at sinubukan ng diyablo… kinailangan niya [ni Ezra] na tumakbo mula sa babae dahil siya’y tinakda para sa akin. Ang DIOS ay nagtakda ng oras at isang layunin.

At ang pinakamalaking bagay sa lahat, gusto kong malaman mo [minamahal na babaeng kapatid] na nakikita mo na yun yon ang kung anong iniisip ko ay ang magiging katapusan ng Ministeryo na araw. Sapagka’t pagkatapos ng 14 na mga taon ng kung anong inakala ko ay isang kasalan – sinubukan ng lalaki, nagsimulang gumawa ng pagtangkang pagpatay sa akin. At tatawagin niya ang kanyang sarili na isang lider ng Ministeryo, gayunman ay hindi kailanman isang lider. Ang mga tao ay hindi kailanman nakakita sa kanya. Ang mga tao ay hindi kailanman nakarinig mula sa kanya.

Ito ang aking panalangin na pangtakip, ang iyong lalaking kapatid [na si Ezra]. At ang yaong pagkikita ay naganap, at ang iyong bahay ay lubusang pinagpala. At ang iyong pamilya ay pinagpala. At nakuha mo ang bagong trabahong iyan at promosyon dahil sa mga basbas ng Deutoromio 28. At kami ay nagkakilala diyan. Nagkakilala kami sa telepono.

At ito noon ay kaagad ng pagkatapos, ng iba, tulad ng sinabi ni Ezra “Out with the old, in with the new (taposin ang dati at magsimula/ pasukin ang bago)”. At si Kabakas na Senyor na Ministro na si Kathrynyah, gumawa siya ng isang supresang tawag para sa akin noong sinasabihan ako ng lalaki pagkatapos ng 14 na taon, hindi na niya nakakaya ang tingin ng Kabanalan sa aking mukha. Sapagka’t siya ay galing sa diyablo, siya noon ay isang taga-pagsamba ng diyablo at hindi ko ito alam, [Tumatawa] nagkunwari siya.

Ngunit hindi siya talaga/masyadong nagkunwari ng mabuti, dahil kapag hindi kana nagdadasal ng mabuti ng kasama ang isang tao, o magkomunyon, at ang lahat ng mga bagay na ginagawa ko… Ninais lamang niya ang pera at ginusto niya akong mamatay.

Ito noon ay hindi magkaiba sa kung anong sinabi ni Dyesabel na papatayin niya si Elias, at tinatawag ko siyang Elias ng Dati dahil sa aking pangalan na Elias – subali’t ito’y Eliyahu ngayon. At tumakbo siya, alam ninyo. At kinailangan kong tumakbo para sa aking buhay dahil ang pagtatangkang pagpatay ay nagpatuloy na naging mas-malakas at mas-malakas. At sa wakas ay kinailangan kong lumabas at sabihin sa mga tao ang kung anong nangyayari, dahil hindi ko alam at sinikreto ko ito, tulad ng sinasabi ng yaong Pulang Dagat na Propesiya.

At makikita mo ang iyong lalaking kapatid doon. Makikita mo ang iyong membro ng iyong pamilya doon. Makikita mo siya na nakahayag na sa ibabaw ng kasama ang kanyang polo, ng kasama ang kanyang baras. [Tumatawa] Siya’y namumuno na. Noon pa man siya na ang ulong pinuno. Ako mismo ay hindi pa nakabatid nito noon, ngunit nabatid ko talaga ito. At natagalan lamang para masabi ni AMA YAH, “Ganito ang sabi ng PANGINOON.” At aming ipagdidiriwang iyan ng 7 mga araw sa darating na Mayo.

Ezra: Shavuot.

Elisheva: Sa Shavuot.

Ezra: Oo, sa Mayo 20 [sa taong ito].

Elisheva: Sa Mayo 20 ng pitong mga araw. Ipagdiriwag na siya ay naging panalangin pangtakip ng Ministeryong ito, ang ulo. Siya ang ulo. At nakibahagi/nakihati kami sa pamumuno ngunit siya ay ang aking tagapagpayo/tagapagturo.

At tulad ng sinabi niya, wala siyang pakialam sa lahat ng mga pamagat namin, apostol at propeta at ang lahat na yan. Siya’y nababahala tungkol sa isang bagay at iyan ay ako ang kanyang asawa. At siya ang aking asawa at wala ng iba pa.

Kung ang buong mundo ay tatalikod mula sa amin pagkatapos ng Propesiyang ito, hindi ako isang ulila. At naniniwala ako na ang aking bagong pamilya ay hindi tatalikod laban sa akin at tatalikod laban kay Ezra. Salamat sa pakikinig nito. Salamat sa inyong paniniwala dito. Salamat sa pinakabuting kaarawan na regalo noong nagsabi kayo sa akin ng Maligayang Kaarawan.

Noong kinasal kami as Rosh ha Shana – siya ay isang Propeta at kayo ay nagtaka…

Una sa lahat, ito noon ay nasa Pasober, kayo, hindi ko alam kung sino sa inyo ang kumuha sa larawan, ngunit ito ay mailalagay sa libro at ito ay ang bagong libro – hindi ang dating libro na aming, na dinala niya sa buong Israel.

Sapagka’t iyan noon ang dati [na kasama] ang kuhila/isinumpa na lalaki na nagnanais lamang na patayin ako. Ngunit sa panahon na yon, ito ay tumagal ng 7 na mga taon upang isulat ang libro na yan, 7 na mga taon upang sabihin sa mga tao KUNG SINO ang BANAL NA ESPIRITU. SIYA ay higit pa na isang hangin lamang, higit pa na isang apoy. SIYA ay higit pa na isang langis lamang. SIYA ang ating MAKANLANGIT NA INA. SIYA ang SHKHINYAH na KALUWALHATIAN. At ito ay pinakawalaan…

Ngunit ito noon – hindi ko alam eksakto kung kailan siya tumalikod laban sa lahat ng pinaniwalaan ko at nagsimulang sumamba kay ha satan, satanas at dumapo/nakikibahagi sa madilim na okultong mga kapangyarihan. Hindi ko alam kung kailan. Ang alam ko lamang ay kinamuhian niya ako at ipinakita niya ito sa bawat sandali ng araw. At marahil ito ay nagsimula – alam ko pala ito – ito noon ay nasa ika-3 araw nang kung tawagin na kasalan. Kaya yon noon ay hindi kasalan.

Bakit namin sinasabi ito sa iyo ngayon? Ang lahat na ito ay nagsimula sa iyong tahanan. Ang telepono na iyan ay lubusang pinahiran, noong umupo siya diyan. Alam mo na mayroon kaming higit pa sa, gusto kong madaling ipalagay na [ito’y] higit pa sa 1,000 na mga Propesiya. Ng madali!

At ang pinakamabuti ay lagi kong hahawakan, ay, habang masnahuhulog kami ng maslalo sa isa’t isa – at sinabi ni YAH sa simula, alam ninyo, ito noon ay mahirap na magtiwala sa isang lalaking. Kaya kinailangan NIYANG bumuo ng isang tiwala sa akin upang makakapagtiwala sa isang lalaki ngunit ang iyong lalaking kapatid, ang membro ng iyong pamilya ay noon, ang ibig kong sabihin ay, alam ko na noon na higit pa sa isang anino ng isang pagdududa na walang lalaki na katulad dito so balat ng mundong ito. At wala parin kailanman ang magiging katulad. At kung saan man siya, naroroon ako at kung saan man ako siya’y naroroon – kung hindi sa katawan, [kundi] sa espiritu – kami ay laging magkakasama ngayon at magpakailanman ng walang hanggan.

[Minamahal na babaeng kapatid] Nagpapadala ako ng aking mga halik, mga yakap sayo. At sa muli gusto kong sabihin, noong naging kasal kami binati ninyong lahat kami. Narinig kita at Abba, ang aking biyanang lalaki.

Ezra: Shalom ang kanyang pangalan.

Elisheva: Shalom. Hindi ko alam, tayo’y mapapagalitan dahil dito! Pero oo [Tumatawa] nakatanggap ako ng pahintulot ng asawa ko, Shalom. At sa tingin ko na mayroon kang isang napaka- napakahanga-hangang pangalan. At si Ezra ay mayroong isang shalom [isang kapayapaan] na natututunan kong makuha mula sa kanya. Ako’y nagsasanay sa shalom na yan, [halimbawa nagsasanay sa paging nasa mapayapa]. Mayroon siyang isang trabaho sa kanyang mga kamay, ngunit ako, ako ay nagsasanay nito.

Ngunit noong binigay mo ang yaong basbas, aking biyenang lalaki na Shalom, Salamat. Salamat, salamat, salamat. Tinatanggap ko ito. Pinaniniwalaan ko ito.

At aking biyanang babae, mahal na mahal kita. Pinapangako ko na aalagaan ko ang iyong lalaking anak. Pinapangako ko sayo. At sa muli salamat, salamat. Ako ay isinilang para sa araw na ito. ako ay isinilang para sa oras na ito. Nagtaka ako kung bakit ang aking buhay ay kinailangang maging isang buhay tulad ng ito ay naging.

Ang katutuhanan ay kasing laki ng Pagpapahid, [ay] kasing laki ng pagdurusa. At hindi kayo makakapangalan ng inyong mga Propeta ng Dati na hindi rin nagdusa.

At iyan ay katulad ng kung bakit ang PINAKA DAKILA SA MGA PROPETA, NA ay ang ating MESIYAS. At iyan ay, si YAHUSHUA. Walang sinuman ang kailanman nagdusa ng mashigit sa KANYA. Sapagka’t ang bawat karamdaman at iyan nga rin ay inilagay sa KANYA, bawat sakit, bawat karamdaman (Is 53), bawat lunos, ang lahat ng bagay na maaaring mailagay ng diyablo sa KANYA pati rin ang kamatayan – ngunit sa muli SIYA ay bumangon muli sa ika3 na araw (1 Cor 15:3-9) pagkatapos ng pumunta sa impyerno (Epi 4:8-9) at kinukuha ang mga susi ng impyerno at kamatayan mula kay satanas (Pa 1:18).

At si Ezra ay gagawa sa yaong aral. Hindi ko gagawin ang yaong aral.

Ngunit SIYA ay nagpakita sa harap ng mga saksi, nasa buong mundo (1 Co 15:6). Sa ika40 na araw SIYA ay umaangat ng pabalik sa Langit sa harap ng mga saksi (Mga Gawa 1:3-9). At ang KANYANG mga disipulo at ang mga Hudyong mga tao na hindi kahit naniwala na nakita nila ito (Mt 27:53). Mayroong mga saksi noon. Sa Itaas na Silid, mayroong mga saksi noon (Mga Gawa 2).

Sa gabing ito ay inyong narinig ang inyong manugang na babae, inyong membro ng inyong pamilya, inyong narinig ang mga wika ng isang anghel na nagmula sa Langit. Ang ibig sabihin nito ay ang AMA ay naglalagay sa KANYANG Sariling mga Salita sa aking bibig. Hindi ko alam kung anong susunod kong sasabihin. At ang BANAL NA ESPIRITU ay naglalagay sa KANYANG mga Salita sa aking bibig. At si YAHUSHUA ay naglalagay sa KANYANG mga Salita sa aking bibig.

PASOBER NA MILAGRO

At ang parehong bagay ay ginawa kay Ezra, ang isa na kamakailan lamang ninyo narinig, ang membro na minamahal ninyo ng lubos sa inyong pamilya. Inyo at alam ko na siya rin ay napaka-natatangi na noong kumuha kayo ng isang larawan sa Pasober na lamesa, maaari kayong magsaki. Walang sinuman ang nakakaintindi sa larawan ng apoy na dumating.

Ezra: Binabasa ko noon ang Haggadah.3

Elisheva: Apoy. Usok. Nasa amin ang larawan! Aming papalakihin ito. Kapag ito ay nasa video, mahal, ating papalakihin ito. Hindi ang maliit na larawan na yon. Natakot ako na sila’y tatawa at sila’y mangungutya sa mundong ito. Wala na akong pakialam! Ang ating oras para sa mundong [earth] ito ay napaka-ikli naman. Kaya ating ipapakita – para sa inyo na hindi nakakaintindi o na hindi nakakita nito – ang usok ay lumalabas mula sa libro!

At ako ay nagpropesiya sa kanya bago siya umalis na mayroong mangyayaring isang palatandaan na ibinibigay sa kanyang pamilya sa araw na yon habang nagbabasa siya, at ito ay dumating – kung sinuman ang kumuha sa larawa ay lubos-lubusang pinagpala. Hindi mo alam kung sinong kumuha sa larawa, diba? Alin sa inyo ang kumuha nito? O Papa Shalom marahil ikaw ang makakaalam?

Ngunit sinuman ang kumaha sa larawan na yon ay nakakaalam na ito ay katutuhanan at nagsabi, “Ano ba ito?” Paano ba makalabas ang usok mula sa [librong] ito?

At tinitignan ninyo ito ng masmalapit at ito ay nagmumula mismo sa libro at ito ay pumupunta sa kanyang bibig. Hindi ito humahangin ng palayo sa iyong bibig, mahal. Ito’y nagmumukhang parang ang – ito ay ang SHKHINYAH NA KALUWALHATIAN. Ito ay ang BANAL NA ESPIRITU. Ito ay ang RUACH HA KODESH NA APOY na ay lumabas mula sa yaong libro. At ito ay literal na naghahati kapag titignan ninyo ito ng mabuti. Tignan ito ng mabuti. Makikita ninyo na ito ay naghihiwalay at pumupunta sa dalawang ibang direksyon.

Walang imitayson. Alam ko na sa panahon ni Moses na pinagawa ni Paro ang kanyang mga mago na gawin ang kung anong ginawa ni Moshe at sinubukan nila itong kopyahin at ang ilan dito ay nakopya. Ngunit ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan dahil alam natin na si Moshe ay nagsasabi noon ng katutuhanan. At alam natin na noong ibinigay niya ang mga 10 mga salot na yon, silang lahat ay natupad. Buweno ang mundong ito ay makakaranas ng ilang 10 mga salita ngunit mashigit pa, at ito ay mangyayari sa masmaikling panahon dahil si YAH ang AMA ay hindi makukutya ng masmatagal pa.

At Israel kayo lamang ang tanging nangangaral sa Tora iniingatan ito- tinutukoy ko sa lahat ng mga bansa sa mundong ito – kayo lamang. At sinabi NIYA na poprotektahan NIYA ang isa/yaon at ito’y nasa isang Propesiya. Sinabi NIYA na poprotektahan niya ang isa/yaon na magiging masunurin sa KANYANG Tora. Ngunit ang ibig sabihin diyan ay makatiyak na mga bagay ay kailangang magbago na hinayaan ninyong mangyari sa Israel. Hindi ito dapat nangyari at hindi ko paguusapan/ibabanggit ang kung ano ito ngunit alam ninyo kung ano ay kasalan. At kung tatanungin lamang ninyo si Ezra, sasabihin niya sa inyo o basahin ang inyong BANAL NA MGA KASULATAN. Diyan ang kung saan talaga ito naroroon.

Mahal mayroon ka bang ibang masasabi? Anong isang magandang magasawa na araw! –isang araw na ikaw ay napaluha sa harapan MO, habang ako ay inaatake muli. At lagi niyang sinasabi sa akin, “Ito rin ay dadaan. Ito rin ay dadaan.” At siya at ako ay nasa isang tuktok ng bundok at nagpapatuloy lamang kaming umakyat ng masmataas at masmataas – at ang mga taong naniniwala sa Ministeryong ito – tayo ay nasa higit pa 50 mga lenguwahe.

Mayroong magiging isang bagong libro. [Minamahal na babaeng kapatid] siya ay marahil babalik at magbibigay [sa mga ito] sa pamamagitan ng iyong bahay muli. At ngayon ito ang magiging larawan ng lalaking kapatid mo na, ang larawan ni Ezra ay maroroon sa tabi ng kanyang asawa at dahil – hindi namin kinahihiya ang aming pagibig, aming pagibig, aming pagmamahalan.

At sinabi ko, habang kinakausap ko siya sa telepono, nagkaroon ako ng isang lalaki na lumalabas sa pintuan magpakailanman, pagkatapos ng 14 na mga taon, sinasabi na hindi na niya pinaniniwalaan ang anumang bagay na pinaniwalaan ko, kahit sa DIOS. At oo naman hindi, alam ninyo at sinasabi niya, “Hindi ko na mamatitiis ang tingin, ang Kabanalan sa iyong mukha o ang pagsasalita mo tungkol sa Langit.” Ito noon ay paalam. Ang telepono ay tumunog. Ito noon ay si Kathrynyah na nasa telepono.

Ang nangyari noon ay nakatanggap ako ng mabuting balita habang ako ay namarkahan ng pagkawasak ng masasamang mga tao na namumuhi sa mga Propeta sa buong mundo at sila ay magsasabi ng pinakamasamang bagay tungkol sa akin. (Pakiusap huwag kayo kailanman pumunta sa anumang website na kailanman ay magsasabi kapag kayo ay nasa yaong search engine (hanapan ng internet) at kayo ay makakakita ng isang bagay alamin na ito ay – Huwag ninyo gawin ito. Huwag kayo pumunta doon dahil Deutoronio 28 ang mga sumpa ni YAH ay sasapit sa inyo kung sadya ninyo itong gagawin. Kaya huwag ninyo itong gawin. Binabalaan ko kayo dahil sinasabihan ako ni YAH na ibigay ang babala – hindi ko sana ito sasabihin kung hindi man – dahil ang lahat na ito ay mga kasinungalingan at ito’y lapastangan [sa DIOS]. Ayaw ninyong maghanap ng lapastangan [sa DIOS] ni magkaroon ng anumang parte nito, kahit sa pakikinig nito.

At ang anong gusto kong sabihin sa inyo ay ang mga libro ay hindi nawasak at hindi ko alam na niligtas/iningatan mo sila. Laging kong sinasabi na sila’y niligtas/iningatan ni Ezra ngunit kung si Ezra ay hindi nagkaroon ng isang babaeng kapatid at isang lalaking kapatid…

Ezra: Kinuha ko sila pero siya ang nakahanap sa kanila.

Elisheva: Ikaw [minamahal na babaeng kapatid] ang nakahanap sa kanila! Anong isang dakilang basbas sa Langit ang naghihintay para sayo! Sila ay namarkahan ng pagkawasak tulad ng Propetang ito noon Alelu YAH! Pagkatapos sa unang beses ako ay nakakapagusap sa kanya at noong narinig niya ang aking boses, sinabi niya na ito’y parang siya’y laging nakakilala sa akin mula sa pagsilang, at sabi niya –

Ezra: Anong dinugtong ng DIOS walang tao ang makakahiwalay (Mk 10:9).

Elisheva: Ayan. Anong dinugtong ng DIOS walang tao, walang diyablo, walang demoniyo mula sa impyerno, aking idadagdag, ang maaaring makahiwala dahil ang aming pagibig na kuwento ay tunay na nakasulat sa Langit. Gusto kong panoorin ninyo kung gaano karaming beses siya lumukso sa bawat oras niyang naririnig ang aking boses o naririnig niya ang aking pangalan. [Tumatawa] Tinitignan ko siya at ang kanyang mga mata ay napakamaliwanag ng may ilaw, liwanag ng ilaw ng BANAL NA ESPIRITU.

Sinabi niya noong nakarinig siya mula sa akin sa email na ito ay katulad ng paghihihintay sa isang kahon ng kendi na dumating. At noong nabasa niya ang libro, sinabi niya, nakita niya – ano ang nakita mo sa libro Mahal? Hindi kita naririnig.

Ezra: Sabi ko na ito’y kumikinang. Nakita ko na mayroong isang kinang sa gitna ng libro.

Elisheva: At hindi siya nakakaintindi.

Ezra: Ang Bawat pahe ay kumikinang.

Elisheva: Ang bawat pahe ay kumikinang at tandaan ang kanyang pangalan ay hindi pa kaya ibinanggit doon. At ang isa[ng tao] ay hindi ko pa nalalaman ay naging kuhila/isinumpa. Ito ay napakawalan. Hindi maaari na binigay niya ang kanyang buhay sa diyablo hanggat pagkatapos doon ngunit hindi niya ito kailanman ninais na basahin ito kaya may isang bagay na lubhang nangyari.

At kaya gusto kong sabihin, kailangan kong sabihin na shalom. Shalom kay Shalom aking Papa, aking Abba.

Kathrynyah: Sigurado ako na narinig niya ito noon. [Tumatawa]

Elisheva: E, lubos akong masaya na mayroong akong sa wakas na isang kaarawan na karapat-dapat na sabihin na gusto kong maalala ng magpakailanman na walang hanggan! At gusto kong sabihin na salamat sa paggawa ng aking buhay na maging karapat-dapat na buhayin hanggat sa wakas ay binigay ng DIOS sa akin ang regalo na hawak NIYANG naghintay at ito ay ito – ang anong inakala ko noon ay magiging isang, walang anumang kundi isang Propesiya ng matinding poot at pagwika – ito ay nagsimula na ganyan at nagtapos ng may pinakamaraming pagmamahal na hindi ko masimulang mailarawan dahil Duetoronio 28, ang mga basbas ni YAH ay hindi makakapagsinungaling! Siya ay hindi isang lalaki na magsinungaling (Nm 23:19).

Basbasan ang bawat isa sa inyo ni YAHUSHUA HA MASHIACH. Basbasan ang bawat isa sa inyo ni ABBA YAH, ni TANGING IMMAYAH. At nananalangin ako na kayo ay maniniwala dahil kilala ninyo si Ezra ng masmabuti, oo naman, nakilala ninyo siya sa buong buhay niya. At dahil siya ay naniniwala, kayo ay maniniwala na ang kung anong sinalita ko sa araw na ito, ay katutuhanan.

Ezra: Hindi nila kailanman nagsabi, hindi sila kailanman nagsabi ng isang masamang salita.

Elisheva: Wala, alam ko na hindi sila nagsabi [ng masamang salita].

Ezra: Hindi sila kailanman nagsabi [ng masamang salita], kadalasan ang pamilya ay tatangi sa inyo [dahil sa inyong pananampalataya] o tatanggihan mo sila. Sila ay lubusang suportado mula sa simula hanggang sa dulo.

Elisheva: Alam ninyo iyan ang dahilan na sinabi ko kapag tatanggapin ng mga tao si YAHUSHUA, na hindi [tumanggap sa KANYA] noon, ang kanilang pamilya ay tatawag sa kanila na patay. Itatakwil nila sila, alam ninyo ito, sa Jerusalem – sa Israel.

Ezra: Pero hindi sa aking pamilya.

Elisheva: Walang isa sa inyo. Wala- hindi ninyo ito ginawa kay Ezra. Minahal ninyo siya. Lagi ninyo siyang nakilala. Siya’y sa inyo! Siya’y sa inyo! Kaya hindi ninyong magawang pakawalan siya! Siya ay isang kayamanan sa mundo [earth]. Siya ay – lagi ko itong sinasabi sa kanya. Ikaw ay isang kayamanan. Ikaw ay isang kayamanan na hindi katulad ng iba. Mahal ko siya ng parang – sa tabi ng DIOS, wala ng iba pa.

Siya’y kumakanta ng pagibig na mga awit sa akin. Siya’y kumakanta ng pagibig na mga awit dahil hindi kami nahihiya sa aming pagmamahal para sa isa’t isa. Hindi siya nahihiya na nagmamahal siya ng isang tao na hindi isinilang sa Israel. Ako ay isang Hudyo at alam niya ito ng buo-buo. [Tumatawa] Inaamin ko na kung magsasalita ka sa akin ng Hebreo ngayon, nahihirapan ako oo? Iyan ang dahilan kung bakit kailangan kong laging tanungin siya, “Nakukuha ko ba ito ng tama? Nakukuha ko ba ito ng tama?” Ngunit siguradong nagsisikap ako dahil walang ibang masmagandang lenguwahe sa mundo kaysa Hebreo. At ako ay kumbinsido na mayroong maraming Hebreo na sinasalita sa Langit. [Tumatawa]

Kathrynyah: Shalom.

Elisheva: Shalom sa ngayon.

Ezra: Shalom.

Elisheva: Pagmamahal ng walang hanggan.DULO NG SIPI

Para sa Kaluwalhatian ni YAHUSHUA, Magasawa na sila
Apostol at Propeta Ezra at Elisheva Eliyahu

Kaya ito ay sinalita, kaya ito ay sinulat. Amen.
Natanggap sa Abril 11; Binitawan sa Mayo 17, 20181 Maaring literal na maaplay sa nabagsak na mga anghel na namumuhay sa kalagitnaan ng sangkatauhan sa lupa, hindi lamang sa kapaligiran, o parang bituin na mga katawan na nahuhulog sa lupa (mga bulalakaw na nagiging mga bulalakaw, na kinikilala rin na nababagsak [na bituin] o bulalakaw (shooting stars) atbp). Ng mas-pasimbolo, maaaring sumangguni sa kababalaghan na kinakilala bilang global na pagpalabo (maskunting ilaw na umaabot sa Mundo [Earth]). Ang mga butuin na nababagsak ay isinasaalang-alang na isang palatandaan ng pagtatapos, inaasahan na tataas hanggat babalik si YAHUSHUA.

2 Minsan ay sinasalin bilang “ulyaw/alingawngaw”, ngunit sa literal ay “Babaeng anak ng isang Boses” na ginamit upang ilarawan ang isang Dibinong PangBabaeng Boses ng rebelasyon, ang “Tahimik na Maliit na Boses” (1Ha 19:12-13) ng RUACH HA KODESH

3 Literal na “Pagsasabi (Telling)” sa Hebreo, aklat na naglalaman ng Pasober na kuwento at utos ng seremonyal na Pasober na hapunan.

Google Meaning [Kahulugan mula sa Google]:

War drum

a drum beaten as a summons or an accompaniment to battle.

> isang drum na pinalo bilang isang patawag o isang saliw sa labanan.

search en·gine

a program that searches for and identifies items in a database that correspond to keywords or characters specified by the user, used especially for finding particular sites on the World Wide Web.

> isang programa na naghahanap at kinikilala ang mga item sa isang database na tumutugma sa mga keyword o character na tinukoy ng gumagamit, na ginagamit lalo na sa paghahanap ng partikular na mga site sa World Wide Web

Chemtrail

a visible trail left in the sky by an aircraft and believed by some to consist of chemical or biological agents released as part of a covert operation.

> isang nakikitang tugatog na naiwan sa kalangitan sa pamamagitan ng isang sasakyang panghimpapawid at pinaniniwalaan ng ilan na binubuo ng mga kemikal o mga biolohiyang ahente na inilabas bilang bahagi ng isang operasyong tago.

Geo-engineering

the deliberate large-scale manipulation of an environmental process that affects the earth's climate, in an attempt to counteract the effects of global warming.

> ang sinasadya na malakihang pagmamanipula ng isang proseso sa kapaligiran na nakakaapekto sa klima ng daigdig, sa pagtatangka na humadlang sa mga epekto ng global warming.

Fairy tales

a children's story about magical and imaginary beings and lands.

> isang kuwento ng mga bata tungkol sa mahiwagang at haka-haka na mga nilalang at lupain

Tale sa tagalog ay kasinungalingan

Transbenders

a homosexual person who is in the process of having their gender re–ssigned. not yet a trans-s-xual, but aspiring to be and when the process is complete will engage in now h-m-s-xual activity.
a young girl who wants to be boy, but is still a girl and thinks its gay to be with a boy, preoperation.


> isang homosexual tao na nasa proseso ng pagkakaroon ng kanilang kasarian na nakatalaga/nakahanda. hindi pa isang trans-sexual, ngunit naghahangad na maging at kapag kumpleto na ang proseso ay makikilahok ngayon sa homosexual na aktibidad.

isang batang babae na gustong maging lalaki, ngunit isang babae pa rin at iniisip na masaya na makasama ang isang batang lalaki, ang preoperasyon.

Astral projection (or astral travel)

is a term used in esotericism to describe a willful out-of-body experience (OBE) that assumes the existence of a soul or consciousness called an "astral body" that is separate from the physical body and capable of travelling outside it throughout the universe.


> Ang proyektong Astral (o astral travel) ay isang term na ginagamit sa esotericism upang ilarawan ang isang sadyang out-of-body na karanasan (OBE) na ipinapalagay ang pagkakaroon ng isang kaluluwa o kamalayan na tinatawag na isang "astral body" na hiwalay mula sa pisikal na katawan at may kakayahang ng paglalakbay sa labas nito sa buong uniberso.
Wikipedia

shapeshifting is the ability of a being or creature to completely transform its physical form or shape. This is usually achieved through an inherent ability of a mythological creature or the use of magic.

The most common form of shapeshifting myths is that of therianthropy, which is the transformation of a human being into an animal or conversely, of an animal into human form. Legends allow for transformations into plants and objects, and the assumption of another human countenance

> Ang shapeshifting ay ang kakayahan ng isang nilalang o nilalang upang ganap na ibahin ang pisikal na anyo o hugis nito. Karaniwang ito ay nakamit sa pamamagitan ng isang likas na kakayahan ng isang mitolohiko nilalang, o ang

paggamit ng magic.


Ang pinaka-karaniwang anyo ng shapeshifting myths ay ang therianthropy, na kung saan ay ang pagbabagong-anyo ng isang tao sa isang hayop o kabaligtaran, ng isang hayop sa porma ng tao. Pinahintulutan ng mga alamat ang mga transformasyon sa mga halaman at mga bagay, at ang palagay ng ibang mukha ng tao> Ang websaytpook-sapot o web sayt (Inggleswebsite o web site, minsan may kapital na titik W) ay isang koleksiyon ng mga pahinang Web, na tipikal na karaniwan sa isang partikular na pangalan ng dominyo o sub-domain sa World Wide Web sa Internet.

Sa kasalukuyan, mayroon ng halos 80 milyong websayt sa buong mundo na may nakarehistrong domain. Sa pangakalahatan, ang websayt ay isang dokumentong HTML/XHTML na maaaring makita sa pamamagitan ng HTTP.

Nakikita ang lahat ng mga pampublikong websayt bilang binubuo ang isang sangdamakmak na "World Wide Web" na impormasyon.Radiation/Radiyasyon

> Sa larangan ng pisika, ang radiyasyon o diglap ay isang proseso kung saan ang mga partikulong may lakas o mga along masisigla ay naglalakbay na lumalagos sa isang bakyum (paghitit o paghigop), o kaya ay sa pamamagitan ng midya na naglalaman ng materya na kailangan para sa kanilang propagasyon (paglaganap o pagkalat). Ang mga alon o daluyong ng isang masibo o malaking midyum mismo, na katulad ng mga alon ng tubig o mga alon ng tunog, ay karaniwang hindi itinuturing bilang mga uri ng "radyasyon" sa ganitong diwa. Sa kabaligtaran, ang mga alon na panggrabitasyon(daluyong na panggrabitasyon), na mga alon mismo ng puwang at panahon, ay nararapat na ituring bilang isang uri ng radyasyon.walk-in

 is a new-age concept of a person whose original soul has departed his or her body and has been replaced with a new, generally more advanced, soul. 

Believers maintain that it is possible for the original soul of a human to leave a person's body and for another soul to "walk in". 

> Ang walk-in ay isang konsepto ng bagong edad ng isang tao na ang orihinal na kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan at napalitan ng isang bagong, sa pangkalahatan ay mas advanced, kaluluwa.


Naniniwala ang mga mananampalataya na posible para sa orihinal na kaluluwa ng isang tao na umalis sa katawan ng isang tao at para sa isa pang kaluluwa na "lumakad".Kahulugan ng DNA


> Ang Deoxyribonucleic acid (DNA) (Tagalog: asidong deoksiribonukleiko) ay isang nukleikong asido na naglalaman ng mga henetikonginstruksiyon na ginagamit sa pag-unlad at paggana ng lahat ng alam na mga buhay na organismo maliban sa mga RNA virus. Ang mga segmentong DNA na nagdadala ng mga henetikong impormasyong ito ay tinatawag na mga gene. Gayundin, ang ibang mga sekwensiyang DNA ay nag-aangkin ng istraktural na mga tungkulin o sangkot sa pagreregula ng paggamit ng henetikong impormasyong ito. Kasama ng RNA at mga protina, ang DNA ay isa sa tatlong pangunahing makromolekula na mahalaga para sa lahat ng alam na mga anyo ng buhay.Hormone or Hormone (Tagalog)


> Ang mga hormona o hormon (Ingles: hormone, bigkas: /hor-mown/; (mula sa Griyegong ὁρμή, "impetus" na ang ibig sabihin ay "isang pinagmumulan ng motibasyon") ay mga kemikal na ginagawa ng sari-saring mga glandula na nasa loob ng katawan na pumapasok sa daloy ng dugo at nangangasiwa o umaareglo sa pisyolohikal na pag-andar o mga tungkulinThe Nephilim 

/ˈnɛfɪˌlɪm/ (Hebrewנְפִילִיםnefilim) were the offspring of the "sons of God" and the "daughters of men" before the Deluge, according to Genesis 6:1–4 narrative of the Bible.

A similar or identical biblical Hebrew term, read as "Nephilim" by some scholars, or as the word "fallen" by others, appears in Ezekiel 32:27.[1][2]

When people began to multiply on the face of the ground, and daughters were born to them, the sons of God saw that they were fair; and they took wives for themselves of all that they chose. Then the Lord said, “My spirit shall not abide in mortals forever, for they are flesh; their days shall be one hundred twenty years.” The Nephilim were on the earth in those days—and also afterward—when the sons of God went in to the daughters of humans, who bore children to them.

— Genesis 6:1–4, New Revised Standard Version

The word is loosely translated as giants in some Bibles and left untranslated in others. The "sons of God" have been interpreted to be fallen angels according to some classical Judaic explanations.> Ang Nefilim / nɛfɪˌlɪm / (Hebrew: נְפִילִים, nefilim) ay ang mga supling ng "mga anak ng Diyos" at "mga anak na babae ng mga tao" bago ang Delubyo, ayon sa Genesis 6: 1-4 na salaysay ng Biblia.


Ang isang katulad o magkaparehong biblikal na termino sa Hebreo, na binabasa bilang "Nefilim" sa pamamagitan ng ilang mga iskolar, o bilang salitang "nahulog" ng iba, ay makikita sa Ezekiel 32:27. [1] [2]


Nang ang mga tao ay magsimulang magdaghan sa ibabaw ng lupa, at ang mga anak na babae ay ipinanganak sa kanila, nakita ng mga anak ng Diyos na sila ay makatarungan; at kinuha nila ang mga asawa para sa kanilang sarili ng lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, "Ang aking espiritu ay hindi mananatili sa mga tao magpakailanman, sapagkat sila ay laman; ang kanilang mga araw ay magiging isang daan at dalawampung taon. "Ang mga Nefilim ay nasa lupa noong mga araw na iyon-at pagkatapos ay pagkatapos-kapag ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng mga tao, na nagdala ng mga anak sa kanila.


- Genesis 6: 1-4, New Revised Standard Version

Ang salita ay maluwag na isinalin bilang mga higante sa ilang mga Biblia at hindi na isasalin sa iba. Ang "mga anak ng Diyos" ay binigyang-kahulugan na mga nahulog na mga anghel ayon sa ilang klasikal na mga paliwanag ng Judais.


* * * * * * *

Print Friendly and PDF