Propesiya 127

Pagtatawid Red Sea para sa mga Amightywind Ministry:
Ang Exodus [Paglabas] ni Elisheva Eliyahu at si Ezra na bumangon bilang Apostol

Isinulat/Sinalita sa ilalim ng Pagpapahid ng BANAL na ESPIRITU (RUACH ha KODESH)
Sa pamamagitan ni Apostol at Propeta Elisheva Eliyahu
Abril 29, 2016- Ikahuling Araw ng Passover sa Israel

* * * * * * *


Nilalaman ng propesiyang ito ang HEBREONG mga PANGALAN ng DIOS:
YAH/YAHU ay ang BANAL, SAGRADO na PANGALAN ng DIOS
katulad sa “Alleluia” o “Hallelu YAH,”
na ang literal na kahulugan ay “Purihin si YAH”
YAHUVEH/YAHWEH ANG AMANG DIOS
YAHUSHUA/YAHSHUA ANG KAISA-ISANG BUGTONG NA ANAK NG DIOS-
HA MASHIACH ay nangangahulugang “ANG MESYAS”
ELOHIM ay nangangahulugang “DIOS”

Ang Rebelasyon ng “SH’KHINYAH GLORY”
—bilang PERSONAL na PANGALAN ng RUACH HA KODESH,
sa Ingles ay tinatawag na “The HOLY SPIRIT”- ay naririto rin sa site na ito.
(HA SH’KHINAH {SHEKINYAH} ay HEBREO
para sa NAMAMALAGING DIBINONG PRESENSIYA ng DIOS.)
Bukod pa rito, ABBA YAH ay nangangahulugang “AMANG YAH”
at IMMA YAH ay nangangahulugang “INANG YAH.”

Ang mga banggit ng Kasulatan ay KJV o NKJV maliban kung naipahiwatig.

* * * * * * *

Mga Salita ni YAHUVEH kay Elisheva na maidadagdag bago ang mga Propesiya:

Binalaan kita matagal nang panahon Elisabeth [Elisheva],
na huwag ipangalan ang Ministeryong ito sa sino mang lalaki o babae.
Bago pa man nagkaroon ng Ministeryo. Inilagay ko ito sa iyong espiritu.

Pagka’t wala ni isa sa mga ito ang nagawa ng iyong mga kamay.
Wala ni isa sa mga ito ang nagmula sa iyong bibig.

Mula ito sa bibig ni YAHUVEH na nagbigay buhay.
Mula ito sa bibig ni YAHUSHUA,
Ang iyong MASHIACH (Tagapagligtas), na nagbigay buhay.
Mula ito sa bibig ng RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu),
Ang iyong IMMAYAH, na nagbigay buhay.

Kung ito lamang ay gawa ng iyong kamay, ito’y nabigo na noon pa man.

Ito ay sa pamamagitan ng hangin ng Kaluwalhatiang SHKHINYAH
Na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na hangin ng Pagpapanibagong-buhay.
Hindi ng iyong hininga o ito’y nabigo lamang.

“AKO ang PANGINOONG YAHUVEH: iyan ang AKING PANGALAN:
At ang AKING KALUWALHATIAN ay hindi KO ibibigay sa iba,
Maging ang AKING KAPURIHAN sa inukit na mga imahe.” Isaia 42:8

(Prophecy 105)

Sa Hulyo 2010, sinabi rin ng Diyos na si YAHUVEH na isama ang sumusunod bilang isang babala sa mga nanlilibak:

Ngunit hinamak nila ang mga Mensahero ng DIOS, kinamuhian ang kanyang mga salita, kinutya ang kanyang mga Propeta, hanggang umabot sa sukdulan ang galit ni YAHUVEH Elohim sa kanyang bayan at sila’y hindi na makaiiwas pa sa kanyang pagpaparusa.

—2 Cronica 36:16

* * * * * * *

Ang Propesiyang ito ay naitala sa pamamagitan ng audio. Narito ang pagkakasalin

[Ini-ihip ni Ezra ang shofar (tambuli)]

[Ezra:] Sige lang.

[Son’s1 Prayer:] MINAMAHAL at KATANGI-TANGING AMANG YAHUVEH! Kami lamang ay lumalapit sa harapan ng INYONG Trono sa DAKILANG PANGALAN ni YAHUSHUA HA MASHIACH at ginagapus at ipinapako ang aming laman— at ginagapus ang diyablo palayo sa amin, palayo sa oras na ito— ang mga pamunuan [principalities], ang mga kapangyarihan at mga pinuno ng kadiliman sa mga matataas na dako, sa mababa, sa mga katubigan, sa mga lupa- {sila ay aming ginagapus palayo mula sa} mga koneksyon sa Internet, sa mga air waves, sa mga teknolihiya, sa lahat ABBA YAHUVEH. Aming ginagapus at dinudurog si satanas palayo sa DAKILANG PANGALAN NI YAHUSHUA HA MAHIACH— at sinasamo ang DUMALOY NA DUGO ni YAHUSHUA upang takpan kami at punuin kami, aming mga puso, aming mga isip, mga katawan, mga espiritu at aming mga kaluluwa. [Banal na mga Wika.]

At amin kang ginagapus at pinagsasaway [rebuke] satanas sa PANGALAN NI YAHUSHUA MASHIACH— at malayo kay Momma Rm2 at malayo sa buong Ministeryo, itong Amightywind Ministry ABBA YAHUVEH. Sapagka’t ito ay umiihip gaya ng isang MAKAPANGYARIHANG HANGIN sa ibayo ng buong mundo.

At amin lamang pinapanalangin na kami ay IYONG pagpalain at kami ay pahiran ng IYONG Pagpapahid. ABBA YAHUVEH pangunahan ninyo kami sa pamamagitan ng IYONG SHEKHINYAH [SHEKINAH] RUACH HA KODESH, BANAL NA ESPIRITU.

Ako ay nananalangin ABBA YAHUVEH na ang aming mga dila ay mapahiran ng apoy, at ang aming mga labi ng IYONG mga Salita—ito’y magbubuhos ng IYONG Buhay na mga Tubig MAKALANGIT na AMANG YAHUVEH, na IKAW lamang ay magsalita sa amin at ipakita sa amin ang lahat ng mga bagay na INYONG hinahangad para sa amin na makita. Buksan ang aming mga mata upang kami ay makakita, sa paraang espiritwal, at buksan ang aming mga tinga ABBA YAHUVEH upang kami’y makarinig.

Mangyaring walang kalamigan o waks [wax] sa amin, ABBA YAHUVEH. Ako lamang ay nananalangin na ang Pagpapahid ng RUACH HA KODESH nawa ay nasa aming mga mukha. Ang tanging kalamigan lamang ABBA YAHUVEH ay ang kalamigan laban sa diyablo, isang katigasan laban sa kasalanan, isang pagkamuhi para sa lahat ng mga buktot. ABBA YAHUVEH!

At itong kuhila [reprobate] na lalaki na minsan ay naging co-lider ng Ministeryong ito nguni’t hindi na ngayon. Siya ay lumakad palayo mula sa kanyang pagkatawag. Siya ay tumalikod, ABBA YAHUVEH! At gaya lamang ng walang pag-alinlangang katulad ni Hudas ay tumalikod— at YAHUSHUA— sa oras na siya’y magbaling ay wala nang kaligtasan. Wala nang alaala sa (dating) pagkamakatwiran ng isang tao sa oras na siya’y magkasala patungo sa kasamaan at tumalikod. Sapagka’t ito ang sabi ng IYONG Kasulatan ABBA YAHUVEH.

At kami lamang ay nanalangin na IYONG pahiran si Momma Rm at pahiran kami sa araw na ito. At aming ginagapus at pinapalayas si satanas palayo. At salamat sa INYONG pangunguna sa amin, sa pagprotekta sa amin at paggagabay sa amin sa PANGALAN ni YAHUSHUA MASHIACH, kami ay nanalangin.

[Ang Lahat:] Amen.

[Dumadalangin si Elisheva:] ABBA YAHUVEH ako lamang ay lumalapit sa IYO sa PANGALAN NI YAHUSHUA. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ito ay ang mga “YAHUSHUA’s demon stompers”3. Habang IKAW ngayon AMA— muli at muli— aking binubuksan ang aking bibig, at sabihin MO sa akin kung ano ang sasabihin. Kailangan KITA ngayon. Kailangan KITA ngayon. Punuin MO ang AKING bibig, ABBA YAH!

Ang propesiya ay nagsisimula:

Abril 29, 2016- Panghuling Araw ng Passover sa Israel

AKING sintang anak na Elisheva! Ibahagi mo lang ang iyong puso. Sapagka’t nakita na ng mga “YAHUSHUA’s demon stompers” ang iyong puso. Kayo ay laging naruroon para sa bawat isa at sa lahat— bagaman na hindi pisikal na kayo’y maari. Wala silang duda [na] ikaw ay AKING pag-aari. Naramdam nila ang iyong mga kamay yumayakap sa kanila at naramdaman mo silang yumayakap sa iyo.

Sapagka’t ikaw ay higit pang isang Propeta. Ikaw ay higit pang isang Pastor. Ikaw ay higit pang isang Apostol. Ikaw ay kanilang ina. Sila ay iyong pinapayuan. Sila ay iyong minamahal— hindi tulad sa sinomang pastor sa balat ng mundong ito. Ito ay hindi lamang ng iyong pagmamahal, ito ay AKING pagmamahal. Ito ay ang Pagmamahal ni YAHUSHUA. At ito ay pagmamahal ni IMMAYAH. Hindi man nila kailangan na makita ka sa pisikal dahil wala silang duda kung gaano mo sila kamahal.

Ikaw ay nakikipaglaban para sa kanila sa panalangin, kumakalinga [intercessory]— minsan kasing dami ng walong oras sa isang araw, ikaw at si Kathrynyah ay mananalangin— nakikipaglaban para sa bawat isa. At ngayon AKING iniangat ang AKING Ezra, ang siyang magdadala sa bawat at lahat ng kanilang mga panalangin at itanghal ito sa harap ng Trono. Sila ay kanya ring minamahal. Iyan ay kung bakit niya sinabing, “Kailangan ko ng litrato ng kanilang mga mukha” upang isama sa panalangin.

AKING dinadala ang Ministeryong ito sa isang bagong direksyon. AKING pinapalayas paalis ang mga kuhila [reprobate]— ngunit [nangyari na], ikaw ay naging tangi lamang na lider sa maraming taon. Siya ay hindi naging laging isang Jezebel, nguni’t nang siya’y nagrebelde at ginawa ang lahat ng maari niyang gawin upang sirain ang Ministeryo: pinapatahimik ang iyong bibig, pinipigilan ang mga propesiya; inaabuso ka pang lalo bawat araw, kung saan ikaw ay nagnais na sumigaw at sabihing, “Ito ba ang ‘pinakamabuti’ na kaya MONG gawin? Hindi ba‘t ipinangako mo sa akin ‘ang pinakamabuti sa isang lalaki’ kung saan na aking ‘nabatid ang pinakamalala’?”

Sa araw-araw na habang napapanood KITANG inaabuso, sa araw-araw na habang ang iyong pananampalataya ay naaabuso— “Nasaan ka YAHUSHUA? Nasaan ang lalaki na upang tatayo sa AKING tabi? Nasaan ang ama na iyong ipinangako para sa ‘YAHUSHUA’s demon stompers’? Sila ay nagbibigay sa kanya ng pagmamahal at hindi niya ito ibinalik!”

Sa halip sinubukan niyang i-hiwalay ang ina at mga anak— sinubukan na gawin silang mag walang-galang— TAPOS NA AKO! Iyon ay kung bakit siya umalis! AKIN siyang pinilas paalis ng iyong kaluluwa sa Marso 7.

Ito ay ang iyong pagkakaalam.

Sa sarili niyang bibig sinabi niya na siya’y noon pang nagpapanggap, noon pang nagpapanggap sa maraming taon hanggang hindi niya na magawang magpanggap. At pagkatapos ng labing-apat na taon, siya ay lumabas ng pinto. At sinabi KO sa iyo Elisheva hindi mo na siya makikita— sa posisyon na dati niyang kinatatayuan.

Nguni’t kahit iyan ay isang ilusyon! Dahil kailanman ay hindi siya naruroon! Ito ay tumagal ng pitong taon. At sa bawat taon na iyong pinagtakpan. Sapagka’t hindi mo nais na mapinsala ang pananampalataya ng iba. Kinatakutan mo ang kahihiyan na yaong sasapit muli sa Ministeryong ito.

Nguni’t Elisheva AKING pinadala si YAHUSHUA sa iyo— samantalang umiyak ka sa YDS, muli at muli, nakita nila ang kanilang inang nagdudusa sa kalusugan. Hindi nila alam na ang isang tinatawag na ‘Nikomia’— sa bawat araw— ay nagwiwika sa iyo ng kamatayan. Hindi kailanman, hindi kailanman isang dasal na ikaw ay mabubuhay at hindi mamamatay. Sa halip sa bawat araw siya ay magsabing, “Nasopresa ako na buhay ka pa!” [isinalita sa pamamagitan ng mga luha ni Elisheva].

Nguni’t “para sa kapakanan ng mga bata” ikaw ay nagsabing, “Ako ang Pastor. Kailangan kong protektahan ang mga bata. Hindi ko maaring sabihin sa kanila.”

At sila‘y gumawang magsulat at kanilang sabihing, “Mom, sabihin mo sa amin kung anong nangyayari?” Nguni’t sa halip, itinago/pinigilan mo ang lahat ng iyang sakit.

AKIN siyang mismong pinilas paalis ng iyong kaluluwa! Nang paglapastangan [blasphemed] niya ang AKING PANGALAN! AKIN siyang mismong pinilas paalis ng iyong kaluluwa! Nguni’t hindi KITA hinayaang mag-isa! Sa halip, AKING inilagay ang iba- ang isang minsan na AKING tinawag na “Caleb” sapagka’t siya pa rin ay Caleb sa AKING mga Mata.

Nguni’t sa 2007 samantalang humingi ka ng panalangin para sa kanya dahil lang sa isang panaginip- ginamit KO ang mga iyon {panalangin}. Ginamit KO ang panaginip na iyon. Ginamit KO ang mga Salita na iyon upang tawagin ang lalaki na nagngangalang Ezra, at hindi niya pa naiyuko ang kanyang tuhod sa AKIN. Ganoon kung gaanong makapangyarihan ang Propesiya [94] na ito.

Kahit ang iyong dila ay nabigyan ng kapangyarihan sa pangalang Caleb! Siya ay nagsasalita ng buhay sa iyo at hindi kamatayan. Noong nakaraang taon, hinangad ni satanas na kunin ang iyong buhay- dahil sa lahat ng pang-aabuso, dahil sa lahat ng kawalan ng pag-asa— AKING itinatag ang “YAHUSHUA’s demon stomper” para sa sandaling ito. Huwag isipin na ito ay nababago! Tandaan si Hudas ay hindi laging isang Hudas. Inakala ni Jezebel {manyayaring} nasa kanya ang tagumpay— akala niya {minsang tinawag na ‘Niko’} nasa kanya ang tagumpay.

Oh! Nguni’t mayroon AKONG ibang plano! At iyan ay— may kinalaman sa iyang Banal na lalaki: ang yaong kukuha sa kanyang puwesto. At wala kahit isang bagay Elisheva na hindi KO tutubusin.

Sinabi KO sa iyo samantalang nagbanta siyang umalis— muli at muli— sinabi KO sa iyo, hindi ko papayagan ang ano pang mga Propesiya na mahadlang. AKING isasalita ang AKING mga Salita at bigyan ka ng mga Rebelasyon! Nguni’t siya ay magbabanta at mananakot at mang-aabuso, kaya’t inupuan mo lamang ang mga ito.

Sabi mo, “Hindi ko kayang pakitunguhan ang mga pang-aabusong ito.” At ngayon sinasabi KO sa iyo na linisin [i.e. purgahin} ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Ngayon sinasabi KO sa iyo na linisin {purgahin} ang kanyang pangalan sa bawat Propesiya. Dahil ito ay buo nang napawi [blotted out]. Gaya lamang ng kung ano siya sa ‘Aklat ng mga Napawi [Blotted out].’

Ito ay isang leksyon. Kapag kayo ay hindi sumihol ng prutas sa yaong baging [vine] at ipang-ahas [take for granted] ang inyong kaligtasan, si satanas ay papasok. Kapag kayo ay pumasok sa paghihimagsik at sabihing, “Gagawin ko na lamang ang lahat sa sarili kong paraan,” kayo ay nasa panganib!

Ngayon sasabihin KO ito sa inyo. Huwag ninyo kailanmang tawagin siyang muli na “Dad ‘Niko’”- hindi ninyo magugustuhan— ang espiritong ito na maaring mapa-sainyo! Sunugin ito— ang kawalang banal na pagkakatali ng kaluluwa [soul-tie]! Ito ang AKING iniuutos sa inyo na gawin.

Sa halip, mayroong isang bagong Banal na lalaki, kung saan yaong iba ay iniwan ang Kabanalan.

At ang kanyang pangalan ay Ezra. At ikaw ay kanyang mamahalin. At siya nga’y nagmamahal sayo. At kayo ay magkakaroon ng bagong lider na tatayo sa tabi ni Elisheva na maaari ninyong pagkatiwalaan, tunay na pagkatiwalaan. Sapagka’t siya ay isang lalaking kinalulugdan ng AKING SARILING Puso. At Elisheva, hindi ko pinabayan ang iyong kaluluwa na mag-isa. Sapagka’t siya ay pumasok sa iyong kaluluwa. At kahit ang kanyang Banal na mga Wika ay yumakap sa iyo, bumalot sa iyo. Wala kang kahit sinuman maliban ang mga “YAHUSHUA’s demon stompers,” iyong mga lalaking anak [bilang isang panalangin na babalot— nguni’t ngayon ikaw ay AKING binibigyan ng isang Banal na lalaki— at AKO ay hindi tumutukoy sa mga babaeng anak. AKO ngayon ay tumutukoy tungkol sa mga lalaki.

At AKING kinuha ang kanyang kaluluwa at AKIN itong ipinagkaisa sa iyong kaluluwa. At sa pamamagitan ng mga Kamay ng Siruhano [Surgeon] at kasama ng Pagpapahid na mayroon ang AKING Ezra. Kasama ng gintong sinulid mula sa Langit, itinali KO kayong dalawa. At kayo ay tutungo at maglilingkod sa lahat ng ibayo ng mundong ito na mayroong isang bagong Pagpapahid at mayroong isang bagong pagmamahal.

Dadalhin KO ang Ministeryong ito sa isang bagong direksyon— akala ni satanas na maari siyang makawasak. Gayunman ngayon ang bagong pagsilang, ang bagong simula ay tutungo sa kung saan ang Ministeryong ito ay hindi pa nakatungtung noon.

At kayong mga bago, kayo ay wala pa noon sa simula. Kayo ay wala pa doon sa ‘Youtube War’. Kung kayo ay naroon, makikita ninyo na hindi siya [he] nag-angat ng isang daliri upang tulongan ang AKING Elisheva.

Sa halip sinubukan niyang [he] sabihin, “Huwag siyang [her] ipagtanggol. Huwag ipagtanggol ang Ministeryo”- sinubukan niyang patahimikin ang lahat ng sino mang gagawa nito- sinubukang paikutin si Adam at Kathrynyah laban sa kanya [her].

Nguni’t nang hipuin niya [he] si Adam at Kathrynyah iyon ang pinakahuling balanggot [last straw]. At isang Digmaang Sigaw ang lumabas! At ito ay naidirekta sa kanya!4 At kamatayan at destruksyon ang anong kanyang narinig. At gayunman hindi pa rin siya nangagsisi.

Kanya siyang [Elisheva] inuyam at sinabi sa maraming taon, “Hindi ko gusto ang paraan ng iyong pananalangin. Ayokong magdasal kasama ka. Ayokong magcommunion kasama ka. Ayokong magcommunion sa anumang paraan. Ang Pagpapahid (Anointing) ay isang pag-aaksaya lang.”

Abuso! Abuso! Abuso! AKO si ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, at IMMAYAH ay hindi na kayang marinig ang walang tigil na mga iyak sa AKIN, “Ang lahat ng aking nabatid kailanman ay abuso mula sa isang lalaki. Nasaan ‘ang pinakamabuti’?”

Nasaan ang lider? Habang ang Ministeryong ito ay lumalago, si Kathrynyah at si Adam ay maari lamang makatulong hanggang makakaya, samantalang ipinaliwanag niya. Nasaan ang lider na tatayo sa kanyang tabi? Nasaan ang lider na tatanggap nang malugod kay Ezra! Nasaan ang lider na tatanggap nang malugod sa mga bago! Nasaan ang lider na magpapayo at magtuturo!

Ang AKING Ezra ay mas marami pang nagawa nitong maikling buwan ng Abril kaysa sa nagawa niya [ang napawi (blotted out one)] sa labing-apat na taon, isang buwan lamang. Isang buwan lamang. Ipalagay kung ano ang gagawin KO. Pag-akalain kung ano ang gagawin KO— samantalang dinadala KO ang dawalang Hudyong ito na magsama, at ang isa ay ipinanganak sa Israel— Pag-akalain kung ano ang gagawin KO. Pag-akalain kung ano ang gagawin KO.

At bawat isa at lahat sa inyo, samantalang inyong puputulin ang yaong hindi makadiyos na pagkakatali ng kaluluwa sa kanya [ang napawi]— ang Pagpapahid, ang Pagpapahid, ang Pagpapahid ay mapapasa-inyo. Hindi lamang mula sa bagong kalayaan na lalakarin ng inyong momma, nguni’t sa bagong kalayaan na yaong nilalakad ng inyong Dad Ezra! Ipalagay kung ano ang gagawin KO sa panahong ang pagkabakante ay mapupuno ng bago— isang bagong simula, isang bagong pagsilang! At AKING ginawa ang lahat na ito pagkatapos ng 21 na taon.

Oh mga tinatanging “YAHUSHUA’s demon stompers,” gaano ninyo AKO nilulugod. Sapagka’t marami sa inyo na makakarinig ng AKING mga Salita, kayo ay hindi kahiman masosorpresa. Kayo lamang ay natatakot magsalita. Hindi lamang ninyo naintindihan— ang isa ay maaring mahulog nang ganito kalayo!- at kung bakit hindi kayo nakarinig mula sa kanya [him].

Ngayon alam na ninyo. Ngayon alam na ninyo. Ngayon alam na ninyo.

Tinawag KO pa nga siyang ‘Neeky’! Alam KO na gagawin niyang pagtaksilan AKO— muli at muli sa mga Propesiya siya ay AKING binabalaan! Sa halip, siya lamang ay lalong nagmatigas. Natuntong siya sa puntong hindi niya na magawang makinig. Tumawid siya sa linya patungong kalapastangan.

At gaya ng ipinagtanggol niya lamang AKO sa Langit sa napakahabang panahon laban sa digmaan kay lucifer [tingnan ang Propesiya 71], gayon din ito ay kailangang muling ipalabas [replayed], muling ipakilos [reacted]{at muling ipaganap [re-enacted]} muli sa mundong ito. Sapagka’t ang lahat ay pinagtatrabahuan [work-out] ang kanilang sariling kaligtasan na mayroong takot at panginginig (Phil 2:12). Alam na ng inyong kaluluwa ang desisyon na inyong nilikha.

At mayroong magiging isang bagong Pagpapahid at mayroon nang nagsimula na maging isang bagong Pagpapahid sa AKING Propeta, Apostol na nagsasalita. Mayroong magiging isang bagong kalusugan. Ito na ang yaong simula. Ang lahat ay dahil ngayon nagkaroon siya ng panalangin ng isang Banal na lalaki na babalot na walang tulad sa iba.

At hindi naintindihan ni Elisheva mula sa unang pagkakataon na kanyang nakita ang lalaking ito. Sapagka’t AKIN siyang [her] nilapitan sa ibang paraan at ginamit KO ang pagpapatawa [humor] sa araw na iyon. Nakakita siya ng pagmamahal sa kanya— sa bawat oras na sabihin niya ang kanyang pangalan, larawan ay hindi makita [sight unseen], at gayunman nakita niya itong pagmamahal. At sinabi niya sa AKIN, “Sino ang lalaking ito? Posible ba na siya si ‘Calev” [Caleb sa Hebreo}?” Kaya’t binigyan ko siya ng magkasunod na mga sinyas. Nagsalita AKO ng sunod-sunod na Propesiya, wala sa inyo ang nakarinig. Sa oras ay maririnig din ninyo.

AKO ang TAGAPAGGAWA ng PAKIKIPAG-ISANG-DIBDIB [MATCHMAKER]. Alam KO kung anong mga kaluluwa ang nabibilang. At para sa inyo na may taong kabiyak [soulmate] at inyong kinatakot, “Paano naman ako? Mayroon akong taong kabiyak. Magagawa MO rin bang pilasin ako paalis ng kanyang kaluluwa?”

Hindi, hindi, hindi AKING mga anak! Ang paraan lamang na ito ay maaaring mangyari kung kayo ay tumalikod laban sa AKIN ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, at IMMAYAH dahil hindi KO ipagsasama ang kuhila [reprobate] sa isang Banal na kaluluwa. AKIN itong pipilasin paalis sa oras na tawirin nila ang yaong linya.

Nguni’t hindi ninyo kailangang matakot. Iyan ay hindi mangyayari dito. Sa halip, sa oras na marinig ninyo ang mensaheng ito— mas lalo niyo pang mamahilin ang inyong Pastor, mas lalo niyo pang mamahalin ang Propetang ito, mas lalo niyo pang mamahalin ang inyong momma.

At inyong yayakapin/tatanggapin ang AKING Ezra. At kayo ay magpupuri sa AKIN. Ang iyong yaong minsan ay tinawag na ‘Niko’, ngayon ay tinatawag na ‘Paul’ ay napalitan. At kayo ay magpupuri sa AKIN! Samantalang ang Pagpapahid na nasa lalaking [Ezra] ito ay maipagkakaloob rin sa inyo! Ito ang AKING ipinapangako sa iyo!

Ngayon kayo ay AKING ibinibigkis nang sama-sama kay Ezra. Ito ang inyong espirituwal na ama. Ito ang lider na maaari ninyong pagkatiwalaan. Hindi niya ito hiniling. Nguni’t sinabihan KO siya magkakaroon ng mga sorpresa. At AKING pinagkaisa ang Ministeryo na magsama [i.e isang Ministeryo, Ezra at Elisheva ay isa nang epiritu].

Makikita ninyo ang mga milagro na mangyayari. Sapagka’t ang lalaking ito ay pinahiran para sa mga milagro. Bagaman AKING pinawi ang pangalan na ‘Nikomia’— iyan lamang ay isang epirituwal na pangalan— nguni’t ito ang {siyang} lalaki, tinatawag KONG “Caleb”. Siya ay Tagapagtulong ni YAH. At siya ay pinahiran sa oras na siya ay manalangin, at sa oras na iangat niya ang Gabilya [Rod] na iyan upang habulin ang mga kaaway palayo. Samantalang napatunayan niya at ni Elisheva nang kanilang inilagay ang kanilang mga kamay sa Gabilya na iyan, nasa kanila ang tawag-pansin ng Langit. At ang mga milagro ay sasapit katulad sa araw na ito, sila ay tumawid sa Red Sea— katulad sa araw na ito, sinasabi niya kay Paul, “Hindi mo na ako matatakot!”

Ninakaw niya ang mga ikapu at mga pag-aalay. Kanya siyang ini-Blackmail. At hindi na AKO mananatiling tahimik. Hindi na niya kayang tiisin ito nang mag-isa — ngayon ang “YAHUSHUA’s demon stomper,” Kayo ay AKING itinatag! At kayo ay magpoprotekta sa paraang hindi niyo pa nagagawa noon.

Paano ninyo magagawa kung hindi ninyo alam? Ngayon alam na ninyo. Ang lahat ay ipinagbabawal— kung dapat siyang [Paul, dating ‘Niko’] sumulat sa inyo, kayo ay hindi babasa nito. Sapagka’t mga demoniyo ay nakalakip.5

Ibinibigay KO sa inyo itong kautusan. Kapighatian ay mapapasakanila sa sinumang susuway sa tiwalang ito at AKIN nang nalalaman kung ano ang AKING inilagay sa bawat isa sa inyo. Ilang karaming taon kayo ay nanalangin para kay Elisheva— nakikita ninyo kahi’t man ang kanyang pangalan ay AKING binago.

Sapagka’t mayroon siyang isang bagong simula. Sa parehong oras na AKING binura paalis ang kuhila, binigyan KO siya ng bagong pangalan na mayroong mas matibay na Pagpapahid na yaong lalago sa bawat araw.

Ilang beses kayong nanalangin, ilang mga Jericho na martsa— kahit ang pag-aayuno para sa kanya. Ngayon alam niyo na. Ngayon alam niyo na. At ngayon maari na AKONG magpagaling. Sapagka’t kinakailangan KONG alisin ang pinagmumulan ng kanyang sakit.

Kanya siyang [he] pinagbantaan. At kanyang [he] sinabi, “Akala mo ba hindi malalaman ng YDS? Akala mo ba hindi malalaman ng mga kaaway?

At siya’y [she] sumigaw at sinabing, “Huwag mong ipahamak ang pananampalataya ng mga bata!” Iginapos niya [she] ang diyablo at sinabihan ang diyablong, {siya} ay hindi maaaring magsalita. At iginapos niya ang mga demonyo. Sa hindi niya [her] inaasahan, basta niyang [him] sinumpa ang DIOS sa pamamagitan ng napakaruming sumpang mga salita. Sinumpa niya [he] ang AKING PANGALAN nang paulit-ulit. Kaya inilagay KO ang isang Digmaang Sigaw sa kanyang [her] bibig! Isang Digmaang Sigaw na hindi tutulad sa kahit anumang narinig ng sinuman!

Siya [she] ay nasa harap ng Trono ng Langit at AKO si ABBA YAHUVEH at YAHUSHUA at IMMAYAH ay nagwika ng mga Salita ng Matinding Poot. At siya [he] ay mawawasak kapalit ng bawat salitang sasabihin niya [he]!

Sabi ni Elisheva, ”Nguni’t paano ang mga taong hindi tumigil na nagpanalanging ng mga basbas sa kanya [him]? Sapagka’t sinabi MO noon na basbasan si ‘Niko’. Ano ang gagawin ko sa bagay na ito?” Pagkatapos muli KO siyang [her] binigyan ng katiyakan kahit pa noon— bagaman hindi pa siya [he] tumalikod sa AKIN— alam ko na ang oras ay darating kapagka ang mga basbas ay magiging isang sumpa. Bagaman sa lahat ng dako ng mundong ito [habang ang mga tao ay nananalangin pa rin ng mga basbas sa kanya], hanggang ang kanyang pangalan ay lubusang napawi— bawat basbas na naihayag patungo sa kanya ay ngayon ay isang sumpa! Deutoronomy 28 ay hindi nagsisinungaling. At ngayon siya ay nasa ilalim ng mga sumpa ng Deutoronomy 28! At ito lamang ay isang kapakanan ng oras [it’sonly a matter of time]. AKING kukunin ang kanyang buhay. At alam niya na ang lahat na mayroon siya noon, ay naibigay sa ibang lalaki. [Jer 8:10 Kaya't AKING ibibigay ang kanilang mga asawa sa iba, at ang kanilang mga taniman sa mga yaong mag-aari nito.]

Ito ang dahilan AKING sinabi kay Elisheva na ilagay ang mukha ni Ezra sa harap ng pahina [page]! Mayroong isang bagong Pagpapahid! Mayroong isang bagong paglilinis [cleansing]! Hindi na siya yuguhan [yoked] sa kuhila [reprobate]! Sumigaw sa araw na ito dahil sa tagumpay! Pinagpapala kita sa bagong paraan na may isang bagong simula, at ibinibigay sa iyo ang hangarin ng iyong puso na upang magkaroon ng yaong espirituwal na ama. Siya ay hahalakhak kasama mo. Hindi siya hindi nahihipo [untouchable]!

Narinig mo ba AKO Ezra? Hindi ka dapat maging hindi nahihipo [untouchable]? Ibinigay KO sa iyo ang yaong kagalakan at ang yaong pagkamapagpatawa kung saan sa mga panahon ng nakaraan, natakot ka sa anong sasabihin ng iba. Sapagka’t samantalang si Elisheva ay naging isang halimbawa sa iyo, ang mga nagmamahal sa kanya ay laging rerespeto sa kanya. At AKING binibigay ang parehong biyaya sa iyo.

Tandaan Ezra, sila lamang ay mga sanggol [babes]. Maging mahinahon ka sa mga bagong aral na mayroon ka. At kung ikaw at si Elisheva ay may mga pagkakaiba ng doktrina, tandaan AKO si ABBA YAHUVEH, mapapasaakin lage ang huling Salita. At kilala mo ang AKING boses at iyan ang dahilan ang AKING Ezra ay isang lalaki na kinalulugdan ng AKING Sariling Puso! Siyang mga Propesiya— napakaraming pribadong mga Propesiya, pangungunahan at idirekta ang mga yapak na tatahakin ninyo nang magkasama sa pagkakaisa.

At Ezra mananalangin ka lang para sa kanya na upang magpatuloy/sumulong, para itulak siya upang maging pinakamabuti [best]— sa lahat ng mga paraan— palalakasin mo lamang ang kanyang loob kung saan siya ay pinahinang loob. Manalangin ka ng buhay kung saan ang iyong yaong iba ay nanalangin ng kamatayan. Manalangin ka ng tagumpay kung saan ang iyong yaong iba ay nanalangin ng pagkatalo. Hindi mo kailanmang papayagan na siya’y susuko. Ikaw man ay magbabantay rin sa mga salitang sasabihin niya {magpapaalala sa kanya}: “Walang negatibiti (negativity) Elisheva!” Ikaw ay magiging matiyaga sa babaeng ito na nakabatid lamang ng pag-aabuso. Ikaw ay magiging matiyaga sa pagmamahal na AKING ibinigay sa iyo.

Ikaw ay magiging matiyaga sa mga “YAHUSHUA’s demon stomers.” Tatandaan mo na kailangan nila ang pagmamahal ng isang espirituwal na ama.

Ito ang biyaya na AKING ibinibigay sa inyo sa araw na ito. Habang tumatawid kayo sa Red Sea! Ito ang Passover na AKING ibinibigay sa inyo sa araw na ito! Habang tumatawid kayo sa Red Sea! Nguni’t hindi niya ito tinatawid nang mag-isa! AKING itinayo ang “YAHUSHUA’s demon stompers.” At AKING itinayo ang isang— yaong humahawak sa yaong Gabilya [Rod]— na may Pagpapahid tulad kay Moses.

At katulad ng Elias at isang Moses- Eliyahu [at Moshe]- lumalakad na hawak-kamay, pinangungunahan ang daan, inyong makikita ang Ministeryong ito na magkakaroon ng muling pagsilang sa mismong araw na ito. Pinagdusahan ni Elisheva at Ezra ang sakit ng pagluluwal. Ang kanilang katawan— ay literal na naramdaman ang sakit. At nakipagbuno si Ezra sa diyablo at mga demonyo, samantalang sinubukan ng diyablo na palayasin siya papalayo!

Oh nguni’t ito ay araw ng tagumpay! Ito ang araw na binibigyan niyo AKO ng kaluwalhatian! Masdan ninyo AKO ay gumawa ng isang bagong bagay! Masdan ninyo AKO ay gumawa ng isang bagong bagay!

Ang oras ay napakaikli! Ang oras ay napakaikli! Ang oras ay napakaikli! Wala nang magiging pagpapaliban. Sapagka’t kapwa ang dalawang kamay na iyan ay nasa yaong Gabilya! Walang kalayuan sa ESPIRITU— binigyan KO sila ng mga palatandaan at mga kababalaghan—samantalang kanila itong pisikal na naramdaman! Seryosong hinahawakan ito ng AKING Ezra! Seryosong hinahawakan niya ang pananalangin! Seryosong hinahawakan ni Elisheva ang pananalangin!

“YAHUSHUA’s demon stompers,” dapat ninyong seryosohin ang pananalangin! Walang kasalanan na dapat pahintulutan. AKO ay kumakausap sa mga “YAHUSHUA’s demon stomper”. Kayo ay binabalaan KO ngayon. Walang pagkakasala. Walang pagkakasala. Walang pagkakasala habang kayo ay lumalakad sa itong bagong simula. Hindi AKO nagsasabi na kayo ay magiging perpekto! Nguni’t alam ninyo ang ibig KONG sabihin: walang sadya, suwail na kasalanan. Walang mga kalansing [chink] sa armor ng Baluti sa Dibdib [Breastplate] ng Pagkamakatwiran!

Kung kayo ay gumagawa nito, lumapit kayo sa liderato [leadership]. Sapagka’t sila’y maawain. Huwag niyong hayaan ang kasalanan na ito na lumago! Kunin ninyo ang leksyon sa kuhila [reprobate]. Huwag ninyo akong puwersahing putulin kayo mula sa baging [vine]! Dapat kayong magpatuloy sa paglago! Gusto ninyong maging Ikakasal [Bride] ni YAHUSHUA? Dapat kayong magpatuloy sa paglago! Huwag mang-ahas sa inyong kaligtasan. Walang isa sa mga “YAHUSHUA’s demon stomper” na hindi dapat magtatrabaho para sa AKIN. Sapagka’t ang ani ay napakalaki at ang mga trabahador ay kakaunti.

Huwag ninyong isipin na kayo ay uupo lamang diyan at tatawaging isang “YAHUSHUA’s demon stomper” at walang gagawin. Umaasa AKO ng labis mula sa inyo at hindi kulang [less] sa bagong simula na ito, sa bagong pagsilang na ito.

Kaya’t Elisheva hindi mo alam ang mga salitang sasabihin mo. At ikaw ay nagdasal at ikaw ay nagdasal. At ang mga Salita ay lumabas. Iyan ay dahil AKO, si ABBA YAHUVEH, ay nagwika sa mga Salita! Hindi kinakailangan na mapunta pa sa kung gaano kasama ang naging pagsasamang mag-asawa noon. Sapagka’t sa AKING mga Mata ikaw ay hindi kailanman naikasal— sa AKING mga Mata ikaw ay hindi ikinasal.

Ikaw ay kinasal kay YAHUSHUA HA MASHIACH! Sa panahong sinusubukan ng diyablo na akusahan ka at sabihin na wala kang karapatan na mahalin ang Ezra na iyan! Ezra wala kang karapatan na mahalin ang babaeng ito, AKING sasabihin sa inyo, walang ‘kasalan’ nguni’t isang walang halagang piraso ng papel!

Ang mayroon noon, ay wala na!

Tandaan ang Banal na Diborsiyong Kautusan [Holy Divorce Decree] [Propesiya 111], binigay ko ang yaong Propesiya sa iyo para sa nakatakdang oras na ito, sa nakatakdang layunin na ito! Huwag pabayaan ang kahit na sino na akusahan kayo. Sinabi KO sa iyo na ito ay dapat mangyari. Hindi KO maaring gamitin kayong dalawa hanggang ang saligan ay naitayo sa pundasyon ng tiwala at pagmamahal. Kaya’t AKING sinabi ang sekretong ito sa mga “YAHUSHUA’s demon stompers,” nai-propesiya sa 2005, sa pamamagitan ng Banal na {mga} anghel— na napagmasdan ni Elisheva. At AKO ay nagtitiwala sa inyo. At AKO ay nagtitiwala sa inyo. At alam KO kung ano ang AKING inilagay sa bawat isa sa inyo. Nagtitiwala AKO sa inyo. At sa araw na ito, ang inyong pagmamahal ay lumago lamang. Sapagka’t walang sinuman. Walang sinuman, walang sinumang tao ang pwedeng makakaalis/makakukuha ng inyong pananampalataya! Walang lalaki o— walang babae! Ito’y tinapos nang lahat sa Kruz!

Walang lalaki, walang babae ang nagbigay sa inyo ng pananampalataya at walang lalaki o babae ang pwedeng makakaalis/makakukuha nito! Sa halip, alam lamang ninyo ang mga Salita na AKING sinabi sa inyo ngayon. Gumawa ng labis para sa AKIN at hindi ng kulang [less]! Iangat niyo ang pangalan ni YAHUSHUA! Hayaan na makita ang bandila! Luwalhatiin si YAHUSHUA! Ilapit ang mga kaluluwa sa AKIN! Ilapit ang mga kaluluwa sa KANYA! Pahintulutan ang Pagpapahid ni IMMAYAH na dumaloy— at hindi mauunawaan ng mga tao— ang bagong Pagpapahid. Nguni’t ito ay dahil sa isang bagong manta [mantle] ng isang Banal na lalaki na AKING ipinagsama sa Banal na babae na ito, na siyang maaari ninyong pagkatiwalaan!

Magaling! Magaling! Magaling! Magaling! Magaling! Magaling! Ang mga Salita ay tapos na. Sinabi KO sayo kahapon na AKO ay magkakaroon ng Salita. At AKIN itong iwinika. At AKO ay hindi maaaring magsinungaling. AKO si YAHUVEH! AKO ang TAGAPAGLIKHA! At ang AKING sinalita sa araw na ito ay natupad na!

At ang liderato na nandito ngayon, kayo ang unang nakarinig, isang lalong malaking Pagpapahid ay nasa inyo! At isang masmalaking reponsibilidad na magpanguna at maggabay! At tumayo sa tabi ng mga lider! At gaya ng nirerespeto ninyo si Elisheva, inuutosan KO kayong irespeto si Ezra!

Kita ninyo ang Ikakasal [Bride] ni YAHUSHUA ay hindi tulad sa anumang ibang ikakasal [bride]. Walang paghahambing. Sapagka’t kita ninyo, gusto niyo ng labis at hindi ng kulang [less]. Sinusubukan ng huwarang [counterfeit] ikakasal [bride] na sabihin, “AKO ang Ikakasal [Bride].” Nguni’t ang siyang espiritu, ang siyang prutas— ang inyong susuriin. Malalaman ninyo kung ito nga talaga ay Jezebel, na siyang huwarang Ikakasal [Bride]— walang Ikakasal, walang Ikakasal maliban ang Revelation/Pahayag 14 at 7- [iyan ay tandaan niyo] sa oras na subukan nilang dumalo na may ibang aral. Ito ang Ikakasal ni YAHUSHUA at walang sinuman ang maaaring maihahambing, sa kung ano ang AKING inilagay sa bawat Ikakasal ni YAHUSHUA!

At AKO, si ABBA YAHUVEH, ANG SINONG nagpapa-alam sa AKING ANAK, “Ito ang IYONG Ikakasal [Bride]. Humayo KA’T kunin MO ang IYONG Ikakasal [Bride].” Nguni’t kayong lahat ay dapat na malaman, kayo ay mga trabaho na nasa progreso. AKO, si ABBA YAHUVEH, ay nagsasabi manuod ka mundo! Sapagka’t isang bagong simula ay naganap sa araw na ito sa Amightywind Ministry na ito! Manuod ka mundo! Samantalang AKING ilagay ang kapwa nilang mga kamay sa Gabilya! Sapagka’t si Elisheva ang unang tumanggap nito, nguni’t kinakailangan niyang maghintay para sa iba pang kabiyak! AKO’Y magbabahagi ng mga sekreto sa inyo mga “YAHUSHUA’s demon stompers.” Sapagka’t kailangan ninyo ang mga palatandaan, mga kababalaghan at mga milagro para magkaroon ng pananampalataya upang manalig, ngunit mangyayari sa AKING tiyempo. At ito ay tutulong sa inyong pananampalataya na lumago. Sapagka’t alam KO kung ano ang AKING inilagay sa bawat isa sa inyo.

Ngayon Elisheva tumango ka sa kapayapaan [go in peace]. Huwag nang katakutan, ang kaaway na ito. Sapagka’t wala siyang maaaring gawin na hindi KO pinahihintulutan na kanyang gawin at kahit ang gawin iyon , kinakailangan itong bumalik sa paraang tinubos para ikaw ay pagpalain, para sa lahat na pagpalain, na siyang mga lumalakad sa AKING mga Yapak!

Katapusan ng Salita/Pagtatala

Gayon ito ay Sinalita, Gayon ito ay Isinulat, sa ilalim ng Pagpapahid ng RUACH ha KODESH kay
Apostol, Propeta Elisheva Eliyahu

Nakapagpapayamot [Offending] sa mas marami at isang biyaya sa iba,

isang Anak, Mandirigma, Nobya/Ikakasal’ ni YAHUSHUA ha MASHIACH

* * * * * * *

1Isang espirituwal na anak na lalaki kay YAHUSHUA; “Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan” (3 Hn 1:4).

2Momma Rm ay isang mapagmahal na tawag para kay Propeta Elisheva. Rm ay ang madaling salita para sa “Ringmaiden” at siya ay parang isang espirituwal na ina sa mga yaong parte ng Amightywind Ministry. Itinayo ni YAH si Propeta Deborah naging Hukom/Lider, “isang [espirituwal na] ina sa Israel” (Mga Hukom 4:4; 5:7) at ang Apostol Pablo (Saul ng Tarses) ay naging isang ama ni Timoteo, “Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa DIOS na ating AMA at kay YAHUSHUA HA MASHIACH na ating PANGINOON” (1 Tim 1:2).

3“YAHUSHUA’s demon stompers” ay ang pangalang bigay ng Langit sa mga Tagapamagitan sa Panalangin [prayer intercessors] ng Amightywind na mga namumuhay na Banal— at sila ay nasa lahat ng dako ng mundo. Marami ang hindi man namin alam ang kanilang mga pangalan, nguni’t silang lahat ay kilala ng Langit.

4Samantalang sinusulat ni Kathrynyah ang parteng ito, narinig niya: “Tipunin ang hukbo sa pader!”

5Huwag itong ipamahagi o ipadala ito sa kahit na sino. I-Delete at i-empty trash na hindi binabasa. Isamo ang Dugo ni YAHUSHUA. Palayasin paalis ang mga sumpa. Sawayin si satanas. Seryosong panghawakan ang mga espiritwal na digmaan dahil kung siya ay susulat, ang diyablo ay naipapatawag, magpapatungo sa yaong kaluluwa.

* * * * * * *