PROPESIYA 126

Ang Poot ng Diyos sa Mundong ito ay nalalaan na isugo

“Huwag niyong dapat saktan ang AKING mga Batang Anak, Ikakasal, mga Pinili at Hinirang
Isinulat/Isinalita sa ilalim ng Pagpapahid ng BANAL NA ESPIRITU [RUACH HA KODESH]
Sa pamamagitan ni Apostol at Propeta Elisheva Eliyahu

* * * * * * *

Tinanggap noong Abril 12 – Inihayag noong Hulyo 12, 2016

Ito ang unang Propesiya na pangkasalukuyan at sa ginaganap na oras samantalang ito’y lumabas – kasama na parehong si Propeta Ezra mula sa Israel at Propeta Elisheva Eliyahu ay naroroon. Makapangyarihang pinahiran siya [him] ng Diyos na si YAHUVEH upang protektahan at lukuban siya [her] at pukawin ang Pagpapahid upang Magpropesiya.

Ang mga sumusunod ay kasama ang kanilang pinagpala, pinahirang pag-uusap, noong Abril 12, 2006, na nagtungo sa nangag-aapoy na Banal na mga wika laban sa mga kaaway ni YAH, at ang Propesiya 126 na lumabas. Ang pag-uusap ay ipinapakita na ang mga Propeta ay tunay ngang mga normal na tao na mayroon ring pagkamapagpatawa!

* * * * * * *

Sa ibaba ay ang Propesiya habang ito ay lumabas.

--kasama ng “Banal na mga wika” ni Propeta Ezra at Elisheva, samantalang ang ESPIRITU NG DIYOS ay nagbibigay ng pagbigkas (Mga Gawa 2:3-4) ng makalangit o makalupang mga lengguwahe ( 1 Co 13:1) Si Elisheva ay nagsasalita sa mga wika nagdadala ng Propesiya (1 Co 14:6). Sinimulan ni Ezra ang panalangin kasama ang kumakalingang (intercessory) mga wika (Ro 8:26-27; 1 Co 14:15).

Nilalaman nito ang HEBREONG mga PANGALAN ng DIOS.


YAH/YAHU ay ang BANAL, SAGRADO na PANGALAN ng DIOS
katulad sa “Alleluia” o “Hallelu YAH,”
na ang literal na kahulugan ay “Purihin si YAH”
YAHUVEH/YAHWEH ANG AMANG DIOS
YAHUSHUA/YAHSHUA ANG KAISA-ISANG BUGTONG NA ANAK NG DIOS-
HA MASHIACH ay nangangahulugang “ANG MESYAS”
ELOHIM ay nangangahulugang “DIOS”

Ang Rebelasyon ng “SH’KHINYAH GLORY”
—bilang PERSONAL na PANGALAN ng RUACH HA KODESH,
sa Ingles ay tinatawag na “The HOLY SPIRIT”- ay naririto rin sa site na ito.
(HA SH’KHINAH {SHEKINYAH} ay HEBREO
para sa NAMAMALAGING DIBINONG PRESENSIYA ng DIOS.)
Bukod pa rito, ABBA YAH ay nangangahulugang “AMANG YAH”
at IMMA YAH ay nangangahulugang “INANG YAH.”

Ang mga banggit ng Kasulatan ay KJV o NKJV maliban kung naipahiwatig. I-right click ang mga footnote na mga numero upang buksan ang pangalawang tab.

* * * * * * *

Mga Salita ni YAHUVEH kay Elisheva na maidadagdag bago ang mga Propesiya:

Binalaan kita matagal nang panahon Elisabeth [Elisheva],

na huwag ipangalan ang Ministeryong ito sa sino mang lalaki o babae.

Bago pa man nagkaroon ng Ministeryo. Inilagay ko ito sa iyong espiritu.

Pagka’t wala ni isa sa mga ito ang nagawa ng iyong mga kamay.

Wala ni isa sa mga ito ang nagmula sa iyong bibig.

Mula ito sa bibig ni YAHUVEH na nagbigay buhay.

Mula ito sa bibig ni YAHUSHUA,

Ang iyong MASHIACH (Tagapagligtas), na nagbigay buhay.

Mula ito sa bibig ng RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu),

Ang iyong IMMAYAH, na nagbigay buhay.

Kung ito lamang ay gawa ng iyong kamay, ito’y nabigo na noon pa man.

Ito ay sa pamamagitan ng hangin ng Kaluwalhatiang SHKHINYAH

Na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na hangin ng Pagpapanibagong-buhay.

Hindi ng iyong hininga o ito’y nabigo lamang.

“AKO ang PANGINOONG YAHUVEH: iyan ang AKING PANGALAN:

At ang AKING KALUWALHATIAN ay hindi KO ibibigay sa iba,

Maging ang AKING KAPURIHAN sa inukit na mga imahe.” Isaia 42:8

(Prophecy 105)

Sa Hulyo 2010, sinabi rin ng Diyos na si YAHUVEH na isama ang sumusunod bilang isang babala sa mga nanlilibak:

Ngunit hinamak nila ang mga Mensahero ng DIOS, kinamuhian ang kanyang mga salita, kinutya ang kanyang mga Propeta, hanggang umabot sa sukdulan ang galit ni YAHUVEH Elohim sa kanyang bayan at sila’y hindi na makaiiwas pa sa kanyang pagpaparusa.

—2 Cronica 36:16

Sumunod, sa Hulyo 2016

Kapighatian ay sumapit sa sinuman na mang-ahas na subukang saktan- ang dalawang mga hinirang na ito. Pagsisisihan niyo ang araw na kayo man ay isinilang. Huwag niyong hipuin ang AKING hinirang at huwag ring gawan ang dalawang Propetang ito ng kasamaan (tingnan ang Awit 105:15; 1 Ch 16:22). Mas magiging mabuti para sa inyo kung AKO, si ABBA YAHUVEH, ay pumilas sa inyong mga dila!

(Propesiya 128)

At mula kay Propeta Ezra

Binabalaan ko kayo – lahat ng mga pumaparating laban sa Ministeryong ito AT SA MGA PROPESIYA at kay Elisheva at ako, sa lahat ng mga Ministro ng AmightyWind Ministry --- Binabalaan ko kayo ngayon, Huwag niyong hipuin ang Hinirang ni YAH at gawan ang KANYANG mga Propeta ng kasamaan (Awit 105:15; 1 Ch 16:22) baka ang Matinding Poot ng yaong Pamalo [Rod] ni YAH ay sumapit sa inyo. Ngunit para sa mga pinagpala at mga pagpapala para sa Ministeryong ito, at mga tapat, at ang mga tumatanggap sa mga Propesiya, lubos na pagpapala ang mapapasainyo --- ang lahat ng prumuprotekta sa kung anong nasa pag-aari ni YAH sa NGALAN NI YAHUSHUA.

* * * * * * *

Karanasan: Si Elisheva ay sumailalam sa sobrang espirituwal na atake, persekusyon at abuso, hindi niya alam kung siya’y kailanma’y makakapagpropesiya pang muli. Kinailangan itong pinahirang Propeta mula sa Israel na ibinangon ng DIYOS NA SI YAHUVEH na upang ayusin at pagalingin ang nasirang mga pakpak nitong paru-parong Elisheva at pakawalan siya sa espirituwal na lupain --- ang lahat sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH.

Saksihan niyo kung paanong ipinagsama na ni YAHUVEH ang dalawang [2] Pagpapahid bilang isa. Saksihan kung paano dumadaloy ang Pagpapahid sa pagitan nila. Saksihan ang pagmamahal na ibinigay sa kanila ni YAHUSHUA para sa isa’t isa.

Humihingi kami ng tawad sa kahit anong sagabal sa pagdinig ng boses ni Elisheva sa audio/video. Ang Propesiya ay magsisimula sa pitong [7] minuto.

Elisheva: Ang video na ito ay ang unang pangkasalukuyan at sa ginaganap na oras na Propesiya na aking tinanggap kasama si Apostol, Propeta Ezra mula sa Israel na naroon din noong Abril 12th 2016. Hindi namin alam na sa loob ng dalawang buwan noong Shavu’ot/Pentecost Hunyo12th 2016, ang aming pagmamahalan ay magpapatuloy na magmumulaklak at lumago sa ganoong bagong taas at ang aking liyag na Ezra ay maiaanunsiyo bilang co-leader ng Amightywind Ministries sa araw na aming iniproklama sa mundo ang aming pagmamahalan sa isa’t isa. [PUMAPARATING ANG LINKS]

Siya na ang lalaking suklob [covering] ng Ministeryo at ako, at ang aking tunay na soulmate, ang pag-ibig ng aking buhay. Kinuha niya ang pwesto ng isang kuhila [reprobate] na isa nang bagay na walang halaga, maliban sa isang malayong memorya. Si Ezra ay lumalakad sa manta [mantle] ng isang Apostol at Propeta at hindi kailanmang lumilihis mula sa mabuting makalumang mabigat na trabaho para sa Kaharian ng Langit o mula sa Pagpapahid [Anointing]!

Kami na ay kapwa naiyugo [yoked] sa liderato at pagmamahal, kung saan mayroon lamang isang ilusyong lalaking co-lider noon. Parehong si Ezra at ako ay inilalagay ang BANAL na TRINITY na nangunguna higit sa lahat. Pinapasalamatan namin ang lahat na sumuporta sa anunsyo ng bagong liderato!

Ngayon, ikatlong buwan pagkatapos na natanggap noon Abril 12th 2016, ang Propesiya 126 ay ibinitiw na Hulyo 12th 2016.

Sa Marso 7th 2016 araw na inisip ko na magiging pinakamasamang araw ng aking buhay, sa halip ay ang unang araw na ako’y unang nakipag-usap kay Ezra. Sinabi ng DIOS NA MAKAPANGYARIHAN na ang aming relasyon ay lumago sa apat nitong mga buwan ang anong kinailangan ng iba ay humihigit sa apat na taon, at ito lamang ay ang simula! Kailangan naming pagtakhan, ano ang susunod na gagawin ni YAH?

Ang propesiya na ito ay nairekord sa pamamagitan ng audio. Narito ang pagkakasalin.

[Si Ezra ay nananalangin sa Banal na mga wika....]

Kathrynyah: OK…

Ezra: Hello, Hello.

Kathrynyah: Sasabihin ko sana sa kanya [Elisheva] kung ano ang suot mo.1

Ezra: Oh my…

Kathrynyah: [Tumatawa] Oh my…

Ezra: Magsusuot muna ako ng damit ko kung gayon.

Kathrynyah: Sabi niya, “Magsusuot muna ako ng damit ko kung gayon” --- nakakatawa talaga siya.

[Tawanan]

Kathrynyah: May suot siyang asul na T-shirt.

Elisheva: Oh gusto kong malaman kung ano itsura niya sa asul kahapon!

Kathrynyah: Matingkad na asul na sabi U.S.A.

Elisheva: Narinig mo ako siguro sa espirituwal kasi gusto ko lang malaman… natatandaan mo ba kahapon? Sabi ko, “Gusto kong malaman ano kaya itsura niya sa asul?”

Kathrynyah: At heto na nga. Ngayon suot niya na ang asul. Kaya heto nga.

Eliseva: Alam ko, kaya sabihin mo dapat sa kanya na sinabi ko iyan kapag nakabalik na siya.

Kathrynyah: Narito siya. Narinig ka niya.

Elisheva: Well hindi ko siya marinig. Kausapin mo ako.

Kathrynyah: Oh! Nahulog ko telepono ko! [Tumatawa]

Ezra: Si—Sinusubukan kong huwag mag-abala --- bawat oras na marinig kita.

[Tumatawa si Kathrynyah]

Elisheva: At naroroon ako sinusubukang sabihin sa kanya, “Hindi. I-text mo si Ezra. Kailangan ko ng panalangin.”

Kathrynyah: Ginawa ko!

Eliseva: Na parang, “Hindi ko siya [him] makausap. Wala akong boses!”

Ezra: Oo…

Elisheva: At habang binabasa ko ang iyong email, bumalik ang boses ko sa harapan mismo ni Kathrynyah!

Kathrynyah: Habang binabasa niya [she] ang email mo bumalik ang boses niya.

Ezra: Ang anong isinusulat ko sa iyo --- binanggit ko sa email --- hindi ko kailanman ibinahagi sa kahit na sinuman, hanggang pinakita sa iyo ng PANGINOON na ang iyong espiritu ay naisama sa aking espiritu at kung ito ay magkaparehong espiritu, ito ay magkaparehong espiritu.

Eliseva: Katangi-tangi ka. Iyan lamang ang masasabi ko. Hindi ka lamang katangi-tangi kay YAH, katangi-tangi ka rin sa akin. OK?

Ezra: Salamat, Salamat. Gayon din ikaw.

Kathrynyah: [Iniuulit] Gayon din ikaw.

Elisheva: Ang isang bagay lamang ay, nang pakawalan mo ang iyong paru-paro riyan2 --- mayroon na talaga siyang sira-sirang mga pakpak ngayon --- eh, nang may pananampalataya naniniwala ako na ako’y lilipad… pano yan?

Ezra: Oo, Sa… Sa totoo… Sa totoo iniisip kitang – Inilagay kita… Inilagay ko iyong paru-paro sa aking mga kamay. Sa totoo aking --- makikita mo sa video [na ginawa ko para sa iyo]

Inilagay ko iyong paru-paro sa aking mga kamay at ibinibigkis ko [inaayos] – inilalagay ko ang [nasirang] mga pakpak sa ayos, at pagkatapos nag-ihip ako --- [Gumawa ng ihip na tunog] --- ng kunting hangin, para sa iyo na kunin ang hangin at upang lumipad --- at pinapakawalan kita.

Kathrynyah: Sobrang napakaganda niyan.

Elisheva: Sobrang napakatangi. Nagbigay dasal ka rin ba sa larawan ko?

Katrynyah: Nagbigay dasal ka rin ba daw sa larawan niya?

Ezra: Oo, nakikita ko ang larawan mo bawat oras.

Elisheva: Aling larawan ang pinili mo?

Kathrynyah: Alin doon?

Ezra: Iyong huling ipinadala niya sa akin, iyong kamakailan lang.

Elisheva: Ngayon mayroon na akong lalaki na nagsasabi ng buhay sa akin at nagpapalaya sa akin upang lumipad. [Masayang tumatawa]

Ezra: Tama iyan.

[Masayang tumawa si Elisheva]

Ezra: Hindi ba’t sinabi ng PANGINOON sa Propesiya na para sa atin, “Ezra, turuan mo siya [her] kung paanong lumipad”?3

Elisabeth: Oo, oo.

Kathrynyah: Salamat sa iyong mga panalangin mahal na kapatid. Salamat na naroroon ka, na parang ganyan lang.

Ezra: Sasabihin ko sa inyo, lalabas dapat ako ngayon at lahat ay naantala at hindi na ako makapunta.

Kathrynyah: Oh wow, inantala siya ng DIYOS. Hindi na siya makapunta kaya naging maaari siya rito para manalangin.

Elisheva: Well, Pinupuri kita ABBA YAHUVEH dahil diyan dahil kinailangan kita Ez[ra], kinailangan kita [para manalangin]!

Elisheva: Yeah MAKALANGIT NA AMA, sinong nagpadala ng sumpa na iyon AMA? [Kay Ezra] Maaari ka bang, pwede ka bang manalangin sa ESPIRITU please?

Ezra: Yeah.

[Iginagapos ni Kathrynyah ang demonyo sa PANGALAN NI YAHUSHUA at nananalangin si Ezra sa Banal na mga wika…]

Elisheva: Kami lamang ay naghihintay sa IYO ABBA YAH upang sabihin ang Salita ngayon sa Ingles sa pamamagitan ng pinakamamahal, IYONG pinakamamahal na Ezra. Ang IYONG katangi-tanging Ezra. Ano ang nais MONG sabihin ABBA YAHUVEH? Ano ang nais MONG sabihin YAHUSHUA? Ano ang nais MONG sabihin IMMAYAH?

ABBA YAHUVEH gaya ng IKAW ay magwika ng Salita, [magwika KANG muli] sa pamamagitan nitong mga labing luad, ng akin --- at IYO silang pinahiran --- at sila’y IYONG mga Salita ABBA YAHUVEH, ang TAGAPAGLIKHA ng lahat.

AMA ano ang nais MO na aming malaman? Ano iyon ABBA YAH?

[Nanalangin si Elisheva sa Banal na mga wika nagiging mas at mas nag-aapoy pa, puno ng Matinding Galit ni YAH hanggang nagsalita si YAH sa pamamagitan niya.

Elisheva: Banal, Banal, Banal, Banal… Oh my! SIYA ay sobrang Galit!

Propesiya 126 ay Nagsisimula:

Abril 12, 2016

Huwag niyong hipuin ang AKING mga Propeta! Huwag niyong hipuin ang AKING mga Hinirang [Anointed] at gawan ang AKING mga Propeta ng kasamaan (1 Ch 16:22; Awit 105:15)! Pinasiklab niya [Paul Helem] ang AKING Matinding Galit!

HUWAG NIYONG SAKTAN ANG AKING IKAKASAL [BRIDE]! --- HINDI KO INAABUSO ANG AKING IKAKASAL!4

Kapighatian ay mapa-sinuman na hihipo ng buhok sa ulo ng AKING IKAKASAL! Hindi niyo ba alam? Ito ay AKING Galit, Aking Poot, AKING Kabangisan na patuloy na nagpapaapoy sa impyerno! Sa araw na ito ang mga apoy ay mas lalo lamang naging mas mainit! Huwag niyong dapat saktan ang AKING mga Batang Anak, Ikakasal, AKING mga Pinili at Hinirang!

Kapighatian ay mapasa-mundong ito! Na tawaging masama ang anong AKING tinatawag na Banal! KAPIGHATIAN AY MAPASA-MUNDONG ITO! Kapighatian! Kapighatian! Kapighatian! Hindi na ito ngayon matatagalan pa. Ang mundong ito ay dadanas ng AKING Matinding Galit! At hindi lamang magiging paang pumapadyak ni ABBA YAHUVEH --- ngunit ito ay magiging AKO si YAHUSHUA at IMMAYAH!

Tumigil kayo na subukin! Tumigil kayo na subukin ang AKING Pasyensiya --- gaano niyo katagal maaring sumandal sa impyerno at hindi mahulog dito --- TUMIGIL KAYO NA SUBUKIN AKO!

Hindi KO sinasalita ang babalang ito sa AKING katangi-tanging mga Batang Anak, Ikakasal, mga Pinili at Hinirang --- ang mga yaong nahugasan sa DUMALOY NA DUGO, ang mga yaong tumanggap ng AKING REGALO sa Kalbaryo. Kayo! Kayo! Kayo! AKING Niyayakap/Tinatanggap! Wala kayong dapat ikatakot!

AKO ay kumakausap sa mga kaaway --- ang mga kuhila (2 Tm 3:8; Tit 1:16),5 ang mga supling ni satanas. AKO ay kumakausap sa mga “maligamgam” (Rv 3:16) na mga tumatawag sa kanilang mga sarili na “Kristiyano,” ngunit kahiman DINUDUNGISAN ang Pangalan ni Kristo.

2 Timotyo 3:8 Ang mga ito rin ay lumalaban sa katotohanan: mga taong wala nang iniisip na kabutihan, mga kuhila [reprobate] hinggil sa katotohanan.

Tito 1:16 Sinasabi nila na kilala nila ang DIYOS; ngunit sa gawa’y kanila SIYANG itinatanggi, nagiging kasuklam-suklam, at suwail, at sa lahat ng mabuting gawain ay kuhila.

Pahayag 3:16 Kung gayon dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit, isusuka kita mula sa AKING Bibig.

Kinuha niyo ang AKING mga Sampung Utos at ibinilo niyo na bola at saka sabihing, “Isa lamang itong basura. Tapos na ang lahat ng ito sa Krus ng Kalbaryo. Kita mo hindi malalayo ang aking kaluluwa. Binayaran niya ang Kabayaran! Ngayon maaari na akong magkasala lahat ng gusto ko. Walang mga patakaran. Si YAHUSHUA na tinatawag nating ‘Hesu Kristo’ ay pawang pag-ibig. Siya’y pawang pag-ibig! Hindi niya tayo itatakwil sa impyerno!”

Oh! Oh oh oh, mga tanga, tangang mga tao!

May kabayarang dapat bayaran --- para sa lahat ng mga yaong pinagtatapakan ang DUGO NI YAHUSHUA sa ilalim ng inyong mga paa. May kabayarang dapat bayaran --- para sa mga sumpa, para sa galit, para sa mga kasinungalingan at paninira na inyong ipinadala sa Propetang ito sa landas ng AmightyWind. May kabayarang dapat bayaran!

Mas mabuti na kayo ay magsisi!

Para sa mga ilan sa inyo ay huli na. Maririnig niyo ang mensaheng ito at kayo lamang ay babalik sa kanya [her] nang mas may galit!

NGUNIT MAYROON AKONG PROPETA! At siya [her] ay matapang na magsasabi! Kaya, hindi niyo maaaring sabihin na hindi kayo nabalaan! Ang AKING tunay na mga Propeta ay magsasalita. Hindi niyo sila patatahimikin.

At Ezra, ikaw ay AKING tinawag. Ikaw rin ay magdadala ng AKING mga Salita. At kung saan ikaw minsan ay mababang-loob lamang na tumalikod nang may mga luha sa iyong mga mata, AKO AY MAGLALAGAY NG APOY ROON! --- kung saan hindi nangyari noon.

Sapagkat AKING ipinagkaisa ang dalawang Pagpapahid [Anointings] na ito na magsama. At walang sinuman ang makapipilas nito pahiwalay! At hindi mahalaga kung naiintindihan ng sinuman. Alam KO kung ano ang AKING inilagay sa babaeng ito at lalaking ito.

Iwika mo lamang ang AKING mga Salita. Iyan lamang ikaw ay nananagot na gawin. Hindi ka nananagot [sa] anong gagawin nila batay dito! Iwika mo lamang ang AKING mga Salita --- iyan ay nasa loob ng Propesiya, na itinago [locked up] sa yaong Aklat [Mga Lihim ng BANAL NA ESPIRITU (RUACH HA KODESH)].

Ang mga mayroong tunay na mga mata na nakakikita ay bubukas sa mga Katotohanan sa yaong Aklat --- ni IMMAYAH. SIYA [SHE] ay magbibigay ng Karunungan. SIYA [SHE] ay magbibigay ang Rebelasyon para sa lahat ng mga yaong humahanap at hinahangad na makarinig mula sa AKIN.

AKO AY KUNG SINO AKO!

At hindi AKO kailanman humihingi ng kapatawaran sa babae o lalaki!

Gagawin ito sa AKING kaparaanan!

At binabalaan KO ang mundong ito!

Dahil sa inyong paghihimagsik,

kayo ay magbabayad.

Ang mga tumatanggap sa mga Salita ng Katotohanan ng Ministeryong ito --- ay mga itinabi [set-apart]6 – mapoprotektahan at pagpapalain. Sapagkat nakikita ninyo hindi sila mga salita ng babae o lalaki. Ngunit sila ay ipinadala ng Langit!

Pagbalaan kayo para sa bawat sumpa, bawat gayuma, bawat ritwal, bawat demonyo na sinubukan niyong ipadala --- pagbalaan kayo na mga nagsasagawa ng okulto --- milyong-patong pabalik sa INYO ay isusugo! Sabi KO, milyong-patong pabalik sa INYO ay isusugo. Ngunit hindi lamang mangyayari sa mundong ito, ito ay mangyayari sa impyerno --- impyerno na ipinagsama sa Dagat ng Apoy!

Mas mabuti na takpan niyo ang inyong mga bibig – mas mabuti na tumakbo kayo sa ibang daan kung hindi niyo gusto ang mga Salitang AKING sinasabi!

OH, OH, OH! OH, OH! Para sa AKING mga Batang Anak, Ikakasal, mga Pinili at Hinirang! OH OH OH! Para sa AKING Ikakasal, AKING katangi-tangi, katangi-tangi, napakagandang Ikakasal --- hindi matatagalan bago AKO, si YAHUSHUA, maglalapit sa inyo sa AKING Tabi. Kumapit nang mahigpit sa Laylayan ng AKING Damit!

KUMAPIT NANG MAHIGPIT AT HUWAG KANG MAGLAKAS-LOOB NA BUMITAW!

Minsan iisipin mo kailangan mong makipagbuno sa AKIN para sa mga pagpapala ngunit ito lamang ay tutulong sa iyong pananampalataya na upang lumago! Hindi KITA iiwan, hindi KITA pababayaan! Umyak ka lamang sa AKING PANGALAN! Sapagkat mahal KITA nang may pagmamahal na hindi mo kailanman kayang simulang intindihin! At ang iyong mga gantimpala ay naghihintay sa iyo dito sa Langit!

Kathrynyah: Purihin si YAHUSHUA!

Ang Propesiya Ay Nagpapatuloy:

OH MAHAL K0 KAYO! MAHAL KO KAYO! MAHAL KO KAYO! MAHAL KO KAYO! Kayo ang dahilan AKO ay tumungo sa Kalbaryo, upang kayo ay makabalik sa AKIN! Ang lahat ng mga --- AKING kinakausap ngayon --- nasa Aklat ng Buhay ng TUPA, kayo ang naging dahilan AKO ay tumungo sa Kalbaryo!

At walang mabuting bagay na AKING ipagkakait sa inyo --- kung kayo lamang ay kakapit nang mahigpit at hindi tatalikod --- hangad KO na pagpalain kayo!

At kayo na mga nagtatrabaho sa anihang bukid, kayo na mga nagtatrabaho sa AmightyWind --- KUMAPIT NANG MAHIGPIT! Huwag kayong maglakas-loob na bumitaw! Sapagka’t kayo ay gumagawa ng gawa [labor] ng pagmamahal para kay ABBA YAHUVEH, AKO, si YAHUSHUA, at IMMAYAH.

At AKO ay sobra sobra sobrang nalulugod sa mga tagapamagitan sa panalangin [prayer intercessors], “YAHUSHUA’S demon stompers.” At may mas marami pa kaysa sa mga yaon na ang mga pangalan ay kilala. Sapagka’t sila ay naikalat sa buong mundo --- 500,000 na mga mandirigma sa yaong pader, gaya lamang ng AKING inipropesiya matagal nang nakalipas! At sila ang mga malalakas na mga mandirigma! Sa lahat ng mga angkan at mga wika!

Sapagkat ang salita ng bibig ay nagdala sa Ministeryong ito sa buong mundo. At mangyayaring kahima’t mas marami pa habang ang araw ay sumusulong --- inaabot7 niyo ang mga tao na hindi niyo maabot noon!

Sapagka’t ang mga IKAKASAL NG ISRAEL ay sumisigaw! Mayroong IKAKASAL SA LEBANON! May Ikakasal! May Ikakasal! May Ikakasal --- na sumisigaw sa AKIN, na mga lumalakad na Banal sa AKING harapan sa maraming lugar sa palibot ng mundong ito ---at ang iba hindi mo pa kahiman naabot na mga naghihintay sa iyo.

Ito ang mga Salita na dapat KONG sabihin habang, Ezra, pinukaw mo ang bagong Propesiya sa araw na ito. Ito ang dahilan kung bakit sinubukan ng dyablo na patayin ang Propetang ito sa araw na ito --- hindi niya nais ang Propesiyang ito na lumabas mula sa bibig ng AKING babaeng anak --- AKING Ringmaiden.

Kaya Ezra, ipagpatuloy mong gawin ang anong itinawag sa iyo na dapat gawin.

Sapagka’t ngayon mayroon hindi lamang iisa, ngunit mayroong dalawa.

At may mas marami pa na pumaparating!

Mayroon ang mga tagasalin sa Hebreo! Panatilihin mo ang iyong mga mata na hinahanap sila. Sapagka’t ang Aklat na ito ay laan na nasa salitang Hebreo, gaya lamang na AKING inipropesiya ito ay mangyayaring nasa salitang Asyano.

Panatilihin mo ang iyong mga mata na bukas para sa lahat na mga tatanggap nitong Aklat bilang Katotohanan sa Israel, lahat ng mga nakapagsasalita ng salitang Hebreo at alam ang [salitang] Ingles nang mabuti. Sila ay tatayo sa iyong tabi. Sila ay mapaparangalan na tulongan ka. Tinatawag KO sila sa araw na ito.

Kilala KO na ang inyong mga pangalan. Iwiniwika KO sa espiritwal na lupain at tinatawag KO kayo.

Magaling, magaling, magaling AKING tapat na babaeng anak! Magaling, magaling AKING tapat na lalaking anak!

Manatili lamang kayo sa yaong landas. Manatili kayo sa yaong daan. Sapagka’t isang bagong abentura [adventure] ay kakasimula lamang. Manatili kayong umyak sa AKIN. Manatili kayong humiling para sa yaong Karunungan! At AKO ay matapat na gagabay, magpahid [anoint] at magbigay pa ng Karunungan sa inyo nang masagana.

Ngunit kapighatian, kapighatian, kapighatian, kapighatian, KAPIGHATIAN ay mapasa-inyong mga kaaway! Inilalagay KO kayo sa abiso [notice] mga kalaban. Kapighatian, kapighatian, kapighatian, kapighatian sa lahat na mga tumatayo laban sa AKING mga Batang Anak, Ikakasal, mga Pinili at Hinirang!

At sa lahat ng iba na dumidinig nito at sabihing, “Oh! Hindi ko gustong maging kaaway ni YAH,”

kung gayon mabuti na magsisi ka agad!

Dahil ang AKING GALIT sa mundong ito ay nahahandang isugo!

Mas mabuti sayo na lumuhod ka at umiyak kay YAHUSHUA bago maging huli na! Magsisi! Magsisi! Magsisi! Tanggapin niyo ang KANYANG REGALO sa Kalbaryo upang ang DUGONG DUMALOY NI YAHUSHUA --- [SIYA] ay magiging inyong MASHIACH --- at poprotekta at papatawarin at ililigtas kayo.

Ito ang mga Salita na dapat KONG sabihin habang ang dyablo ay nag-iinit sa matinding galit, sinusubukang patahimikin ang Propetang ito muli. Sa halip, ginawa KO lamang na siya’y sumigaw nang mas malakas! Hindi niyo mapapatahimik ang AKING mga Propeta.

Oh AKING mga kaaway, tandaan niyo ito!

Ang isang Propeta ay AKING kaibigan! Anuman ang gawin niyo sa kanila, ito ay parang ginawa niyo sa AKIN.

At AKO SI YAHUVEH!

Sa araw na ito nakarinig kayo hindi lamang mula sa AKIN, ABBA YAHUVEH, ngunit nakarinig kayo mula sa AKING ANAK, si YAHUSHUA! Ngayon anong gagawin niyo sa mga Salita na AKING iwinika sa inyo? Lahat iwinika dahil kay IMMAYAH. Ano ang gagawin niyo?

Sa ngayon kayo ay nananagot sa mga Salita na iwinika.

Wakas ng Salita.

Elisheva: [Huminga nang malalim] Iyan lahat.

Kathrynyah: Purihin si YAHUVEH! Purihin si YAHUSHUA! Purihin si IMMAYAH!

Ezra: Salamat sa INYO! Amen.

[Tumawa si Elisheva]

Kathrynyah: Salamat AMA!

Elisheva: Dapat na iyong – narinig iyon --- Ezra, narinig mo?

Ezra: Anong sinabi mo?

Kathrynyah: Narinig mo ba iyon?

Ezra: Oo. [Tumawa]

Kathrynyah: Oo.

Ezra: [Tumawa] Pirihin ang DIYOS.

Elisheva: [Tumawa] AMA pinapasalamatan lamang kita at pinupuri KA isang bagay na talagang dakila ay nangyari ngayon. Wow, ito ay isang bagong Propesiya. Abril 12th, 2016. Ito ay isang bagong Propesiya.

Kathrynyah: Purihin si YAHUVEH! Purihin si YAHUSHUA! Purihin si IMMAYAH!

Elisheva: At ang lahat ay dahil dumating ang isang lalaki --- na ngayon ay nasa Israel.

Kathrynyah: [Iniuulit] Ang lahat ay dahil dumating ang isang lalaki--- na ngayon ay nasa Israel.

Ezra: Wow, hindi kapani-paniwala, hindi kapani-paniwala.

Elisheva: Nakikita mo naririnig ko --- hindi ko kayang ipaliwanag kung paano nangyayari ang regalong ito. Hindi ko kayang ipaliwanag. Ganoon lamang… kapag minsan gagawin NIYA… Mayroon lamang na napakarami roon na dumarating sa akin sa isang beses. Walang paraan na ito’y maipaliwanag.

Ngunit pinukaw ni Ezra ang Pagpapahid --- at naghintay kami at naghintay at naghintay para sa Salita na dumating. Nagsalita siya [he] sa Banal na mga wika, [kami’y] humarap sa Trono at sabi ko, “Ano ang nais MO [YAHUVEH] na sabihin?” At naghintay kami at naghintay at nanalangin siya [Ezra] sa mga wika muli.

At pagkatapos naghintay kami… at sabi ko [sa aking isip], “Oh my! Walang anumang Salita na dapat MONG sabihin? At IKAW ang SIYANG nagsabi sa akin na manalangin, sinabi sa akin na kailanganin siya [Ezra, sa mga wika] na manalangin --- at syempre, alam natin kung paano iyon nangyari ---

Wala lamang akong naging palatandaan, gaya ng dati. At pagkatapos nang magsalita SIYA, SIYA ay sobrang galit na galit.

Ezra: Oo.

Elisheva: … sa isa [Paul Hellem] ngayon na nanakit sa akin nang sobra. At um…

Ezra: Wow.

Elisheva: Nais ko lamang ilagay ito sa abiso. Oo. Kapighatian ay mapasa-ating mga kaaway.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Iyan lamang.

Ezra: Amen.

Elisheva: Kapighatian ay sa mga iyon…

Ezra: Wow.

Elisheva: Kayo ay sasagot para sa bawat isa sa mga salita na sinabi niyo. Kayo ay sasagot sa harap ng DIYOS NG MGA NILALANG. Hindi niyo ako kilala. Wala kayong alam na anumang bagay tungkol sa akin. At gayunman kayo ay nakapagsabi ng lubha… Inilagay niyo ang aking mukha… at inilagay niyo sa isang porn [video]… may lakas-loob kayong gumawa ng ganoong bagay? Na kumuha na isang porn star at sabihing ako iyon? Hindi niyo kahiman mawa---

Propetik na Salita8

Hindi niyo kahiman mawatasan --- sinasabi ni ABBA YAH ngayon --- ang mga PAGPAPAHIRAP! … na mayroon kayo naghihintay para sa inyo. Kayo na naglakas-loob na magsabi, at gumawa ng mga video, na ako “ay isang apostol ng makademonyong simbahan,” hindi niyo kahiman masimulang mawatasan --- sinasabi ni ABBA YAH sa akin--- ang mga pagpapahirap na mayroon kayo naghihintay sa inyo dahil sa bawat salita na iwinika niyo, tumungo ito sa harapan ng Trono ng Langit.

Eliseva: At ang AKING DADDY YAH, YAHUSHUA at IMMAYAH…

Ezra: Wow.

Elisheva: Alam NILA, sa halos 30 taon ako ay pag-aari NILA. Alam NILA.

Ezra: Amen.

Elisheva: At kapighatian ay mapasa-inyo. Kapighatian, kapighatian, kapighatian! Man!9

Inaasahan ko, dalangin ko ay --- at sinasabi ko ito sa harap ng buong mundo --- Nais ko na malaman ang sandali na ang pagpapahirap na iyon ay magsimula. Nais ko na malaman.

Hindi ko nais na tingnan nang matagal, pero ito’y gaya lamang ni Lazarus at ang mayamang lalaki. Nakita niya ang mayamang lalaki na nagmakaawa para sa tubig --- isang patak lamang sa dila. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin ng aking DADDY YAH sa iyo.

Dahil ikaw… Tingin mo nasa iyo ang tagumpay. Tingin mo ipinahiya mo ako.

Pero hulaan mo kung ano? Wala kang kayang gawin na hindi ipinahintulot ng aking DADDY YAH sa iyo na gawin. At iyan ay para sa iyong sariling kahatulan. Hinukay mo ang sarili mong lebel pababa sa lungaw ng impyerno [kung saan] ikaw ay bababa.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Kaya kayong mga tao na nais manatiling gumawa ng mga video na ito, manatiling sirain ang aking pangalan, manatiling sabihin lahat ng mga buktot na ito laban sa Ministeryong ito… Mga hangal kayo.

Kathrynyah: Amen. [Tumawa]

Elisheva: Tumakbo na lang dapat kayo.

Ezra: Oo.

Elisheva: At para sa inyo na mga dumidinig nito, at kayo ay magagalit, pinapanukala ko na tumahimik kayo.

Kathrynyah: Amen!

Elisheva: Mas mabuti na tumakbo kayo.

Ezra: Amen.

Elisheva: Dahil ang aking DADDY YAH ay hindi naglalaro. Kilala NIYA kung sino ang nabibilang, at kaninong pangalan ang nakasulat sa Aklat ng Buhay ng TUPA, sa Langit.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Iyan ang mga salita na dapat kong sabihin.

Ezra: Amen.

Elisheva: Sa Abril 12, 2016.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Si YAHUSHUA ay naririyan na.

Ezra: Wow.

Elisheva: Naririyan na SIYA.

Ezra: Wow.

Elisheva: [Nananalangin sa Banal na mga wika] Hallelu YAH --- ABBA YAH! Salamat sa IYO sa pagpapalakas sa akin sa araw na ito. [Tumatawa] Oh oo… Salamat sa pagpapalakas sa akin sa araw na ito. Salamat sa IYO, salamat sa IYO para sa lalaking ito ni YAH na dinala MO sa aming landas upang tulungan kami sa paraang walang sinuman ang nakatulong sa amin noon --- habang ang hangarin ng aking puso ay abutin ang Israel.

Ezra: Amen.

Elisheva: At ang mga Hebreong mga tao, ang mga Hudyong mga tao na naikalat sa buong mundong ito, ngunit hindi tayo humihinto roon. Hindi tayo humihinto roon.

Ezra: Oo, wow…

Elisheva: Ito ay isang internasyonal na Ministeryo at mahal namin ang lahat ng mga tao, mga angkan at mga wika---

Ezra: Purihin ang DIYOS.

Elisheva: --- na ang mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng TUPA, at si YAHUSHUA walang mawawala na isa.

Ezra: Amen.

Elisheva: [Masayang tumatawa] Iyan ang ating unang Propesiya na magkasama.

Kathrynyah: Sabi niya [she], “Iyan ang ating unang Propesiya na magkasama.”

Ezra: Oh… [Tumawa]

Eliseva: Ito’y pagkatapos mong pinalaya iyong paru-paro!

Kathrynyah: [Iniuulit] Ito ay pakatapos mong pinalaya iyong paru-paro!

Si Ezra na tumatawa: Siya [she] nga’y malaya na!

[Tumatawa si Elisheva]

Kathrynyah: [Iniuulit] Siya nga’y malaya na!

Elisheva: Ito ang una kong Propesiya pagka’t hindi ko alam kung makapagpropropesiya pa ako.

Kathrynyah: Sinasabi mo iyan bawat oras, pasensya pero [tumatawa] palage mong sinasabi iyan.

Elisheva: [Tumatawa] Tama siya [she]. Ginagawa ko iyan bawat… well, hindi bawat oras. Pero ito’y pagkatapos mong ayusin ang aking pakpak at palayain ako [na ako ay nagpropesiyang muli]. Salamat ABBA YAH. Salamat sa IYO sa pagpapakita sa akin.

Pangitain

Kathrynyah: …at pagkatapos nagsimula kang nanalangin at nakita ko [sa isang pangitain] na dalawa kayong may mga baseball bat at sila’y nagkurus, na parang naghahanda kayo na gamitin sila. Alam niyo, na parang ini-kurus niyo ang inyong mga sandata at pagkatapos nagsimula kayong maglaban, medyo ganoon.

Elisheva: Pero isang baseball bat?! [Tumatawa]

Kathrynyah: Paluin sila [ang mga kaaway] sa ulo sa tingin ko.

Elisheva: [Tumatawa] OK!

Kathrynyah: At pagkatapos nang nagsalita ng apoy ang DIYOS kay Ezra nakita ko ang apoy sa kanyang kamay, na parang iniangat mo ang iyong kamay at mayroong parang apoy sa dulo niya, alam niyo, na parang liyab. Iyan ang nakita ko.

Elisheva: Wow, purihin si YAH. Kita mo kung anong natamo mo kung suot mo ang asul?

Kathrynyah: [Iniuulit] Kita mo kung anong natamo mo kung suot mo ang asul?

Ezra: Oo. [Tumatawa]

[Tumatawa si Elisheva]

Kathrynyah: Tungkol ito sa mga kulay. Nagluluko lang ako ABBA YAHUVEH. Alam MO iyan.

Elisheva: Sige.

Ezra: Oo [Tumatawa]

Elisheva: Ito lamang ang simula ng kapag ikaw at ako ay magsama sa Pagpapahid.

Ezra: Oo tunay nga.

Kathrynyah: Awesome!

Elisheva: Sa oras na isipin ng dyablo na babaliin niya ako, [naririnig niya ito mula sa Langit] sabi ni ABBA YAH, “Ang bagay lamang na ginawa ko ngayon ay bumaluktot! Sabi ni ABBA YAH, “Ang bagay lamang na ginawa ko ngayon ay bumaluktot.” Iyan lamang. Ang dahilan kung bakit bumaluktot lamang ako ngayon at hindi nabali, ay dahil --- mayroong lalaki [Ezra] na may Pamalo [Rod] at siya ang aking kalahati sa Pagpapahid.

Kathrynyah: Amen!

Ezra: [Nang may Kapangyarihan] Amen.

Elisheva: At iyan ang anong dapat kong sabihin. At ang lahat ng nasa impyerno ay nayayanig ngayon.

Kathrynyah: Mabuti!

Ezra: Tama.

Elisheva: Ang dyablo ay nadaig.

Kathrynyah: Sa PANGALAN NI YAHUSHUA HA MASHIACH, mabuti!

Ezra: Sabihin mo sa kanya [her] binibigyan ko siya ng ‘apir’ [high five]. “‘Apir’ tayo.”10

Kathrynyah: Binibigyan ka niya ng ‘apir’, bigyan mo siya ng ‘apir’. [Tumatawa]

Elisheva: Well ano kung isang halik sa pisngi?

Kathrynyah: [Iniuulit] Ano kung isang halik sa pisngi? [Tumatawa]

Ezra: Sige.

Kathrynyah: Sige, nilalagay niya ang kanyang pisngi sa screen.

Elisheva: [Tumatawa] Ayokong pilipitin ang iyong kamay!

Kathrynyah: Hindi gusto ka niyang bigyan ng apir!

Ezra: Pinipilipit mo nga ito sinasabi ko sa iyo. [Nagbibiro]

Kathrynyah: Hindi, gusto ka niyang bigyan ng apir!

Elisheva: Ano ang ‘apir’? Oh! ‘Apir’ tayo! [Tumatawa]

Kathrynyah: OK kuha na niya!

Elisheva: Itinataas ko ang aking kamay. Ang ating pinahirang mga kamay ay nagsama.

Kathrynyah: Itinataas niya [she] ang kanyang [her] kamay para sa ‘apir’. Sabi niya --- OK kuha niya [she] na. Ngayon nakuha niya [he] na.

Elisheva: Ngayon ang ating pinahirang mga kamay ay nagsama.

Kathrynyah: Amen!

Ezra: Tandaan mo lamang, sa lahat nitong mga gulo/pagdurusa na naroon na pinagdaanan mo, isang bagay na mabuti ang lumilitaw mula dito. Matagumpay na araw.

Elisheva: Amen.

Kathrynyah: Palage niya dating sinasabi, “Ako’y lima at Ako’y buhay!”

Elisheva: Well, mayroon na tayo sa totoo lang mas marami kaysa dyan ngayon! Nasa atin si Ezra! Alam mo! At siya ay dakong nasa itaas [sa espirituwal]! [Tumatawa]

Kathrynyah: Napakamalakas.

Ezra: Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang buong araw ko ay nabahala at hindi ako makapunta roon at… naging para sa ganoong dahilan, lubusan.

Elisheva: Salamat sa pagiging naroon para sa akin.

Ezra: Oh, walang anuman.

Elisheva: At AMA salamat sa paglalagay sa kanya roon para sa akin. Dahil kung lumabas ka --- hindi ka naging naroroon para sa akin ngayon. At ang Salitang ito ay hindi lumabas.

Ezra: Gaya ng sinabi ko lahat ng ginagawa natin ay naitalaga mula “noon pa.”11

Elisheva: Amen. Amen, amen, amen. Kaya ngayon ikaw… nasaksihan mo ang unang Propesiya na kasama ka. [Tumatawa]

Kathrynyah: Sabi niya [kanina] naghintay tayo nang napakatagal para sa isa pang Propesiya at may Propesiya siya na hindi pa ibinibitaw ---

Elisheva: --- dahil sa kanya [Paul Hellem].

Ezra: Well --- ayon na tayo. Oo, sure.

Kathrynyah: Dahil kay ‘butt-head’.

Elisheva: Oo.

Ezra: Sure.

Elisheva: Dahil kanyang…

Kathrynyah: Hindi ako makaisip ng pangalan na tama lang na masama para sa kanya [Paul Hellem].

Elisheva: [Tumatawa] Hindi rin ako makaisip.

Ezra: Iniisip ko ‘cheese-head’ ay mabuti.

[Naputol ang recording, ngunit ang mga babae ay sumagot sinabing, parehong ang mga pangalang ito ay hindi sapat na masama para sa kuhilang si Paul Hellem!]

Elisheva: Kailangan kong makita ang iyong mukha. Kailangan kong makita ang aking lalaking naka-asul na nariyan! Iyang pinahirang kulay! Pinukaw ang Pagpapahid!

Ezra: Oh, OK.

Kathrynyah: Pinukaw niya ang Pagpapahid.

Elisheva: Pinukaw ang Pagpapahid…

Ezra: Alam mo ba, magtatapos ako nito, kapag kukunin mo ang pangalang “Jerusalem” --- kapag kukunin mo ang pangalang “Jerusalem,” ang U.S.A. ay nasa gitna ng “Jerusalem.”

Kathrynyah: Oo.

Elisheva: Oo alam ko.

Ezra: Ang U.S.A. ay napagpala lang dahil sa Jerusalem. Dahil sa Israel.

Kathrynyah: Oo…

Elisheva: Naniniwala ako dyan…

Ezra: At ngayon tinatalikuran na nila ang Israel.

Elisheva: Mga kaaway sila at bagaman hindi nila gustong aminin na sila’y mga kaaway. Mag-ingat sa Trojan Horse [Propesiya 57]. Mayroon kang [iwinika ni YAH] mga Propesiya para sa Israel. Hindi ko sila kayang abutin sa pamamagitan ng yaong mga Propesiya, kaya mo --- balaan mo sila.

Ezra: Oo.

Elisheva: At kapag tumungo ka sa United States, balaan mo rin sila roon.

Ezra: Oo. Talaga.

Elisheva: Mayroong napakaraming Propesiya para sa Amerika. OK?

Ezra: Oo, Oo!

Elisheva: Well, papakawalan na kita. At…

Elisheva: Ang magagawa ko lang ay sabihing salamat. Wala na akong ibang maaaring sabihin.

Ezra: OK.

Kathrynyah: Pagpalain ka ni YAHUVEH!

Elisheva: Pagpalain ka ni YAHUSHUA.

Ezra: Bye bye!

Kathrynyah: Bye bye!

Ezra: Salamat.

Wakas ng Pagrerekord.

Ganoon isinalita, ganoon isinulat sa PANGALAN NI YAHUSHUA,

Abril 12, 2016

Apostol, Propeta Elisheva Eliyahu

* * * * * * *

1 Nakisama si Elisheva sa partikular na video call na ito nang hindi direkta sa pamamagitan ng telepono ni Kathrynyah --- at hindi magawang makita ang anumang video footage, nag-uusisa kung ano ang suot ni Ezra sa araw na iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit palaging inuulit ni Kathrynyah ang anong sinasabi ng dalawa --- dahil hindi nila marinig nang malinaw ang isa’t isa lage.

2 Si Elisheva ang paru-paro: “Idinala KO sa iyo ang isang babaeng napakamasasaktin, sensitibo, babasagin, emosyonal na parang isang paru-paro na may basag, sirang gutay-gutay na mga pakpak, upang ipag-isa sa isang lalaki na mayroon ng AKING BANAL NA ESPIRITONG PAGPAPAHID na magsasabi ng Paghilom, Pagmamahal, Pakikiramay, Kapayapaan at Tuwa, at sa AKING Pagpapahid, ayusin ang kanyang nasirang mga pakpak --- upang makaya niyang lumipad, nang mataas, sa himpapawid --- kasama ng pinahirang mga awitin na ibibigay KO sa kanya [him].”(“Buto ng Aking Buto Laman ng Aking Laman Aking Ibinibigay” Tulang Propesiya).

3 Tingnan ang nakaraang footnote; isa ring banggit sa pribadong mga Salita ng Propesiya

4 Ang kuhila [reprobate] na si Paul Hellem ay umabuso kay Elisheva sa maraming taon --- hanggang si YAH ay napuno na! “Ang Ikakasal ni YAHUSHUA” ay isang grupo ng mga tinawag at pinagpabanal na mga mananampalataya na sumunod sa utos na ilagay si YAH na nangunguna sa kanilang pagmamahal at buhay, higit sa lahat (Is 54:5)

5 Ang mga itinakuwil/kuhila ay maaring liwanangin bilang isang taong tinanggihan ng DIOS na wala nang pag-asa ng kaligtasan (Jer 6:26-30; Heb 6:4-8), na sinong pinaglapastangan ang BANAL na ESPIRITU (Mt 12:31; Heb 10:26-31), na ang alin ay ang kaisa-isang hindi mapapatawad na kasalanan (Lk 12:10) at kung kaya ay naisisiguradong ‘naitalaga’ sa kapahamakan/sumpa (Ro 9:22). “Itinakuwil/kuhila”ay maari ring gamitin bilang isang adhetibo na inilalarawan ang isang relasyon sa katayuang ito.

6 Dalawang kahulugan – parehong ang mga Katotohanan sa Ministeryong ito at ang mga tao na tumatanggap nito ay itinabi [set-apart], espesyal, Banal kay YAH.

7 “inaabot niyo” sa pangkasalukuyang panahunan – iwinika ni YAHUVEH para pag-iralin, inaabot ang mga yaong hindi pa naaabot.

8 Si Elisheva, dito ay nagsasalita bilang isang Propeta, at sobrang pinahiran na ang Propetik na mga Salita ni YAH ay naisama sa kanyang [her] sariling mga salita. Wala sa kanyang mga salita ang “nahulog sa lupa” (1 Sm 3:19).

9 “Man!” – Amerikang ekspresyon ng pagkayamot o pagkabigla

10 Itampal ang isang kamay sa kamay ng isa – isang kilos ng saya, pagdiriwang o pagbati

11 Sa Propesiya 71, Ang Anong Isinelya ay Ngayo’y Ipinahayag Na! – “Ang mga kaluluwa lamang bago ang simula ng mundo, na mga tapat sa AKIN, YAHUVEH at YAHUSHUA noon, ay tatanggap, magmamahal, susundin [AKO] at lalabanan ang walang kabanalan at lalabanan si satanas at ang lahat ng abominasyong ito ngayon.”

* * * * * * *