Propesiya ika-123

Pagkawasak ay Darating

Isinulat/sinabi sa ilalim ng pagpapahid sa pamamagitan ng Spiritu Santo kay Elizabeth Elijah na isang Alagad at Propeta,
Noong Nobyembre 9, 2013.

YAHUVEH ( ang pangalan ng ating AMA sa Langit ) na ilalagay ito sa lahat ng propesiya simula noon hanggang ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa na galing sa iyong mga salita o bibig.Kundi ito ay galing sa bibig ng inyong AMA YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan sa mga salita, kundi ito ay galling sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan sa mga salita, kundi ito ay galling sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INA (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan sa mga salita. At kung ito ay galling sa iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ng inyong INA sa langit na ang pangalan ay SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay galling sa iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi din ng ating AMA YAHUVEH na isama at ilagay ang sumusunod na kataga sa ating Banal na Bibliya na galling sa 2nd Chronicles bago ang mga propesiya:

2 Chron. 36:16 Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.

* * * * * * *


Minamahal kong Anak, Ipaalam mo sa lahat, ilagay ito sa panalangin, lahat ay makakaalam, ang panalangin ng mandirigma sa ministeryo na ito ay itaas ang kanilang pangangailangan sa AKIN ngayon. Wag nyo lang tingnan ang pagkasira, kundi purihin AKO sa pagtatrabaho ng banal na mga anghel sa paglipas ng mga araw at panahon,hindi nyo lang alam kung ano ang himalang nangyari, makikita ang mga inakalang patay na. ang mga nahiwalay sa pamilya ay magkakasama, wag nyo lang tingnan ang nagyaring pagwasak at pagkasira, bagkus dapat ninyong isipin na ang mga pangalan na nakasulat sa Banal na Aklat ng Buhay ay protektado ng aking mga alagad na anghel, at oo, ang ilan ay umuwi na sa langit pero wala silang naramdaman na anumang sakit.

Kaya Elisabeth, ngayong araw ng Shabbat sa mga nakita mong larawan, wag mong tingnan ang pagwasak na nagyari dahil AKO ay nasa bagyo, AKO ay nasa unos, at gagawin KO ang lahat, dahil AKO ay nasa malawak at matinding galit kaysa sa maari mong maisip, ang AKING pangalan ay nalapastangan. Ang AKING minamahal na ANAK ay nalapastangan. Ang AKING ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH), ang AKING Minamahal, kalugod-lugod, natatanging, na kung inyong tawagin ay HOLY SPIRIT ay nalapastangan. Ito ay isa lamang halimbawa sa AKING matinding galit. Binalaan KO kayo, binalaan KO kayo at binalaan KO kayo, May darating na pagkasira o matinding pagkawasak, binigyan kita ng propesiya at ng maraming propesiya at binalaan na may darating na pagwasak o pagkasira. Ndi ba ako na nangangalang YAH na nananatiling may isang salita? Ito ay isa lang halimbawa, maghintay kayo hanggang ang buong mundo ay matikman ang aking matinding galit, maghintay hanggang ang mga bulkan ay makikita nyong walang humpay ang pagsabog.

[Nobyembre 11, 2013, tanda: Ang orihinal na paghayag ng salita ay sinabi sa pangungusap, “Hindi ba ako ang AMA YAH na hindi kayang panatilihin ang mga salita?” dapat ito ay basahin kung ano ang sinasabi nito ngayon, nagkaroon ng isa masyadong maraming 'Hindi', na noon ay isang error transcribing dahil ako ay nag-aapura upang makakuha ng mga salita na nai-post sa lalong madaling panahon .Hinihingi ko ng paumanhin ang mga ito. Nagkaroon ako ng pagkakataon na isaayos ang mga pagkakamaling pagbabaybay hanggang sa orihinal na pag-post din.]

Gusto mo AKONG lapastanganin!? Gusto mong tawagin na kung saan ang obamanasyon ay kanais nais, na kung saan may magagawa, na kung saan ang pagiging banal ay tinatapon mo pabalik sa AKING mukha! Sinasabi ko noon pa na ang AKING mga salita ay nagbababala, maraming propesiya ang AKIN ng sinabi/binigay, Pagwasak/pagkasira ay darating, ano sa parte ng AKING mga salita ang hindi nyo maintindihan? AKO ay isang DIYOS na nangangailangan ng pagkabanal. Wag mo iisipin na pwede na ang inyong mga dasal, na makakatakas ang inyong mga kasalanan sa dasal. Iniisip mo ba na dahil sinabi mo ang mga katagang,oh, ang DIYOS ay pagmamahal. AKO AY NASA BAGYO! AKO AY NASA BAHA! AKO AY NASA BUHAWI! AKO AY NASA BAGYO NG MGA NYEBE/YELO at ito lamang ang ilan sa AKING mga galit na darating.

Huwag nyo lamang tingnan ang pagkasira o pagwasak bagkus ipako nyo ang inyong pag iisip sa himala na gagawin KO sa parehong oras.dahil sa mga nagpapakabanal, kahit na nakatira rin sila sa parehong lupa, kayo ay nakatago sa ilalim ng AKING pakpak ng kanlungan. Ang AKING mga angel ang syang poprotekta sa inyo. Maglalaan AKO para sa inyong pangangailangan. Ginagamit ko ang ministry na ito para maabot ang Asya/Asia, Hindi nyo lang alam kung ilan na ang lumuhod at yumuyuko ang ulo para tanggapin ang AKING nagiisang BUGTONG na ANAK na si YAHUSHUA bilang kanilang MESYAS/MESSIAH. Hindi nyo mailalarawan kung paano KO ginagamit ang ministeryong ito at ang iba’t-ibang wika at marami ang darating, Kaya kapag dumating ang pagwasak o pagkasira, alam nyo kung sino ang inyong tatawagin o hahanapin, marami pang darating na pagsubok, pagkasira o pagkawasak, pabayaan ang Holywood na tumawa, hayaan ang Holywood na manlapastangan. Ang kumukulong itim na dugo ay hindi nila matatakasan. Na kung saan na ang obamanasyon, ang pangungutya ng satanas mapanukso sa paglikha kay Adam at Eva.

Ikaw ay binalaan, sinasabi ng mga tao, Elisabeth gusto namin ng bagong propesiya ngayong araw. Ano pa ang kailangan kong sabihin? Ilang taon na simula nung AKO’Y nagsalita at sinabi ang lahat ng mga ito sa iyo at ilan na ring mga wika ngayon ang naririnig ang mga sinabi kong mga salita ng may babala? Wala AKONG ibang ginawa, ibang ginawa, ibang ginawa, kundi ipalaganap/ipadala sa AKING Banal na Alagad ang bababa una at muling nagbabala. Hindi KO lamang binalaan ang United States, binalaan KO rin ang buong mundo. AKO si YAHUVEH, Hindi ako kailanman maaring hamakin. AKO ang LUMIKHA ng lahat, at ito ay isa lamang na halimbawa.

Lumuhod kayo sa harap KO bago mahuli ang lahat. Tanggapin ang AKING BUGTONG na ANAK na si YAHUSHUA bilang inyong PANGINOON, DIYOS at TAGAPAGLIGTAS bago pa mahuli ang lahat. Magsisi sa inyong kasalanan ngayon bago pa mahuli ang lahat. Pasalamatan AKO sa pagkain nyo ngayon, o ito’y AKING kukunin. Pasalamatan AKO na meron kayong bahay o ito’y aking kukunin. Pasalamatan AKO sa ibinigay kong pamilya o AKIN itong kukunin.Magpasalamat sa AKIN, Pagod na AKO sa mundong walang pagtanaw ng utang na loob. Kahit ang mga nagsasabing AKIN sila, AKO ay pagod na sa pagiging walang utang na loob, sa lahat ng inyong mga reklamo. Tigilan ninyong titigan ang hindi ko binibigay dahil hindi pa ito ang tamang panahon, bagkus tumitig sa AKING pagmamahal at kung paano ko bibiyayaan kayo sa mga darating pang mga unos o pagkawasak o pagsubok na kahit kelan sa mundong ito ay hindi pa nakikita/nararanasan at ito lang ay isa sa AKING mga halimbawa. Ginagawa ko ito para yanigin ang mundo, para gisingin kayo. Ang inyong LUMIKHA ay mahal na mahal kayo, ginigising KO kayo, at ginagamit KO ang paglindol, ginagamit KO bagyo, ginagamit KO ang buhawi, ginagamit KO ang pagbaha, ginagamit KO ang pagbuhos ng mga nyebe/yelo, ginagamit KO ang tagtuyot, at kahit ang mga sakit upang kayo ay umiyak sa AKIN.

Kaya magtangis at magdalamhati para sa ganap na pagkasira o pagwasak sa mga nakita mo sa Asya (Asia), sa Pilipinas ngayon, na noon pa man ay alam na ang pagkasira ng Asya noon, pero sa inyong pagtangis at pagdalamhati, Purihin AKO sa gitna ng bagyo, dahil ang lahat ng sa AKIN ay nasa palad ng AKING mga Kamay. Ang lahat ng para kay YAHUSHUA ay nasa KANYA ring mga palad.

Kaya panatilihin ang pagbababala, kapag AKO ay pumili, AKO ay magsasalita at ihahayag ang propesiya ng sabay-sabay [Propesiya 55- Balaan ang mga tao! Sa pagkawasak o pagkasira ay darating!!!] Ang pagkawasak noon pa man at sinabi KO na na darating. Gagawin KO ang lahat ng pagyaning upang kayo ay gumising, ang bawat pundasyon sa paraan na hindi ninyo lubos maisip, siguraduhin ninyo lamang na ang inyong kabahayan ay wala sa lumulutang sa buhangin at ito ay nakatayo sa isang matigas o matibay na bato, YAHUSHUA ang inyong MESYES/MESSIAH, ang AKING BUGTONG na ANAK, ang nag-iisang pag-asa sa inyong Kaligtasan.

Hindi na AKO malalapastangan. Binabalaan kita. Sinasabi KO na ang aking matinding galit ay lumalaki at lalong lumalakas sa bawat pagkaantala nito. Ang mga ikakasal kay YAHUSHUA ay nagtatangis araw-araw, kalian ka darating? Una ay ang pagwasak at ito ay isa lamang sa AKING halimbawa. Kaya sige, patuloy nyo AKONG lapastanganin sa pamamagitan ng inyong batas ng homosexuality. Sige, panatilihin ninyo ang pagpatay ng mga sanggol sa sinapupunan, ito ay isa lamang sa pagwasak o pagkasira na darating.

Ikaw na nag-iisip na napakayaman at maka-DIYOS, Kanye West, na tinawag ang kanyang sarili na yeezus, Pagkawasak at pagkasira ay darating! Ikaw na tinatangkilik ang kawalan ng kabanalan, pornography, ang paggamit ng masama at makasalanang kalupitan ng kamunduhan, makakasigurado kang may darating na pagkasira at pagkawasak! Ikaw ay hindi na makakapag lapastangan ng matagal. Sige, ipasa ang inyong batas dito sa mundo, pero ikaw ay magbabayad at isa ito sa halimbawa. Maghintay hanggang sa makita mo ang darating sa kalangitan! Maghintay hanggang makita mo na ang iyong nilalapastangan na dumarating sa kaulapan. Ikaw ay makakasigurado, AKO ay si YAHUVEH, AKO ang LUMIKHA, at hindi na malalapastangan na walang matinding kalalabasan.

Gusto mong maging kaaway KO, oh ikaw ay mayaman/sagana at ikaw ay tanyag/kilala sa Holywood? Ipapakita KO sayo ang isang kaaway. AKO ay humahalakhak at ikaw ay AKING kinukutya/nilalapastangan, ikaw kasama ay iyong gintong palikuran, Ikaw ay AKING HIHIGUPIN PABABA PATUNGONG ALULOD/KANAL. Ikaw na nangungulekta ng ginto at itinatago ang kayamanan at nagtatayo ng bangko sa ilalim ng lupa. Scientology (tumatawa) kinukutya kita! Pagkawasak ay darating. Sa palagay mo hindi ka masasaling/mahahawakan? Wala kang anumang kaalaman o palatandaan kung ano ang nakahanda para sa iyo.

Ngunit gusto KONG himukin/palakasin ang loob, kung ang inyong kabahayan ay nakatayo sa matibay na bato at hindi sa lumulutang na lupa. Kung ang inyong anchor ay si YAHUSHUA MASHIACH at namumuhay araw-araw para AKO ay mapasaya at bigyang ng kaligayahan, kung AKO at ang AKING BUGTONG na ANAK at ang AKING kalugud-lugod na RUACH ha KODESH ay inyong unang minamahal sa inyong buhay, oh AKING sinisinta, wala kang dapat na ikabahala o ikatakot, ang iyong AMA ay nandirito, at ikaw ay nananatili sa pamantayan ng kabanalan at nagsasalita at nilalabanan ang kawalan ng kabanalan, wala kang dapat ikatakot, dahil ang iyong AMA YAH ay naririto. Kung ikaw ay malugod na pumapayag na kasuklaman para sa kapakanan at pangalan ng AKING BUGTONG na ANAK na si YAHUSHUA at ikaw ay inuusig at tinatawag sa lahat ng uri ng kasamaan, makakasigurado kang ang iyong AMA YAH ay naririto. Nakikita KO ang lahat. Alam KO ang lahat. Naririnig KO ang lahat.Nakikita ko ang lahat ng mga luha na bumubuhos, ang luha na ito ay mahalaga/natatangi sa AKIN, ang mga luhang ito ay nasa mga magagandang bote at nababalutan ng mga diamante sa langit at kapag ikaw ay umuwi na, ang lahat ng iyong inaakala na ikaw ay nag-iisa at iniisip na hindi kita naririnig sa iyong pagtangis, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng bote/vials na ito. Bubuksan ko ang mga ito at masisilayan mo ang matamis na kabanguhan na manggaling sa mga ito,at iyong maaalala na AKO ay laging naroon.

[update, Nobyembre 16, 2013 – Ako, si Niko, ay binabasa itong propesiya kay Elisabeth sa araw ng Sabbath at nung aking binabasa na ang parte ng mga nakasulat tungkol sa vials/bote, ako ay pinahinto nya at sinabing, “WOW, ngayon lang ay nakakita ako ng vial/bote, walang kapantay o katulad dito sa mundo. Ito ay dapat na may sukat na 6 na talampakan ang taas, kasing laki ng tao”. Sinabi ko marahil ang vial na ito ay para sa iyo, sa lahat ng kanyang mga iniluha sa mga nakaraang taon. Kami ay natuwa , at pinaniniwalaan na ito ay galling nga sa kanya (Elisabeth) na kanyang nakita. Nakakamangha!]

At sa iyong pagsigaw at pagtangis sa makatwirang kabanalan, katulad ng AKING alagad [si Elisabeth ay umiiyak dahil sa pangungusap ni AMA YAH sa kanya], ang lahat ng tangis ay mailalagay sa vial/bote at ang bawat diamante nito ay magkakaiba, ito ay kung ano ang iyong binigay na halaga, ngunit wag kang susuko, wag kang bumitiw, sapagkat labis, labis, labis, ang iyong gantimpala na naghihintay sa iyo sa langit, at kapag tapos na ang iyong layunin/trabaho dito sa mundo, Malugod kitang tatanggapin at AKING sasabihin, “ Magaling, ang trabaho mo ay iyong pinaghusayan.”

AKO ay nagmamahal ng sapat sa pagbababala at ginagawa ko ito sa mga nakalipas pang mga taon, Basahin mo ang banal na Bibliya, AKO ay si YAHUVEH na di magbabago, na parehong nagbibigay ng biyaya at sumpa, sugat at nagpapagaling. AKO si YAHUVEH na di magbabago, bumubuhay ng mga patay. AKO ay si YAHUVEH na di magbabago, na nagbibigay, ito man ay paghatol o kaligtasan. Kailan may di AKO nagbago. Ang AKING BUGTONG na ANAK ay kailanman ay hindi nagbago. Ang matamis na kalugud-lugod na RUACH ha KODESH at kailanman ay hindi nagbago. Ang banal na Spiritu ay humahatol, nasa iyo ang pagpili kung ikaw ay susunod o makikinig, sapagkat kami ang Holy Trinity ay hindi kailanman magbabago.

Katapusan ng Propesiya.

Pagsasalita ni Elisabeth:

Ang mga salitang ito ay naibigay ngayong araw ng Sabbath pagkatpos naming gumising, ako at ang aking minamahal. Bago pa kami kumain, sya ay dumating at sinabing, “ ano ang banal na kasulatan ngayong araw”?, at sa aking telepono [smart phone] mayroon akong iba’t ibang bible apps at ang mga banal na salita ay nakita at ito ay karaniwan naming binibigyan ng oras para tingnan kung ano ang sinasabi, at bago ko ito nakita, mayroon akong araw-araw na sulat/mail na dumarating. At ito ay sulat/mail uk. Gayon pa man mayroon akong pahayagan/peryodiko at nakita ko rito ang mga larawan ng mga nasa Pilipinas at doon na ako nagsimulang umiyak. Nakakita ako ng isang ina kasama ang kanyang patay na anak, sa kanyang mga kamay at pagkawasak/pagkasira sa kanyang paligid, Kaya Ako at ang aking minamahal na asawa ay nagsimulang magdasal at ang aking asawa ay nagsimula magdasal sa proteksyon ng mga pangalan na nakasulat sa Banal na Aklat ng buhay na sila ay maprotesyunan ng ating AMA YAH [ABBA YAH] at sinabi ng aking asawa, kung ndi sila nakaligtas sa pagwasak na nagyari, ngunit sa mga oras na iyon alam natin na sila ay nagtungo na sa langit at sa pagsabi nyang iyon, nagsimula na akong magsalita ng banal na mga wika at ito ay aking binigkas at lumabas.

Huwag po tayong magkagulo, huwag, huwag pakiusap, ito ang ating Banal na LUMIKHA na hindi nagbago/hindi magbabago, ang mga salita sa Banal na bibliya ay hindi kalianman nagbago o magbabago, dahil lang sila ay nagpasa ng batas para sa mundo para kutyain ang LUMIKHA, kutyain/lapastanganin ang nilikha, lapastanganin ang kabanalan, huwag ninyong paniwalaan o makibahagi o maging parte nito. Dahil ito ay si satanas ang namamahala ng kasamaan na ito at sya ay mayaman, ang Holywood na pinapaunlad ang kasamaan ng pamumuhay. Si Miley Cyrus at kung ano ang naging sya ngayon, ang kanyang kahihiyan.

Mga Kabataan, huwag ninyong tutularan at titingnan ang mga Kardashians, ang Kartrashians, ang whoretrashians, huwag nyo silang tularan o ihalimbawa sa inyong mga sarili, Hindi ito ang nais mong maging, para sa lahat ng mayroon sila ay impiyerno para sa kawalang-hanggan.

Ang ating LUMIKHA ay hindi malalapastangan, Kaya sige mga kaaway sirain at punitin nyo ang isa na namang propesiya. Ngunit para sa mga pangalan na nakasulat sa Banal na Aklat ng Buhay at sa lahat na nakarinig ng boses ng ating LUMIKHA sa pamamagitan ko ng banal na wika ngayong araw na ito na isa lamang hamak na sisidlan ng luad, pakiusap, pakiusap,pakiusap, kunin at seryosohin ang babalang ito galling sa langit. Pagkawasak ay darating at pagkawasak ay naririto na, At ito ay nasa tamang bagay ng oras. [Propesiya 102 – sinabi ni YAHUSHUA, It’s Only a Matter of Time.”]

Sa tamang panahon ng mga bagay o oras bago tayo ay uuwi na sa ating tunay na tahanan, halleluyah, at ang ating layunin/trabaho ay tapos na, at ang lahat ng mga ito ay may katumbas na halaga, minamahal kong mga kapatid, kahit anong hirap na paguusig, kahit anong ating susuungin o kahit anong mangyari, lahat ito ay may katumbas na halaga, Kahit isa lamang ang ating maabot na kaluluwa para sa Kaluwalhatian ng ating MESYAS/MESSIAH YAHUSHUA.

Ngayon ay November 9th, 2013, ang mga salita/sinabi ay nagtapos sa oras ng ikadalawa ng hapon [2 pm] at muli itinatas nmin ito, at kami ng aking minamahal na asawa ay ilalagay ito, ang panalangin na sinabi ng aking asawa na hinalo sa pagpapahid at ang ating AMA YAH ay magbibigay muli ng KANYANG mga salita para malaman mo. Minamahal naming Pilipinas, minamahal naming Asya/Asia, mahal naming kayo mga kapatid [brothers and sisters] kay YAHUSHUA na ang mga pangalan ay nakasulat sa Banal na Aklat ng Buhay. YAHUSHUA Demon Stompers, ang mga intercessory prayer warriors, ang lahat na nabiyayaan ng Holy Ministry na ito, pakiusap iangat natin sila, at alam natin ito, sinabi na rin na ating AMA YAH, ang mga pangalan na nasa Banal na Aklat ng Buhay ay nasa KANYANG mga palad at wala sa mundong ito ang mangyayari sa atin na hindi NYA papahintulutan para sa KANYANG layunin at mayroon mabuti at magandang bagay ang kalalabasan nito.

Kaya kapag kayo ay timitingin sa mga balita katulad ng aking ginawa, at nakita ninyo ang mga larawan, hindi ninyo kailangan umiyak at tanungin kung bakit, ngayon alam na natin. Ngunit tingnan, titigan, magpokus sa lahat ng himalang KANYANG gagawin na sa ating minamahal na LUMIKHA ay mayroong banal na mga Anghel na gumagawa nito at ang KANYANG mga pangako na ginawa/sinabi sa Psalm 91.

Kaya ito ay sinabi, isinulat, sa pamamagitan ng pagpahid ng Banal na Espiritu kay Propeta, Alagad na si Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah.

Magpasakit sa nakararami, at biyaya sa iba, ang anak, Mandirigma, Bride of YAHUSHUA ha MASHIACH/JESUS CHRIST

Contact AmightyWind