Propesiya ika-122

Huwag maging Bastardong Anak, gayon ang sinabi ni YAHUSHUA ha MASHIACH

Ibinigay kay Apostol Elisabeth (Elisheva) Elijah
Ibinigay noong Pebrero 21, 2012
Inilabas/Inilathala noong Enero 5, 2013

Websters's Dictionary Definition of Bastard. 1: an illegitimate child

Tagalog: anak sa labas, anak na ligaw Hindi tinutukoy ni YAHUSHUA dito ang pagiging anak sa labas sa pisikal na lupain dito sa sanlibutan. Tinutukoy ni YAHUSHUA sa propesiya na ito ang Espiritwal na kaharian at nangungusap sa sinumang mga yaong nag-aakalang mayroon silang Ama sa Langit ngunit sa katotohanan, sila’y bastardong anak sa mga Mata ni YAHUVEH.

Sinabi niYAHUVEH na ilagay talaga ito sa lahat na mga Propesiya simula ngayon:

Ika’y AKING binalaan Elisabeth, matagal na panahon na ang nakakaraan, na huwag pangalanan ang Ministeryo na ito alinsunod sa isang lalaki o babae kahit bago pa man nagkaroon ng Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu sapagkat wala ni isa sa ito ang gawa ng iyong kamay, wala ni isa sa ito ay nagmula sa iyong bibig. Ito ay mula sa bibig ni YAHUVEH na nagbigay buhay. Ito ay mula sa bibig ni YAHUSHUA ang iyong MASHIACH (MESYAS/Tagapagligtas) na nagbigay buhay. Ito ay mula sa bibig ni RUACH HA KODESH (Banal na Espirito) ang iyong IMMAYAH na nagbigay buhay. Kung ito’y gawa lamang ng iyong kamay, ito’y nabigo na noon pa man. Ito ay sa pamamagitan ng hangin ng Kaluwalhatian ng ShkhinYAH na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na hangin ng pagpapanibagong buhay, ito’y hindi dahil sa iyong hininga o ito’y nabigo na.(Isaias 42:8)

Noong Hulyo 2010, sinabi rin ni YAHUVEH na isama ang sumusunod na Banal na Kasulatan mula sa ika-2 Cronica bago ang bawat Propesiya:

2 Cronica 36:16, “Ngunit hinamak nila ang mga Mensahero ni YAH, kinamuhian ang KANYANG mga Salita, kinutya ang KANYANG mga Propeta, hanggang umabot sa sukdulan ang galit ni YAHUVEH Elohim sa KANYANG bayan at sila’y hindi na makaiiwas sa kanyang pagpaparusa.

* * * * * * *


Kami’y nasa kalagitnaan ng panalangin tungkol sa bagay na may kinalaman sa Youtube at nabatid ni Elisabeth ang mga salitang “Anti-mashiach” (anti-kristo) sa Banal na wika at siya ay nagtaka kung ang lalaki ba ang nasa likod ng isang panaginip na napanaginipan niya na kung saan siya ay pinapanood.

Simula ng Propesiya:

Elisabeth, bakit masyado kayong namamangha? Ang kanyang atensyon ay matagal mo nang nakuha. Sino sa tingin mo ang nasa likod ng mga pang-aatake?

Ito ay AKING Laban!

Ginagamit KO ang Amightywind! Ginagamit KO ang AKING mga espesyal na mandirigma, ang AKING espesyal na Babaeng Ikakasal (Bride) ngunit kayong lahat ay may proteksyon. Lahat kayo ay nagsusuot ng AKING baluti, sapagkat AKO’Y nandiyan ngayon din sa inyong mga tabi.

Ang Youtube ay naging parang isa itong nagniningas na pugon, hindi ba? Ilang beses mong sinabi, “Oh Hindi, hindi ko alam kung paano ako mananatili,” habang ang mga salita ng poot ang nagtatangka na tumupok sa’yo. Ngunit sa bawat pagkakataon ay ibinibigay KO sa’yo kung ano ang kinakailangan upang makalagpas! Sa bawat pagkakataon inaakay Kita patayo, at AKING sinasabihan ang lahat yaong mga inaatake. Kung saan kayo mahina, kayo’y AKING mas pinalakas, kung saan kayo ay natatakot, kayo’y AKING mas pinatapang.

Oh, AKING mga anak, huwag ninyong mamaliitin ang kapangyarihan na ibinigay sa inyo upang labanan ang mga kaaway ng inyong napakakaluluwa! Ang AKING mga kaaway ay inyong mga kaaway! Ang inyong mga kaaway ay AKING mga kaaway.

Kaya huwag ninyong katakutan ang digmaan na matagal ng tinataguyod laban sa inyo, kahit na ito’y lumilitaw na nanggagaling sa pamamagitan ng mga kamay ng tao, ito ay higit pa sa isang mortal na tao lamang. Habang ginagawa mo ang mga bagay na iniutos KO sa’yo, habang AKO’Y iyong sinusunod, panalagiin kitang ligtas. Huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng kaaway, ngunit huwag mong mamaliitin ang AKING kapangyarihan sapagkat pupuksain KO ang mga kalaban na ito! Ito ay darating sa panahon na hindi mo inaasahan.

(Deuteronomio 4:24 “Sapagkat si YAHUVEH Elohim ay isang naglalagablab na apoy at SIYA ay mapanibughuing Diyos.” Job 4:8,9 Ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan, ay sila ring nag-aani ng kaguluhan.Kaya naman ang DIYOS, YAHUVEH Elohim, sa tindi ng galit sa kanila, sila’y KANIYANG pinuksa at sa pamamagitan ng KANYANG hininga, sila ay nalipol.)

Huwag kumuha ng mga hangal na mga pagkakataon. Dalhin ang lahat sa AKIN sa panalangin. Ipagpatuloy ninyong ipanalangin yaong hindi makitang linya ng puwersa (force field) pabalot sa inyo sapagkat, AKING muling sasabihin, nasa inyo ang atensyon ng anti-mashiach. Ito’y mas huli na kaysa sa iyong inaakala! Ang oras ay mas ma-igsi na kaysa sa iyong inaakala! Basta’t magmatapang ka lamang. Huwag mong hayaan makita ng mga kaaway na ika’y pawisan.

Sylvester, gusto mo bang malaman ang pinadakilang video na AKING pina-rekord sa’yo? Iyon ay ang pinakahuli mong video. [Unang in-upload sa youtube noong Pebrero 18, 2012, maling itinanggal at ini-upload muli noong March 15, 2012.]

Nang makita ng mga kaaway, sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa sa iyo, ikaw ay matikas na tumindig at ikaw ay pinagpala kasama ng isang minamahal na asawa sa iyong tabi at ikaw ay AKING binibigyan ng tawa. At ang tawa na ito, ay kinamuhian nila. Alam nila na wala silang nagawa upang makuha ang yaong mga pagpapala. At ngayon, kanila na ring batid na ang akala nilang mayroon lang isa ngayon nakita nila ay dalawa na, sapagkat ang kaligayahan, ang AKING kaligayahan ay ang iyong kalakasan.

Oh, AKING minamahal na mga anak, hindi ninyo kayang masimulan man lang maunawaan o makayanan mong maiintindihan ang dami ng mga kaluluwang naaabot ninyo – ang matibay na konbiksyon na dumarating sa kanilang habang ang kanilang mga mukha ay may luha sinusuko nila ang kanilang kalooban at kanilang buhay sa AKIN. Bakit ba sa tingin ninyo na nasa inyo ang atensyon ng anti-messias, sapagkat hindi lamang ninyo ito ginawa sa iisang wika, ang isang wika ay sapat na kahirap para sa kalaban na pasanin subalit alam nila na hindi nila kayang sangkalan ang bibig mo at patahimikin kayo yayamang batid nila na ang nais mo ay ang maabot ang mundo ito sa lahat ng mga wika. Ito ang dahilan kaya Kita itinalaga dito at ginagamit KO ang sariling gamit ng mga kaaway para magawa ito. Oh napakalaki, napakalaki, napakalaki, napakalaki, napakalaki ng iyong mga pagpapala.

Basta’t patuloy ka lamang manindigan. Huwag mong hayaang makita ka ng mga kaaway na lumagpak sa pagkatalo. Kunin mo lang ang AKING kamay. Sa gayon, ang AKING kalakasan ay hindi masisimulang maikukumpara sa kahit sinong lalaki o babae. AKO, si YAHUSHUA ang nagtatayo sa’yo. AKO, si YAHUSHUA, ay ibinabalot ang AKING mga bisig ng pag-ibig sa’yo. AKO, si YAHUSHUA, ay pinupunusan ang mga luha galing sa’yong mga mata. At AKO, si YAHUSHUA, ay papatayin sa yaong AKING kinamumuhian! Ang AKING Salita ay hindi nagsisinungaling!

(Pahayag 6:16 “At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin, at kami'y inyong itago sa mukha noong nakaupo sa trono, at sa galit ng Cordero.”

Isaias 11:4b at sasaktan NIYA ang lupa ng pamalo ng KANIYANG bibig, at sa pamamagitan ng hinga ng KANIYANG mga bibig ay KANIYANG papatayin ang masama.”)

Kung ano ang kinamumuhian ng AKING AMA, kinamumuhian KO! Ang mga tao’y nais na hatiin ang librong tinatawag na Biblia at nais nilang kontrolin at sabihing AKO’y nasa Bagong Tipan lamang. Nakalimutan nila na AKO ang Libro! AKO ang Salitang nagkatawang-tao! Walang dibisyon! AKO rin ay nasa yaong tinatawag niyong Lumang Tipan. AKO ay pinag-usapan sa Daniel. Ipinahayag AKO ni Daniel. Inyong tignan at inyong makikita..

Basta’t ipagpatuloy mo lang ipangaral mo lamang kung ano ang ibinibigay KO sa’yo. Hindi lahat ng iyon ay nahuhulog sa mga taingang bingi. Iyong AKING mga Tupa at Kordero, makikinig sila. Kahit hindi nila naiintindihan ang lahat ng iyong sinasabi, makikilala nila ang AKING tinig. Kanilang nakikilala ang mabuting bunga ng Ministeryong ito ay galing sa Langit na nasa itaas.

Ito ang mga salitang nais KONG sabihin sa iyo habang kinakalampag mo ang pintong ayaw KO pang bigyan ng kasagutan.

Lamang ay magpahinga kayo sa AKIN, manariwa kayo sa AKIN, hayaan mong ibuhos KO sa’yo ang AKING pag-ibig, manumbalik.

Kailanma’y hindi AKO sobrang maaga. Kailanma’y hindi AKO sobrang huli. At Niko, ika’y nakinig sa AKIN. AKING anak, kahit ngayon, ang AKING Espirito ay humahatak sa’yo upang makinig at sumunod. Iyon lamang ang AKING hinihiling. Gawin ninyo ang inyong parte at gagawin KO ang sa AKIN. Kapag sasabihin KO na ika’y mag-ingat, kahit na iyong sinasabi ”Oh, ako’y hindi nag-alala tungkol diyan, proproteksiyunan ako ng DIYOS”…Basta’s susundin lamang ninyo AKO…, Basta’s susundin lamang ninyo AKO.

Ipagpatuloy ninyo ang paghatak palapit sa AKIN. Hingin ninyo sa AKIN na makipag-usap AKO sa inyo sa katahimikan ng gabi. Ipagpatuloy lamang ninyo ang paghatak palapit sa AKIN dahil walang armas na nabuo laban sa inyo ang mas magaling pa kaysa AKIN. Walang kahit anuman na hindi KO kayang wasakin. Walang mga mata na hindi KO kayang bulagin. Walang makina na hindi KO kayang wasakin. Manalig kayo sa AKIN. Manalig kayo sa mga lehiyon ng mga anghel na AKING itinalaga sa lahat ng paligid ng AKING pinakamamahal na Babaeng Ikakasal. Manalig kayo sa AKIN. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag kayong mag-alinlangan sa pag-ibig KO para sa inyo. Magtaingang-kawali kayo sa sinuman yaong mga sumisigaw at nagsasabi na, “Hindi kayo mga kasapi KO.” Inyong ipinangaral ang AKING Salita! Inyong sinasabuhay ang AKING mga Salita.

Elisabeth, ibinibigay KO sa’yo ang mga kautusan, ang iyo lamang gawin ay ihatid ang mga ito. Hindi ikaw ang Punong Komandante, AKO lamang! Ang iyo lamang ay ihatid ang mga utos na ibinibigay KO. Hindi mo pananagutan kung anuman ang gawin ng mga tao! Hindi mo pananagutan kung hindi nila maintindihan. Sila ang mananagot. Dalhin mo lang ito sa AKIN at sabihing “Tulungan MO po akong maintindihan.”

AKO ang DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN! AKO at ang AKING AMA ay iisa! Kaya KONG maging nasa lahat ng dako at AKO nga! Ikaw ay isa lamang babae at hindi mo kakayanin, kaya gawin mo kung anuman ang sinabi KONG gawin mo, lahat kayo gawin ninyo yaong anumang sabi KONG gawin ninyo.

AKO ang hindi nagbabagong si YAHUSHUA na nagsumpa sa puno ng igos sapagkat tumanggi itong mamunga at ito’y nalanta at namatay sa mata ng lahat. AKO’y hindi nagbago. AKO’y kapwa nagpapala at AKO’y nagsusumpa. Nais ng mga kaaway na pabingihin ang inyong mga tainga at nais nilang sabihin, “Si HESU KRISTO ay DIYOS lamang ng pag-ibig. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagsunod sa 10 mga utos. Tinatanggihan ko ang mamuhay ayon sa mga utos na iyon. Kaya kong mamuhay sa paraan na gusto ko at ako’y papupunta sa Langit. Ikaw ay mapupunta sa impiyerno sapagkat sa tingin mo na kaya mong pasiyahin ang DIYOS, sapagkat kami’y iyong hinuhusgahan, sisirain namin kayo.” Sumisigaw sila ng paulit-ulit at ulit at ulit.

Mensahe! Mensahe! Mensahe! Ngayon sa buong sanlibutan!

Hindi ninyo kayang wasakin ang pintuan ng Langit! Hindi ninyo kayang patumbahin AKO, si YAHUVEH, YAHUSHUA at ang RUACH ha KODESH mula sa AMING mga TRONO! Kayo’y AKING pinagtatawanan! Oh kayong mga maliit na mga lalaki at mga babae! Kayo’y mga abo lamang, ipa sa hangin na AKING maaring pasyahang hipan palayo. Oh, kayong mga kalaban ng Ministeryo na Amightywind, napakarami sa inyo, iniiling KO ang AKING ulo sa pagkasuklam, sapagkat kayo’y mapaparoon [at] kapag inyo ng isisigaw at nais ninyong itago kayo ng mga gumuguhong bato mula sa matinding poot ng SIYANG nakaupo sa Trono at ang KORDERO ni YAH. Akala lamang ninyo alam ninyo kung ano ang pagdurusa. Hindi ninyo man lang kayang simulang maintindihan. Kung kayo’y kalaban ng Ministeryong ito na nagpapangaral lamang ng AKING Salita at Kabanalan, na naglalaman ng Mensahe ni Juan Bautista, at si Elias ng dati, kayo ay kaaway ni YAHUVEH, NAKIN, ni YAHUSHUA at ng AKING RUACH ha KODESH!

Kayo na nagsasabing, “Sisirain ko ang ministeryo na ito.” Hindi, AKO ito ang sisira sa inyo, gaya talaga ng pagsumpa KO sa yaong puno ng igos, sa gayon din ay sinusumpa KO ang mga kalaban ng Ministeryo na Amightywind sapagkat ang ministeryo na ito ay hindi sa isang lalaki o sa babae! Ang ministeryong ito ay gawa mismo ng AKING kamay, ito ay dahil lamang sa Pagpapahid ng pinakamamahal na RUACH ha KODESH na naghahatak sa mga kalalakihan at kababaihan sa AKIN upang ang kanilang mga kaluluwa ay maligtas, ngunit AKING ginagamit rin ang Ministeryo na ito sa paraan upang puksain ang mga sinumpa.

Kaya, AKING mga ginigiliw na itinuturing na isang pagpapala ang Ministeryo na ito, sapagkat kaya ninyong hanapin sa buong mundo at hindi kayo makahahanap ng kahit na ano na kagaya nito, bibigyan kita nitong mga salitang nagbibigay lakas at pag-asa. Ang sinuman yaong mga namumuhi sa inyo, ay namumuhi sa AKIN. Sinuman yaong mga nagtatangkang sirain kayo, ay nagtatangkang sirain AKO at AKO at ang AKING AMA sa Langit, ang inyong ABBA YAHUVEH ay natatawa sa mga pakana ng mga maliit na kalalakihan at kababaihan na ito na alabok sa AMING mga mata. At sa talagang napaka-sandaling panahon na lamang, makikita ng mga kaaway na kayo ito, kayo ito, ang gaano KO kamamahal at sila ang mga ito ang gaano KO kinamumuhian.

Kaya, ipagpatuloy ninyo ang pagpapagal sa anihang ito. Napakarami pang mga pagpapala na nasa AKIN ang naghihintay sa inyo. Ang babaing ikakasal kay YAHUSHUA ay makikilala kung sino kayo. Ang babaing ikakasal kay YAHUSHUA ay makikilala ang isa’t isa. Ang babaing ikakasal kay YAHUSHUA gaya ng isang batobalani ay naaakit sa inyo sapagkat alam nila na ang Ministeryo na ito ay pinagkalooban ng Katotohanan. Kayo ay instrumento upang maabot kapwa ang mga Hudyo at hentil. Kayo ay hindi gaya ng kahit na anong organisadong simbahan. Kayo ay tulad ng mga unang Apostol na kapag sila’y nagsama-sama at ang mga palatandaan, mga kababalaghan at mga himala ay sumusunod sa sinuman yaong mga masunurin sa AKIN.

Kaya, ito ang nais KONG gawin sa araw na ito. Nais KO kayong bigyan ng Salita ng kaginhawahan sa panahong pinakahindi ninyo ito inaakala. Nais KONG itaas ang sinumang yaong talagang mga ibinababa. Nais KONG tuyuin ang mga luha ng inyong mga mata. Nais KONG panumbalikin ang lahat na yaong mga may panganga-ilangan ng panunumbalik. Nais KO kayong bigyan ng katapangan kung saan nalalaman ninyo ang pagkatakot. Nais KONG ipaalala sa inyo na AKO’y narito lamang. AKO’y mas malapit higit pa sa susunod niyong hininga. Ang AKING Espirito ay nananahan sa inyo at oh, gaano KO kayo kamahal!

Kaya panatilihin lamang ninyo nakabitin ng mahigpit sa laylayan ng AKING damit. Huwag kayong bibitiw! Sapagkat hindi KO kayo iiwan ni pababayaan man. Alam KO kung kaninong mga pangalan ang nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero bago pa man ang pagkakatatag ng sanlibutang ito… Alam KO kung kaninong pangalan ang nananatili! At ang mga ito ay ang yaong AKING kinakausap sa araw na ito. Kung tatanggapin ninyo ang Salitang ito bilang isang pagpapala mula sa AKIN, alam ninyong na ang mga pangalan niyo ay naroon, ito’y hindi binura.

Kung tatanggapin ninyo ang Salitang ito bilang isang sumpa, para lamang mangutya at tumawa, alamin ninyo ito, hindi KO kayo kilala! Wala AKONG pakialam kung paano ninyo ihayag ang AKING mga Salita. Wala AKONG pakialam paano ninyong isinisigaw! Sasabihin KO ito sa inyo, kung tinatanggap ninyo ang mga salitang ito bilang isang tunglo, kung tinatanggap ninyo ang Ministeryo na ito bilang isang tunglo, kung hindi kayo magsisisi at tutubus kung ano ang inyong nagawa, masisiguro ninyo, hindi KO kayo kilala.

[Sabi ni Elisabeth,”Sigurado ba KAYONG nais MONG sabihin ko ‘yan? Aking tinakpan ang aking mga bibig ng dumaloy na dugo ni YAHUSHUA ha MASHIACH. Kung ito’y hindi IKAW YAHUSHUA, huwag mong hayaan na ito’y maihayag.” ]

SABIHIN MO ITO! INUUTUSAN KITANG SABIHIN ITO! Sinasabi KO ito ng malakas at sinasabi KO ito ng malinaw! Sinuman yaong mga hindi nagsisisi, Sinuman yaong mga hindi nagtutubos ng mga masasamang salita na inyong sinabi laban sa Aleph at Tav Amightywind RUACH ha KODESH Holy fire na Ministeryo na tinatawag na Amightywind o Almightywind, sasabihin KO ito sa’yo, uulitin KO itong muli makaisa pa sapagka’t AKING Propeta sinubukan mong patahimikin AKO at salain ang mga Salita na AKIN na sanang nasabi kaya ito ay AKING muling uulitin… sinuman yaong mga tumitingin sa Ministeryo na ito at kinasusuklaman at kinasusuklaman ang mga Salitang lumalabas, hindi KO kayo kahit na kilala! KAYO AY GAYA NG ISANG BASTARDONG ANAK!!! Inaangkin ninyo ito gaya ng isang “tagapagmana”, sinasabing kayo ay may karapatan sa mana ngunit sinasabi KO ito sa inyo, sinuman yaong mga tumatangging magsisi, sinuman yaong mga tumatangging tubusin ang mga masasamang salitang nabanggit at ang mga masasamang nagawa, sinuman yaong mga kumuha ng 10 Utos at ibinasura ito sa lupa at sinabing, “Hindi kami kailangang sumunod. Hindi kami kailangan mamuhay ng Banal. Patahimikin ang Propetang iyan . Patayin ang Propetang iyan! ”

Sinasabi KO ito sa’yo! Hindi KO kayo kilala! KAYO AY BASTARDONG ANAK!!!! [Hebreo 12:8,Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak.] Kayo’y makakatanggap ng inyong mana at ito’y ang mga apoy sa impiyerno! Kayo na nagsasabing, “walang impiyerno,” at kinasusuklaman ninyo ang Ministeryo na ito sapagkat ito’y nangangaral na mayroong impiyerno, kinasusuklaman ninyo ang Ministeryo na ito sapagkat ito’y nagbabala na ang mga sumpa ng Deutronomio 28 ay nananatili para sa sinuman yaong mga nagrerebelde at tumatangging magsisi, talagang matatanggap ninyo ang inyong mana at ITO’Y ANG LAWANG APOY PARA SA INYO! Dahil lamang sa inyo na tumatanggi na mayroong isang impiyerno hindi gawing maging totoo ito!

Oh, mayroong Langit na dapat makamtan! Oh, mayroong impiyerno na dapat iwasan sa takot! Oh, AKO’y parehong nagpapala at nagsusumpa kagaya ng pagsumpa KO sa yaong puno ng igos! Kaya ito ang kung ano ang kinakailangan KONG sasabihin, ito ay inyong kagustuhan para maging ampon, o para ayawan kagaya ng isang bastardong anak! At ang diablo ay nariyan upang angkinin ang mga bastardong anak. Ito’y inyong kagustuhan. Ngunit alam ng AKING mga Tupa ang AKING Tinig. Alam ng AKING mga Kordero ang AKING Tinig at sila’y hindi lalapit sa kahit sinong Pastol. At alam nila na pinaparusahan KO ang yaong AKING mga minamahal at AKO’y pinapasalamatan nila dahil nito. Ang mga ito ang AKING mga Minamahal na Anak. Sila ito ang mga Anak ng AMA. Sila ito ang mga yaong puno ng RUACH ha KODESH, ang Matamis na BANAL NA ESPIRITO.

Kayo’y AKING inaliw sa mga Salitang ito. Kayo’y AKIN! At AKING proprotektahan ang lahat ng sa AKIN. At ibinabahagi KO kung ano ang mayroon AKO sa inyo at Kita’y AKING binibigyan ng kapangyarihan at AKO’y nakikipag-usap sa’yo. Kung ang Boses KO’y hindi mo naririnig sa paraang AKO ay naririning ni Elisabeth ngayon, AKO’y mayroong iba pang mga paraan sa pakipag-usap sa’yo. Basta’t mas lalapit pa kayo sa AKIN sapagkat sinasabi KO sa’yo na ang mga pagpapahid ay lalo pa lamang lalagong mas malakas sa sinuman yaong mga totoong tumatalima at sumusunod sa AKIN at lumalaban para sa pamantayan ng Kabanalan at pinagsasalitaan ang lahat na masasama. Ang pagpapahid ay lalo pa lamang lalagong mas malakas. Ito ang AKING pamana sa inyo. Ang mga Banal na anghel na nagtatayong nagbabantay at nagproprotekta sa inyo, ito ang AKING pamana para sa inyo. Ito’y AKING ibinibigay sapagkat kayo’y AKING minamahal.

“At bakit tinatawag ninyo AKO, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na AKING sinasabi?”Lukas 6:46

“Kung AKO'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang AKING mga utos.”Juan 14:15

“Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito.” 2 Timoteo 3:5

“At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betania, ay nagutom SIYA. At pagkatanaw NIYA sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit SIYA, na baka sakaling makasumpong doon ng anoman: at nang SIYA'Y malapit sa kaniya ay wala SIYANG nasumpungang anoman kundi mga dahon; sapagka't hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus/YAHUSHUA at sinabi rito, Sinomang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailan man. At ito'y narinig ng KANIYANG mga alagad.”Markos 11:12

Tayo ay inutusang sundin ang 10 Utos.Exodo 20:2-17

Ang talighaga ng 10 birhen, Mateo 25:1-13,”Kung magkagayon ay makakatulad ang Kaharian ng Langit sa sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang KASINTAHANG LALAKI. At ang lima sa kanila'y mga mangmang, at ang lima'y matatalino. Sapagka't nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis: Datapuwa't ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang KASINTAHANG LALAKI, ay nangangantok silang lahat at nangakatulog. Datapuwa't pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang KASINTAHANG LALAKI! Magsilabas kayo upang salubungin SIYA. Nang magkagayo'y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, Bigyan ninyo kami ng inyong langis; sapagka't nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapuwa't nagsisagot ang matatalino, na nangagsasabi, Baka sakaling hindi magkasiya sa amin at sa inyo: magsiparoon muna kayo sa nangagbibili, at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang KASINTAHANG LALAKI; at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan: at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga, na nagsisipagsabi, PANGINOON, PANGINOON, buksan mo kami. Datapuwa't sumagot SIYA at sinabi, Katotohanang sinasabi KO sa inyo, Hindi KO kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo, sapagka't hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras na darating ang Anak ng Diyos (YAH) ay darating.”


Katapusan ng Salita

Elisabeth: [Huminga] Iyon na! Si Niko ay tumakbo dito dala ang rekorder ng tape…

Sinabi sa ilalim ng Pagkapahid ng RUACH ha KODESH kay Apostol Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

Nakakapanakit sa karamihan, at pagpapala sa iba, isang Anak, Mandirigma, Babaeng ikakasal kay YAHUSHUA ha MASHIACH/HESU KRISTO

Contact AmightyWind