Propesiya 12

Mga Anak na Babae ng Tadhana, Lumabas kayo!


Ibinigay kay Apostol Sherrie Elijah


(Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na.  Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INAYAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Sa Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni't kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”**********


Minamahal KONG mga Anak na Babae ng Tadhana, lumakad kayo hindi sa inyong sariling kapayapaan, kundi sa kapayapaan ni YAHUSHUA na dumadaan sa lahat ng pang-unawa.  Lumakad kayo hindi sa inyong sariling lakas kundi sa lakas ng inyong Diyos na inyong pinaglilingkuran. Huwag manatili sa Bangka AKING mga Anak na Babae kundi lumakad sa tubig, kasama KO. Kung ano ang sa tingin ninyo na imposible, AKO ay gagawa ng paraan/daan (way). Kung ano ang sumasagabal at humahadlang sa inyo, ay AKING aalisin. Bagaman ang mga alon ay mukhang lulunurin kayo at ang hangin ay dumadagundong, panatilihin ninyo ang inyong mga mata sa inyong Tagapagligtas at hindi kayo malulunod. Kayo ay itinalaga na maging isang tagalakad sa tubig hindi isang bangkang pasahero.


Tumakbo patungo kay Golayat katulad ng isang David. Si David ay hindi tumakbo palayo mula kay Goliath kahit na siya ay nangutya, nagbanta, kahit na siya ay namukod ng kataasan sa lahat ng tao, si David ay tumakbo patungo kay Golayat. Hindi nagpakita ng takot si David sapagka’t inilagay niya ang kanyang tiwala hindi sa tao o sa hari, ngunit sa Dakilang “AKO” (”I AM”) at hindi KO siya binigo, hindi KO rin kayo bibiguin. Ang takot ay ang kabaligtaran ng Pananampalataya. Pakinggan AKO. Ang takot ay pagdurusa na hindi KO pinadala. Si David noong siya ay kinutya at tinakot hindi siya tumugon sa kung anong gagawin niya ngunit sa halip kung anong gagawin ng kaniyang Diyos.


Hindi inasahan ni David na mapapatay ang kaaway sa pamamagitan ng limang makinis na mga bato, sapagka’t sila ay hindi rin mga matutulis na mga bato. Ngunit alam ni David na ang kaniyang mga armas ay hindi papatay kay Golayat, tanging galit lamang ni YAHUVEH ang papatay kay Golayat. Inilagay KO ang AKING poot sa yaong mga bato. Pinatay KO si Golayat sa pamamagitan ng batang pastol na lalaki na kinukutya ng mga tao noong nakipaglaban siya sa kaaway sinabi nila na siya ay siguradong mamamatay, siya ay mabibigo. Paano mapapatay ng isang kabataan lamang ang isang higante? Ang mga salitang ito ay kanilang sinasabi sa AKING mga Anak na babae ngayon.

Ang Kalaban ay nagsasalita sa maraming paraan at sinasabi na kayo ay mabibigo. Kayo ay mamamatay kung kayo ay lalaban sa kaaway na ito. Kayo ay mahina at hindi sadyang/para (not meant) maglingkod sa Pangalan ni YAHUVEH. Ngunit AKING mga Anak na Babae ng Tadhana Kayo ay AKING pinili. Itinalaga KO kayo. Kayo ay AKING pinalakas. Ang mga lalaki ay tama; kung gagawin ninyo ito sa inyong lakas at kapangyarihan kayo ay mabibigo. Maari kayong mamatay, ngunit kayo ay hindi tumatayo sa inyong kapangyarihan, lakas at kakayahan. Kayo ay tumatayo sa AKING pagpapahid sa AKING Salita, sa AKING Pangalan, suot ang AKING Banal na baluti/armor, hinugasan sa AKING ibinuhos na Dugo sa Kalbaryo. AKING mga Anak na Babae, tinatawag KO kayong AKING mga Anak na Babae ng Tadhana ngayong araw na ito. Sapagka’t hindi ba AKO ang simula at ang huli? Ang Dakilang “AKO” / “I AM” ay ang Diyos ng Propesiya.

Ang Alpha at Omega ay ang Diyos ng Propesiya sapagka’t AKING napropesiya ang simula at AKING napropesiya ang huli. Sino tanging “AKO” ang maaring makagawa nito? AKING ibubunyag ang AKING mga lihim sa AKING mga Anak na Babae pati na rin sa AKING mga Anak na Lalaki. AKING mga Anak na Babae kayo’y  AKING pinili upang gawin ang parehong ginawa ni David. Ang kaaway ay manghahamak at manunuya, gagamitin niya ang iba para takutin kayo at saktan. Kayo ay sisiraan ng puri para sa AKING kapakanan. Kapag ang mga kaaway ay darating laban sa inyo huwag matakot kung anong sasabihin o gagawin, hindi ito ang inyong mga salita na inyong sasabihin ngunit ang AKING salita na inyong sasabihin.

Mga minamahal KONG mga Maliliit (Little Ones), huwag mag-isip ng mas maaga kung anong gagawin ninyo. Huwag magkaroon ng anumang takot kapag nakita ninyo ang hitsura ng kanilang mga mukha. Iniisip nila na kayo ay dapat maging kontrolado ng tao at sa halip kayo ay hindi kinokontrol ng isang hari ng lupang ito, kayo ay pinamamahalaan/pinamumunuan ng Hari ng mga Hari. Itinapon ni David ang baluti ng mundong ito at tumayo sa halip na kalakip ang baluti, Ang AKING baluti Diyos na Makapangyarihan. gayon din gagawin ninyo. Huwag tumangis kapag ang kaaway ay bumagsak. AKO ay kasama ninyo at walang sino man ang maaring gumawa ng anumang bagay na hindi KO pinapayagan. Mahal KO kayo AKING minamahal na Anak na mga Babae.

Maging babala ang lahat ng tao na tataas laban sa AKING mga Anak na Babae ng Propesiya. Sapagka’t kasintiyak na katulad na bumagsak si Goliath ay ganoon rin ang lahat ng tao na nagdudulot sa AKING mga Anak na Babae ng Propesiya na magdalamhati. MAG-INGAT! Sapagka’t AKO ay nanonood, AKO ay nakikinig. AKING hahatulan ang mga taong humahatol sa AKING mga Anak na Babae dahil sa pagsasalita ng AKING mga salita. Tulad ng mga lalaki na nagpoprotekta sa mga kababaihan at AKING inilagay ang yaong Espiritu sa loob nila na gawin ito, gaano pa kaya ang AKING pagprotekta sa AKING mga Anak na Babae ng Propesiya? Sapagka’t ito ay napropesiya sa pagtatapos (end times) na panahon na ito na AKING ibubuhos ang AKING Espiritu sa AKING mga Babaeng Lingkod at sila ay magpropesiya (Prophesy).

Sinumang humipo/kumanti sa AKING pinahiran at gawan ang mga Propetang ito ng pinsala, AKING tiyak na mabilis na hahatulan, sila ay mas mabuting magsisi bago ang AKING galit ay sisiklab laban sa kanila. Ngayon ay hindi AKO nagsasalita ukol sa mga bulaang/palsong propeta sapagka’t sila’y dumarating sa anyo ng isang lalaki o isang babae. Kung sila ay bulaan/palso kung gayon ito ay kinakailangang mailantad upang ang iba ay hindi makontaminado/mahawaan. Ngunit huwag maglakas-loob hawakan o idismaya o ilagay ang inyong artipisyal (man made) na mga ideya kung anong gagawin KO, at kung sino ang gagamitin KO sa AKING mga Anak na Babae ng Propesiya. Huwag ninyong sabihin na si YAHUVEH ay hindi gagamitin ang mga kababaihan na ito sapagka’t wala sa kanila ang anyo na dapat; wala sa kanila ang aming pahintulot para magsalita.

Sino ba kayo oh mga lalaki ng mundong ito para patahimikin ang AKING mga Anak na Babae ng Propesiya? Pinipili KO ang mga yaon na pinaka-hindi malamang na pipiliin. Ginagamit KO ang mga tao na magsasabi sa AKIN na, “ Oh hindi YAHUVEH, ayaw MO talaga na sabihin ko iyan o gawin iyan?” Gayunman, masmalinaw na naririnig ng AKING mga Anak na Babae ang AKING tinig kaysa sa AKING mga Anak na lalaki. AKO ay nagdadalamhati para sa sakit na pagdurusahan ng AKING mga Anak na Babae ng Propesiya para sa kapakanan ng AKING Pangalan. Tandaan AKO ay nagdusa para sa inyo. Bilang AKING mga Anak na Babae ng Propesiya, kayo ay magdadala ng napakaraming kaluluwa sa AKIN, at mayroon na.

Hindi lahat ng AKING mga Anak na Babae ng Propesiya ay magkakaroon ng tinatawag na lisensiya. Kayo ay nakagawa ng mashigit pa para sa AKIN kaysa sa marami na tumatawag sa kanilang mga sarili na mga pastor at hindi mga pastor sa anumang paraan. Kaya huwag magdalamhati kapag hindi kayo itinalaga ng mga lalaki. Kayo ay AKING itinalaga. Ito ang mahalaga. AKING babantayan at poprotektahan at pagpapalain ang lahat ng gagawin ninyo at sasabihin. Huwag kayong makipamatok ng kabilan/hindi pantay (unequally yoked) sa anumang bagay na gagawin ninyo. Tandaan kung sila ay hindi para sa AKIN sila ay laban sa AKIN.

Makikita ng inyong mga mata na kung saan sa halip hindi ninyo makita, marinig na kung saan sa halip hindi ninyo marinig, ngunit hindi ito ang inyong mga mata, o ang mga tenga ninyo ng laman (flesh) na makakaramdam ng sakit, ito ay magiging inyong espirituwal na mga mata at mga tenga. Malalaman ninyo ang mga pagpapala na higit pa sa inyong mailap/ilang mga panaginip/pangarap, at malalaman ninyo ang kalungkutan. Gagamitin KO kayo AKING mga Anak na Babae ng Tadhana upang alagaan ang mga kabataan, hikayatin sila at turuan sila. Habang nasa inyo na itong likas na hilig/ugali na AKING pinagpala sa inyo. Gagamitin KO kayo upang magwika (rebuke), sapagka’t sa muli AKIN ng inilagay ang yaong Espiritu sa loob ninyo tulad ng isang ina na nagwiwika (rebukes) gayon din inyong pagwikaan/kagalitan ang paganong bansa na ito at ang lahat ng taong iniligaw/nailigaw at ang mga yaong nagliligaw sa AKING mga tupa.

AKING mga Anak na Babae ng Tadhana, kayo ay magkakaroon ng katapangan tulad ng isang inang leon na nagtatanggol sa kaniyang mga anak/batang leon. Gagamitin KO kayo upang gamutin ang mga nasugatan, sapagka’t anong ina ang walang mahabaging Espiritung ito na ibinigay KO na sa kanya? Dapat ninyong gamitin ang mga regalo ng isang ina, guro, mandirigma at ang lahat ng mga regalo na lubusang ibinigay ng RUACH ha KODESH sa inyo. AKING inipon/inilaan (saved) ang pinakamahusay para sa huli. Dahil sabi ng mga lalaki na hindi ninyo magagamit ang isang babae. Ito ay ang mga kababaihan na may pinaka-makapangyarihang mga ministeryo sa mga oras ng pagtatapos na ito at ang huli ay siyang mauuna. Kasama ninyo AKO. Mahal KO kayo AKING mga Anak na Babae habang binabasa ninyo ito malalaman ninyo na ito ay para sa inyo. Kung hindi ninyo alam kung ito ay para sa inyo, kung ganoon kayo ay tama, tumigil sa pagbabasa, hindi ito para sa inyo. Para sa lahat ng iba na tumatanggap ng mensaheng ito inilalagay KO ang AKING bisig sa paligid ninyo, bumubulong sa inyong mga tenga at sinasabi sa inyo, makinig, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ibinigay KO sa AKING mga Anak na Babae ng Propesiya ang Espiritu ni David. Ngayon humayo at ibalik kung anong ninakaw ng diyablo sa AKING Pangalan. Ganito ang sinabi ni YAHUVEH, ang Diyos ng mga hukbo.

Ibinigay kay Pastor Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu), Ikakasal kay/ Nobiya ni YAHUSHUA  


* * * * * * *

Print Friendly and PDF