Propesiya 10

BAWIIN ANG ANONG NINAKAW NI SATANAS!Ibinigay kay Pastor Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)

Disyembre 4, 1997* * * * * * *

O Mga Dakilang Mandirgma, isang araw maririnig ninyo, “Mabuti at tapat na anak pumasok ka na at magpahinga nguni’t sa maikli pang panahon at ang iyong Lalaking Ikakasal [Bridegroom] ay paparating na.” Kumapit nang mahigpit sa laylayan ng AKING damit. Kumapit nang mahigpit at huwag bibitiw. Bagaman ikaw ay mapagod at manghina, sa AKING kapakanan ikaw ay nagdurusa. Dahil ito ay hindi iyong trabaho, iyong ministeryo, nguni’t ay AKIN. Ito’y para sa kapakanan ni YAHUSHUA (Hesus) na ikaw ay nagpapakahirap at ikaw ay nagtatrabaho hindi sa walang kabuluhan. Sapagka’t Pinakamamahal na Liyag, naririnig mo ba ang RUACH ha KODESH (BANAL na ESPIRITU) na nagsasabi sa iyo?

Walang kahit isang rangya [luxury] na iyong naisuko na hindi mo mababawi siksik, liglig at umaapaw. Hindi ba AKO magbibigay sa iyong dibdib at magdulot sa tao na magbigay at suportahan yaong alin na sa AKIN at hindi sa iyo? Sapagka’t ang iyong mga kayamanan ay hindi ng mundong ito, nguni’t sa mundong darating, ganoon ang sabi ni YAHUVEH.

Ang iyong kayamanan AKING liyag ay naka-imbak para sa inyo sa langit ang iyong kayamanan ay ang mga kaluluwa na iyong inilapit sa AKIN, ang iyong kayamanan ay ang mga regalo na malaya KONG ibinigay sa iyo, ang iyong kayamanan ay ang mga dakilang mandirigmang mananalangin [mighty prayer warriors] na pumuprotekta at sumusuporta sa iyo sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin, ang iyong kayamanan ay ang nakakarinig ng AKING boses nang malinaw, ang iyong kayamanan ay ang malaman mo na ikaw ay napapaligiran ng nagkatipong mga saksi at pinapanuod nila ang lahat ng iyong ginagawa at sinasabi, ito’y para sa AKING kaluwalhatian para sa AKING kapakanan iyong ginawa sa labas.

Nabatid mo ang sobrang persekusyon, nguni’t alamin mo ito, ang mga kaaway na bumabangon laban sa iyo hindi KO sila ipinadala. Hindi AKO nagsalita sa pamamagitan nila, huwag kang malinlang kung hindi ka nila iniaangat, sila’y naglalagay sa iyo sa ibaba. Kung ang mga yaong nagsasabi na sila ay iyong kaibigan at gayon pa man hindi sumusuporta sa iyo sa mga maliliit na bagay, ay hindi magiging tapat sa mga malalaking bagay, maging may kamalayan hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon ay AKING anak o lingkod. Hindi lahat na nagsasabi na kaibigan ay iyong kaibigan.

Kaya’t sinasabi KO sa iyo, ikaw ay napapaligiran ng mga nagsasabing, “Nguni’t ako ay iyong kaibigan,” at gayunman hindi nila batid kung ano ang salitang pagkakaibigan at katapatan. Sila ay mga Hudas na ipinadala upang pagtaksilan ka, nguni’t AKIN kang binabalaan ngayon sa pamamagitan ng iyong kapatid na babae, itong Propeta, upang ikaw ay magkaroon ng kamalayan. Sila ay mayroong sariling mga layunin; sarili nilang mga adyenda upang itaas sa ranggo ang kanilang sarili. Mag-ingat ka sapagka’t makikita mo nang malinaw ngayon ang kung anong hindi mo nakitang malinaw noon. Ikaw ay nabigyan ng bagong regalo sa araw na ito at AKIN itong isinasalita ngayon sa pamamagitan ng iyong babaeng kapatid, AKING sisidlan na puno ng AKING RUACH HA KODESH [BANAL NA ESPIRITU].

Ang anong kanyang sinasalita ay maisasakatuparan habang iyong binabasa ang sulat na dibinong naidirekta sa iyong mga kamay. AKING liyag AKO ay nagbibigay sa iyo ng bagong pagpapahid [anointing] upang makakita ka sa kailaliman ng kaluluwa ng tao. Malalaman mo ang lalong malaking regalo ng pag-aninaw [discernment] kaysa noon. Nguni’t hindi mo magugustahan ang anong makikita mo, sapagka’t mayroong darating na mga inaakala mong maaari mong pagkatiwalaan at iyong matutuklasan hindi mo sila maaaring pagkatiwalaan kailanman. Sila ay mga Hudas na nagpapakunwari. Mag-ingat dahil sila ay magnanais na tumungo nang sobrang layo upang matiyak nila ang kasamaan na sumapit sa iyo. Gayunman AKING sinasabi sa iyo sa oras na makita mo ito, pagsalitaan [rebuke] mo sila sa AKING Pangalan at makikita mo ang mga kaaway na tatakbo sa pitong iba’t ibang direksiyon. Sila ay tatakbo upang magtaklob dahil AKO rin sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang lalong malaking regalo ng katapangan.

Sapagka’t AKO ay hindi lamang isang Makapangyarihang Diyos ng pag-ibig nguni’t ng digmaan din at AKO ay nakapag-atas ng digmaan sa AKING mga kaaway. Ikaw ay AKING gagamitin upang pagwikaan [rebuke] ang mga nasyon na tumatayo laban sa AKIN at sa lahat ng Banal. Ang mga salitang ito ay hindi at hindi magiging iyong sariling mga salita, dahil malalaman mo kung kailan ka dapat magsasalita, at kung kailan ka dapat hindi magsalita. Ikaw ay magpapatuloy sa pagtipon ng AKING mga Anak, binabawi ang kung anong ninakaw ng kaaway, at inihaharap sila sa AKIN.

Ikaw ay isang buhay na alay para sa AKIN. Ang trabaho na iyong ginagawa ay hindi yinayari sa loob ng iyong sariling lakas at kapangyarihan, nguni’t sa ilalim ng AKING lakas at kapangyarihan. Bagaman ikaw ay makapanghina nang maraming beses, alalahanin mo na tumawag sa AKING lakas, AKING katapangan. Alalahanin mo na tumawag sa AKING tapang, AKING mga regalo, dahil makakasagupa mo ang mga masasamang puwersa. Ang mga yaong nagsasagawa ng kasamaan, nagdadasal sa ibang diyos at gayunman madadaig mo ang kanilang mga sumpa sa pamamagitan ng AKING DUGO na dumaloy para sa iyo sa Kalbaryo kasama ng salita ng iyong patotoo [testimony] at kasama ng salita ng AKING patotoo.

Sa oras na ang kapangyarihan ay maibigay sa iyo, ang kapangyarihan ng AKING Pangalan, Salita at Dugo gamitin mo ito upang talunin ang kaaway. Pagsalitaan mo ang mga kaaway sa AKING Pangalan. Huwag mo silang ipagsawalang-bahala. Dahil ang pagsasawalang- bahala sa kanila ay magsisilbing magpatibay lamang sa kanila. Ilantad mo ang kaaway at ang lahat ng mga pandaraya ng kaaway at ikaw ay magtatagumpay sa mga kaparaanang hindi mo nalalaman.

AKING Liyag, O gaano AKO nananabik na iduyan ka sa AKING mga bisig at AKIN ngang gagawin sa darating na araw. Dahil ang oras na maramdaman mo ang kapanglawan ay ang oras din na AKO ay napakalapit. AKO ay tumatayo kapiling ka habang ikaw ay tumatayo para sa AKIN. Ang mga tarangkahan [gates] ng impiyerno ay hindi magwawagi laban sa AKING Simbahan. Kayo ang AKING Simbahan. Sa oras na maramdaman mo na ikaw ay pinabayaan at kinalimutan kahiman hindi mo AKO nakikita, malalaman mo na AKO ay nariyan. Kailanman hindi kita iiwan o pababayaan at ikaw ay AKING mamahalin nang may pagmamahal na walang sinumang tao ang maaaring makapagsisimulang ihalintulad ito sa iba. Kilala KO ang AKING mga Anak, ang AKING mga Mandirigma at ang AKING Ikakasal [Bride]. Kayong lahat ay ganito at mas lubha pa, AKO ay nagpropesiya [prophesy] sa inyo ngayon sa pamamagitan ng AKING handmaiden [babaeng lingkod] na hindi nalalaman ang kung anong susunod niyang sasabihin.

AKO ay nagdadala sa iyo sa mas mataas na antas kaysa sa kung nasaan ka noon. Maghanda ka, dahil kapag papaligiran ka ng mga kaaway, alamin mo ito, ito ay dahil alam ng kaaway na hindi ka parte ng mundong ito, nguni’t lamang ay sa mundong ito at ikaw ay nasa mundong ito upang AKO ay pagsilbihan, ginagawa ang AKING kalooban, habang maluwag na AKING ibinubuhos ang mga regalo ng AKING RUACH HA KODESH sa iyo. Ang anong mahirap noon ay magiging madali. Ang anong madali noon, iisipin mo ay naging mahirap.

Nguni’t iyan ay dahil ikaw ay AKING itinataas kaysa sa kung nasaan ka noon. Ikaw ay magiging tulad ni Pedro at AKO ay magsasabi, “Ihagis mo ang iyong lambat sa dagat nang mas malalim,” at ikaw ay magsasabi, “Nguni’t Ama hindi ko pa ito nagagawa noon, o nakarating dati roon.” At AKO ay magsasabi, “Nguni’t Liyag, ang isda ay napakarami sa kabilang dako. Ihagis mo ang iyong lambat sa kabilang dako. Tumungo ka sa mga teritoryo na hindi mo pa naisasapalaran. Huwag kang matakot, dahil AKO ang Punong Mangingisda. Alam KO kung anong pain ang dapat gamitin sa oras na ibaba kita sa dagat. Ikaw ay hindi babalik na walang dala magtiwala ka lamang sa AKIN at ikaw ay AKING pangungunahan at papatnubayan upang maging kahima’t lalong dakilang mga mangingisda ng tao.

Ang anong isinalita niya sa loob ng AKING Pangalan ay maisasakatuparan. Hindi AKO nakapagsisimula ng isang mabuting bagay at hindi tatapusin. Ang ministeryo na naipagkatiwala na sa iyo sa araw na ito ay lalaki nang mga igtad at mga saklaw. Ang lahat ng impiyerno ay manginginig dahil makikita ka nila na tumutungo kahiman sa kanilang mga teritoryo at binabawi ang mga bihag at pinapalaya sila sa AKING Pangalan.

Basahin ang propesiyang ito nang malakas, dahil ang kapangyarihan ay hindi lamang nasa isinulat na salita nguni’t ang iwiniwikang salita. Ibasa ito sa ibang tao upang sila’y tumayo sa pagkakasundo. Huwag kang magulat sa selos at pag-imbot [covetous] na babangon sa iyong paligid, dahil AKO ngayon ay nagdudulot sa mga kaliskis na manlagas sa iyong mga mata at ang yaong alin na iyong tinanggihang kilalanin ay malinaw mong makikita, ang yaong alin na hindi mo gustong madinig ay malinaw mong maririnig.

AKING Liyag alamin ito; ang lahat na nangyayari ay naisaayos ng mga kamay ng Maestro. Bagaman ito’y lumilitaw na parang masama, AKIN itong ililiko na maging para sa kabutihan. Kahit ang mga plano ni satanas, AKIN itong ililiko at papalayain ka sa gayong makapangyarihang paraan. Kakailanganin ng mga tao na kilalanin ang Diyos na iyong sinisilbihan, si YAHUSHUA HA MASHIACH hanggang ngayon ay namamahala at naghahari at nabubuhay at walang sinuman ang tulad sa AKIN.

Kapag ikaw ay manalangin, ang bulag na mga mata ay mangagbubukas, ang bingi ay makaririnig, ang patay ay mabubuhay muli. Mga kaluluwa ay maliligtas, mga kaaway ay babagsak, katulad ng sadyang walang pag-alinlangan na kinitil ni David ang buhay ni Golayat. Ang mga kaaway ay babagsak sa pamamagitan ng Sarili KONG mga Kamay. Nguni’t AKO ay magwiwika ng mga salita ng pagsusuwat [rebuke] sa oras na sila’y pumarating laban sa iyo dala ang kanilang mga sumpa. Ikaw ay magsasabi, “Ang Diyos na aking pinagsisilbihan, si YAHUSHUA HA MASHAICH ay lalong dakila kaysa sa anumang kasamaan na maaari ninyong gawin sa akin, at ang sabi NIYA walang kahit isang buhok sa aking ulo na masasawi kung ako ay hindi matatakot at hindi ako natatakot sa sinumang tao o diyablo sapagka’t nasa akin ang mga susi ng Langit, si YAHUSHUA ang yaong Banal na Susi.”

Ipropesiya sa kanila ito, ganoon ang sabi ni YAHUVEH ng mga Hukbo, “Mangyayaring ang mga kaaway na bumabangon laban sa akin na naghahangad ng aking buhay at pagkawasak nitong ministeryo ang yaong masasawi. Sa pamamagitan ng kamay ng buhay na Diyos na nagsasabi, “Huwag kayong malinlang AKO ay hindi madaling uyamin [mocked]. Aanihin nila ang anong kanilang inihasik nguni’t ang AKING lingkod ay hindi masasawi ngunit ay mabubuhay upang ipahayag ang AKING mga gawa.” Ganoon ang sabi ni YAHUVEH ng mga Hukbo sapagka’t isang katakot-takot na bagay para sa AKING mga kaaway na mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Nguni’t may silungan at pag-ibig doon para sa iyo AKING liyag.

Gawin mo ang AKING iniutos sa iyo na gawin sa araw na ito, samantalang ibinigay KO sa AKING Babaeng Anak ang mga salita para sa iyo na sabihin AKING liyag at sumulong ka at magkaroon ng tagumpay sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH. Alpha at Omega AlmightyWind Banal na Espiritung Apoy na Mga Ministeryo. [Alpha & Omega AlmightyWind Holy Ghost Fire Ministries.]

Ibinigay sa Batang Anak, Mandirigma, Ikakasal [Bride] ni YAHUSHUA Propeta Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] 12/4/97.

* * * * * * *