PROPESIYA 1

ANG PAGHUHUKOM AY NAGSISIMULA SA BAHAY NI YAHUVEH

Ibinigay para kay Rev. Sherrie Elijah noong Decembre 31, 1996

* * * * * * *

Ito ay isang nakakatakot at kakila-kilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng buhay na DIOS. Ang AKING poot ay maaaring maging napakalaki gaya ng AKING pag-ibig, subalit walang sinuman ang nagsasalita ukol dito. Sa taong 1997, ihahayag KO ang AKING SARILI bilang hindi lamang isang DIOS ng pag-ibig, ngunit para sa taong umuuyam [mock] at kumakaila/tumatanggi sa AKING kapangyarihan, o sa umaayaw sa AKING pag-ibig, at naghahangad na pamunuan and AKING mga tupa upang iligaw… matitikman muli nila ang mga araw nina Ananias at Sapphira. Ang karunungan [wisdom] ay ang takot kay YAHUVEH! Marami sa AKING sariling mga tupa ay binabaliwala AKO. Gumagawa sila ng mga bagay-bagay at iniisip na ito ay natatakpan ng pagpapala [grace]. Gumagawa sila ng mga bagay-bagay na alam nila na ito ay hindi banal at ikinagagalit KO ito.

Ngunit iniisip nila na AKO ay bulag at bingi. Sa taong 1997, patutunayan KO na AKO ay isang DIOS ng apoy at yaong sinu-sino na tumayo sa AKING mga ministrong mga paraan ay tiyak na mauubos sa AKING galit. Sila sinumang nangangahas na pigilan ang Ebanghelyo ni YAHUSHUA ha MASHIACH ay magdurusa ng pinakamalala. AKO ay babalik para sa simbahan na walang dungis o kulubot at muli sasabihin KO sa inyo, balaan ninyo ang simbahan. Ang simbahan ay hindi ang pastor, ito ay hindi ang gusali. Ang simbahan ay ang mga tao, ang AKING mga tupa. Tapos na AKO sa mga taong pinapangalan ang mga ministeryo batay sa kanilang mga sarili; wala silang karapatan na gawin ang kasuklamang ito. Hindi sila ang nagbayad sa pinakamataas na presyo/halaga; hindi sapat ang kabanalan nila upang gawin ito. AKO, si YAHUSHUA ha MASHIACH, ang nagbayad ng presyong ito sa Kalbaryo.

Maliban na lamang kung sila ay walang kasalanaan at perpekto, wala silang karapatang pangalanan ang isang ministeryo batay sa kanilang mga sarili. AKO lamang ang perpekto at walang kasalanan, hindi ang tao, “Sapagka’t ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ni YAHUVEH!” Kayo ay walang kasalanan sa AKING paningin dahil ang AKING Dugo ay naghuhugasan ang inyong mga kasalanan. Ito ay hindi dahil sa kayo ay walang kasalanan dahil sa inyong kalubusan [perfection]. Kayo ay isang makasalanan na nakaligtas ng dahil sa AKING pagpapala [grace] at awa. Ang Dugo ng/sa Kalbaryo ang naghuhugas palayo sa inyong mga kasalanan, totoo. Nguni’t ang isang ministeryo ay kumakatawan sa AKIN, ang inyong Ama na si YAHUVEH, at ang ministeryo ay dapat pinapangalanan para sa kabanalan, hindi sa tao.

Para sa muli, AKO ay nagprophesiya sa pamamagitan mo at sinasabing “Mag-ingat.” Balaan mo sila, dahil kapag ang imperpektong tao ay bumagsak (at siya nga ay talagang babagsak), ang ministeryo na nagdadala ng kanyang pangalan ay babagsak at ang mga tupa ay kakalat sa kampo ng mga kaaway. Pagsabihan mo sila, AKING Handmaiden, balaan mo sila. Huwag ninyong gawin itong pagkasuklam [abomination] sa harap ng AKING mga mata kailanman. Dahil sinabi KO,”Magpakabanal kayo sapagkat AKO ay banal.” Kahit na ang matataas na mga propeta at mga ministro na nagdadala ng AKING pagpahid ay nasa mangmang na pagmamataas at pinapangalanan nila yaong alin hindi sa kanila… ang pinahirang mga ministeryo batay sa kanilang mga sarili. Dahil dito, sila ay babagsak, pero AKO ay naroroon para pulutin sila pagkatapos silang maparusahan/madisiplina.

Gayon pa man, balaan mo sila. Ito ay parang isang batang pinapalo, ngunit binigyan ng babala ng maraming beses. AKO, ay nagpaparusa/dinidisiplina yaong AKING mga minamahal. AKO ay isang kordero sa yaong sinumang tumatanggap sa AKING regalong Dugo sa Kalbaryo. AKO ay isang LEON mula sa lipi/angkan ni Judah para sa AKING mga kaaway. AKO ay isang mandirigma at hindi isang duwag. Ibinaling KO ang kabilang pisngi ng minsan lamang. Subali’t sa oras na AKO ay bumalik muli para sa AKING mga kaaway, dadalhin KO ang AKING malaking galit [fury]. Kasawian [Woe!] ay masakanila sa mga tumatawag sa kanilang mga sarili na AKING kaaway at nangangahas na sirain ang mga mabubuting gawain na ginagawa KO sa pamamagitan ng AKING mga tagapaglingkod. Pinupunit at ginugutaygutay ng isang leon ang kanyang biktima bago niya ito lalamunin. Pati rin ang agila, na kumakatawan sa inyong makalangit na AMA. Tiyak ninyong makikita ang AKING matinding galit sa taong 1997.

Nguni’t ang AKING mga anak ay walang dapat ikatakot, yaong sinumang tunay na umiibig, sumasamba, at inuuna AKO sa kanilang mga buhay. Maglilinis bahay AKO ng sa loob ng mga templo. Patutunayan KO na AKO ay isang DIOS na lubhang kakatakutan. AKO parin ang isang DIOS na humihingi (demand) ng kabanalan mula sa AKING mga anak. Hindi KO sinasabing base sa panlabas na anyo, ito ay kalayawan (vanity) at gawa-sa-taong kabanalan. Ang totoong kabanalan ay nanggagaling sa loob. Merong paparating at ngayon ay nagsisimula na ng digmaang sibil sa Amerika.

Ngunit talagang dapat walang mangyayaring digmaang sibil sa loob ng AKING mga simbahan. Talagang dapat wala silang paghuhusgang-walang-basihan (prejudiced), kahit na ito man ay sa panlabas na anyo o lahi. Para kapag ang AKING mga anak ay magkikita sa isa’t isa, Sila ay mas mahusay na makita lamang ay PULA, ang AKING DUGO! Tigilan ninyong paghatihatiin ang inyong mga simbahan sa pamamagitan ng mga kulay. Wala AKONG nakikitang kulay. AKO ay lahat ng lahi sa isa [I am all races in one]. Tigilan ninyo ang paghuhusga sa isa’t isa ayon sa panlabas na anyo. Sapagka’t kung saan naroroon ang espiritu ng walang-basihang-paghusga [prejudiced], ang AKING RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu) ay hindi mananatili, hindi mamamahay/ titira. Sa halip nito, ang mga masasamang espiritu ay mapahihintulutang makapasok. Kayo ay binalaan na.

Sherrie, (Elizabeth) hindi mo nalalaman kung ano ang iyong imamakinilya [type] mula sa isang salita hanggang sa susunod. Ibigay itong propesiya sa lahat yaong sinong mayroong mga tengang makikining, hayaan ang lahat na iba na mananatiling bingi. Darating AKO para sa isang simbahan na walang dungis at kulubot. Kung ano ang pumipigil sa AKIN ay siyaring pinakabagay na dapat magdadala sa AKIN pabalik. Ang AKING simbahan! Ang AKING mga tao! Ang AKING mga pastor! Ang AKING mga ministro. Kinamumuhian KO ang pagmamataas [pride]. Ito ay isa sa pitong nakamamatay na mga kasalanan, nguni’t ang AKING sariling mga pastor na nagdadala ng AKING pagpapahid ay nag-iisip na sila ang nagtatayo ng simbahan, pag-aari nila ang simbahan at kailangan nilang kontrolin ang mga tupa. AKO lamang ang tanging Mabuting Pastol [Shepherd]. Ang sa inyo ay ang maging daliri na nagtuturo sa daan patungo sa AKIN, YAHUSHUA.

Pagmamataas, napakalaking pagmamataas, ay nakagapang kahi’t na sa loob ng mga templo na AKING binuhusan ng AKING pagpapahid. Sino ang mayroong pinakamalaking kongregasyon, ang pinaka maraming pera? Ito ay nakakaduwal/makapagpasuka [sickens] sa AKIN. Sino ang nakapanalo ng pinakamaraming mga kaluluwa? Ang pagseselos at kasakiman ay nasa AKING sariling mga temple. Ito ay nakakaduwal sa AKIN. Sabi ninyo “Kailan ba si YAHUSHUA babalik?” Ang sabi KO, “AKO ay naghihintay para sa simbahan, ang mga templo, upang linisin ang kanilang mga sarili.” Tigilan ninyo ang pagtataltalan/alitan/magtalo [bickering] sa bawat isa. Ilantad ninyo ang mga lobo na lumalamon sa AKING mga tupa. Sila ay nasa likod ng mga pulpito at ang lahat ay masyadong nag-aalala sa kanilang sariling mga simbahan, walang sino man ang nagkakalinga/walang may pakialam sa mga tupa.

Sino ang makapagpatayo ng mas malaking mga templo? Sino ang makakuha ng pinakamaraming pansin sa mga manunulat sa pahayagan/telebisyon [media]? Sino ang numero unong ebanghelista, propeta, pastor, simbahan? Sinasabi KO sa inyo sa pamamagitan ng babaeng propetang ito, pakinggan ninyo siya. Ang paghuhukom ay nagsisimula sa bahay ni YAHUVEH! At pagkatapos ay aatupagin KO ang mga pagano. Ito ay nakakaduwal sa AKIN. Matagal KO ng nais iduyan kayong lahat sa AKING mga bisig, at sa halip kayo ay nagtataltalan/nagtatalo at nang iinsulto/nanghahamak sa isa’t isa dahil sa inyong kasarian. Pinipili KONG gamitin ang sino ang pinipili KONG gamitin. Ang pinaka-mapagkumbaba ay gagamitin KO sa makapangyarihang paraan.

Pinipili KONG gamitin itong sisidlan [vessel] dahil iniisip niya na siya ang pinakamahina sa marami, pero sasabihin KONG muli, gagamitin KO ang mga mapagkumbaba at mahinhin/maamo, yaong sino walang sinumang nag-aakalang gagamitin KO sapagka’t ang AKING kapangyarihan ay pinaka-maipapakita sa mga mahihinang tao. Alam ito ng iba na hindi ito nanggagaling sa kanila at hindi sila nagyayabang. Dahil alam nila na ang AKING pagpapahid lamang ang bumabali sa bawa’t pamatok [yoke], pangaw, kadena, posas at pagkaalipin. Ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong lakas o ni sa kapangyarihan man pero sa pamamagitan ng AKING Espiritu. Ganito ang sinabi ni YAHUSHUA, “Pinili KONG pumarito bilang isang sanggol, ang pinakamahina sa lahat para patunayan, huwag tignan sa panglabas, tignan sa loob! Ang pagpapahid ay alam na walang kasarian, lahi, o edad.

Ang RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu) ay gumagamit ng mga may kusang loob at masunuring sisidlang luad, hindi yaong mga sumisigaw na, “Gamitin MO ako dahil ako ay napakaganda, ako ay mas-santo kaysa sa iba pa.” Hindi KO gagamitin yaong sino nag-iisip na sila ay ginto; ginagamit KO ang yaong mga nakakaalam na sila ay sirang sisidlang luad nguni’t mga makapangyarihang mandirigma para kay YAHUSHUA ha MASHIACH. Sa 1997, llulunsad KO palabas ang yaong sinong may ministeryo noon na nanatiling mapagkumbaba o salat para sa masang karamihan. Yaon na mga hindi KO lamang tinawag nguni’t yaong mga napili, napili dahil sa kanilang mga pananampalataya na AKO ang autor/may-akda at tagapagtapos. Hindi AKO nagsisimula ng anumang bagay at pagkatapos ay mabibigo. AKO ang inyong DIOS na hindi mabibigo.

Maghanda, dahil sa 1997 sinasabi KO sa inyo ang yaman ng mga masasama ay mapapasa sa mga kamay ng mga makatwiran sa pamamagitan ng AKING PANGALAN at AKING Dugo ang kay YAHUSHUA ha MASHIACH. Ito ay magiging ang AKING mga tupa na magmamay-ari ng yaman at mga trabaho. Makikita ito ng mga anak ng kaaway at mangangalit sila sa kanilang mga ngipin dahil sa galit at selos, nguni’t ginagawa KO ito upang patunayan na ang AKING mga banal na kasulatan [Scriptures] ay hindi isang kasinungalingan. Ang mga basbas sa Dyuteronomi 28 ay nakakataan parin para sa AKING mga Anak at kilala KO sila ayon sa pangalan at ayon sa mga buhok ng kanilang ulo.

Maghanda, sapagka’t para sa AKING mga Anak, ito pa ang pinakamalaking pagbubuhos ng AKING RUACH ha KODESH (Banal na Esperitu). Gagamitin KO yaong sinong nag-iisip na sila ay hindi sikat, maganda, kulang sa edukasyon, iyong mga nakakaalam na wala silang magagawa sa labas ng AKING pagpapahid ng RUACH ha KODESH (Banal na Espiritu). Iyong mga tinatapon, pinagsasamantalahan, binabalewala, pinagsasabihang sumuko na, ito ay walang kabuluhan.

Ang yaong mga walang salapi ay titingin sa Makapangyarihang Dios at AKING bubuksan ang mga bintana ng langit at papalain KO sila ng napakasagana na mapipilitan silang magbigay sa iba para sila rin ay pagpapalain ng masagana. At ito ay maging parang tanikalang reaksyon [chain reaction]. Sinasabi ng AKING SALITA, ”Liyag [Beloved], ang pinakanais KO sa lahat ng mga bagay ay kayo ay sana uunlad at nasa mabuting kalusugan kaparis [even as] ng inyong kaluluwang sumasagana.”

Patutunayan KO na ang AKING Salita ay hindi pweding babalik sa AKIN na walang bunga. Mag-ingat kung sinong inyong itinitiwalag na parang [as] walang halaga. Sapagka’t ito ay ang pastor na may maliliit na kawan [flock], ngunit ipinipilit na ang RUACH ha KODESH ay may lubosang pamahala kahit na gaano pa karami sa mga tupa ang umaalis para sa mga simbahan na walang mga palatandaan [signs], mga kababalaghan, mga milagro, dahil wala ring kombiksyon ng RUACH ha KODESH.

Mag-ingat sa pagtanggi ng mga ebanghelista sino sa mga mata ninyo ay hindi kilala, at gumagamit ng kanilang sariling salapi para ikalat ang Ebangelio at ipanalo ang mga kaluluwa. Mag-ingat sa paglilibak, pag-aabuso at pagsasawalang-pansin sa propetang pumupunta sa inyo na may dalang propesiya at sapagka’t ayaw ninyong maniwala sa propesiya dahil sila ay nasa hindi tamang kasarian o sila ay taong walang kabuluhan at hindi popular. Mag-ingat sa pag-aagrabyadu sa mga kabataang AKING itinataas [raise up] para magpropesiya at oo, para magbabala sa mga nakakatanda na makinig sa boses ng Makapangyarihang DIOS.

Lumabas kayo sa kayabangan. Dahil ang mga ito ay ang talagang mga tao na AKING ipinapadala. Sa oras na pinapagalit ninyo sila, pinapagalit ninyo ang DIOS na nagpadala sa kanila. Sila ay mga mensahero KO lamang, kaya huwag ninyong batuhin ang mensahero. Ito ay magiging ang mga taong bale-wala na siyang AKING itinataas, ang mga hindi kilala na sa pamagitan nila ay gagawin KO ang AKING mga palatandaan, mga kababalaghan at mga milagro, at isang bibig para kay YAHUVEH. Dahil hindi sila mga walang kabuluhan. Para lamang sa mga mata ng mayabang. Sila ay mahalagang tao [somebody] para sa AKIN dahil magagamit at gagamitin KO sila sa makapangyarihang paraan [mightily] para sa AKING kapurihan, karangalan, at kaluwalhatian. Dahil hindi nila nanakawin iyon mula sa AKIN gaya ng sinusubukang gawin ng iba.

Hindi kayo ang nagtayo nitong mga matatagumpay na ministeryo. Ito ay dahil sa kapangyarihan at pagpapahid ng RUACH ha KODESH na ito ay isang tagumpay. Tigilan na ninyo ang pagkukuha ng AKING kaluwalhatian. Hindi kayo ang manggagamot , tagapagligtas; ito ay si Makapangyarihang YAHUVEH lamang na nagliligtas. Ang mensahe para sa mga simbahan ng 1997 ay maging mapagkumbaba sa harap ni YAHUVEH. Itong mensahe ay para sa mga Propeta, mga Ebanghelista at mga Pastor. Wala kayong kapangyaharin sa labas ng AKING pagpapahid. AKO ay isang selosong DIOS. Alisin ninyo ang pangalan ng tao sa AKING mga ministeryo. Binabalaan na kayo! Ibigay ang papuri at pagkilala sa nag-iisa lamang na may karapatang magpangalan ng isang ministeryo alinsunod sa kanyang sarili, ang inyong Panginoon at Tagapagligtas, ang ISA na ipinapahayag ninyong pinaglilingkuran at sinasamba. Hindi KO ibinabahagi ang AKING kaluwalhatian sa kahit sino man.

Mayroong isang maling doktrina na gumagala-gala sa itong mga oras ng pagtatapos at sa loob ng ilan sa AKING mga simbahan saan ang AKING pagpapahid ay naibuhos. Isang espiritu ng kayabangan at relihiyon ang nagpakalat ng kasinungalingang na ang mga pastor ay nagsasabing “kami” lamang ang may autoridad na magsabi kung sino ang pwedeng manalagin at sino ang hindi pwedeng manalagin. Kayo ay bawal manalangin para sa isa’t isa sa labas ng aming pahintulot. Hindi kahit si YAHUVEH na Makapangyarihan, Manlilikha ng Langit at lupa ay kalianman magsasabi ng ganitong bagay.

Sempling sinasabi ng AKING Salita, “Manalangin kayo para sa isa’t-isa.” AKO ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya bakit KO naman papayagan ang ganitong bagay. Habulin ninyo itong mga sinungaling na mga pastol palabas ng AKING bahay. Sabihin ninyo sa kanila na alam ninyo ang Salita ni YAHUVEH. Tumigil kayo sa paniniwala at sa pagpapakalat ng kasinungalingang ito. Oo, mayroong mga tao sinong gusto sumubok at sumumpa sa inyo sa halip ng magpala, nguni’t ang mga sumpa ay babalik lamang sa olo ng isang gumagawa ng sumpang ipinapangap na dasal. Ang okultismong espiritu sinong naghahangad na puksain ang AKING Tupa ay magbubumumerang pabalik sa nagpadala.

Talagang kaya ng RUACH ha KODESH na protektahan ang yaong sinong ipinagdadarasal. Tigilan na ang pagsusubok na gawin ang anong hindi inilaan para gawin ninyo. Ito ay trabaho ng RUACH ha KODESH. Ito ay trabaho ng Mabuting Pastol at AKO lamang ang nag-iisang Mabuting Pastol; kaya KONG pag-ingatan ang lahat na mga sa AKIN. Kunin muna ninyo ang kalap sa inyong sariling mga mata bago kayo manghusga na kung ang isang tao ay karapat-dapat bang manalangin para sa iba. Ang paghuhukom ay nagsisimula sa bahay ni YAHUVEH. Maglilinis bahay AKO sa makapangyarihang paraan sa taong 1997, bago KO husgahan ang mga pagano. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang kawalan ng kabanalan ay hindi parin kabanalan. AKO ay hindi isang DIOS na nagbabago ayon sa inyong panahon. AKO ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman.

Dahil tumatanggi ang mga pastor na magkaroon ng katapangan na tumayo at magsasabing mangagsisi [repent] at ang Salita ni YAHUVEH ay nagsasabing ito ay kasalanan. Natatakot silang mawala ang kanilang walang-buwis [tax exempt] na istado, at pinapayagang na patahimikin sila ng gubyerno para sa kapakanan ng takot. Ngayon magkakaroon na sila ng isang katatakotan, AKO, si YAHUSHUA. Dahil nanatili kayong tahimik, at hindi nagsalita at nagsabing mangagsisi dahil kung hindi ay lalamonin kayo ng apoy ng impyerno. Ang isang bagay na kinatatakotan ninyong mga pastor at mga ministro ay sasapit sa inyo ng bigla. Hindi na kayo magkakaroon ng walang-buwis [tax-exempt] na istado. Papayagan KO ang gubyerno na kunin ito para minsan pa muli kayong magsasalita ng walang takot, kung ano ang kasalanan. Ito ay maging inyong palatandaan na itong propesiya ay sa AKIN dahil makikita ninyo itong mangyari. Ang magpaunlad [promotion] ay galing sa walang saanman maliban sa norte na kung saan ang langit.

Ito AKO ang sinong nagpapaunlad [promotes] ng isa at nagpapababa [demotes] ng iba. Marami ang ibababa sa 1997 ang sinong kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga regalo ng RUACH ha KODESH. Ito ay hindi sa inyo para ibenta. Ang yong sino pumapasok sa ministeryo na nag-iisip na ito ay isang paraan para maging mayaman ng madalian, at ang ilan sa matataas na mga ministeryo ngayon ay napakasakim [very greedy]. Sila ay kahiman magsisi o babagsak. Makikita ninyo itong mangyari. Ang mga ministro sinong nasa sekretong kasalanan, katulad ng dating mga taon ay malalantad at mapapahiya para makikita sa lahat ng mundo. Sapagka’t ang espiritu ng espirituwal na lider ay ang espiritu sa loob ng kongrehasyon. Kailangan KONG gumawa ng bukas na palabas at pagwikaan [rebuke] ang yong sino nangangaral [preach] sa mga Salita ni YAHUVEH, gayunman ay walang takot sa AKIN, sinong nag-iisip na AKO ay nabubulag sa kanilang mga mabubuting gawa. Ito ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa na kayo ay nakakapasok sa langit baka na lamang may sinoman na makapagyayabang. Sa sinomang marami ang ibinigay ay marami rin ang hihilingin.

Mga Pastor, mga Ebanghelista, mga Propeta, mga Ministro, mga Anak KO… kayo ay mananagot sa ano ang mga nalalaman ninyo. May ilan na may masmararaming nalalaman kay sa iba, nguni’t dahil nito sila ay masmananagot dahil nakakaalam sila ng mas mabuti pa kaysa galitin AKO. Sa 1997, hanapin ninyo ang inyong mga sarili at talikuran ang makasalanang uri na mga pamumuhay at ang mga espiritu ng kayabangan at panghihimagsik. Dahil AKO ay isang DIOS na nakakaalam, nakakakita, at nakakarinig ng lahat. Yong mga tumatawag sa kanilang mga sarili na AKING mga tupa at mga ministro ay mananagot sa anong alam nila ay Kabanalan at nagsasagawa ng hindi banal.

Yong mga pastor na nagkukunwari lamang na nagmamahal at kumakalinga sa mga tupa,nguni’t ay totoong hindi na kumakalinga, ay ibababa. Kung sila ay nasa ganito dahil sa kasakiman, talagang malalaman nila ang kahirapan. Ang paghuhukom ay magsisimula sa bahay ni YAHUVEH sa taon 1997 sa makapangyarihang paraan at kung kayo, yamang makatarungan ay bihirang naliligtas gaano pa kaya dapat mas matakot ang mga pagano. Subukan ang Espiritu na nagsasalita at makikita ninyo na ito ang boses ng RUACH ha KODESH na nagsasalita mula sa babaing propetang ito upang magwika [rebuke], magpala, at magbigay ng magandang halimbawa [edify] sa mga santo ni YAHUVEH. At pagtunugin ang sabog ng trumpeta ng parusa para sa mga kaaway ng ebanghelyo ni YAHUSHUA ha MASHIACH.

Huwag ninyong galawin ang AKING mga pinahiran ng langis, o saktan man ang AKING mga propeta. Huwag ninyong batohin ang mensaherong ito dahil sa pagbibigay ng AKING mensahe. Dahil kapinsalaan ang sasapit sa isa sinong nagtataas ng salita laban sa AKING Mensahero. Subukan ninyo AKO at tignan kung AKO ba ay hindi isang DIOS ng nakakatupok [consuming] na apoy. Ang apoy ng impyerno ay ang AKING galit na nasindihan. Huwag ninyong hayaan na ito ay sisindi laban sa inyo.

Kopyahin ito at ibigay ito sa lahat na yaong mga mayroong mga tengang makarinig. Hayaan ang lahat ng iba na manatiling bingi. Dahil lamang na sa ayaw nilang maniwala, hindi nangagahulugan na hindi KO gagawin ang anong sinabi KO, ito ay talagang magaganap. Ang Ezekiel 3:17-21 ay nagsasabing balaan ninyo sila at kung ayaw nilang makining, ang dugo ay hindi mapasainyong mga kamay. Kung hindi ninyo sila babalaan at ipapasa ang propesiyang ito, kung gayon sila ay mamamatay sa kanilang kasalanan nguni’t ang dugo ay mapasainyong mga kamay. Ipinapadala KO ang AKING mga Propeta para magbabala bago dumating ang parusa [doom]. Ipinapadala KO ang AKING mga Propeta para magsabi na isang grasya ay darating, bago ang grasya darating.

Ibinigay sa itong araw ng 12/13/96 kay Rev. Sherrie Elijah sa oras na hindi niya inakala habang nagsusulat sa iba nagpapasalamat sa kanilang dasal.

* * * * * * *