PROPESIYA 71

UNSA ANG GINASILYOHAN, KAY KARON GIPADAYAG NA

Ginasulat/Ginasulti ubos sa dihog (anointing) sa RUACH ha KODESH
pinaagi ni Apostol Elisabeth (Elisheva) Elijah
Nobyembre 3, 2003

* * * * * * *

(Akoang giapil ang daghang kasulatan (sa Bibliya) para sa pagtudlo uban sa pulong ni YAHUVEH nga IYAHANG gisulti pinaagi kanako. Kahibalo ako nga moabot ang pagpanglutos tungod niining bag-ong gipadayag (revelation) apan palihog hinumdumi usa lamang ako ka mensahero sa mensahe nga ako usab nangita ug daghan pang katin-awan (revelation) kon unsa man ang boot ipasabot niining tanan. Palihug ayaw labaya ug bato ang mensahero uban sa inyohang mga insulto apan kon inyoha man kining buhaton, kahibalo ako nga dili ako ang inyohang gilutos kondili ang GINOONG si YAHUVEH ug YAHUSHUA nga nagadihog kanako ug nagpadala kanako para sa mga Judio ug mga Gentil.)

AKOANG gipadala ang AKOANG Balaang Anghel niining Sulugoon mga buwan na ang nilabay uban niining propetikong mensahe. Samtang gidiktar kini sa AKOANG Balaang Anghel didto kaniya samtang nagabarog sa kiliran sa iyahang higdaanan, gisulat niya kining propetikong mensahe asa AKOANG gibahinbahin ang sikreto nga wala pa gayod gikapadayag kondili karon pa lamang gayod. Giingnan siya sa AKOANG Anghel nga dili pa karon ang saktong panahon sa pagpahibalo niining mensahe-a, para kini sa usa ka gikatakdang panahon, karon na ang panahon sa pagpadayag unsa ang tinago! AKOANG isulti ang AKOANG mga sikreto sa AKOANG mga Apostolis ug mga Propeta ug sa tanan nga maminaw.

“AKO MAO” si YAHUVEH sa kakaraanang mga adlaw; wala nausab ang AKOANG pagdemanda ug Pagkabalaan. AKO, si YAHUVEH dugay rang nagapasensiya pero dili na pwedeng magsigi pa AKO ug pasensiya ug dugay o gikinahanglang mangayo AKO ug pasaylo sa Sodom ug Gomorrah. (Genesis 18:20 – 19:30) Oh daotan ug balikog nga henerasyon sa kataposan panahon, dili kamo pwedeng magkonsagrar ug mangayo sa AKOANG mga panalangin para sa kaliwat ni satanas o para sa usa ka obispong giordinahan gikan sa Impirno nga kinsa AKOANG isuka gawas sa AKOANG baba. (Gipadayag. 3:16) Simbahan sa mga Episcopalians gipasidan-an KO kamo karon, sa kadtong kinsa nagkonsentir niining kangil-aran, kadtong kinsa wala nagprotesta una batok sa aborsyon ug karon sa pagkabayot/pagkatomboy (homosexuality), nagahimo kamo sa inyohang higdaanan uban ni Jezebel (Gipadayag 2:20-23) ug kondili kamo manglayas niining simbahan sa Babilonya magabuhat gayod kamo sa inyohang higdaanan sulod sa Impirno ug sa Linaw nga Kalayo.

Ang AKOANG Pulong dili gayod mamakak, ang mga Balaan nangahimong mas Balaan ug ang mga daotan nangahimong mas daotan. Asa na man ang AKOANG Balaang mga Katawhan para magaprotesta batok sa mga salang dulumtanan (sinful abominations) nga nanghitabo dili lamang sa gawas niadtong kanang susama sa Sodom ug Gomorrah, pero karon kadtong susamang makasasalang dulumtanan anaa na sulod sa mga dagkong balay (buildings) nga anaay mga katawhan nga nag-angkon nga sila Balaan. Sa pagtugot sa makasasalang hiwi nga estilo sa pagkinabuhi (sinful perverted lifestyle) ug uban pang mga salang dulumtanan, sa wala pagpamadlong o pagpahimangno sa kadtong kinsa miapil niining mga dulumtanan, inyohang gihangop ug giimbitar ang mga espiritu susama niadtong sa Sodom ug Gomorrah pasulod sa inyohang mga simbahan ug mga templo. Sa kadtong tanan kinsa nagbuhat niini, AKO manaad, WALA KAMO MAKAILA KANAKO!

Kamo kinsa wala nidawat, nagpatangtang sa AKOANG Napulo ka mga Sugo nga gitawag usab ug Torah, namarog ug nanan-aw lamang kamo sa walay pagprotesta sa dihang ang papan nga bato diha sa Alabama gipatangtang sa walay pagpataas ug pag-ampo pagprotesta o paghilak ug pagdanguyngoy o pagtabang ni Judge Roy Moore sa bisan unsang paagi. Sultihan KO kamo niini, WALA GYUD GANI KAMO KAILA KANAKO! Gitugotan KO kining pagsulaya susama sa AKOANG gisulti niining Sulugoon ug sa iyahang bana para matuman kining propesiya sa Ezekiel 9. Kagamay ra gayod sa nagprotesta ug nagaprotesta maskin na karon. Asa na man ang milyon-milyon libot niining kalibotana kinsa gikinahanglang magapanalipod sa AKOANG mga Kasugoan, usa lamang ka salin nahibilin (remnant) ang nagabuhat niini.

Kamo kinsa wala nidawat sa AKOANG Sagradong PANGALAN, AKOANG Torah ug nagpadayon sa pagpuyo sa sala maskin na tinuod sa usa ka higayon inyohang gidawat ang dugo nga giula sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA para sa kapasayloan sa sala. Tungod kay niinsister kamo sa pagpuyo sulod sa tangkal sa baboy ug pagserbisyo ni satanas, giyatakyatakan ninyo ang inulang dugo ug kalooy sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA ilalom sa inyohang mga tiil. (Mga Hebreo 10:26-29) Wala nay nahibilin pang kapasayloon, kay nakahibalo kamo nga kini sayop ug ginatan-aw, ginapaminaw o ginasaw-an kining salang dulumtanan nga AKOANG gikasilagan. Gisulti KO kining pahimangno sa kadto kinsa nagaangkon nga sila AKOA dili para sa mga walay-dios kinsa walay mas maayong nahibaloan. ANG PAGPANGHUKOM NAGASUGOD SA BALAY NAKO, NI YAHUVEH! (1Pedro 4:17)

Gipamadlong NAKO sila kinsa wala nagaampo sa mao rang GINOONG YAHUVEH nga nagpaulan ug kalayo ug asupri sa susamang mga kasal-anan sa Sodom ug Gomorrah. Wala kamo magaampo nga AKO, si YAHUVEH manimalos gikan sa Langit sa mga kaliwat ni satanas sa dihang kini ginabuhat pag-usab. (Salmo 94:1) (Mga Taga-Roma 12:19) AKO, si YAHUVEH dili buta o bungol! AKO, si YAHUVEH ang mao rang Magbubuhat ug ang AKOANG Pinalanggang Anak ang mao rang MESIYAS, KAMI ang mao rang GINOO kagahapon, karon ug sa kahangturan. Dili KAMI mokompormi sa imahe sa tawo o sa mga doktrinang binuhat sa tawo o ideya sa tawo kon unsa ang sala. AKO, si YAHUVEH Balaan ug AKO nagademanda ug Pagkabalaan gikan sa kadto kinsa nagaangkon nga sila AKOA ug sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA. AKO nagademanda ug Pagkabalaan gikan sa kadtong tanan kinsa nagaingon, “Hinugasan sila sa inulang dugo sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA.”

Si YAHUSHUA gihatag ingon ug usa ka walay buling nga pansakripisyong Nating Karnero para sa paghugas palayo sa mga kasal-anan sa tawo; ug apan karon kining mga tawhana kinsa niangkon nianang dugo, karon nagabuhat sa mga salang dulumtanan, maskin na ang kangil-aran sa luyo sa mga pulpito. (Mga Hebreo 6:4-7) Nagpamatuod nga dili sila AKOA o kang YAHUSHUA hinunoa mga kaliwat ni satanas. Anaay kadtong mga tigpakaylap ug gubat, ilahang gikalipay ug gipasigarbo ang pagpaagas ug inosenting dugo para sa kahakog, kayamanan, kayutaan ug alang sa kauswagan. Kini usab sila mga kaliwat ni satanas. Pangutan-on KO kamo, “Unsa may presyo sa lana?” “Unsa may presyo ug balor sa kinabuhi?” (Mateo 6:26)

Kamo kinsa nagbuhat niining mga butanga o nagkonsentir niini o nagpabiling nagpakahilom sa walay pagprotesta pag-ampo batok niining mga salang dulumtanan kay mga talawan ug magabuhat gayod kamo sa inyohang puloy-anan sa Impirno ug magalangoy sa walay kataposan sa Linaw nga Kalayo kuyog sa inyohang tinuod nga amahan si satanas. Kay inyohang gipili ang pagsunod kang satanas, pagtuo kang satanas, pagtuman kang satanas ug pagpangilad sa uban, busa pagaanihon gayod ninyo ang premyo ni satanas.

Pagkaalaot sa America. Nagpasidaan AKO pinaagi niining Sulugoon pinaagi sa propetikong mga pahimangno sa una nga ang America masunog kon dili kini maghinulsol. AKO, si YAHUVEH usa ka GINOO sa Makaugdawng Kalayo, (Deuteronomio 4:24) ang AKOANG gininhawa puno sa makasunog nga kasuko kinsa maoy hinungdan ang Impirno nagsigi ug dilaab sa kalayo, kanang kasukong nag-umido na pag-ayo sa hilabihan sa dugay na kaayong panahon. (Gipadayag 18:2-24). Agoy, naunsa ba hinuon sa mas kadako sa AKOANG gipakitang kalooy ug sa mas kataas sa panahon nga AKOANG gihatag para sa paghinulsol, ingon man niana hinuon usab kagrabe ang pagkapuno niining kalibotana sa pagpakawalay pagkabalaan, mga kahiwian, mga dulumtanan ug pagkawalay paghinulsol. Asa na man ang kadtong nagtawag sa ilahang mga kaugalingon nga Balaan? Asa na man ang mga tig-alampong tigpatiwala ug tiggubatay (prayer intercessors and warriors). Ngano man ang kadto kinsa nagasulti sa AKOANG karaan ug bag-ong mga Pulong, wala nagaprotesta, nagapamadlong ug nagapahimangno? Anaa AKOY salin nahibilin (remnant) kinsa oh pero hilabihan ra gayong gamaya. (Sofonias 3:13) (Amos 5:15)

Kamo kinsa nagatapok nagkuyogay pagpanan-aw sa masakitong tigulang nga lalaki puno sa mga demonyo ug siya anaa ubos sa AKOANG kasuko kay iyahang gikawat ang AKOANG Himaya ug giagni ang mga katawhan sa pag-ampo kaniya, pagyukbo kaniya, paghalok sa iyahang kamot, usa ka kamot nga binuhat lamang gikan sa usa ka abog ug pagyukbo sa mga diosdios lamang. Milyon- milyon ang naminaw ug naningkamot sa pagtuman sa usa kinsa nagtawag sa iyahang kaugalingon nga (santo) papa (pope). Kamo kinsa nagtawag sa inyohang mga kaugalingon nga mga Katoliko gimandoan KO kamo karon, biya sa mga simbahan sa Babilonya. Ang mga kasugoan sa AKOANG Torah klaro kaayo nga nagkanayon, “Ayaw kamo pag-angkon ug laing dios sa AKOANG atubangan.” (Exodo 20:3) Kinsa ang inyohang magbubuhat ug unya pagkadaghan gayod sa nagabuhat niini. Gitawag nimo ang imohang kaugalingon nga AKOA ug apan diay wala gayod ikaw kaila KANAKO, kon dili ka mobiya, Impirno ug ang Linaw nga Kalayo ang mao nga inyoha gayod nga makit-an.

Ayaw kamo kailad kahibalo AKO kinsa ang AKOANG mga Karnero ug kinsa ang mga kaliwat ni satanas, gitawag usab ug mga kanding. Ang AKOANG mga Karnero manibsib lamang kon asa ang Maayong Magbalantay, si YAHUSHUA maggiya kanila sa lunhawng mga sibsibanan. Ang mga kanding ni satanas, ang iyahang mga kaliwat mokaon ug bisan unsa, motulon ug bisan unsang sayop nga mga dokrina o mga bakak. Si satanas nagatanom sa iyahang kaugalingong liso sa rebelyon ug pagkamasupilon didto sa mga kanding paghagit sa tanan nga Balaan, paghagit sa tanang kamatuoran, pagtuis sa AKOANG Balaang mga Kasulatan para paundayonan ang tawhanong balikog nga mga kasaypanan, paghimakak, pagsalikway ug pag-usab pagsulat sa AKOANG Torah ug mga Kasugoan. Ang mga kaliwat ni satanas nagabuhat ug susamang mga kasal-anan nga anaa nang daan sa sinugdanan maskin na sa wala pa gibuhat ang kalibotan sa dihang ang inyohang mga kalag gimugna didto sa Langit.

AKO, si YAHUVEH, kinsa ang nagmugna sa inyohang mga kalag kahibalo nang daan kinsa ang mosunod, mahigugma, motuman ug diri KANAKO magmatinud-anon. (Jeremias 1:4-5) AKO, si YAHUVEH, kahibalo nang daan kinsa ang mosunod sa pagrebelde ug mangandoy pag-angkon sa AKOANG awtoridad ug dominion. (Juan 17:12) Sa dihang si satanas nakig-away para mamahimong ginoo sa wala pa gibuhat ang kalibotan, (Isaias 14:12-15) iyahang nakombinsir ang iyahang mga kaliwat karon nga sila ang mga Gipadayag nga mga anak sa DIOS, tupong kang YAHUSHUA sa tanang mga paagi. Bisan unya nga anaay bisan usa nga mahikalimot nga pinaagi lamang sa PANGALAN ni YAHUSHUA ug inulang Dugo ang bisan si kinsa makaangkon ug dalan paduol KANAKO, kang YAHUVEH. Pagkadaghan gayod sa mga nangailad kay ilahang gikalimtan nga AKOANG gisumpay (grafted in) ang tanan kadto nga AKOANG gitawag nga mga Balaan karon. (Mga Taga-Roma 11:13-36) Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa AKOANG, kang YAHUVEHng Himaya, gawas sa usa, YAHUSHUA ang iyahang PANGALAN. Kini tungod lamang sa 1Juan 3:15-21.

Ang tanang mga kalag kinsa nagbudhi KANAKO, kang YAHUVEH sa gubat sa wala pa gibuhat ang kalibotan, nagbudhi ug magbudhi KANAKO, kang YAHUVEH pag-usab. Mao kini kon giunsa NAKO, ni YAHUVEH pagdistinong daan (predestined) ug pagkahibalo nang daan kinsang mga pangalan ang makit-an ug dili makit-an sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero (Gipadayag 17:8). Kon ang 3 ka mga libro ablihan asa man kaha mahikit-an ang imohang pangalan? Anaa ba kaha sa libro sa nilukat (book of redemption), sa libro sa pinapas (book of the blotted out) (Exodo 32:32-33) (Gipadayag 3:5) o kaha sa libro sa alaot (book of the damned)? Karon makasabot na kamo sa AKOANG Balaang Kasulatan nga nag-ingon “panlimbasugi ninyo ang inyohang kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog” (Mga Taga-Filipos 2:12)

Ang pagkabuhi pag-usab sa laing lawas (reincarnation) usa ka bakak gikan sa amahan sa tanang mga bakak. Dili ka mamatay ug magsigi ug balik-balik sa kalibotan sa lain-laing kinabuhi hangtud mamahimo na ikaw nga angayan para sa Langit. Susama nga nag-ingon ang Balaang mga Kasulatan “ang tawo ginabut-an nga mamatay sa makausa ra, ug tapos niana mao ang hukom.” (Mga Hebreo 9:27) Ang tanang mga kalag nagbuhat na nianang pagpili sa wala pa maporma ang haligi sa kalibotan. Kon ang imohang pagdapig ari ba KANAKO, kang YAHUVEH o kaha kang satanas ang amahan sa tanang bakak. Ang unang bakak nga gisulti ni satanas mao nga si satanas mamahimong susama KANAKO, kang YAHUVEH ug makaangkon sa AKOANG awtoridad. 1/3 sa tanang mga anghel nituo niining bakaka uban sa kadaghanan sa mga kalag kinsa nagpili ug mga kadapigan. Kay ang tanang kalag gitagaan KO sila ug gasa sa kaugalingong kabubut-on (gift of free-will). (Gipadayag 12:4-9)

Sa susama nga AKOA nang gihukman si satanas kinsa ang kanhing pangalan kay Lucifer, gihukman KO na usab ug gikondina ug gipakanaog ang sentinsiya dili lamang kang Lucifer pero sa tanan nga iyahang nangatagak nga mga anghel ug sa tanang mga kalag kinsa nagbudhi KANAKO, kang YAHUVEH ug YAHUSHUA. Ang mga kalag nga nagma-loyal KANAKO, ni YAHUVEH sa wala pa gibuhat ang kalibotan ug susama usab sa mga kalag nga nagbudhi KANAKO, ni YAHUVEH, gipadala KO sa kalibotan pinaagi sa kaliwat ni Adam ug Eva. Si satanas usab kay gilabay paubos. Nangita na usab si satanas sa pagliso sa AKOANG mga binuhat ang tawo ug ang mananap batok KANAKO. Nagmasupilon ug nagrebelde pag-usab ang AKOANG mga kabataan batok sa ilahang mahigugmaong Amahan. Ang nag-awhag kang satanas mao ang pagpalagot KANAKO, kang YAHUVEH sa usa ka grabeng kasuko nga AKOANG pagagub-on unsa AKOANG, kang YAHUVEH ug AKOANG Anak nga si YAHUSHUAng gibuhat sa dako kaayong paghigugma, apan hinuon, human sa pagkatagak ni Adam ug Eva ang AKOANG kaugalingong hinigugmang Anak nga si YAHUSHUA nitanyag sa iyahang kaugalingon isip usa ka manluluwas, para maipanganak ingon ug usa ka tawo binuhat lamang NAKO, ni YAHUVEH sa supernatural nga paagi.

Si YAHUSHUA nahimong ingon sa ikaduhang Adam nga anaay unod ug dugo, hinunoa sa susamang si Adam nagdalag sala sa kalibotan, ang AKOANG BALAANG DUGO DIHA NI YAHUSHUA naghugas sa mga kasal-anan palayo ug sa tinguha sa pagpakasala palayo gikan sa tanan kinsa nidawat sa AKOANG, kang YAHUVEHng Gasa nga gihatag didto sa Kalbaryo. Ang mga kalag lamang sa wala pa gibuhat ang kalibotan, kinsa mga loyal KANAKO, ni YAHUVEH ug ni YAHUSHUA kaniadto ang modawat, mahigugma, motuman, makigbatok sa pagkawalay balaan ug makigbatok ni satanas ug niining tanang mga dulumtanan karon.

Ang mga kalag nga gimugna sa wala pa gibuhat ang kalibotan kinsa nisunod ni Lucifer sa pagrebelde batok KANAKO, kang YAHUVEH ug YAHUSHUA ug sa AKOANG Panon sa mga Balaang Anghel, (Gipadayag 12:9) gitagaan ug kapilian niadtong panahona sa wala pa gibuhat ang kalibotan, apan sa dihang gipakatawo sa kalibotan ang pagpili (choice) niadtong mga kalaga kay nahimo nang daan. Ang mga kalag nga nisunod ni Lucifer kaniadto wala nay kapilian (no choice) kondili sa pagsunod ni satanas pag-usab sa imabaw sa kalibotan ug sa pag-ani unsa ang gitanom ni satanas. Mao kini ang hukom sa tawo.

Ang kaluwasan kay human na gipili nang daan (already pre-destined). Ang mga sinalikway (reprobate) magpabilin gayod nga mga sinalikway sa walay katapusan. (Jeremias 6:27-30) klaro kaayong nag-ingon AKO, si YAHUVEH nagtawag kanilang mga sinalikwayng salapi susama sila sa mga taya o tingga, kabug-aton nga walay gamit. Ang mga kalag nga wala nisimba ug nialagad KANAKO, ni YAHUVEH, sa wala pa gibuhat ang kalibotan dili makabaton ug pangandoy sa pag-alagad KANAKO, kang YAHUVEH sa ibabaw sa kalibotan.

Susama gayod sa dautang faraon nga bisan tinuod gitagaan ug daghang mga kahigayonan wala nakahinulsol ug nakabiya gikan sa pagkadaotan tungod kay gipagahi NAKO, ni YAHUVEH, ang iyahang kasingkasing tungod kay gibudhian AKO sa iyahang kalag sa wala pa gibuhat ang kalibotan. (Exodo 7:13) Karon kahibalo na kamo nganong gihigugma KO si Jacob ug gikasilagan KO si Esau (Mga Taga-Roma 9:13, Malaquias 1:3) uban nila Goliath, Ahab, Jezebel, Judas, Ananias ug Sapphira (Mga Buhat 5:1-10) para paghatag lamang ug mga sanglitanan si kinsa ang gipakatawo para sa kalaglagan. Ang ilahang desisyon nga gibuhat dinhi sa kalibotan kay nabuhat nang daan didto sa Langit sa dihang ang gubat sa matarong batok daotan unang giaway. Kana nga desisyon sa tanang mga kalag nga gipanganak sa kalibotan kay gihimugso sulod sa tanang bata nga gipakatawo sa imabaw sa kalibotan.

Nagalakaw kamo sa imabaw sa Impirno ug bisan tinuod gibuhat ang Impirno para ni satanas ug sa iyahang mga anghel nga nirebelde batok KANAKO, kang YAHUVEH (Mateo 25:41). AKO, si YAHUVEH ang Magbubuhat sa inyohang mga kalag kahibalo nang daan kon kamo magauban ba kanila sa Impirno (2 Pedro 2:2-10) ug kon magahimo ba ikaw sa imohang puloy-anan sa Linaw nga Kalayo uban ni satanas, sa bakakong propeta ug sa anti-mesiyas (Gipadayag 19:20)( Gipadayag 21:8) ug sa tanan nga mga kaliwat ni satanas kinsa nisunod ni satanas sa wala pa gibuhat ang kalibotan. Walay bisan usa ka kalag nga gibuhat gikan sa pagkatukod sa kalibotan kinsa ang mga pangalan nahisulat na sa Langit ang mawala susama gayod sa giingon ni YAHUSHUA sa Balaang mga Kasulatan.

Bisan kinsa nga dili moila ni YAHUSHUA isip DIOS/MESIYAS ang bugtong Anak ni YAHUVEH ang DIOS Amahan Magbubuhat sa tanan, nagbuhat nianang maong desisyon sa wala pa gibuhat ang kalibotan ug ang ilahang hunahuna ug mga kasingkasing dili na mausab pa. Bisan unsa pa ang inyohang giangkon nga relihiyon, kadto lamang ang mga kalag nga wala nagbudhi sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA ug KANAKO, kang YAHUVEH sa wala pa gibuhat ang kalibotan ang maluwas gikan sa Impirno ug sa Linaw nga Kalayo. Ang tanan gawas kanila mga sinalikway (reprobate) ug mag-ambitay sa susamang kapalaran o kaha anaa na sa Impirno. KARON ang adlaw sa kaluwasan.

Sa pagbasa ninyo niini anaay usa ka dihog (anointing) nga lahi sa bisan unsa nga AKOANG, kang YAHUVEHng gihatag ni bisan kinsa sa ingon niani pa gani kagrabe hangtod karon. Basaha kini sa makusog nga tingog ug mangatagak ang mga himbis gikan sa inyohang mga mata, sa espirituhanong paagi maabli ang inyohang mga bungol nga mga dalunggan. Dili na kamo makapadayon nga makasarang sa pag-angkon ug porma sa Pagkadiosnon pero walay Pagkadiosnon sa kinahiladman, nagapangilad sa uban, kon mamati kamo KANAKO, kang YAHUVEH ug motuo niining propetikong mensahe. Ang gibuhat ninyong desisyon sa wala pa kamo matawo sa kalibotan mapadayag sa atubangan sa tanan. Pahimangno kini sa tanang maayo ug daotan . Ang mga kalag kinsa atoa didto sa gubat sa wala pa gibuhat ang kalibotan kinsa nagsugod ug pakig-away sa kiliran sa Pagkabalaan batok ni Lucifer ug sa iyahang 1/3 sa mga anghel ug unya nitugot sa mga bakak ni Lucifer nga makasulod sa ilahang mga kalag, sila usab nagluib KANAKO, kang YAHUVEH. (Gipadayag 13:8)

Karon nagbayad sila sa presyo kay ang ilahang mga pangalan nahisulat sa Libro sa Pinapas (Book of the Blotted Out), unang mga maluibon didto sa Langit ug karon dinhi sa kalibotan. Kining mga tawhana nagsugod pagsunod KANAKO, kang YAHUVEH ug YAHUSHUA nagatuo sa bibliya, nagatuman sa AKOANG mga Sugo, AKOANG Torah ug dayon nagatalikod sa tanan nga Balaan. Giporma kining mga kalaga ug gibutang sulod sa lawas sa tawo ug ginahukman na (doomed) nga magaani sa ganti ni satanas sa Impirno ug sa Linaw nga Kalayo. Ang kada usa nga nagabasa niini karon, paminawa kini, AKO, si YAHUVEH nagmando kaninyo sa pagpaambit niini sa tanang tawong inyohang kaila, para pagpasalig kanila, walay bisan usa ka tawo kinsa ang iyahang pangalan nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero ang mosimba sa mananap o modawat sa Patik sa Mananap! (Gipadayag 13:15-17)

Walay bisan usa ka tawo ang AKOANG, kang YAHUVEH ang mawala ngadto kang satanas ug sa iyahang gingharian. Walay bisan si kinsa nga nagma-loyal diri KANAKO, ni YAHUVEH ug sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA didto sa dakong gubat sa wala pa gibuhat ang kalibotan ang mahiadto sa Impirno o sa Linaw nga Kalayo. Susama gayod nga AKO, si YAHUVEH nagpadala sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA sa pagluwas sa AKOANG Hinigugmang mga kabataan gikan sa salang gidala nila Adam ug Eva, AKO, si YAHUVEH magpadala pag-usab sa AKOANG Hinigugmang Anak nga si YAHUSHUA sa pagluwas sa AKOANG Loyal Balaang mga Kabataan. Tan-aw sa itaas mga kabataan, bisan ug ang kalibotan magabiaybiay ug magatamay tinuoray gayod ang inyohang kaluwasan nagkaduol na. (Lucas 21:28)

Mga Hinigugma, kining kalibotana dili ang inyohang puloy-anan. Mga magpapanaway lamang kamo lumalabay palahos. Ang inyohang mga mansyon, mga katigayonan, ug mga premyo nagahulat kaninyo sa Langit. Ayaw kamo pagtigom ug mga kalibotanong bahandi nga dili ninyo madala, hinunoa tigoma kini sa Langit, tugoti nga ang inyohang mga kamalig mapuno didto sa Langit. (Mateo 6:19-20)(Malaquias 3:8-12) Busa mga Kabataan, inig kakita ninyo niining kalibotana nga ginaugdaw KO, ni YAHUVEH ang GINOO sa makaugdawng KALAYO (Mga Taga-Hebreo 12:29). Hibaloi kini, kana ang Buhing Tubig, (Juan 4:10) ang PANGALAN ug Dugo ni YAHUSHUA ang magaprotekta kaninyo gikan sa kalayo sa AKOANG kasuko. Hibaloi kini mga Kabataan, kana lamang ang PANGALAN ug Dugo ni YAHUSHUA ang magatago kaninyo ug kana lamang kon nagasimba ug nagaalagad kamo ni YAHUSHUA ug naningkamot sa pagtuman. “AKO MAO” si YAHUVEH ug dili AKO mabugal-bugalan.

California, Phoenix Arizona, Montana, Canada ug tanan lukop niining kalibotana nakabati sa kainit sa AKOANG kasuko sa lain-laing paagi. Nganong wala man ninyo gibutang ang inyohang Magbubuhat ug Manluluwas una sa inyohang kinabuhi ug gugma? Nganong mas gihigugma man ninyo ang inyohang mga puloy-anan labaw sa Magbubuhat nga naghatag kaninyo sa inyohang mga puloy-anan, yuta, bahandi ug mga kabtangan? Wala ba kamo makamatngon giunsa nga dili lamang ang mga kalayo nangabot pero unsa ka daghang mga kinabuhi ang AKOANG gilikay tungod sa AKOANG kalooy ug gugma? Usa lamang kini ka sanglitanan kon unsa ang umaabot sa dili pa ang Dakong Kasakitan (Great Tribulation). Itul-id na karon ang inyohang mga priyoridad samtang dili pa ulahi ang tanan. (Deuteronomio 9:3)

Kining kalibotan ug ang mga katawhan nakasinati karon ug mga sakit sa pagpanganak. Nagbati sa kasakit ang kalibotan sa dihang ang yuta linogon ug uyogon sa dili pa AKO, si YAHUVEH, magpakatawo sa Dakong Kasakitan nga mamahimong makalilisang kaayo nga wala pa gayod nakit-i ang susama niini. (Mateo 24)(Marcos 13:8) Walay bisan usa ka kalag nga ninglaban KANAKO, kang YAHUVEH, kaniadto sa wala pa gibuhat ang kalibotan, ang AKOANG pasagdaan. Para sa AKOANG mga kaaway ang AKOANG dakong kasuko, susama kini sa kaniadto, busa mahisusama kini pag-usab.

Kamo kinsa nagpabiling nagpakahilom sulod sa mga simbahan, kamo kinsa mga tigpainit sa mga linkoranan ug nagatambong kanonay sa mga pangalagad (services), kamo kinsa nanganta ug mga salmo ug mga himno para KANAKO, ni YAHUVEH ug YAHUSHUA ug kamo nga nagasulti gikan sa Balaang mga Kasulatan ug apan wala kamo modemanda sa inyohang mga espirituhanong mga liders sa pagsulti pagpagawas o pagprotesta batok niining mga salang dulumtanan. Kahibalo kamo kadto kinsa nagatawag sa ilahang mga kaugalingon mga Obispo, mga pastor, mga espirituhanong mga liders, politikal liders ug Kristianos nga mga musikero nagadala sa mga kalag sa pagkahisalaag pinaagi sa wala pagbuhat ug bisan unsang butang para pagprotesta, wala man gani magabuhat maskin na lamang ug pangtibuok gabiing pag-ampong pangpatiwala. Ang aborsyon kay pagpatay! Ang pagkabayot/pagkatumboy (homosexuality) kay usa ka dulumtanan! Ikaw kinsa nagtawag sa imohang kaugalingon nga AKOA, nagtawag sa imohang kaugalingon nga Balaan ug apan wala nagapahimangno sa uban, paninglan KO kamo ingon man usab ang inyohang mga espirituhanong mga liders. Nagpabilin kamo sa pagpakahilom sa sobra na kataas nga panahon.

Kamo kinsa nagtawag sa inyohang mga kaugalingon nga mga Espirituhanong mga liders pero sa AKOANG mga mata dili gayod kamo lider kay gibaligya ninyo ang inyohang kaugalingon sa pinakataas mosubasta susama sa usa ka komon nga burikat sa inyohang pagdawat sa mga suburno para malibri sa buhis ug sa pagtugot sa Gobyerno sa pagpatak-om sa inyohang mga baba. Nahimo kamong mga traydor ug usa ka talawan. Kinahanglan pa ba nga pahinumduman KO kamo nga sa Libro sa Gipadayag asa gayod ang mga talawan ug ang mga traydor mahitapos? Pagbantay mga kongregasyon ang Espiritu sa mga Pastor o Espirituhanong liders kay mao usab ang Espiritu sa mga Simbahan ug mga Templo. Kamo nga anaay espirituhanon nga mga dalunggan nga makadungog ug espirituhanon nga mga mata nga makakita gitagaan ug gasa sa pagsabot (gift of discernment). AKO, si YAHUVEH naghatag kaninyo karon ug sugo sa pagsulti sa tanan karon sa dili pa uwahi ang tanan ug ang inyohang kagawasan sa pakigpulong makompleto nang makuha palayo.

Nganong ang AKOANG mga Balaang Katawhan wala nagarali, nagaboykot o nagaprotesta sa makusog nga tingog sa dihang ang mga tomboy (lesbian) nga mga musikero nagapauswag (naga-promote) ug espiritu sa pagkabayot/pagkatomboy deretso sa mga kabataan niining kalibotana? Ug sa bukang baba nga halok tali nila Britney Spears ug Madonna nga nagabugalbugal nagtawag usa ka halok nga nabati ug nadungog libot niining kalibotan, wala pa ba gayod kamo makaila sa kaliwat ni satanas? Mao ba kini ang unsa nga inyohang ganahan nga mamahimo ang inyohang mga anak. Anaay usa ka laing halok sa una sa taas na nga panahon ang nanglabay nga nabati ug nadungog libot niining kalibotan ug mao kadto sa dihang gihalokan ni Judas si YAHUSHUA sa aping. Busa gigamit ni satanas ang halok para sa pagbugalbugal pag-usab ug asa na man ang mga Balaang Katawhan para mosiyagit sa makusog ug magaprotesta?(Levitico 18:22)(Mga Taga-Roma 1:21-32)

Asa na man ang Balaang Katawhan nga AKOANG, kang YAHUVEHng gipanalanginan sa abondang paagi sa mga bahandi ug mga kabtangan niining kalibotana? Kinsa man ang mutabang sa gamayng mga salin nahibilin(remnant) susama niining Sulugoon kinsa nagpatingog sa trumpita. Kinsa man ang magdungan pag-asembol dinhi niining paril? Timan-i papanubagon KO kamo kon unsa ang inyohang gibuhat sa mga panalangin, mga talento ug mga gasa nga AKOANG, kang YAHUVEHng gihatag kaninyo.

Nagahatag si satanas ug bahandi sa iyahang mga sulugoon kinsa mao ang iyahang mga kaliwat para sa pag-ilad sa mga masa sa katawhan. Asa na man ang AKOANG mga Balaang Katawhan nga AKOANG gipanalanginan sa abondang paagi? Ngano nga wala man kamo moalsa sa ingong panahon nga susama niini? Ngano nga wala man kamo makipagkinuptanay sa mga kamot uban niining pagpang-alagad (ministry) ug ubang mga pagpang-alagad kinsa AKOANG, kang YAHUVEHng gigamit isip AKOANG mga baba? Wala pa ba gayod kamo makasabot AKO, si YAHUVEH nagpanalangin kaninyo sa inyohang mga trabaho, uban sa bahandi ug inyohang mga kabtangan ug mga kayutaan, mga balay, para kini gamiton dili lamang para sa inyohang mga panginahanglan kondili para sa Himaya sa Gingharian sa Langit, sa pagsulti pagawas, sa pakig-away, sa pagbadlong ug sa pagpahimangno sa tanang dili mga balaan.

AKO, si YAHUVEH wala magahatag kaninyo ug bahandi, kayutaan ug mga kabtangan para sa pagtapok ug inyohang mga katigayonan imabaw sa kalibotan diin ang mga kalayo, mga baha, mga linog, mga bagyo, mga buhawi, mga bulkan ug mga kawatan makakuha niini palayo sulod sa mga segundo lamang. Pasidan-an KO kamo karon, sa paggamit sa inyohang kinitaan ug mga katigayunan sa pagdala KANAKO, kang YAHUVEH ug YAHUSHUA ug Pagdayeg, Dungog ug Himaya. Pagatapoka ninyo ang inyohang mga bahandi dili dinhi sa kalibotan kondili didto sa Langit, kay gipasidan-an KO kamo, wala ba kamo makaamgo sa kadaghan sa nagabasa niini karon, kon malangit man gani kamo, madiskobrehan na lamang ninyo nga sa Langit kini mahisusama nga daw kamo mga bankaruta, walay sulod ang inyohang mga kamalig ug mga kaha de yero.

Para sa kadtong kinsa nagahatag ug milyon-milyon sa mga karidad (charities) sa inyohang pangalan, para sa inyohang himaya ug para sa eksemsiyon sa buhis, walay nagahulat kaninyong mga premyo sa Langit kon wala ninyo kini buhata sa pangalan ni YAHUSHUA, kon wala ninyo kini gibuhat isip usa ka anak ni YAHUSHUA. Ang inyohang mga maayong binuhatan magasunod kaninyo sa Langit pagkahuman lamang ninyo ug dawat ni YAHUSHUA isip MESIYAS ug sa pagpaningkamot sa pagtuman KANIYA ug sa paghigugma KANIYA una sa inyohang kinabuhi, ug makabarog lamang kini kon kini gibuhat ninyo para sa himaya ni YAHUSHUA ug para sa katuyoan sa Gingharian sa Langit. Sa tanan kadtong mga walay-dios ug nagabalibad ni YAHUSHUA isip MESIYAS, nagabalibad sa pagtuman sa AKOANG Napulo ka mga Sugo, bisan unsang maayong mga buhat inyohang buhaton bisan ug pila pa ka milyon-milyon ang inyohang ihatag dili kini makapalit ninyo ug usa ka balay sa Langit. Sublion KO sa pag-ingon ang inyohang maayong mga binuhatan dili na mahinumduman ug magapuyo kamo sa Impirno kuyog sa mga pobre nga mga walay-dios.

AKOANG gitagaan kining Sulugoong nagapamaba niining saad ug usa ka pasiplat sa iyahang mga ganti. Karon susamang saad ang AKOANG ihatag para kaninyo nga mga kaparte niining pagpang-alagad nagabudlay uban niining pagpang-alagad sa dihang inyohang gisakripisyo ang inyohang ikapulo (tithes) ug mga halad uban kanila, kini usa ka handumanan kon asa ninyo gipundo ang inyohang mga bahandi. Kamong tanan magdungan pagpamarog ug makaambit ug susamang mga ganti didto sa Langit. Ang pinakadakong ganti nga AKOANG gipakita sa AKOANG Apostoladong Propetikong Sulugoon Apostol Elisabeth Elijah sa usa ka panan-awon mao ang pakipagkita ug pakipaggakos sa tanang mga kalag libot niining kalibotana kinsa napanalanginan pinaagi niining pagpang-alagad ug nakadungog sa mga sikretong mga kamatuoran nga AKOANG, kang YAHUVEHng gipadayag.

Wala ba kamo nahibolong ngano sa pagsaksi ninyo sa makadaghan sa uban mahitungod sa makaluwas nga Dugo ni YAHUSHUA ug kahibalo kamo nga nagsulti kamo ubos sa dihog ug awtoridad ni YAHUSHUA ug apan gisalikway, gi-insulto, ug gibugalbugalan kamo? Karon makasabot kamo sa usa ka paagi nga wala ninyo mahisabti sa una. Kakita kamo ug usa ka tawo nga para na ordinahan atubangan sa kalibotan, (11/2/03) nagapanghambog unsa nga siya usa ka bayot ug mapasigarbuhon niini. Kakita kamo niya nga gibutang pataas isip usa ka espirituhanong lider luyo sa pulpito sa usa ka simbahan pero AKO, si YAHUVEH nagasulti kaninyo niini, tanan kinsa mikonsentir niining dulumtanan, tanan kinsa nagpabilin nagpakahilom o maskin na nagtawag sa ilahang kaugalingon pinaagi nianang pangalan sa denominasyon, ang inyohang pangalan dili mahikit-an sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero. Kini gibut-an nang daan (already predestined) sa dugay na nga panahon. (Levitico 18:22)

AKO, si YAHUVEH unang gabuhat ni Adam ug Eva, isip lalaki ug babaye ug kini usa ka pagbugalbugal sa kaminyoon ug AKO, si YAHUVEH dili mabugalbugalan. Tanan kamong mga katawhan, mga pastors, mga espirituhanon ug political liders kinsa nagpabiling nagpakahilom o nag-usab sa AKOANG mga balaodnon makabati sa kasuko ni YAHUVEH sa usa ka paagi nga wala pa ninyo mahibalo-i sa una. Ayaw kamo ug kailad ang pakigminyo sa managsama ug kinatawo (same-sex marriage) wala NAKO gimando. Hangtod kanus-a man kamo magapadayon sa pagbugalbugal KANAKO, kang YAHUVEH, Amerika? Kaalautan, kaalautan, kaalautan mahiabot kanimo America. Imoha nang gibuhat ug pagabuhaton unsa wala pay nasod sa nawong sa kalibotan ang nakabuhat na. Wala ba AKO, si YAHUVEH nagapropesiya pinaagi niining Sulugoon nga si Elisabeth, America AKO, si YAHUVEH nagpabilin ug pinakadaotan para sa kataposan, para kanimo. California, wala ba nimo nabati ang kainit sa AKOANG kasuko sa dihang AKO, si YAHUVEH nagapaypay sa mga kalayo pinaagi sa AKOANG gininhawa ug nagatayhop ug kalayo diha kanimo? Phoenix Arizona, wala ba AKO, si YAHUVEH nagapasidaan pinaagi sa AKOANG mga Propeta nga ikaw masunog, pero mao lamang gihapon pagkagamay ra gayod sa mga naghinulsol.

Ang inyohang mga politikanhong liders nagapapasar ug mga balaodnon nga nagahagit KANAKO, kang YAHUVEH, na pod pag-usab. Maskin na sa dihang kini ginasulat nagadebate sila kanus-a pagatangtangon ang pulong GINOO (GOD) gikan sa inyohang kwarta, panumpa, ug pagsulat pag-usab sa konstitusyon, samtang gipanangtang ang AKOANG 10 ka mga Kasugoan gikan sa panan-aw sa publiko. Tanan kadtong kinsa nagabuhat niini o wala nagprotesta o wala nag-ampo ug naghilak batok niini, hibalo-i kini, ginasulayan kamo susama sa diha sa Ezequiel 9. AKO, si YAHUVEH nagsulat sa Napulo ka mga Sugo sa usa ka tabla nga bato, karon ang inyohang mga kasingkasing nanggahi susama sa usa ka bato. Ikaw usa ka rebelde sa wala pa gibuhat ang kalibotan ug wala ikaw nagabag-o. Tanan kadtong kinsa wala nagahilak ug nagaprotesta batok aborsyon, ikaw usa usab ka rebelde ug wala nagabag-o. Ug makabag-o lamang depende sa pagpili nga imohang gihimo didto sa gubat sa mga maayo batok sa mga daotan sa wala pa gibuhat ang kalibotan.

Tanan kadtong kinsa nagadasig (naga-promote) sa pagka-homosexual, nagapasikat, nagapanghambog, nagaapil-apil o nagatudlo sa uban nga kini usa lamang sa laing kapiliang estilo sa pagkinabuhi, nagatudlo sa uban nga sila gipakatawo niining paagiha, bakak kini ni satanas ug ikaw kinsa nagdumili paghinulsol ikaw usa ka rebelde ug ikaw wala nagbag-o. Imohang pagaanihon unsa ang imohang ginatanom sa wala pa gibuhat ang kalibotan. (Mga Taga-Roma 1:24-32) “AKO MAO” si YAHUVEH ang Magbubuhat sa mga binuhat. Kamo mga rebelde kinsa susama sa usa ka Judas, kamo mga rebelde nagaampo sa binuhat ug nagaampo sa mga binuhat nga mga butang. Kamo mga rebelde nagdumili pagtuman KANAKO, kang YAHUVEH ug YAHUSHUA sa wala pa gibuhat ang kalibotan ug karon nagadumili kamo sa pagtuman ni YAHUVEH ug YAHUSHUA karong adlawa.

AKO, si YAHUVEH anaay usa ka pasidaan kaninyong tanang politikanhon ug espirituhanong mga liders kinsa nagdumili sa pagsulti pagbutyag batok ug sa pagboto batok unsa nga inyohang nahibaloan nga gikondena sa AKOANG Balaang mga Kasulatan isip mga dulumtanan ug mga sala. Nagkompromiso kamo uban ni satanas. Gibudhian ninyo AKO, si YAHUVEH sa wala pa gibuhat ang kalibotan ug nagbudhi kamo KANAKO, kang YAHUVEH karon. Pahimusli ang inyohang kahamugaway karon sa inyohang katigayonan ug mga kabtangan kay sa tinuoray kana lamang ang kahamugaway nga inyohang maangkon sa tibuok eternidad. Ang sunod ninyong higdaanan maanaa unya sa Impirno ug unya sa Linaw nga Kalayo diin ang mga ulod mao unya ang inyohang mga hapin ug mga ulod sa langgaw ang inyohang mga habol.

Kamo mga makalibotanong mga musikero gihatagan kamo ni satanas ug gasa sa pag-ilad sa katawhan sa unsa nga gitawag ug musika. AKO, si YAHUVEH nagpanalangin sa ubang mga kalag kinsa AKOANG gihimo inubanan sa maanindot nga tingog ug mga talento sa musika. Sa dihang gihatag KO kining gasa AKOANG katuyoan nga mamahimo kining usa ka panalangin (blessing) para KANAKO, kang YAHUVEH, dayon gibudhian ninyo AKO, si YAHUVEH sa wala pa gibuhat ang kalibotan ug karon ang kadaghanan naggamit niining mga gasa sa paghimaya ni satanas, sa paghupay sa mga kalag sa usa ka espirituhanong pagkahikatulog, sa pagtanom ug espiritu sa demonyo ilalom sa kinahiladman ug sa paggiya sa mga katawhan sa pagkahisalaag uban sa usa ka hipnotikong tingog ug usa ka satanic nga tugtog.

Ang uban kaninyo kinsa nagtawag sa inyohang mga kaugalingong mga musikero wala gayod maskin na nakamatngon unsa ang gibuhat ni satanas ug giunsa kamo paggamit ni satanas. Kon dili kamo maghinulsol magasayaw kamo sa tuno sa tiil ni satanas ug uban kaniya pagasakiton kamo sa Linaw nga Kalayo nga oh lalom kaayo. Ang kasakitan nga dili gani kamo makasugod paghunahuna. Usa ka pahimangno para sa kadaghanang mga aktor ug mga musikero, inyohang gibaligya ang inyohang kalag sa saad ni satanas sa pagkabantogan ug sa pagkaadunahan ug ningpirma kamo sa kontrata ni satanas ug naghimo ug usa ka pakigsabot. Karon ang inyohang mga makasasalang estilo sa pagkinabuhi dinhi sa kalibotan inyohang gipanghambog ang inyohang lawas, gipasigarbo, ug gibutyag ug ang pagka-homosexual wala na ninyo gisulayan pagtago ug paghilom. Pagbugalbugal karon bayad unya kay inyohang mabati ang AKOANG, kang YAHUVEHng dakong kasuko sa dili na gayod madugay.

Hibalo-i kini tanang mga binuhat nga tawo, hibalo-i nga AKO, si YAHUVEH ug ang AKOANG Hinigugmang Anak nga si YAHUSHUA, diha sa AMOANG mga Trono ang TANAN mangyukbo ug manluhod gayod. Ang tanang mga kalag gibuhat ug gisulayan sa susamang panahon. Ang mga kalag lamang nga nagma-loyal ug nakig-away batok kang Lucifer sa wala pa gibuhat ang kalibotan, karon nagadala sa selyo sa pagpanubos. Mao kini ang kamatuoran AKOANG gigamit ang AKOANG Babayeng Anak ug Sulugoon sa pagpadayag, unsa ginasulayan ni satanas sa pagtago ug pagtipig. Tanan kadtong anaay espirituhanon nga mga dalunggan sa pagdungog ug espirituhanon nga mga mata para makakita mamati KANAKO, sa kang YAHUVEHng tingog kay AKOA man kamong Karnero. Dili na kamo mabutaan pa sa kamatuoran. Tanang mga kalag nga sa makausa kay mga rebelde mamahimong ingon niana pag-usab ug magpabiling espirituhanon nga bungol ug buta ug magapadayon sa pagsunod sa dalan ni satanas pinaagi sa pagtulon sa mga bakak ni satanas.

Sa kadtong AKOANG mga kabataan kinsa naga-ampo ug nagahilak ug nahibulong nganong AKO, si YAHUVEH nagatugot niining mga dulumtanan, pahinumduman KO kamo pag-usab ang Pagpanghukom nagasugod sa Balay NAKO, ni YAHUVEH. Tun-i ang Ezequiel 9, asa man ikaw niana? Ang gubat tali sa maayo batok sa daotan kay ginadula pag-usab sa ibabaw sa kalibotan susama sa pagkahitabo niini didto sa Langit sa wala pa gibuhat ang kalibotan. Ang tanang kalag nga gibuhat gipangsulayan na. Kon nagma-loyal lamang kamo uban sa gubat batok ni Lucifer kamo makadawat sa AKOANG Anak nga si YAHUVEH karon sa imabaw sa kalibotan isip MESIYAS/DIOS. Ang unang gubat kay nahitabo sa Espirituhanong gingharian didto sa Langit, karon nakiggubat kamo ni satanas ug sa iyahang mga sulugoon karon dinhi sa imabaw sa kalibotan ginamit ang kang YAHUVEH ug YAHUSHUAng espirituhanon nga mga hinigiban nga AKOANG, kang YAHUVEHng gihatag kaninyo sa PANGALAN ni YAHUSHUA pinaagi sa inulang Dugo ni YAHUSHUA.

AKO, si YAHUVEH nagpadala sa AKOANG mga Balaang Katawhan sa pakiggubat sa imabaw tumoy sa Impirno, sa pakiggubat ni satanas ug sa tanan nga mga dili balaan. Para mamahimong saksi sa kang YAHUVEH ug YAHUSHUAng Himaya ug para sa pagpamatuod nga ang AKOANG mga Kabataan kay labaw pa sa mga mananaog pinaagi ni YAHUSHUA ha MASHIACH ang PANGALAN ug Dugo sa AKOANG Bugtong Anak. Daghan ang naga-ingon nga sila nagpakabana pero pagkagamay sa nagpamatuod nga nagpakabana gayod sila. Gisulti KO kini sa AKOANG Sulugoon sa dihang siya ug ang iyahang bana nag-ampo ug nangutana KANAKO ngano ang kadaghanan sa mga katawhan kinsa nag-ingon nga kining pagpang-alagad ug ang mga propesiya ug mga pagtulon-an nga AKOANG, kang YAHUVEHng ginasulti usa ka panalangin (blessing) ug apan daghan ang wala nagabuhat ug bisan unsang butang sa pagtabang pag-alsa sa bug-at nga karga o para mamahimong usa ka panalangin sa bisan unsang paagi.

Nagsulti AKO niini pag-usab pinaagi kaniya, kinahanglan gayod nga magbutang kamo ug aksiyon luyo sa inyohang mga pulong. Dili lamang kay moingon kamo nga kamo nagpakabana, pero pamatud-i nga nagpakabana kamo. Badlonga ug pasidan-i kadtong kinsa nagabuhat ug mga dulumtanan ug higugmaa ug suportahi kadtong kinsa nagabutang ug aksiyon luyo sa AKOANG Balaang mga Pulong. Patay ang pagtuo kon walay mga buhat. Pagkamakalolooy gayod sa usa ka bihuhat kinsa wala nagaampo sa Magbubuhat sa tanan. Ang Magkukulon (Potter) lamang ang anaay awtoridad sa pagguba sa Iyahang mga sudlanan nga binuhat gikan sa lapok. Ang ubang mga sudlanan kay gibuhat para sa pagdala KANAKO ug Himaya; ang uban kay angayan lamang para pagabongkagon. Tan-awa libot kaninyo, maskin na ang adlaw nagabuto uban sa AKOANG kasukong nagkalayo susama sa wala pa gayod sukad sa una.

AKOANG gipadala ang AKOANG Balaang Anghel niining Sulugoon daghan nang mga bulan ang nanglabay uban niining propetikong mensahe. Sa dihang ang AKOANG Balaang Anghel nagdiktar niini kaniya samtang nagabarog sa kiliran sa iyahang higdaanan, iyahang gisulti kining propetikong mensahe asa AKOANG gibahinbahin ang usa ka sikreto nga wala pa gayod maipadayag hangtod karon. Ang AKOANG Balaang Anghel nisulti kaniya karon dili pa ang panahon sa pagpagawas niining mensahe-a, kini siya para sa usa ka gikatakdang panahon, karon mao na ang panahon sa pagpadayag unsa ang tinago. AKOANG ginasulti ang AKOANG mga sikreto sa AKOANG mga Apostol ug mga Propeta ug sa tanan kinsa maminaw.

AKO, si YAHUVEH nagaselyo niini sa dihang dili siya makabasa sa iyahang kaugalingong sinulatan gawas sa usa ka bahin kinsa “ang AKOANG pinakagamhanang sundalo kay wala marehistro sa kalibotan pero narehistro sa Langit!” (Gipadayag 4:8, 11:17, 15:3, 16:7) Gipadala pagawas karon ug gibuhian karon kining Sulugoon susama sa Ezequiel 9 sa pagselyo pinaagi niining pulong para sa kadtong kinsa gipangmarkahan sa selyo sa panalipod ug sa pino nga linong bisti nga isul-ob nangahulogan sa katarong sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA. Ang gitakdang adlaw mao ang adlaw sa wala pa ang usa ka bayot maordinahan gikan sa Impirno isip usa ka obispo sa Episcopalian nga Simbahan. Gisulti KO kining mga sikreto ug nagpasidaan pag-usab gawas kamo sa mga simbahan sa Babilonya, layas kamo palayo sa mga simbahan sa Babilonya.

* * * * * * *

Busa kini ginasulti, busa kini ginasulat karong niining adlawa 11/01/03 11:15pm 2:45pm. Ginahatag niining Sulugoong Anak nila YAHUVEH ug YAHUSHUA sa usa ka Sabado (Sabbath day) (Saturday) sa dihang sa usa ka puasa nakamata ako samtang nagaampo ug kining pulong nanggawas sa wala damha.

Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah

www.amightywind.com

www.almightywind.com

* * * * * * *