PROPESIYA 64

SULTIHI ANG AKOANG MGA KABATAAN SA PAGLAYAS SA MGA SIMBAHAN SA BABILON!

Ginasulat/Ginasulti ubos sa dihog (anointing) sa RUACH ha KODESH
pinaagi ni Apostol Elisabeth (Elisheva) Elijah
October 16, 2002

* * * * * * *

Nagasulti si Elisabeth:
Kanunay kining nakapahibulong kanako kon kinsa ang gamiton sa RUACH ha KODESH para sa pagkutaw pataas sa propetikong dihog sulod kanako ug kon kanus-a. Karon giingnan ako sa pagtawag ug mga pihong partner sa telepono para sa pagsusi kon nanginahanglan ba usab sila'g pagpangalagad. Giteleponohan nako ang usa ka matinud-anong partner niining pagpang-alagad (ministry) ug tungod kay nituman man ako ningawas kining bag-ong Propesiya. Dili ako mangayo ug pasaylo para kon sa unsang gisulti ni YAHUSHUA pinaagi kanako bisan tinuod kahibalo ako nga makapalagot sa kadaghanan kining propetikong mensahe. Nagaampo ako nga makasabot kamo nga kinahanglan nakong buhaton susama sa ginasulti sa Ezequiel 3:17-21.

Gibuhat ko kini tungod kay mas nahadlok ako nga makapalagot kang YAHUVEH ug YAHUSHUA labaw pa kaysa akong kahadlok nga makapalagot kaninyo. Gibuhat ko kini kay tinuoray gayod nga gihigugma ko kamo ug ganahan ko nga makahibalag kaninyo didto sa Langit. Pasaylo-a ako kay mas taas kini kay sa normal pero dili nako ma-censor ang RUACH ha KODESH. Para sa kadto nga nahigugma kanako ug niining pagpang-alagad nagahangyo ako kaninyo palihog sa pagtabon kanamo sa inyohang mga pag-ampo ug puasa. Palihug email ug itugot nga makahibalo kami nga ginahimo ninyo kini. Kining propetikong mensahe gikinahanglan nga maipaambit ug labi na gyud sa inyohang mga Pastor. Ako usab nagadala ug lisensya sa usa ka Pastor ug kon wala ako makahibalo sa mga kamatuoran niining mensahe-a dili nako bato-on ang usa nga nagapaambit niini, pasalamatan ko kanang tawhana. Kini nanginahanglan ug usa ka mapaubsanong Pastor para makadawat sa kamatuoran nga sila nasayop ug paga-usbon ang Dominggohanong Pagsimba ngadto sa Bernes sa gabii o sa Sabado sa buntag o hapon.

Samtang anaa sa telepono uban sa usa ka Sister ni YAHUSHUA nga ginganla ug Carol kining propetikong mensahe nga wala gayod damha ninggawas. Nagtawag si YAHUVEH pag-usab sa IYAHANG mga katawhan sa paggawas sa organisadong sistema sa Babilonyahanong simbahan. Dili maabot pag-usab si YAHUSHUA hangtod magasugod pagtuman ang IYAHANG mga kabataan ug Pangasaw-onon. Panggawas na kamo karon oh mga gamhanang Manggugubat ni YAHUSHUA. Ang pagpanghukom nagasugod diha sa balay sa GINOONG DIOS YAHUVEH. Ang mga Katolikong Simbahan kay usa ka parte sa organisadong sistemang Babilonyahanon. Mao kini ang Simbahang Katoliko ug si Constantino ang nagmugna ug binuhat sa tawong Adlaw'ng Igpapahulay nga mao ang Dominggo. Kon nagatuo kamo nga dili kini importante nan sultii ako niana pagkahuman ninyo ug paminaw sa pinakabag-ong propesiya.

* * * * * * *

SULTIHI ANG AKOANG MGA KABATAAN SA PAGLAYAS SA MGA SIMBAHAN SA BABILON!

(Nagaampo si Elisabeth) Akoang gihangyo ang dugo ni YAHUSHUA ibabaw niining mga balod sa kahanginan (airwaves). Kahibalo ako nga gikinahanglan ako nga manawag ni Carol, Amahan, tungod kay, nakahibalo na ako karon Amahan, nga gusto NIMONG kutawon pataas ang propetikong dihog sulod kanako. Oh DIOS Amahan YAHUVEH sa pangalan ni YAHUSHUA ha MASHIACH. Kami nagapasalamat gayod KANIMO ug amo KANG gidayig karon samtang uban kaming nagatapok sa IMOHANG PANGALAN karon sa PANGALAN ni YAHUSHUA. (Nagasugod sa pag-ampo sa langitnong pinulongan hangtod sa nahuman kini karon dayon).

Amoa kang gibadlong ug gigapos satanas karon na palayo gikan kanamo sa PANGALAN ni YAHUSHUA ha MASHIACH. Akoang gibadlong ug gigapos ang tanang bakakon ug mangingilad nga espiritu palayo gikan kanako karon na sa PANGALAN ni YAHUSHUA. Magasulti lamang ako sa mga pulong ni YAHUVEH ug YAHUSHUA ang akoang mga ngabil ug akoang dila kay ginatabonan sa PANGALAN ni YAHUSHUA ha MASHIACH. Gigapos nako ang akoang kaugalingong dila gikan sa pagpagawas ug usa ka pulong nga gikan sa unod sa PANGALAN ni YAHUSHUA ha MASHIACH. Carol sultihan ko ikaw kusog kaayo ang dihog kanako karon na gayod maglisud gani ko pag-istorya ug Inenglis. Unsa man kana Daddy ang gusto NIMONG isulti? Unsa man kana?

* * * * * * *

SULTIHI ANG AKOANG MGA KABATAAN SA PAGLAYAS SA MGA SIMBAHAN SA BABILON!

Sultii sila AKOANG Anak nga Babaye, sultii sila nga kadaghanan sa mga simbahan kay Babilon. Ilahang gipagutman ang AKOANG mga Batang Karnero ug AKOANG mga Nating Karnero. Ang mga pastor sulod niining mga simbahan sa Babilon kay walay bisan unsang butang pero dautan (The pastors are nothing but evil) nga naga-istorya sa AKOANG mga pulong ug apan walay gahom sa ilahang kinahiladman. Walay gatas, walay unod ang mga nakakaon lamang kay ang mga dautang magbalantay uban sa materyal nga ginansiya niining kalibotana para sa pagtukod niadtong ilahang mga building nga natukod ng daan. Para sa pagkomparar sa numero sa usag-usa samtang sila nagapasigarbo, anaa akoy ingon niini kadaghan sa akoang kongregasyon ug anaa akoy ingon niana kadaghan sa akoang kongregasyon pero oh unsa ka gamay ang mga napuno sa AKOANG ESPIRITU. Oh ang AKOANG kasingkasing nagmagul-anon AKOANG mga Kabataan!

SULTIHI ANG AKOANG MGA KABATAAN SA PAGLAYAS SA MGA SIMBAHAN SA BABILON!

Ang sila nga anaay binuhat sa tawong Adlaw'ng Igpapahulay. Oh pagkagamay ra gayod sa salin ang anaa sulod sa AKOANG mga simbahan. Miingon sila nga sila AKOANG mga simbahan ug wala gani diay sila mahiapil KANAKO. AKOANG gi-ingnan ang AKOANG Katawhan ang AKOANG Tinuod nga Gamhanang mga Manggugubat sa paglayas. Dili ba diay ang AKOANG RUACH ha KODESH (BALAANG ESPIRITU) makahimo sa pag-adto sulod kanila samtang nagalingkod sila sulod sa ilahang kaugalingong mga balay? Tinuoray gayod sultihan KO kamo niini ang dautan nangahimo pang mas dautan pero ang AKOANG dihog nagatubong mas kusog diha sa mga DIOSNON. Kay and mga demonyo dugay rang gibuhian sa gapos ug asa man ang unang lugar nga ilahang adtuon? Ilahang gipuno ang mga linkoranan sa simbahan ug nagabarog sila luyo sa mga altar, sa luyo sa mga pulpito. Nagabarog sila didto puno sa hangin sa ilahang mga garbo. Nagkanayon sila anaa akoy minilyon nga nagasunod kanako. Nanghambog sila sa ilahang kaugalingon diha sa TV pero sultihan KO kamo sa kamatuoran ang AKOANG ESPIRITU wala sulod kanila.

Dagan mga kabataan, dagan, dagan, dagan, kay ang AKOANG pagpanghukom nagasugod sa balay ni YAHUVEH. Ang mga simbahan nga kanhi AKOANG mga sakop karon naghatag AKO ug mando para sa AKOANG mga Kabataan layas. Oh ang mga gagmay'ng kabataan nangadto sila niining mga simbahana para lamang sa usa ka supsop sa gatas sa AKOANG Pulong. Wala sila makamatngon nga luyo sa mga pulpito sa daghan kayo niining mga simbahana nagabarog ang usa ka lalaki o usa ka babaye nga napuno sa espiritu ni satanas. Ang batan-ong mga pastor, ang mga lider sa pagsimba (worship leaders) oh unsa kadaghan ang napuno sa espiritu ni satanas.

Oh nagaguol AKO ug nagahilak AKO para sa kadto nga kanhi nagasugod pasunod KANAKO ug nagsimba ni YAHUSHUA ha MASHIACH, kinsa nagsingit didto ni Jesus Christ, kinsa nagsugod sa saktong dalan pero sa dihang ang kasamok naabot ug ang pagsulay naabot ug nanginahanglan sila sa AKOANG mas taas nga dihod (anointing) nangliko sila didto sa organisadong simbahan diin ang AKOANG dihog dili nakit-an, kay mao kini ang dihog nga nagabugto sa mga yogo ug mga higot nga nagabutang sa mga piniriso sa kagawasan. Pero nangliko hinuon sila didto sa usa ka organisadong simbahan, nangliko hinuon sila didto sa usa ka relihiyon, nangita sila KANAKO sa patay nga mga lugar susama sa usa ka menteryo mao kana ang unsa AKOANG tawag sa sakop niining mga seminaryoha mga menteryo sila. Apan ang AKOANG Pinakagamhanang mga Manggugubat kay dili mahikit-an didto ug gipadala NAKO ang AKOANG Pinakagamhanang mga Manggugubat para sa pagsunod sa mga gagmay'ng nating karnero ug para sa paggiya kanila padulong KANAKO.

Busa AKOANG mga Kabataan pahimangnu-i sila. Panggawas kamo didto ug adtoa ug kuhaa ang AKOANG mga Gagmay'ng Nating Karnero ug pahimanghu-i ang AKOANG mga Karnero kay ang dautang mga pastor anaa ubos sa AKOANG kasuko, kadto kinsa nagdumili pagtudlo sa kamatuoran, ug naggiya sa AKOANG mga Karnero ug Nating mga Karnero sa pagkahisalaag, kadto kinsa nagdumili sa pagpahimangno nga AKO si YAHUSHUA ang inyohang MESIYAS kay dili lamang usa ka DIOS sa gugma kondili usa ka DIOS sa kasuko (wrath). Sa makausa lamang AKO usa ka Nating Karnero karon mobalik AKO susama sa usa ka Liyon gikan sa tribo ni Judah. Sa susama nga AKOANG gilapdusan ang mga mangilisay ug kwarta ug sa susama nga AKOANG gibalintuwad ang ilahang mga lamisa nan AKOA kining buhaton pag-usab. Apan ang mga simbahan dili makapabiling nagabarog; ang mga Pastor dili makapabiling buhi kay AKO maigihon (jealous) para sa AKOANG mga Nating Karnero ug sa AKOANG mga Karnero.

Sa dili pa mangatumpag ang mga Kristal nga mga Katedral, kadto nga bihuhat sa silber ug bulawan, AKO si YAHUSHUA magagukod pagawas sa mga Karnero ug sa mga Nating Karnero, kadto kinsa mga AKOA nga mga napuno sa AKOANG RUACH ha KODESH dihogan KO gayod sila para mamahimong Gamhanang mga Manggugubat ug pagagision nila paubos ang ganghaan sa Imperno sa Pangalang ni YAHUSHUA. Ibutang nila ang mga piniriso sa kagawasan sa Pangalan ni YAHUSHUA. Magbuhat sila ug mga pagpangayo sa Pangalan ni YAHUSHUA.

Anaay pero usa lamang ka Maayong Magbalantay ug bisan kinsa nga pastor nga naghimo kanila sa paghunahuna nga sila lamang ang maayong magbalantay, isulti KO kini para niining dautang magbalantay nga nagsulay sa pagkontrol sa mga katawhan, nga nag-ingon kanila buhata kini sa akoang paagi ug dili sa inyohang paagi. Pamatyon KO gayod ang mga dautang magbalantay. Bongkagon KO paubos ang mga balay binuhat sa mga kamot, binuhat sa silber ug bulawan nga ilahang gitipigan sa dakong kahakog. Sa ingon nga ang mangil-ad kaayong panahon ania na sa atua, sa ingon nga ang mangil-ad kaayong panahon ania na sa sa inyoha ug niining kalibotan. Ang ilaha lamang gibuhat mao ang pagpangita sa pagprotektar sa ilahang mga kaugalingon, wala sila maghunahuna sa pagsangkap sa bisan si kinsa kondili sa ilahang mga kaugalingon. Pero ang AKOANG Tinuod nga mga Magbalantay, kadto nga AKOANG gitagaan ug dihog sa pagprotektar sa mga nating karnero ug sa mga karnero, kinsa anaay dihog sa paggiya kanila diri KANAKO. Anaa sila'y tinguha sa pagsangkap sa pagpakaon ug sa pagsanina sa AKOANG mga Batang Nating Karnero ug mga Karnero.

Anaa sila'y dihog sa paghigugma ug sa pagtugot sa gugma ni YAHUSHUA sa pagbuhagay pinaagi kanila. Nahigugma sila sa igo sa pagpahimangno mahitungod sa Imperno. Anaa sila'y igo'ng gugma sa pagpahimangno nga AKO usa ka DIOS nga balanse. Mao kini kon unsaon ninyo pagkahibalo kon anaa ba sulod sa usa ka magbalantay ang AKOANG RUACH ha KODESH. Dili nila paburoton ang ilahang mga kaugalingon sa garbo. Dili sila magtukod ug minilyon-milyong dolyar nga mga simbahan. Mamatikdan ninyo kon anaa ba nagapuyo o wala ang AKOANG RUACH ha KODESH.

Apan Oh, unsa kadaghan sa ginatawag kunohay ug mga simbahan, oh unsa kadaghan sa ginatawag kunohay ug mga Templo nga ang AKOANG RUACH ha KODESH wala man gani gitugotan sa sulod. Walay paglihok sa ESPIRITU. Ginapatiran pagawas ang bisan kinsang Tinuod nga Apostol ug Propita. Ginapalong ang AKOANG RUACH ha KODESH. Ang AKOANG mga Propita manginahanlan pa gani nga anaay pagtugot para makapropisiya. Pagkaalaot ninyo mga dautang magbalantay. Pagkaalaot ninyo mga dautang pastor. Gitudloan ninyo ang AKOANG Katawhan ug bakak. Dili man gani kamo motudlo kanila sa Tinuod nga Adlaw'ng Igpapahulay (True Sabbath). Gisultihan ninyo sila nga pwede ra bisan unsang adlawa. Apan pangutan-on KO kamo niining pangutanaha kon unsa ang igo ra kamaayo (good enough) para sa Magbubuhat dili ba kini igo ra kamaayo alang kaninyo?

Busa dagan mga gagmay'ng Karnero ug dagan mga gagmay'ng Nating Karnero. Kadtong napuno sa AKOANG dihog ug sa AKOANG RUACH ha KODESH, dagan gikan sa mga simbahan sa Babilon para dili kamo matompagan nila. Dagan gikan sa mga prisohan (iceboxes) sa mga dagkong balay nga Lubnganan (Mausoleums). Sa ingon niana makapuno AKO kaninyo sa AKOANG Kalayo sa RUACH ha KODESH kay ang mga Simbahan sa Babilon nag-ingon nga ang usa ka relihiyon kay susama ra sa uban ingnan kamo nila nga ang DIOS kay gugma lamang, ang usa ka panglukopkalibotang religiyon (one world religion) mao ang sunod nga ang-ang human sa anti-kristo.

Oh tinuod kana anaa AKO'y usa ka gamay nga mga simbahan, oh apan gamay ra gayod kaayo ang puno sa AKOANG RUACH ha KODESH. Gamay ra gayod kayo ang puno sa AKOANG gugma, gamay ra gayod kaayo ang nagawali sa kamatuoran, apan bisan unsang simbahan nga pang-Dominggo, AKO magasulti para sa mga katawhan sulod kanila karon adtoa ang inyohang mga pastor ug sultihi sila sa kamatuoran. Pahinumdumi sila sa Napulo ka mga Sugo mga AKOANG gihatag kaninyo. Pahinumdumi sila nga ang Adlaw'ng Igpapahulay nagsugod na sukad pa sa paghimo (creation) sa dihang AKOANG giporma kining kalibotana. Ug pagkahuman niana kanang pastora maoy manubag kon iyaha bang itudlo o dili ang kamatuoran.

Si YAHUSHUA mobalik sa usa ka Adlaw'ng Igpapahulay. Mamahimo ba ikaw'ng ang 5 ka maalamon nga mga birhen o ang 5 ka mga buangbuang? Dili AKO mobalik para sa usa ka masupilong Pangasaw-onon. Anaay mga kwalipikasyon para mamahimong AKOANG Pangasaw-onon. Oh naguol AKO pag-ayo ug oh nagahilak AKO pag-ayo para sa kadto kinsa nagatuo nga sila mga AKOA ug apan diay ang RUACH ha KODESH ang BALAANG ESPIRITU wala man gani sa sulod. Gitan-aw NAKO ang sulod niining mga simbahan sa Babilon ug wala AKOy nakita kondili mga ugang bukog.

AKOANG gitan-aw ang usa kinsa nagalingkod imabaw sa usa ka trono, nagadala ug usa ka setro (scepter) ug nagsul-ob ug korona, nagapagawas sa iyahang mga kasugoan, ginaampoan (worshipped) sa minilyon lukop kalibotan ug apan ang AKOANG RUACH ha KODESH wala sa sulod, hinuon ang espiritu sa anti-mesiyas ang nagapuyo. Susama gayod sa kakaraanang panahon, mga kinabuhi ang bayad para sa kadto nga dili moampo kaniya, busa mahisusama kini pag-usab sa dihang makighimo siya ug kasabutan uban ni satanas, sa dihang makighimo siya ug kasabutan sa pagkuha sa Israel, walay kristo sa iyahang kinahiladman ug maskin na gani ang iyahang sungkod nga iyahang gidala-dala nagasulti niini. Oh pwerte NAKONG paghilak ug pwerte NAKONG pagdanguyngoy sa mga masa sa katawhan nga nanghapa ug nagaampo sa iyahang tiilan.

Kini mao ang Babilonyahonong relihiyon, ang sila nga nagatamay sa Tinuod nga Adlaw'ng Igpapahulay. Kay kining binuhat sa tawong Adlaw'ng Igpapahulay likayan sa AKOANG Tinuod nga mga Kabataan. Adtoa ang inyohang mga pastor ug pasidan-i sila ug kon dili sila mamati, nan layas. Kay inyoha gayong mahipamatud-an nga ang RUACH ha KODESH tinuoray gayod nga nag-isturya pinaagi kaninyo. Layas mga kabataan gikan sa mga simbahan sa Babilon kay anaay umaabot nga pagkabungkag pagkapulpog. Ang mga Kristal nga mga katedral kay usa ka baho (stench) sa AKOANG mga ilong. Kining mga pastora dili maskin na gani magsulti sa kamatuoran, ang homosekswalidad (pagkabot/pagkatomboy) kay usa sa dulumtanan (abomination) alang KANAKO. Ang aborsyon usa ka pagpatay, ang pakighilawas bisan walay kasal usa ka imoralidad (fornication).

Ang AKOANG Tinuod nga mga Kabataan nangandoy sa paglipay KANAKO. Pagpakabalaan kamo susama nga "AKO MAO" ("I AM") Balaan. Tago-i ang AKOANG mga Pulong sulod sa inyohang kasingkasing. Sinag-uloha ang Salmo 91 ug ibutang AKO sa pagkahinumdum sa AKOANG Pulong. Kay sa tinuoray gayod maabot AKO pag-usab ug maabot AKO sa pagsakmit palayo sa AKOANG Pangasaw-onon. Pero maunongon (loyal) ba kamo, matinud-anon ba kamo? Dili AKO mokuha ug usa ka asawa nga dili matinud-anon. Dili AKO makuha ug usa ka asawa nga dili maunongon. Dili AKO mokuha ug usa ka asawa nga wala AKO gi-una bisan pa kon kini nagpasabot nga kini pagabayran sa iyahang kinabuhi. Ayaw kabalaka unsa ang pwedeng buhaton sa tawo sa imohang unod. Kabalak-i ang mahitungod sa pagkalaglag sa inyohang kalag, mahitungod sa pagkahiadto sa Imperno ug sa Linaw nga Kalayo, kay kini mao ang diin ang mga maluibon mahiadto. Mas maayo pa nga ang imohang pangalan wala sukad pa mahikit-i sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero kaysa mahipapas tungod sa pagkamabudhiong asawa.

Ang mga dautan nagatubong mas pa ka dautan hinunua ang mga DIOSNON nagatubong mas pa ka DIOSNON, anaa silay mas labaw pang kaalam kay sa mga dautang mga magbalantay nga nagalingkod sa mga simbahan sa pagpakasala. Busa layas AKOANG mga Kabataan, layas sa mga simbahan sa Babilon. Kadto kinsa ginasalikway, kadto kinsa ginalabay sa gawas, kadto kinsa ginabaliwala, kadto kinsa nagasulti sa kamatuoran ug gani nagapropesiya ug tanan nilang nakuha mao ang kasuko ug pagtamay sa mga pastor. Kini sila mao ang AKOANG Tinuod nga Gamhanang (Mighty) mga Manggugubat. Kini ang mga sila nga AKOANG gigakos gilibotan sa AKOANG mga bukton. Mao kini sila nga ang Kalayo sa RUACH ha KODESH nagasiga ug mahayag.

Hunong sa pagkaguul AKOANG mga Anak kadto nga ginapatiran pagawas (kicked out) sa mga simbahan sa Babilon kay kamo gisalikway ni satanas, wala gisalikway ni YAHUSHUA ang inyohang MESIYAS. Gisalikway kamo sa espiritu sa anti-mesiyas. Busa paglipay AKOANG mga Kabataan kay dili unta kini mahitabo kon ang AKOANG RUACH ha KODESH wala pa tinuoray nga anaa sulod kaninyo.

Kamo mao ang sila nga makadungog sa AKOANG tingug. Kamo mao ang sila nga nangandoy sa AKOANG matag lakang. Kamo mao ang sila nga nagatinguha sa Pagpakabalaan para KANAKO. Kamo mao ang sila nga AKOANG pagagamiton ug mas dako pang mga buhat ang inyohang pagabuhaton, sa dihang managhugpong kamong tanan magtipon managhugpong, tanan kadto nga AKOANG gitawag paggawas sa mga simbahan sa Babilon. Kay ang dakong apostasya (pagsalikway sa pagtuo/pagbalik sa naandan) nahitabo na sa kadaghanan sa mga organisadong mga simbahan, ilahang gibaligya ang ilahang kaugalingon susama sa usa ka burikat didto sa pinakataas mosubasta. Busa ayaw kaguul AKOANG mga Kabataan kon ingnan KO kamo sa paglayas sa mga simbahan sa Babilon hinuon pagmaya AKOANG Kabataan kay dili kinahanglan nga anaa kamo sulod sa usa ka building para makalingkod sa AKOANG tiilan. Sultian KO kamo sa kamatuoran AKOANG mga Kabataan mao kana kon kanus-a nagakaon kamo sa AKOANG karne.

Pahinumdumi ang inyohang mga pastor mahitungod sa Torah ug pahinumdumi sila nga ang Adlaw'ng Igpapahulay (Sabbath/Sabado) natukod na gikan sa pagmugna (creation) susama sa gina-ingon sa Genesis. Pahinumdumi ang inyohang mga pastor nga ang Adlaw'ng Igpapahulay kanunay kini maanaa hangtud sa kahangturan; anaa kini sa AKOANG Balaang mga Kasulatan. Dili NAKO usbon ang Adlaw'ng Igpapahulay tungod sa tawo bisan tinuod gibuhat kini para sa usa ka balaang pahulay para sa tanang katawhan.

Mao kini ang usa ka balaang adlaw nilain nga nagadala ug mas haduul nga pakipag-fellowship diri KANAKO, adlaw nga nagadala ug kapahiulian (restoration), usa ka adlaw nga dapat Pagabalaanon ug ginalain gikan sa ubang mga adlaw nga kamo magaserbesyo ug magasimba KANAKO, AKOANG gibutang ang AKOANG Selyo sa panalipod diha sa AKOANG mga Kabataan, Pangasaw-onon, mga Napili ug mga Pinili kinsa nagabuhat niini isip usa ka handumanan sa ilahang Magbubuhat nga si YAHUVEH ug ilahang bugtong Mangluluwas nga si YAHUSHUA.

Mga Pastor karon kamo magapanubag sa unsa nga karon inyohang nahibaluan. Paghinulsul ug hunong paggiya sa AKOANG mga Karnero sa pagkahisalaag. Gipasaylo KO kamo sa unsa nga wala ninyo mahibaloi sa una, pero karon dili na kamo makabarog sa AKOANG atobangan ug maka-ingon, "Wala komo kahibalo." Pahinumduman KO kamo mga pastor sa adlaw nga AKOANG gipadala ang AKOANG mga Batang Nating Karnero ug mga Karnero sa pagpahimangno kaninyo sa pagtudlo sa kamatuoran sa ingon niana ang AKOANG mga Kabataan maandan sa Adlaw sa ilahang Kasal.

Oh AKOANG mga Bata, Pangasaw-onon, mga Napili ug mga Pinili dugay ra kaayo kamong puwerting pagkailad sa mga lobo nga nagpatin-aw para makita nga susama sa karnero. Nakasulod sila nga nagakamang uban sa iyohang mga toril. Ilahang gitukub ang AKOANG mga Nating Karnero kay ang mga Nating Karnero dili man kaila sa mga lobo nga nagatakuban isip usa ka karnero. Kadaghanan sa mga inilang Pastor, mga Evangelista ug mga panglingkawas nga pagpang-alagad (deliverance ministries), ug kadaghanang mga Kristianos nakaila sa ilahang mga pangalan, sa tinuoray nagaampo sa lain, maskin na kon nagatawag diha sa pangalan ni Jesus ug apan sa tinuoray mga sekretong 33rd degree masons.

Kining mga dautang mga lobo nagaampo ug nagaserbisyo ni satanas nagaandam sa mga Nating Karnero ug mga Karnero ingon nga sakripisyo sa dihang ilahang gibasa ang Balaang mga Kasulatan ug gituis kini panunut sa ilahang imahe sa ilahang dios ug gimaniubra (manipulate) ang Balaang mga Kasulatan nagahimo ug pangatarungan para sa ilahang kaugalingong mga sala. Pagbantay AKOANG mga gagmay'ng Karnero ug mga Nating Karnero! DAGAN gikan niining Babilonyahanong mga Pastor ug mga evanghelista, wala sa sulod kanila ang AKOANG BALAANG ESPIRITU. Kining mga dautang tawo nagbuhat ug usa ka panumpa sa dugo kay ang tanang 33rd degree masons nagbuhat ug panumpa sa dugo (blood oath) didto ni satanas, pagpanumpa sa paglaban didto kaniya, maskin na ang pagpangahas sa paggamit sa pangalan ni "AKO MAO" ("I AM") apan ilahang gilikayan ang PANGALAN ni YAHUVEH ug YAHUSHUA apan wala sila mahadlok sa pangalang Jesus o Kristo.

Mga hinigugma dili kini nagpasabot nga ang tanan kadto kinsa naggamit sa pangalang Jesus Christ imbes maggamit sa AKOANG Sagradong PANGALAN nga YAHUSHUA mga lobo o mga 33rd degree masons. Kadaghanan sa AKOANG mga Anak libot niining kalibotan nagtawag KANAKO Lord Jesus Christ. Ayaw kahadlok, makapaneguro kamo kahibalo AKO kinsa ang AKOANG mga Kabataan. Pahinumduman KO kamo nga ang AKOANG Balaang mga Kasulatan nagapasidaan sa kadto kinsa maabot ug moingon "Ginoo, Ginoo, dili ba nanaghimo man kamig mga profesiya tungod sa imong ngalan, ug nanagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan?" Ug unya magaingon ako kanila, "Wala ko gayud kamo igkaila; pahawa kanako, kamong mga mamumuhat ug dautan." (Mateo 7:22-23)

Kining mga dautang lobo nakailad sa mga masa apan pagbantay kamo mga dautang Pastor kinsa gitelebisyon sa mga estasyonan sa TV lukopkalibotan ug sa kahanginan sa radio, pagbantay kay wala AKO mailad, kahibalo AKO sa inyohang mga buhat nga inyohang giangkong gibuhat sa AKOANG PANGALAN ug apan diay gibuhat ninyo kining mga bakak nga mga pagpadayag (false manifistations) ubos sa mga tinagong (occult) gahom ni satanas. Pagaanihon gayod ninyo kon unsa ang inyohang gitanom ug mao kana ang Imperno ug ang Linaw nga Kalayo. Sa dihang ang AKOANG Paghukom maabot mahisusama kini nga daw anaay usa ka higanting kumo gasuntok o galamoy sa inyohang binuhat sa tawong mga templo didto sa yuta. Nangakabuak nga mga balay binuhat sa bildo mahagba paubos.

Mga "New age" Pastor dili kamo init ug dili usab bugnaw ug isuka KO gayod kamo gawas sa AKOANG baba. (Gipadayag 3:16) Pagbantay kahibalo AKO sa inyohang mga buhat gusto lamang kamong mag-isturya parti sa langit ug wala nagapahimangno o mituo man lang nga anaay grabeng mga sangputanan ang pagpakasala ug kana mao ang Imperno ug ang Linaw nga Kalayo. Kamong mga dautang Pastor kinsa naggiya sa katawhan sa pagkahisalaag, inyohang gikahadlokan ang pagtudlo parti sa Imperno ug sa Linaw nga Kalayo kay kahibalo man kamo nga kana ang inyohang sunod nga puloy-anan! Ayaw kamo kailad, AKOANG usbon pang-ingon sa mga Babilonyahanong mga simbahan kay AKO si YAHUSHUA maghukom kaninyo ug ang inyohang mga buhat ug ang inyohang kwarta ug ang inyohang pagkailado dili makaluwas kaninyo sa umaabot nga Adlaw sa Pagpanghukom. (Pinadayag 2)

Kamo nga nagaserbisyo kang satanas ug nagatawag sa inyohang kaugalingong 33rd degree masons, kamo kinsa nagatawag sa inyohang kaugalingong illuminati walay kahayag dinha sulod kaninyo. Ang DIOS sa binuhat nagbuhat sa Imperno ug sa Linaw nga Kalayo para sa laing katuyoan ug kini mao para sa mga natagak nga mga anghel ug kang satanas apan kamo kini ang kinsa namugos sa pagpabilin sa pagrebelde ug sa pagserbisyo sa ginoo sa pagkamasupilon ug rebelyon ug sa anti-kristo ug magpuyo kamo sa walay katapusang silot tungod kay imohang gibalibaran ang AKOANG Kaluwasan. Eksamena ang mga bunga AKOANG mga Anak.

Kon bisan kinsang mga Pastor nga wala mahilinya subay sa AKOANG Balaang Pulong nan dagan gikan niining maong Pastor. Ang simbahan dili ang building; ang simbahan ug ang Templo kay ang AKOANG mga Katawhan nga nagkatigum nagkauban sa AKOANG PANGALAN. Ayaw kailad sa kabantog ug sa bahandi, sa gidak-on sa usa ka simbahan o Templo o congregasyon. Ayaw kailad sa mga bakak nga mga pagpadayag sa unsa nga ang uban nagatawag mga milagro ug apan sultihan KO kamo kini Salamangka (Sorcery) ug Alkemiya (Alchemy). Sultihan KO kamo kini ang tinagong gahum nga nagapuno sa daghan kaayo ninyong mga simbahan ug oo, sa Kristianos nga mga kahanginan (airwaves). Unsa man kadugaya AKOANG mga Kabataan ang gikinahanglan nga AKO maghulat para maabot ug mokuha sa AKOANG Pangasaw-onon? Sultihan KO kamo hangtud kanus-a, hangtud ang AKOANG Pangasaw-onon mohunong sa pagkamasupilon ug magsugod pagtuman kon unsa ang ilahang nahibaloang kamatuoran ug magasugod pagpanglayas gikan sa mga dautan sulod sa kadaghanan sa mga nagadumalang simbahan. Kon nakadungog kamo sa AKOANG tingug niining propesiya ug manglayas karon sa mga Babilonyahanong mga simbahan nan dili kamo magalinkod sulod sa mga inawat (counterfeit) nga mga simbahan kon ang anti-kristo maabot na sulod niining mga simabahana ug siya ginasimba ug siya manimuyo (resides).

* * * * * * *

Busa kini ginasulti, busa kini ginasulat sa ilalom sa dihog sa RUACH ha KODESH. Palihug ayaw labaya ug bato ang mensahero sa tinuod lang palihug taboni akoang kaugalingon ug ang akoang bana ug kining pagpang-alagad sa pag-ampo para panalipod. Kining propetikong mensahe kay para lamang sa mga Kabataan ni YAHUSHUA nga gitawag usab ang GINOONG Jesus Christ. Kining propetikong mensahe kay para sa kadtong kinsa makadungog ginamit ang ilahang espirituhanong mga dalunggan ug makasabot (discern) ginamit ang ilahang espirituhanong mga mata sa kamatuoran nga ginasulti niining propesiya, tanan kaninyo gawas kanila ayaw pagtagad, kining mensahea dili para kaninyo ug susama kamo sa dautang paraon (pharoah) ug magpabiling espirituhanong bungol sa mga pulong sulod niining propetikong mensahe.

Nakakita ako ug usa ka panan-awon (vision) sa dihang ginahatag kining pulong diri kanako ug nakita nako sa sulod sa mga simbahan ang patong-patong nga patay ug ugang mga bukog nagkatibulaag nga mga skeleton nagpatong-patong sa usag-usa ug ibabaw sa lain, ang kinabuhi nahiabot sulod sa mga patay'ng mga bukog ug nahimo silang tibuok nga skeleton nagaambak-ambak ug nagdagan-dagan sa dihang ang unod ningbalik tapot sa ilahang mga bukog sa dihang ang kamatuoran nahiabot diha kanila ug kahibalo sila nga ang kamatuoran sulod niining propesiya ang nagpagawas kanila ngadto sa kagawasan.

Mapaubasanong gi-submiter ko kini kaninyo sa NGALAN ni YAHUSHUA.

Usa ka Sulugoon, Anak, Manggugubat ug Pangasaw-onon ni YAHUSHUA.

Ari na YAHUSHUA ari na pagdali sa NGALAN labaw sa tanang PANGALAN YAHUSHUA ha MASHIACH (YAHUSHUA ang MESIYAS) Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah 12:20 sa hapon 10/16/02

Palihug ipaambit kini sa uban para ang kamatuoran makabutang usab kanila sa kagawasan. Ako nag-ampo sa NGALAN ni YAHUSHUA ha MASHIACH.

Busa kini ginasulti busa kini ginasulat ug managkauban kami nagaampo DIOS Amahang YAHUVEH nga mamahimo unta kaming angayan nga makaiskapo sa IMOHANG kasuko ug sa Dakong Katalagman nga umaabot sa NGALAN ni YAHUSHUA ha MASHIACH (Lukas 21:36) nga mahiapil unta sa usa lamang ka simbahan nga mahisakmit nga buhi para sa pagsugat ni YAHUSHUA sa kahanginan susama sa gikasulat nga gitawag ug ang simbahan sa Filadelfia (Pinadayag 3:7-12 )

www.amightywind.com
www.almightywind.com

* * * * * * *