PROPESIYA 123

Ang Pagkalaglag (Devastation) Umaabot Na! Ang Pagkalaglag Ania Na!

Ginahatag didto ni Apostol Propeta Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Nobyembre 9, 2013

* * * * * * *

Ang audio i-post ra sa dili madugay. Gikinahanglan namong ma-post kini sa labing sayong panahon.

Nag-ingon si YAHUVEH sa pagbutang gayod niini sa tanang mga Propesiya gikan karon ug sa umaabot: Gipasidan-an KO ikaw sa dugay nang panahon Elisabeth sa dili pagpangalan niining Pagpang-alagad (Ministry) sunod sa usa ka lalaki o sa usa ka babaye maskin na sa wala pay usa ka Pagpang-alagad. Gibutang KO kini sa imohang espiritu kay walay maskin na usa niini ang nabuhat pinaagi sa imohang kamot, walay maskin na usa niini ang nanggawas gikan sa imohang baba. Kini gikan sa baba ni YAHUVEH nga nagpahimogso. Kini gikan sa baba ni YAHUSHUA ang imohang MASHIACH nga nagpahimogso. Kini gikan sa baba ni RUACH ha KODESH ang imohang IMMAYAH nga nagpahimogso. Kon kini nahimo pa lamang unta pinaagi lamang sa imohang kamot dugay ra unta kining napalpak. Kini pinaagi sa hangin ni Shkhinyah Glory nga nagtayhop latas niining kalibotan, ang Balaang hangin sa pagkabuhi ug usab, dili kini pinaagi sa imohang gininhawa o napalpak na unta kini. (Isaias 42:8)

Niadtong Hulyo 2010 nag-ingon usab si YAHUVEH sa pagpuno niining nagsunod nga Kasulatan gikan sa ikaduhang Cronikas sa dili pa ang kada Propesiya:

2 Cron. 36:16, “Apan ilahang gibiaybiay ang mga Mensahero sa DIOS, ug gitamay ang IYAHANG mga pulong, ug nagpanamastamas sa IYAHANG mga Propeta, hangtud nga ang kasuko sa GINOO misilaub batok sa IYAHANG katawhan, hangtud nga dili na kini mapuypuy.”

* * * * * * *


Pinalanggang Anak nga Lalaki, ayaw itugot nga kini molabay lamang nga dili mamatikdan. I-post kining pag-ampo, pahibaw-a ang tanan, ang mga tig-alampong manggugubat (prayer warriors) niining pagpang-alagad (ministry): (sa) pag-isa sa ilahang mga panginahanglan paitaas sa AKOANG atubangan karong adlawa. Tan-awa DILI lamang ang kalaglagan, hinunua pasalamati AKO. Kay ang AKOANG mga Balaang anghel nagatrabaho sa subrang oras! Dili ninyo mahisabtan ang mga milagro nga anaa siging ginahimo! Kadto (kinsa) ginatuohang patay na, mahikit-an gayod. Kadto kinsa nahibulag, mahiusa gayod pag-usab sa ilahang mga pamilya. AYAW tan-awa lamang ang kalaglagan, hinunua hibaloi lamang kini, kadtong mga pangalan nga nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero, ang AKOANG mga Balaang anghel nagabantay, nagapanalipod ug oo, ang uban gidala na sa panimalay, pero WALA sila kabati ug sakit.

Busa Elisabeth, karon niining adlaw’ng Sabado (Sabbath Day) sa imohang pagtan-aw sa mga litrato, ayaw tan-awa ang kalaglagan. Kay AKO anaa diha sa bagyo, AKO anaa diha sa unos, buhaton NAKO bisan unsa ang kinahanglanon niini. Kay ang AKOANG kalagot mas grabe pa kaayo kay sa inyohang kayang masabtan. Gipasipalaan ang AKOANG Pangalan. Ang Pangalan sa AKOANG pinalanggang Anak gipasipalaan. Ang RUACH ha KODESH, ang AKOANG matam-is, matam-is bililhong ESPIRITU SANTO, susama sa inyohang tawag, kay gipasipalaan. Kini kay usa lamang ka patilaw (sample) sa AKOANG kapungot! Kini kay usa lamang ka patilaw sa AKOANG kasuko! Pasidan-an KO kamo, ug pasidan-an KO kamo, ug pasidan-an KO kamo umaabot na ang pagkalaglag. Gitagaan KO kamo ug mga Propesiya human sa laing mga Propesiya ug nagpasidaan nga ang pagkalaglag umaabot. Dili ba AKO ang DIOS kinsa motuman sa IYAHANG pulong? Usa lamang kini ka patilaw! Huwata hangtod ang tibook kalibotan magaligutgut! Huwata hangtod ang mga bolkan mangboto susama sa usa ka sunod-sunod nga reaksyon.

GUSTO AKO NINYONG BUGAL-BUGALAN!? Gusto ninyong tawgon kana unsa usa ka dulumtanan (obamanation/abomination) isip pwede ra (tolerable), isip mga butang nga dapat pagabuhaton! Ilahang gilabay ang pagkabalaan balik sa AKOANG NAWONG! AKOANG giingon nga ang AKOANG pulong nagapasidaan, nagasulti AKO pagawas sa mga Propesiya human sa laing mga Propesiya, ANG PAGKALAGLAG KAY UMAABOT! Unsang partiha ang wala ninyo mahisabti? AKO ang (YAH) DIOS nga nagademanda ug pagkabalaan. Ayaw pagdahom nga makalingkawas lamang kamo pinaagi sa usa ka pag-ampo. Ayaw pagdahom nga pwede ra kamo moingon, oh, pero ang DIOS kay gugma lamang. ANAA AKO NIANANG UNOS (HURRICANE)! ANAA AKO NIANANG LUNOP (FLOOD)! ANAA AKO NIANANG UNOS-ALIMPULOS (TORNADO)! ANAA AKO NIANANG GRABE KAAYONG BAGYONG NYEBE (BLIZZARDS)! Busa kini usa ka patilaw sa pagkalaglag nga umaabot.

AYAW tan-awa lamang ang pagkalaglag, hinunua ipunting usab ang imohang panan-aw sa mga milagrong AKOA gayong pagabuhaton sa susamang higayon. Tungod kay para niadtong mga Balaan bisan pa kon nagpuyo sila sa susama rang lugar, gitaguan kamo ubos sa landong sa AKOANG mga pako. Ang mga Balaang anghel magaprotektar gayod kaninyo. AKOA kamong tagaan sa inyohang mga gikinahanglan. AKOANG gigamit kining pagpang-alagad (ministry) sa pag-abot sa Asia. DILI ninyo mahunahuna unsa ka daghan ang nakaluhod ug nakaduko sa ilahang mga ulo ug gikompisal si YAHUSHUA isip MESIYAS. Dili ninyo masabtan giunsa NAKO paggamit kining pagpang-alagad ug ang tanang nagalain-laing mga pinulongan (tongues) ug daghan pang umaabot. Sa ingon niana kong maabot na ang pagkalaglag, kahibalo sila kinsa ang pangitaon, kahibalo sila kinsa ang tawgon/pagahilakan (cry out to). Ug ang AKOANG Kamot anaa imabaw kanila, ug mahigugmaon KO silang gikoptan. Mas daghan pang pagkalaglag ang umaabot, pasagdai ang Hollywood nga magkatawa, pasagdai si Holly nga magbugalbugal! Dili gayod sila makaikyas sa hampak, sa nagbukal nga itom nga dugo (boiling black blood plague). Kana unsa AKOANG gitawag ug dulumtanan (abomanation) ang pagbugal-bugal ni satanas nagabugal-bugal sa pinakabinuhat ni Adam ug Eva.

Nagapahimangno kamo. Ang katawhan nag-ingon, “Elisabeth, gusto namo’g bag-ong propesiya karong adlawa”. Unsa pa may anaa nga gikinahanglang isulti? Unsa na kadaghan sa mga katuigan nga AKO nagasulti gikan kanimo ug unsa na kadaghan sa mga pinulongan karon. Pamati sa mga pulong. Nagapasidaan AKO? Wala AKOY buhatong butang, wala, wala sa dili pa usa AKO makapadala sa AKOANG Balaang mga Propeta sa pagpasidaan. Ug nagpasidaan AKO. Wala lamang AKO nagpasidaan sa Unites States, gipasidan-an KO ang kalibotan. AKO si YAHUVEH ug dili AKO mabugalbugalan, AKO ang Magbubuhat sa tanan, ug kini usa lamang ka patilaw.

Iduko ang inyohang mga nalong sa AKOANG atobangan, sa dili pa ulahi ang tanan. Dawata ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA isip inyohang Ginoo, Dios ug Manluluwas sa dili pa ulahi ang tanan. PAGHINULSUL SA INYOHANG MGA KASAL-ANAN KARONG ADLAWA sa dili pa ulahi ang tanan! PASALAMATI AKO sa inyohang pagkaon karon, KON-DILI AKOA KINING KUHAON PALAYO. PASALAMATI AKO sa inyohang puloy-anan, KON-DILI AKOA KINING KUHAON PALAYO. PASALAMATI AKO sa inyohang mga pamilya sa dili KO pa sila kuhaon palayo. Pagmapasalamaton kamo KANAKO, GIKAPOY NA AKO sa pagkadili-mapasalamaton niining kalibotana! Bisan pa kadto kinsa naga-angkon nga sila mga AKOA, gikapoy na kaayo AKO sa inyohang pagka-ingrato, sa inyohang mga reklamo. Hunong sa pagpunting sa inyohang mga mata sa unsa nga wala NAKO gihatag, kay dili pa kini ang gitakdang panahon. Hinuon ipunting ang inyohang panan-aw sa kon unsa ang AKOANG Gugma, ug giunsa KO kamo pagpanalangin kay ang pagkalaglag nga umaabot lahi sa bisan unsang butang nakita na niining kalibotana. Ug kini usa lamang ka patilaw. Gibuhat KO kini sa pag-uyog sa kalibotan, sa pagyogyog pagpamata kaninyo. Ang inyohang Magbubuhat nahigugma kaayo kaninyo, AKO KO kamong giyogyog ug pukaw, ug AKOANG gigamit ang mga linog, AKOANG gigamit ang mga unos, AKOANG gigamit ang mga unos-alimpulos, AKOANG gigamit ang mga lunop, AKOANG gigamit ang mga grabe kaayong bagyong nyebe, AKOANG gigamit ang mga huwaw, gigamit gani NAKO bisan ang mga sakit sa ingon niana manawag/manghilak (cry out) kamo diri KANAKO.

Busa hilak ug pagsubo tungod sa kalaglagan nga inyohang nakita sa Asia, karon sa Pilipinas. Kay ang Asia nakahibalo na niining pagkalaglag sa una. Hinunua usab sa dihang naghilak ug nagsubo kamo, Pasalamati AKO taliwala sa mga bagyo, kay ang kadto kinsa mga AKOA anaa sa Palad sa AKOANG Kamot. Kadto kinsa IYAHA kang YAHUSHUA kay anaa sa palad sa IYAHANG Kamot.

Busa padayon kamo sa pagpasidaan, kong gusto AKO mupagawas AKOG isturya. Ug ibutang kanang propesiya sa atobangan sa tanan sa makausa pa [Propesiya 55: PAHIMANGNO-I ANG KATAWHAN! ANG PAGKALAGLAG KAY UMAABOT!!!]. AKOA nang gisulting daan ang kalaglagan umaabot. AKOANG paga-uyogon ang tanang butang nga pwedeng mauyog, tanang pondasyon sa mga pamaagi nga dili ninyo kayang masabtan, panigurua lamang gayod nga ang inyohang balay wala sa imabaw sa nagaunlod nga balas (sinking sand) ug kini ginahimo imabaw sa solido nga bato, nga si YAHUSHUA ang inyohang MESIYAS, ang AKOANG bugtong ANAK, ang inyohang bugtong paglaom sa kaluwasan.

Dili na AKO mabugalbugalan pa. Gipasidan-an KO kamo. Giingnan KO kamo. Ang AKOANG kalagot nagasamot lamang kagrabe kada higayon nga kini mahilangan. Ang pangasaw-onon ni YAHUSHUA nagahilak/nanawag (cry out) kada adlaw, kanus-a KA man maabot? Una, ang pagkalaglag. Ug kini kay usa lamang ka patilaw (sample). Busa padayon sa unahan, padayon pagbugalbugal KANAKO pinaagi sa inyohang mga balaod para sa homoseksualidad (pagka-bayot/pagka-tomboy). Padayon sa unahan, padayon pagpatay sa mga bata sulod sa tago-angkan. Usa lamang kini ka patilaw sa pagkalaglag.

Kamo kinsa naghunahuna nga datu kaayo kamo ug makidiyosnon, Kanye West, kinsa nagtawag sa kaugalingong yeezus, UMAABOT NA ANG PAGKALAGLAG! Kamo kinsa naga-promote ug pakadilibalaan (unholiness), pornograpiya, ang pinakahiwi sa pakighilawas---maskin na paubos padulong sa pakighilawas sa mananap---makapaniguro kamo gayod niini, UMAABOT NA ANG PAGKALAGLAG! DILI na unya kamo makapadayon pa sa pagbugalbugal sa taas pa nga pahanon. Padayon sa unahan, pagpapasar ug inyohang mga balaod niining kalibutana, hinunua magabayad kamo sa prisyo. Ug kini usa lamang ka patilaw. Paghulat hangtod inyohang makita UNSA ANG NAGAGIKAN SA LANGIT! Paghulat hangtod inyohang makita kana unsa inyohang gibugalbugalan nga nagagikan sulod sa mga kapanganoran. Makapaniguro kamo niini, AKO si YAHUVEH, AKO ang Magbubuhat, ug DILI AKO mabugalbugalan nga walay grabing mga sangputanan. Gusto kamong mahimong AKOANG kaaway, oh kamong mga adunahan ug kamong mga inila sa Hollywood? Ipakita KO kaninyo ang usa ka kaaway. Gikataw-an ug gibugalbugalan KO kamo, kamo uban sa inyohang bulawang mga kasilyas, ISABWAG KO KAMO PAUBOS SA AWASANAN! Kamo kinsa nagakolekta sa inyohang mga bulawan ug nagatago sa inyohang mga bahande ug nagabuhat sa inyohang mga sudlanan (bunkers) ilalom sa yuta. Scientology! (nagkatawa) Gibugalbugalan KO kamo! Umaabot na ang pagkalaglag. Nagtuo kamo nga dili kamo maunsa? WALA kamo kahibalo unsa ang AKOANG gitagana alang kaninyo.

Apan gusto AKONG magadasig---kong ang inyohang balay nabuhat imabaw sa solidong bato ug dili imabaw sa nagaunlod nga balas, kong an inyohang angkla mao si YAHUSHUA MESIYAS ug nagpuyo kamo sa kada adlaw sa paglipay KANAKO, kong AKO ug ang AKOANG ANAK ug ang matam-is nga RUACH ha KODESH mao ang unang mga gugma sa inyohang kinabuhi, oh AKOANG pinalangga, wala kay butang nga dapat kahadlokan, ang inyohang PAPA ania ra. Kong inyohang gikuptan pataas ang sukaranan sa pagkabalaan ug naga-isturya kamo batok sa dili pagpakabalaan (unholiness), walay butang nga dapat ninyong kahadlokan, ang inyohang PAPA YAH ania ra. Kon dili ninyo igsapayan nga kamo pagadumtan tungod ug alang sa Ngalan sa AKOANG ANAK nga si YAHUSHUA ug ikaw ginalutos ug ginatawag ug dautang mga pangalan sa tanang paagi, makapaniguro kamo ang inyohang PAPA YAH ania ra. Kakita AKO sa tanan. Kahibalo AKO sa tanan. Kadungog AKO sa tanan. Kakita AKO sa tanang luha nga nangatagak, mga bililhon KO kaayo sila, sila susama sa mga gagmayng botelya (vials) nga ginadayan-dayanan ug mga mahalong mga bato sa Langit. Ug kon kamo maabot na sa panimalay, sa tanang mga panahon nga nagtuo kamo nga kamo nag-inusara ug wala AKO makadungog sa inyohang hilak, AKOANG ipakita kaninyo kadtong mga gagmayng botelya, AKOA silang ablihan ug inyohang makit-an ang matam-is nga humot nga manggawas, ug makahinumdum kamo nga anaa ra diay AKO diha sa tanang higayon.

[Update: Sa Nov. 16, 2013 – Ako, si Niko, nagbasa niining Propesiya didto kang Elisabeth sa adlaw’ng Sabado ug sa gibasa ko didto kaniya kining parti mahitungod sa gagmay’ng mga botelya, iyaha akong gipahunong ug niingon, “WOW, karon lang gyud nakakita ako ug usa ka gamay’ng botelya, wala kiniy kaparihas dinhi imabaw sa kalibotan. Ang sukod sa botelya mga 6 ka tiilan ang gitas-on, susama katas-on sa usa ka tawo”. Giingnan ko siya kining botelyaha imoha gayong botelya, uban sa tanang mga luha nga iyahang gihilak latas sa mga katuigan. Nangatawa kami, pero nagatuo gayod kami nga kang Elisabeth kadtong botelyaha nga iyahang nakita. PAGKANINDOT!]

Kay kon mohilak kamo tungod ug alang sa pagkamatarong, susama sa AKOANG Propeta karon [Nagahilak si Elisabeth sa nagasulti si YAH pinaagi kaniya], kadtong mga luhaa ginabutang sa gagmayng botelya ug managlahi ang mga mamahalong bato sa usag-usa, kay AKO lamang ang kahibalo sa prisyong inyohang gibayad, apan ayaw’g luwat, ayaw’g undang! Kay dako, dako, dako, ang inyohang mga premyo nga nagahulat kaninyo sa Langit! Ug kon ang inyohang trabaho imabaw niining kalibotan matapos, AKOA kamong hangupon ug ignan, “Ang trabaho maayong pagkabuhat.”

Nahigugma AKO sa igo sa pagpasidaan ug gibuhat KO kini sa dugay ug daghan na nga mga katuigan. Basaha ang Balaang mga Kasulatan, AKO ang mao rang YAHUVEH, nga nagapanalangin ug nagatunglo, nagasamad ug nagaayo. AKO ang mao rang YAHUVEH, nga nagabuhi sa patay. AKO ang mao rang YAHUVEH, nga nagahatag ug paghukom ba o kaluwasan. Wala AKO mausab. Ang AKOANG ANAK nga si YAHUSHUA wala mausab. Ang matam-is nga RUACH ha KODESH wala mausab. Ang Balaang Espiritu nagabadlong (convicts)! Inyoha kining pagpili kon mutuman ba kamo! Kay KAMI ang Balaang Tulo Ka Persona (Holy Trinity) wala mausab.

Tapos na ang Propisiya

Si Elisabeth nagasulti:

Kining pulong ningawas karon sa Adlawng Igpapahulay (Sabado) sa pagkahuman nakog mata ug sa akoang pinalangga. Sa wala pa gani kami nakakaon, nigsulod siya ug siya niingon, “Unsa man ang kasulatan para karon?” Tungod kay sa akoang telepono [smart phone] anaa akoy lain-laing mga aplikasyon sa bibliya ug manggawas sila ug busa kasagaran amoang tagaan ug panahon para mahibaloan unsa ang gina-ingon niini, ug sa wala ko pa kini nakita, anaa akoy sulat kadaadlaw, kini mao ang “dailymail.uk.” Bitaw anaa akoy newspaper nga mugawas ug akoang nakita ang litrato sa Pilipinas ug nagsugod na lamang ako sa paghilak. Nakita ko ang usa ka inahan uban sa iyahang himalatyong, sa iyahang patayng anak, sa iyahang mga bukton ug ang pagkalaglag sa tibook lugar libot kaniya. Busa ako ug ang akoang pinalanggang bana, nagsugod kami sa pag-ampo ug siya nagsugod pag-ampo kon unsaon ni Abba YAH pagpanalipod kadtong anaa sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero ug siya nagkanayon, kon wala man gani sila gipanalipdan gikan sa pagkalaglag nan kahibalo na kita nga nangadto na sila sa Langit, ug sa diha dayon sa iyaha kining gipanulong, nagsugod ako sa pagsulti ug laing pinulongan ug kining pulong nigawas.

Katawhan ayaw sipyata [nagkatawag hilaw ug hinay (chuckling)] ayaw, ayaw palihug – mao kini ang Balaang Magbubuhat nga wala mausab. Ang mga pulong sa Balaang mga Kasulatan wala mausab. Lamang tungod kay nagpapasar silag mga balaod niining kalibutan sa pagbugalbugal sa atoang Magbubuhat, sa pagbugalbugal sa binuhat, sa pagbugalbugal sa pagkabalaan, ayaw kamog padala niini. Kay mao kini si satanas ang naghari sa dautan ug siya adunahan, usa ka Hollywood nga nag-promote niining mga dautang mga istilo sa pagkinabuhi. Kining Miley Cyrus ug ang pagkamangil-ad (obamanation) nga siya nahimo nang mao.

Mga kabatan-onan (teen agers), ayawg tan-awa ang mga Kardashians, ang mga Kartrashians, ang mga whoretrashians, ayaw kamog lantaw kanila para sa usa ka panig-ingnan. Dili kini mao ang gusto ninyo, kay ang tanan nilang maangkon mao ang impirno sa tibuok iternidad.

Ang atoang Magbubuhat dili mabugalbugalan. Busa padayon sa unahan mga kaaway langkata ug gisia na usab ang laing propisiya, pero para sa niadtong kinsa ang mga pangalan anaa sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero ug sa kadto kinsa nakadungog sa tingog sa MAGBUBUHAT niining adlawa nga nagaisturya pinaagi kanako, usa lamang ka ubos nga sudlanan hinimo sa lapok, palihug, palihug, palihug, dawata kining pasidaan nga gikan sa Langit sa seryusong paagi. Ang pagkalaglag kay umaabot ug ang pagkalaglag ania na, higayon na lamang ang gihulat niini [Propesiya 102: Nagaingon si YAHUSHUA, “Oras na Lamang ang gihulat”].

Higayon na lamang ang gihulat niini sa dili pa kita mangadto sa panimalay, halleluYAH, ug ang atoang trabaho matapos na ug kining tanang pag-antos mamahimo na kining bililhon, akoang mga palanggang mga brothers ang sisters. Dili na mahinongdanon giunsa kita paglutos, bisan unsa pa ang atoang pagalatason. Kining tanan mamahimo na kining bililhon, bisan pa kon nakakab-ot lang kita ug usa ka kalag para sa Kahimayaan ni YAHUSHUA atoang MESIYAS.

Niining Nobyembre 9, 2013, ang pulong nahuman sa alas 2 sa hapon ug usab amo lamang iampo ug ang akoang pinalangga magabutang, usa ka pag-ampo nga iyahang ginapamulong nga nagakutaw sa dihog pataas ug hatagan siya ni YAH pag-usab sa mga pulong para makahibalo kamo, hinigugmang Pilipinas, hinigugmang Asya, gihigugma kamo namo amoang mga brothers ug sisters ni YAHUSHUA kinsa ang mga pangalan nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero. Mga mangtamakay ug demonyo ni YAHUSHUA (YAHUSHUA’s demon stompers), mga intercessory prayer warriors, tanan kinsa napanalanginan pinaagi niining Balaang Pagpang-alagad palihug iampo sila. Pero kahibalo kita niini, ang atoang PAPA nag-ingon niini, ang mga pangalan kinsa nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero kay anaa sa palad sa IYAHANG kamot ug walay bisan unsang butang niining kalibutana nga pweding mahitabo diri kanato nga wala gitugot sa atoang PAPA YAH para sa IYAHANG kaugalingong katuyoan ug anaay maayong butang ang mogawas gayod gikan niini.

Busa sa dihang motan-aw kamo sa balita susama sa akoang gibuhat ug makita ninyo ang mga litrato, dili na kinahanglanon ninyong mohilak ug mangutana ngano man, karon kahibalo na kita. Hinunua ipunting ang inyohang panan-aw diha sa tanang mga milagro nga gibuhat sa IYAHANG balaang mga anghel nga gipahimo sa atoang pinalanggang Magbubuhat ug sa mga saad nga IYAHANG ginahimo susama sa anaa sa Salmo 91.

Busa kini gipamulong, busa kini ginasulat,
ubos sa dihog sa RUACH ha KODESH
didto ni Apostol Propeta Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu).

Nakapalagot sa kadaghanan, ug usa ka panalangin sa uban, usa ka Bata, Manggugubat, Pangasaw-onon ni YAHUSHUA ang MESIYAS.

* * * * * * *