PROPESIYA 122

"Ayaw Pagpakabastardong Anak," mao kini ang giingon, ni YAHUSHUA ha MASHIACH!

Ginahatag didto ni Apostol Elisabeth (Elisheva) Elijah
Gihatag pagka Pebrero 21, 2012, Napagawas pagka January 5, 2013
Sa Websters nga Diksyonaryo ang ipasabot sa Bastardo: 1. Usa ka anak sa gawas.

* * * * * * *

Si YAHUSHUA wala nagapasabot sa pagkabastardong anak dinhi sa lawasnong gingharian (physical realm) dinhi sa kalibotan. Nagapasabot si YAHUSHUA sa Espirituhanong gingharian dinhi niining Propesiya ug nagasulti para sa niadtong kinsa naghunahuna nga anaa silay Amahan sa Langit pero sa tinuoray usa sila ka mga bastardong anak sa mga Mata ni YAHUVEH.

Nag-ingon si YAHUVEH sa pagbutang gayod niini sa tanang mga Propesiya gikan karon ug sa umaabot: Gipasidan-an KO ikaw sa dugay nang panahon Elisabeth sa dili pagpangalan niining Pagpang-alagad (Ministry) sunod sa usa ka lalaki o sa usa ka babaye maskin na sa wala pay usa ka Pagpang-alagad. Gibutang KO kini sa imohang espiritu kay walay maskin na usa niini ang nabuhat pinaagi sa imohang kamot, walay maskin na usa niini ang nanggawas gikan sa imohang baba. Kini gikan sa baba ni YAHUVEH nga nagpahimogso. Kini gikan sa baba ni YAHUSHUA ang imohang MASHIACH nga nagpahimogso. Kini gikan sa baba ni RUACH ha KODESH ang imohang IMMAYAH nga nagpahimogso. Kon kini nahimo pa lamang unta pinaagi lamang sa imohang kamot dugay ra unta kining napalpak. Kini pinaagi sa hangin ni Shkhinyah Glory nga nagtayhop latas niining kalibotan, ang Balaang hangin sa pagkabuhi ug usab, dili kini pinaagi sa imohang gininhawa o napalpak na unta kini.
(Isaias 42:8)

Niadtong Hulyo 2010 nag-ingon usab si YAHUVEH sa pagpuno niining nagsunod nga Kasulatan gikan sa ikaduhang Cronikas sa dili pa ang kada Propesiya:
2 Cron. 36:16, “Apan ilahang gibiaybiay ang mga Mensahero sa DIOS, ug gitamay ang IYAHANG mga pulong, ug nagpanamastamas sa IYAHANG mga Propita, hangtud nga ang kasuko sa GINOO misilaub batok sa IYAHANG katawhan, hangtud nga dili na kini mapuypuy.”

* * * * * * *Anaa kami sa amoang pag-ampo mahitungod sa usa ka butang nga may kahilambigitan sa Youtube ug nakamatikud (naka-discerned) si Elisabeth ug mga pulong “Anti-mesiyas” diha sa Balaang pinulongan ug nahibulong siya kon siya (he) ba ang nagpaluyo sa usa niya ka damgo diin siya ginapanid-an.

Sugod sa Propetikong Pulong:

Elisabeth, nganong nahingangha ka man pag-ayo? Dugay ra nimong nakuha ang iyahang pagtagad (attention). Kinsa ba diay ang imohang gihunahuna ang nagpaluyo sa mga pagpangataki?

Kini kay AKOANG gubat!

Gigamit NAKO ang Amightywind! Gigamit NAKO ang AKOANG espesyal nga mga manggugubat, ang AKOANG espesyal nga Pangasaw-onon pero ang tanan kaninyo anaay proteksyon. Tanan kaninyo nagsul-ob sa AKOANG hinigiban, kay anaa ra AKO dinha sa inyohang kiliran.

Ang Youtube dugay rang daw usa ka nagdilaab nga hurnohan (furnace), dili ba? Kadaghan sa panahon nga nakaingon ka, “Oh dili, wala ko kahibalo unsaon nako pagpadayon pagpakabuhi (pag-survive),” samtang ang mga pulong sa pagdumot nagahulga sa pag-ugdaw kanimo. Apan kada higayon gitagaan KO ikaw’g unsa ang gikinahanglan para magmadaugon! Kada higayon giisa KO ikaw balik pagbarog pag-usab, ug nag-sulti AKO para sa tanan kadto kinsa ginaataki. Sa diin ikaw huyang, gihimo KO ikawng mas kusgan! Sa diin ikaw anaa sa kahadlok, gihimo KO ikawng mas isog!

Oh, AKOANG mga Kabataan, ayaw banabanaa ug ubos (i-underestimate) ang gahom nga dugay nang nahatag kaninyo para sa pagkig-away batok sa mga kaaway sa inyoha gayong kalag. Ang AKOANG mga kaaway inyohang mga kaaway! Ang inyohang mga kaaway AKOANG mga kaaway!

Busa ayaw kahadloki ang gubat nga dugay rang gisangka batok kaninyo bisan tinuod ug kini mora ug nagagikan pinaagi sa mga kamot sa tawo [kini] kay labaw pa kay sa usa lamang ka tawo nga may kamatayon. Lamang basta inyohang buhaton unsa ang AKOANG isulti kanimo nga pagabuhaton, lamang basta inyoha AKONG tumanon, bantayan KO kamo nga luwas sa kanunay. Ayaw banabanaa ug ubos ang gahom sa kaaway, pero ayaw banabanaa ug ubos ang AKOANG gahom kay AKOA gayod nga pagada-uton kining mga kaaway! Maabot kini sa pahanon nga wala ninyo damha.

(Deu 4:24 “Kay ang GINOO nga inyohang DIOS mao ang kalayo nga nagaugdaw, gani DIOS nga abubhoan.” Job 4:8,9 “Susama gayod sa akoang nakita, sila nga nag-uma sa kadautan ug nagpugas ug kangil-ad, nag-ani usab sa ingon. Pinaagi sa buto (blast) sa DIOS sila mangahanaw, ug pinaagi sa gininhawa sa IYAHANG mga ilong nangahurot sila. ”)

Ayaw pagkuha ug mga binuang nga mga kahigayonan. Pinaagi sa pag-ampo dad-a ang tanan diri KANAKO. Ipadayong i-ampo kanang dili makitang linya sa puwersa palibot kanimo kay usbon ko pag-ingon anaa kanimo ang pagtagad sa anti-mesiyas. Mas ulahi kini kaysa imohang gihunahuna! Mas gamay na lamang kaayo ang oras kaysa imohang gihunahuna! Lamang magmaisugon ka. Ayaw itugot nga ang mga kaayaw makakita kanimo nga gipaningot.

Sylvester gusto ba ikawng mahibalo sa pinakanindot nga video nga AKOA gayod nga gipa-record nimo? Kini mao ang ulahi nimong video [Marso 15, 2012].

Sa dihang nakakita ang mga kaaway, bisan sa kangil-ad sa tanan nilang gibuhat diha kanimo, taas gihapon ikawng nagabarog ug gipanalanginan ka ug usa ka pinalangang asawa diha sa imohang kiliran ug gitagaan KO ikaw ug pagkatawa (laughter)! Ug kining maong pagkatawa gitamay nila. Kahibalo sila nga walay bisan unsang butang nga ilahang gibuhat ang makakuha palayo niadtong mga panalangina. Ug karon nakahibalo na usab sila sa diin nga nagtuo sila nga aana ray usa karon nakakita sila ug duha, kay ang kalipay, ang AKOANG kalipay ang inyohang kusog.

Mao kini ang hinungdan nga dili AKO gusto nga bisan si kinsa ang moatubang sa camera gawas kon anaa makita sa ilahang mga dagway ang AKOANG kadaugan. Ayaw pagpakita nga mora ka ug gikulata, ginamit ug gikapoy kay unsaon man niana pagpakita sa AKOANG kadaugan? Kon sa dihang mabati ninyo kini sa ingon niining paagi ug busa mao gayod mabati ninyo ug busa gibati ninyo, itago lamang kini nga pribado tali kanimo ug KANAKO, pero ayaw itugot nga ang mga kaaway makakita ninyong gipaningot. Ayaw itugot nga ang mga kaaway makakita ninyong naghilak kay usbon NAKO pag-ingon, and AKOANG kalipay (joy) diha kaninyo ilahang gitamay (despise).

Oh AKOANG mga Pinalangga, dili gani ninyo maskin na masugdan pag-ihap o masabtan man lang ninyo ang gidaghanon sa mga kalag nga inyohang naabot - ang hugut nga pagtuo (conviction) nga niabot diha kanila sa dihang ang ilahang mga nalong nabasa sa luha ilahang gitugyan (gi-surrender) ang ilahang kabubut-on ug ang ilahang kinabuhi diri KANAKO. Nganong naghunahuna man ka nga nakuha nimo ang pagtagad sa anti-mesiyas tungog kay wala lamang nimo kini gibuhat sa usa ka pinulongan, ang usa ka pinulongan sakto na kalisod para maantos sa mga kaaway pero nahibaloang dili sila makasira sa imohang baba ug makapahilom kanimo sa dihang ilahang nahibaloan nga ang imohang pangandoy mao ang pag-abot niining kalibotana sa tanang mga pinulongan. Mao kini ang hinungdan nga gibutang KO ikaw dinhi ug gigamit KO ang kaugalingong makina sa kaaway sa pagbuhat niini. Oh dako, dako, dako, dako, dako ang imohang mga panalangin.

Lamang pagpadayon sa pagbarog. Ayaw gayod itugot nga makit-an ka sa mga kaaway nga nahagba sa kapildihan. Lamang kuhaa ang AKOANG kamot. Sa ingon niana, ang AKOANG kusog dili masugdang matandi sa bisan si kinsang babaye o lalaki. AKO, si YAHUSHUA, nagapabarog kanimo pataas. AKO, si YAHUSHUA, nagagakos sa AKOANG mga bokton sa paghigugma libot kanimo. AKO, si YAHUSHUA, nagatrapo sa mga luha gikan sa imohang mga mata. Ug AKO, si YAHUSHUA, magapatay sa kadto kinsa AKOANG tinamay! Ang AKOANG mga Pulong dili mamakak!

(Gipadayag 6:16, “Ug nagpanawag sila sa mga bukid ug sa mga bato, "Tumpagi kami ug taboni kami gikan sa nawong sa nagalingkod sa trono, ug gikan sa kapungot sa Nating Karnero.” Isaias 11:4, “…ug pagahampakon NIYA ang yuta sa baras sa IYAHANG baba; ug pinaagi sa gininhawa sa IYAHANG mga ngabil pagapatyon NIYA ang tawong dautan.”)

Unsa ang gikasilagan sa AMAHAN, AKOANG gikasilagan! Ang katawhan gustong bahinon ang Libro nga ginatawag ang Bibliya ug gusto nilang dumalahon ug ingnon anaa lamang AKO sa Bag-ong Testamento. Ilahang gikalimtan nga AKO ang Libro! AKO ang Pulong nahimong unod! Wala kini’y pagkabahinbahin! Anaa usab AKO diha sa kanang kinsa inyohang gitawag ug Karaang Testamento. Ginahisgutan AKO ni Daniel. Naghisgot parti KANAKO si Daniel. Pangitaa ug inyoha gayong makit-an.

Lamang ipadayon ninyo pagwali unsa ang gihatag KO kaninyo. Dili tanan niini nangahulog sa mga bungol nga mga dalunggan. Kadto kinsa AKOANG Karnero ug mga Nating Karnero mamati gayod sila. Bisan kon wala nila masabti ang tanan nga inyohang gisulti kaila sila sa AKOANG tingog. Kaila sila nga nagagikan sa Langit sa itaas ang maayong bunga nga ania niining Pagpang-alagad.

Mao kini ang mga pulong AKOANG gustong isulti kanimo sa dihang imohang gisulayan pagguba ug pokpok ang usa ka pultahan nga dili pa NAKO gustong ihatag ang tubag.

Lamang pahulay diri KANAKO, pagpapresko pag-usab diri KANAKO, tugoti AKO sa pagbobo sa AKOANG gugma diha kanimo, paghiuli (restoration).

Dili gayod AKO sayo ra kaayo. Dili gayod AKO ulahi ra kaayo. Ug Niko namati ka KANAKO. AKOANG anak maskin na karon ang AKOANG Espiritu nagkabig kanimo sa pagpamati ug pagtuman. Kana lamang ang AKOANG gipangayo. Buhata ang imohang parti ug buhaton NAKO ang AKOA. Kon ingnan KO ikaw sa pagpanagana, maskin na kon moingon ka, “Oh wala ko mabalaka parti niana, DIOS ang magapanalipod”…basta lamang imoha AKONG tumanon…, basta lamang imoha AKONG tumanon.

Padayon pagdutdut pagpaduol KANAKO. Pangamoyo KANAKO nga makig-isturya AKO kanimo sa kamingaw sa kagabhion. Lamang padayon pagdutdut pagpaduol KANAKO kay walay hinigiban nga naporma batok kanimo ang mas gamhanan pa kay KANAKO. Walay bisan unsang butang ang dili NAKO maguba. Walay mga mata nga dili NAKO mabutaan. Walay makina nga dili NAKO maguba. Paghupot ug pagsalig KANAKO. Paghupot ug pagsalig sa mga hut-ong sa Balaang mga anghel nga AKOANG giposte libot gayod sa AKOANG mahal nga Pangasaw-onon. Paghupot ug pagsalig KANAKO. Ayaw pagduhaduha sa AKOANG gugma kanimo. Ayaw pamati sa kadto kinsa nagasingit ug naga-ingon nga “Wala ikaw mahisakup KANAKO.” Ginawali nimo ang AKOANG Pulong! Ginapuy-an nimo ang AKOANG mga Pulong.

Elisabeth gitagaan KO ikaw ug mga tugun (instructions), ang imoha lamang buhaton kay mao ang pahatod (relay) niini. Dili ikaw ang Labawng Komandante (Commander in Chief), AKO mao! Ang imoha lamang mao ang paghatod sa mga mando nga AKOANG gihatag kanimo. Dili ikaw ang responsable kon unsa ang buhaton sa mga katawhan! Dili ikaw ang responsable kon ilahang lainon pagsabot. Sila ang responsable. Lamang dalha kini KANAKO ug ingon “Tabangi ako sa pagsabot.”

AKO ang DIOS MAKAGAGAHOM SA TANAN! AKO ug ang AMAHAN usa ra! Pwede AKO nga maanaa sa tanang mga lugar ug mao AKO! Usa ikaw ka babaye ug dili ka makahimo, busa buhata ang unsa AKOANG gisulti kanimo nga pagabuhaton, tanan kamo buhata kana unsa ang AKOANG gisulti kaninyo para buhaton.

AKO ang mao rang YAHUSHUA nga nagtunglo sa kahoyng higera (fig tree) kay nagdumili kini sa paghatag ug bunga ug kini nalawos ug namatay atubangan sa tanan nilang mga mata. Wala AKO nausab. AKO parehong nagapanalangin ug AKO nagatunglo. Gustong pabungolon sa mga kaaway ang inyohang mga dalunggan ug gusto silang moingon, “Si JESUS CHRIST usa lamang ka GINOO sa gugma. Dili ko kinahanglang mabalaka sa pagtuman sa 10 ka mga Sugo. Nagdumili ako sa pagpuyo pinaagi niadtong mga balaora. Pwede akong magpuyo bisan unsa akoang gusto ug padulong ako sa Langit. Padulong ka sa imperno tungod kay nagtuo ka nga napalipay nimo and DIOS, tungod kay gihukman nimo kami, amo ikawng pagagub-on.” Sila mosiyagit pagusab ug usab ug usab.

Mensahe! Mensahe! Mensahe! Karon para sa tibuok kalibotan!

Dili kamo makagisi ug guba sa mga pultahan sa Langit! Dili kamo makapatomba KANAKO, kang YAHUVEH, YAHUSHUA ug kang RUACK ha KODESH palayo sa AMOANG mga Trono! Nagkatawa AKO kaninyo! Oh kamong gagmayng mga lalaki ug mga babaye! Pero abog lamang kamo, uhot (chaff) sa hangin nga makapili AKO sa paghuyop palayo. Oh, kamo mga kaaway sa Amightywind ministry, daghan kaayo kaninyo AKOANG gilingolingo ang AKOANG ulo sa kapungot, kay maanaa unya kamo niadto [ug] kon manawag na unya kamo ug mangandoy sa usa ka dahili sa mga dagkong bato para matabonan kamo gikan sa kasuko NIYA kinsa nagalingkod sa Trono ug sa NATING KARNERO ni YAH. Naghunahuna lamang kamo nga kahibalo kamo unsa gayod ang pag-antos. Dili gani kamo maskin na makasugod pagsabot. Kon ikaw usa ka kaaway niining Pagpang-alagad (ministry) nga nagwali lamang sa AKOANG Pulong ug Pagkabalaan, nga anaay Mensahe ni Juan Bautista, ug Elijah sa Kakaraanan, usa ikaw ka kaaway ni YAHUVEH, NAKO, ni YAHUSHUA ug sa AKOANG RUACK ha KODESH!

Kamo kinsa nagkanayon, “Akoang bongkagon kining pagpang-alagad.” Dili, AKO hinoon kini ang magabongkag gayod kaninyo, susama gayod nga AKOANG gitunglo kadtong kahoyng higera, sa ingon usab niana AKOANG gitunglo ang mga kaaway sa Amightywind Ministry kay kining pagpang-alagad dili iyaha sa usa ka lalaki o usa ka babaye! Kining Pagpang-alagad kay binuhat pinaagi sa AKOANG kaugalingong kamot, mao lamang kana ang Dihog (Anointing) sa bililhong RUACK ha KODESH nga nagkabig sa mga lalaki ug mga babaye padulong KANAKO para ang ilahang mga kalag maluwas, pero gibuhat KO usab kining Pagpang-alagad isip usa ka paagi sa pagguba (destroy) sa mga sinalikway (reprobates).

Busa AKOANG mga pinalangga kinsa nag-konsiderar niining Pagpang-alagad nga usa ka panalangin, kay pwede kamong mangita sa ibabaw sa kalibotan ug dili kamo makakita ug susama niini, hatagan KO kamo niining mga pulong sa pagdasig. Kadto kinsa nagdumot kaninyo, nagdumot KANAKO. Kadto kinsa nisulay pagguba (destroy) kaninyo, nisulay pagguba KANAKO ug AKO ug ang Langitnong AMAHAN, ang inyohang ABBA YAHUVEH nagkatawa sa mga laraw niining mga gagmayng mga lalaki ug mga babaye nga abog sa AMOANG mga mata. Ug sa dili, dili na gayod madugay makakita gayod ang mga kaaway nga kana mao kamo, kana mao kamo, ang AKOANG gihigugma pag-ayo ug kana mao sila ang AKOANG gitamay pag-ayo.

Busa, padayon kamo sa pagtrabaho niining uma nga anihanan. Anaa pay daghan gayod kaayong mga panalangin nga anaa KANAKO nga naghulat kaninyo. Ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA makaila kinsa kamo. Ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA makaila sa usag-usa. Susama sa usa ka magnet masuyop ang Pangasawonon ni YAHUSHUA padulong kaninyo kay kahibalo sila nga kining Pagpang-alagad dugay rang gitagaan sa Kamatuoran. Kamo ang usa ka-outreach para sa duha (both) Judeo ug mga gintel. Dili kamo susama sa usa ka laing organisadong simbahan. Kamo ang susama sa mga unang Apostoles nga sa dihang sila nagatapok-tapok nagkahiusa ug mga timailhan, mga kahibulongan ug mga milagro nagasunod sa kadto kinsa matinumanon KANAKO.

Busa, mao kini ang unsa AKOANG gustong buhaton niining adlawa. Gusto KO kamo nga tagaan ug usa ka Pulong panghupay (pang-comfort) sa panahong pinakawala ninyo kini damha. Gusto NAKONG pabarogon pataas kadto kinsa nahagba pag-ayo. Gusto NAKONG paughon ang mga luha sa inyohang mga mata. Gusto NAKONG i-uli (i-restore) ang tanan kadto kinsa nanginahanglan ug kapahulian (restoration). Gusto KO kamo nga tagaan ug kaisog asa kamo nakasinati ug kahadlok. Gusto KO kamong pahinumduman nga anaa ra KO diri. Mas duol pa AKO kay sa sunod ninyong gininhawa. Ang AKOANG Espiritu nagpuyo sulod kaninyo ug oh gihigugma KO kamo pag-ayo!

Busa lamang padayon pangupot ug maayo sa sidsiran sa AKOANG sinina. Ayaw pamuhi! Kay dili KO kamo biyaan o pasagdaan. Kahibalo AKO kinsang mga pangalana ang nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero sa wala pa ang pundasyon niining kalibotan…kahibalo AKO kinsang pangalan ang mahibilin! Ug mao kini sila ang AKOANG gi-isitoryahan niining adlawa. Kon gidawat ninyo kining Pulong isip usa ka panalangin gikan KANAKO, hibalo-i nga ang inyohang mga pangalan anaa didto, wala kini gipapas.

Kon gidawat ninyo kining Pulong susama sa usa ka tunglo para lamang sa pagbugalbugal ug pagkatawa, hibalo-i kini, wala gayod AKO makaila kaninyo! Wala AKO’y pakilabot (I don’t care) giunsa ninyo pagkutlo ang AKOANG mga Pulong. Wala AKO’y pakilabot giunsa ninyo pagsinggit. Sultian KO kamo niini, kon gidawat ninyo kining Pulong susama sa usa ka tunglo, kon gidawat ninyo kining Pagpang-alagad susama sa usa ka tunglo, kon dili kamo maghinulsol ug lukaton (redeem) unsay inyohang gibuhat, makapaniguro kamo wala AKO kaila kaninyo. [Niingon si Elisabeth, “Siguro ba KA nga gusto KA nga mao na ang akoang isulti? Gitabonan nako ang akoang mga ngabil sa inulang dugo ni YAHUSHUA ha MASHIACH. Kon dili kini ikaw YAHUSHUA ayaw kini itugot nga makagawas”]

ISULTI KANA! GIMANDUAN KO IKAW SA PAG-SULTI NIINI PAGAWAS! Isulti KO kini ug kusog ug isulti KO kini ug claro! Kadto kinsa dili maghinulsol, kadto kinsa dili molukat sa mga dautang pulong nga inyohang gisulti batok niining Aleph and Tav Amightywind RUACH ha KODESH Holy Fire Ministry nga mahigugmaong gitawag Amightywind o Almightywind, sultian KO kamo niini, AKOA kining usbon sa pagsulti sa maka-usa pa tungod kay AKOANG Propeta imoha AKONG gisulayan pagpahilom ug pag-sensor ang mga pulong nga AKOA na untang nasulti busa AKOA kining isulti pag-usab… kadto kinsa nagalantaw niining Pagpang-alagad (ministry) ug naglagot niini ug naglagot sa mga Pulong nga nanggawas, wala gani AKO maskin na nakaila Kanimo! KAMO SUSAMA SA USA KA BASTARDONG ANAK!!! Nagaangkon niana susama sa usa ka “eredero” (“heir”), naganayon nga anaa kamoy katungod sa kabilin pero sultian KO kamo niini, kadto kinsa nagdumili sa paghinulsol, kadto kinsa nagdumili sa paglukat sa gisulting dautang mga pulong ug ang dautang mga buhat, kadto kinsa nagakuha sa 10 ka mga Sugo ug gibalibay kini sa yuta ug nag-ingon, “Dili kinahanglanon nga motuman kami. Dili kinahanglanong magpuyo kami nga Balaan. Pahiluma kanang Propetaha. Patya kanang Propetaha!”

Sultihan KO kamo iniini! Wala AKO makaila kaninyo! KAMO USA KA BASTARDONG ANAK!!!! [Hebreo 12:8, “Kon kamo pasagdan lamang sa walay pagpanton, nga niini ang tanan nanagpakaambit, nan kamo diay dili tinuod nga mga anak NIYA kondili mga anak sa gawas. ” ] Makuha gayod ninyo ang inyohang panulundon ug kini mao gayod ang mga kalayo sa imperno. Kamo nga nag-ingon, “walay imperno,” ug naglagot kamo niining Pagpang-alagad kay nagtudlo kini nga anaay imperno, naglagot kamo niining Pagpang-alagad kay nagpahimangno kini nga nagbarog pa gihapon ang mga tunglo sa Deuteronomio 28 para sa kadto kinsa nagrebelde ug nagdumili sa paghinulsol, madawat gayod ninyo ang inyohang panulundon ug KINI MAO ANG LINAW NGA KALAYO PARA KANINYO! Lamang tungod kay nagdumili kamo pagdawat nga anaay imperno dili makahimo niining tinuod!

Oh, anaay Langit para kuhaon! Oh, anaay imperno para likayan sa kahadlok! AKO duha nagapanalangin ug nagatunglo AKO susama gayod ka siguro sa dihang AKOANG gitunglo ang kadtong kahoy nga higera! Busa mao kini ang unsa kinahanglan NAKONG isulti, inyoha kining pagpili (choice) para mamahimong sinagup o para mamahimong sinalikway susama sa usa ka bastardong anak! Ug anaa ang demonyo para sa pag-angkon sa mga bastardong mga anak. Inyoha kining pagpili. Pero ang AKOANG mga karnero kahibalo sa AKOANG tingug. Ang AKOANG Nating mga Karnero kahibalo sa AKOANG tingug ug dili gayod sila mangadto sa laing Magbalantay. Ug kahibalo sila nga nagakastigo AKO sa kadtong AKOANG gihigugma ug gipasalamatan AKO nila tungod niini. Mao kini sila ang AKOANG Pinalangang mga Anak. Mao kini sila ang mga Anak sa Amahan. Mao kini sila ang kadto nga napuno sa RUACH ha KODESH, matam-is nga ESPIRITU SANTO.

Gihupay (gi-comfort) KO kamo niining mga Pulong. Mga AKOA kamo! Ug pagaprotiktahan KO ang tanan nga AKOA. Ug AKOANG gipaambit unsa ang anaa KANAKO diha kaninyo ug tagaan KO kamo ug gahom ug makigisturya AKO kaninyo. Kon dili kamo makadungog sa AKOANG tingug sa paagi nga si Elisabeth nakadungog karon, anaa AKOY laing mga pamaagi sa pakig-isturya kaninyo. Lamang pagpaduul pa gayod kamo KANAKO kay sultihan KO kamo ang mga Dihog (Anointings) nagsigi lamang pagtubo pa ug mas kusog sa kadto kinsa tinuoray nga nagtuman ug nagsunod KANAKO ug nakiggubat para sa sukaranan (standard) sa Pagkabalaan ug nagabadlong sa tanan nga dili mga balaan. Ang Dihog kay magsigi lamang sa pagtubo ug mas kusog. Mao kini ang AKOANG kabilin para kaninyo. Ang Balaang mga Anghel nga nagabarog nagbantay ug nagaprotektar kaninyo, moa kini ang AKOANG kabilin para kaninyo. Ihatag KO kini kaninyo tungod kay gihigugma KO kamo.

[ “Nganong motawag man kamo KANAKO nga `GINOO, GINOO,' ug dili mobuhat sa ginasugo KO kaninyo?”
Lukas 6:46

“Kon nahigugma kamo KANAKO, inyong pagatumanon ang AKOANG mga sugo. ” Juan 14:15

“nga nagabaton sa dagway sa pagkaDIOSnon apan nagapanghimakak sa gahum niini. Likayi kining mga tawhana. ” 2 Timoteo 3:5

Ug sa sunod nga adlaw, sa naglakaw sila gikan sa Betania, si Jesus gigutom. Ug sa pagkakita niya sa layolayo sa usa ka kahoyng higera nga dahonan, giduol niya kini basin pa makakaplag siyag bunga. Apan sa paghiduol niya niini, siya walay nakita gawas sa mga dahon lamang, kay kadto dili pa man panahon sa tingbunga. Ug siya (Jesus/YAHUSHUA) miingon niini, "Sukad karon dili ka na gayud unta hikan-ag bunga." Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Markos 11:12-14

Kita gimanduan sa pagtuman sa 10 ka mga Sugo. (Exodo 20:2-17)

Ang sambingay sa 10 ka mga dalaga, Mateo 25:1-12, "Ug ang gingharian sa langit iga-pakasama sa napulo ka mga dalagang birhin nga nanagdala sa ilang mga lamparahan ug miadto sa pagsugat sa PAMANHONON. Ang lima kanila mga boangboang, ug ang lima mga but-an. Kay ang mga boangboang, sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan, wala magdalag lana; apan ang mga but-an nanagdalag mga prasko nga sinudlan ug lana uban sa ilang mga lamparahan. Ug kay ang PAMANHONON nadugay man sa pag-abut, silang tanan nanagpirat ug nahikatulog. Apan sa pagkatungang gabii dihay singgit nga nag-ingon, `Tan-awa, ang PAMANHONON! Panggula kamo ug sugata ninyo SIYA! Ug namangon silang tanan nga mga dalaga ug gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Ug ang mga boangboang miingon sa mga but-an, `Hatagi kamig lana kay nagakapalong kining among mga lamparahan.' Apan kanila mitubag ang mga but-an nga nanag-ingon, `Tingalig dili kini paigo alang kanamo ug kaninyo; pangadto hinoon kamo sa mga magbabaligya ug pamalit kamog alang kaninyo.' Ug samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabut ang PAMANHONON ug silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kombira sa kasal; ug unya ang pultahan gitakpan. Tapus niini nangabut usab ang ubang mga dalaga, nga nanag-ingon, `GINOO, GINOO, ablihi kami!' Apan SIYA mitubag nga nag-ingon, `Sa pagka tinuod, magaingon ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo.' Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi ang adlaw o ang takna kon kanus-a maabot ang Anak sa Tawo (ni YAH).]

Tapus na ang Pulong

Elisabeth: [niginhawa ug lalom] Kana gayod! Nidagan si Niko sulod diri bitbit ang tape recorder….

Ginasulti ubos sa Dihog sa RUACH ha KODESH
didto ni Apostol Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

Nakapalagot sa kadaghanan, ug usa ka panalangin sa uban, usa ka Bata, Manggugubat, Pangasaw-onon ni YAHUSHUA ha MASHIACH/JESUS CHRIST

* * * * * * *